Mantenimiento aeromecánico


Física


Física 1r Control 2 solucions

1. Un gimnasta de 60 kg està fent exercicis a les anelles. La figura mostra una posició estàtica del gimnasta. La força que fa amb els braços estesos ,que formen un angle de 20º amb l'horizontal, té la direcció dels braços.

a) Dibuixa les forces que actuen sobre l'atleta, aplicades al punt A.

b) Calcula la força que fa cada un dels braços.

F=mg/2sin20º=860N

2. Una prova de “l'home més fort del món” consisteix en empenyer un bloc de 250 kg al llarg de 5 metres d'una rampa inclinada 20º .

Un participant ha aconseguit pujar el bloc, inicialment en repòs, en només 10s. El coeficient cinètic de fricció entre el bloc i la rampa val ðc=0,30 i el coeficient estàtic val ðe=0,40.

a) Fes un diagrama de les forces que actuen sobre el bloc.

b) Suposant que la força ha estat constant durant la pujada, troba l'acceleració del bloc.

c) Quina força ha hagut de fer el forçut mentre feia pujar el bloc?

d) Quan arriba adalt, deixa el bloc, que queda parat. Quan val la força de fricció en aquesta situació de repòs?

b) a=0,1ms-2

c) F=1554N

d) FR=838N

3. S'han fet unes proves amb una corda d'escalada a la que s'han aplicat tensions creixent s i s'ha anat mesurant la llargada. Els resultats es recullen en aquesta taula

F/ kN

0

0,5

1

1,5

2,5

4

5,5

7

7,8

llargada /m

2

2,08

2,18

2,25

2,4

2,65

3,5

4,55

es trenca!

a) Representa en un gràfic la força en les ordenades i l'allargament en les abscisses.

b) En quin marge de valors compleix la corda la llei de Hooke? Quant val la constant de rigidesa en aquest interval?

b) es compleix mentre les forces no superin els 4kN . k=6200N/m

4. La caixa d'un ascensor té una massa de 200 kg i porta a dins un ocupant de 70 kg. Un cable sosté l'ascensor, que puja amb una acceleració constant de 1 m/s2

a) Troba la tensió del cable de l'ascensor.

b) Troba les forces que actuen sobre la persona que hi ha dins de l'ascensor.

c) Troba la tensió del cable i les forces sobre la persona quan l'ascensor puja amb velocitat constant de 1 m/s.

 • T=2,92 kN

 • El seu pes 686 N cap avall i la normal 756N cap amunt, de manera que la suma valdrà 70 N cap amunt.

 • T=2,65 kN , pes=686N, N=686N .

 • mg

  N

  Fr

  F
  Descargar
  Enviado por:Marin Tai
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar