Mantenimiento aeromecánico


Física


FÍSICA 1 SOLUCIONS

1. La missió espacial COROT té per objectiu detectar planetes de mida semblant a la Terra al voltant d'altres estrelles. El satèl·lit va ser llançat el 27 de desembre passat des de Baikonur (Kazajistan) . La massa del satèl·lit és de 630 kg i dóna una volta a la Terra cada 103 minuts a una òrbita circular a una altura de 896 km sobre la superfície del planeta.

Dada addicional : radi de la Terra= 6370 km.

a. Quin angle i quin arc recorre el satèl·lit en 1 minut?

0,01 rad, 443 km

b. Troba la velocitat ( en m/s ) i la velocitat angular del satèl·lit .

7,39x103 m/s , 1,62x10-3rad/s

c. Calcula l'acceleració del moviment del satèl·lit i indica la seva direcció i sentit.

7,51m/s2, dirigida cap al centre de la Terra.

2. Un tren pren una corba a 270 km/h (velocitat constant en mòdul) . Les vies descriuen una corba de 1200 m de radi.

a) Quina força han de fer les vies sobre un vagó de 15000 kg d'aquest tren per tal d fer-lo girar? Quina direcció i sentit té aquesta força?

70,3kN, dirigit cap al centre de la corba

b) Quan el tren gira cap a la dreta, una maleta que estava solta al passadís xoca amb els seients de l'esquerra. Explica aquest fenomen a partir del principi d'inèrcia (primera llei de Newton)

Els seients de l'esquerra estan girant cap a la dreta com la resta del tren, mentre que la maleta continua en MRU.

3. Una bateria de cotxe està formada per 6 cel·les en sèrie de 2,0V de fem i 0,005ð de resistència interna cada una.

a) Troba la intensitat que circularà si hi ha un curtcircuit.

400A

b) Si connectem una resistència de càrrega de 2,47ð, Quina diferència de potencial hi haurà entre els borns de la bateria?

11,86V

c) Amb la resistència de càrrega de 2,47ð, calcula la potència dissipada a la resistència de càrrega, la potència dissipada a la resistència interna i el rendiment del circuit.

56,9W, 0,7W, 98,8%

4. En el circuit de la figura hi ha un amperímetre i un voltímetre disposats de manera que indiquin la intensitat que passa a través de la resistència marcada amb un interrogant i la diferència de potencial entre els seus extrems. El voltímetre marca 6V i l'amperímetre 20mA.

a) Indica a l'esquema quin aparell és el voltímetre i quin l'amperímetre.

b) Calcula el valor de la resistència desconeguda i la resistència equivalent de tot el circuit.

300ð , 450ð

c) Considera que la resistència interna del generador és negligible. Quina fem té el generador?

9V

d) Calcula la càrrega que travessa cada una de les resistències en un quart d'hora de funcionament.
Descargar
Enviado por:Marin Tai
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar