Mantenimiento aeromecánico


Física


SOLUCIONS

FÍSICA PRIMER BATXILLERAT

  • Un jugador de futbol xuta un penal . La pilota surt amb una velocitat de 20 m/s en una direcció que forma un angle de 10º amb el terra. La pilota impacta contra un dels pals.

  • Troba les dues components de la velocitat de la pilota quan xoca contra el pal.

  • vx=19,7m/s; vy=-2,00m/s

    b) Calcula l'altura a la que la pilota xoca contra el pal. 0,41 m

    c) Troba l'altura màxima de la pilota en la seva trajectòria. 0,62 m

    Dada: distància porteria-punt de penal:11,0 m

  • Un motorista acrobàtic arriba per una pista horitzontal situada a 2 metres d'altura sobre el terreny al seu voltant . La pista s'acaba de sobte i el motorista ha de sobrevolar un obstacle de 10 m de llarg.

  • Quina velocitat ha de dur el motorista com a mínim abans d'iniciar el salt?

  • 15,7 m/s

  • A quina velocitat ( mòdul i direcció) arribarà al terra? 16,9 m/s ; 22º (descendint)

  • La pista elevada que el motorista recorre abans del salt té una llargada de 30m. Considera que la moto parteix del repòs i recorre la pista elevada amb un moviment uniformement accelerat.

  • Troba l'acceleració que ha de tenir com a mínim. 4,1m/s2

  • 3. Hem analitzat el moviment d'una pilota de golf . Les gràfiques x-t, y-t, vx-t i vy-t es mostren a continuació desordenades, i encara que sabem que s'han utilitzat les unitats del S.I , els gràfics no estan retolats .

    x-t ( eixos: x/m... t/s ) vy-t (eixos : vy/ms-1... t/s )

  • y-t ( eixos: y/m... t/s ) vx-t (eixos : vx/ms-1... t/s )

    a) Identifica cada un dels 4 gràfics, indicant les magnituds i les unitats de cada eix.

  • Escriu les equacions de posició x(t), y(t) i de velocitat vx(t) i vy(t) que corresponen a aquest moviment.

  • x = 12 m/s t

    y = 5 m + 4m/s t - 5m/s2 t2

    vx = 12 m/s

    vy = 4m/s - 10 m/s2 t

  • A la figura apareixen les imatges successives, cada 0,1 segons, d'una bola de 400 g que descriu un moviment parabòlic. S'ha superposat una quadrícula amb quadres de 1 metre de costat . Considera g= 10m/s2

  • a/ Indica quin és l'abast,l'altura màxima i el temps de vol del primer salt.

    abast= 8 m ; altura màxima= 5 m ; temps de vol= 2,0 s

    b/ Amb les dades anteriors calcula les components de la velocitat inicial de la bola.

    vx= 4m/s ; vy= 10 m/s

    c/ Troba l'energia mecànica que es perd en el primer rebot amb el terra.

    4J

    d/ Dibuixa de manera aproximada el vector velocitat i el vector acceleració en els moments en que les boles s'han pintat de negre.
    Descargar
    Enviado por:Marin Tai
    Idioma: castellano
    País: España

    Te va a interesar