Mantenimiento aeromecánico


Física


FÍSICA NUCLEAR

1. En una avaria a una central s'escapen a l'ambient 16 g de radó-222. El període de desintegració del Radó-222 és de 4 dies.

a) Fes un gràfic que mostri com varia la quantitat de radó durant els pròxims 24 dies.

b) Quina quantitat de radó-222 quedarà a l'atmosfera transcorregudes quatre setmanes. 0,125 g

c) Aquest isòtop es desintegra per emissió alfa. Escriu l'equació corresponent al procés.

'Física'

nombres atòmics i símbols d'alguns elements

Z

82

83

84

85

86

87

88

símbol

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra

2. El Sol envia cada segon a l`espai una energia de 3,84x1026J .

a) Quant varia la massa del Sol cada dia per a poder emetre tota aquesta energia?

3,69x1014kg

b) Quina classe de processos nuclears proporcionen aquesta energia?

Fusions nuclears, que produeixen heli a partir d'hidrogen...

3. Durant les missions Apolo els astronautes van recollir i portar a la Terra mostres de roques lunars. Aquestes roques van ser estudiades i es va arribar a la conclusió de que tenien una antiguitat d'uns 4600 milions d'anys. Explica de quina manera es pot arribar a determinar aquesta antiguitat.

(...)

4. Alguns dels projectes per a obtenir energia nuclear de fusió intenten aconseguir la fusíó de deuteri i el triti

a) Completa l'equació del procés citat: 'Física'

b) Troba el defecte de massa del procès i l'energia alliberada en MeV/ àtom de He produït i en J/g d'Heli.

4,25x1011J/g Heli 17,6MeV/àtom He

c) Per a que es produeixi la fusió cal que la mescla deuteri-triti estigui a temperatures de milions de graus i això exigeix que estigui confinada però sense tocar les partes del reactor. Com es pot aconseguir això?

(...confinació magnètica...)

dades: 1eV=1,6x10-19J 1 u= 1,66053873 x 10-27 kg

masses/ u

H

1,007825032

D

2,014101778

T

3,0160492675

He-3

3,016029309

He-4

4,0026032497

n

1,008665012

e- / e+

0,00054858026

5. A més de servir per enverinar espies, el Poloni 210 s'ha proposat com a combustible per a naus espacials, ja que 1 gram de Poloni 210 proporciona 140 W . El període de semidesintegració del Poloni-210 és de 138 dies . Un generador termoelèctric es carrega amb 70 g de Po-210 abans de llançar la nau.

a) Quina potència tindrà el motor al cap de 9 mesos?

"2,5kW

b) El 'Física'
és un emissor de partícules alfa. Explica com serà el nucli que en resulti de la seva desintegració.

Serà 'Física'
'Física'
. Tindrà 82 protons i 124 neutrons




Descargar
Enviado por:Marin Tai
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar