Filosofía y Ciencia


Drets Humans i Ciutadania


INDEX

Articles de la declaració universal dels drets humans 2

Què en diu la legistació actual espanyola 5

Hemeroteca 8

Actualitat 13

Conclusions 15ARTICLES DE LA DECLARACIÓ

UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

Les dictadures, són clars exemples de violacions a la majoria de drets humans, tant els drets bàsics, els de justícia, drets personals, el civils i polítics, els econòmics, socials i culturals com els morals. Aquí esmento alguns dels drets violitats (directament i indirectament) en una dictadura.

Article 3

Tota persona té dret a la vida , a la llibertat i a la seva seguretat.

Article 5

Ningú no serà sotmès a tortures ni a tractes o penes cruels, inhumans o degradants.

Article 7

Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen drets a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i qualsevol incitació a una tal discriminació.

Article 8

Tota persona té dret a un recurs efectiu prop del tribunals nacionals competents que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals, reconeguts per la Constitució o per la llei.

Article 9

Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.

Article 10

Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

Article 14

 • En cas de persecució, tota persona té dret a cercà asil en d'altres països i a beneficiar-se'n.

 • Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides.

 • Article 18

  Tota persona te dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença i la llibertat, individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la religió o creença per mitja de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

  Article 19

  Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestada a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà sense límit de fronteres.

  Article 20

 • Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.

 • Ningú pot ser obligat a pertànyer a una associació.

 • Article 21

 • Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.

 • Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.

 • La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autentiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat de vot.

 • Article 22

  Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat.

  Article 26

 • Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i el professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció del mèrits respectius.

 • L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics i religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.

 • Els pares tenen dret preferent d'escollir la mana d'educació que serà donada als seus fills.

 • Article 27

 • Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.

 • Tota persona té dret a la protecció del interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de que sigui autora.

 • Article 28

  Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i les llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius.

  Article 30

  Res en aquesta declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualssevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien.

  QUE EN DIU LA LEGISLACIÓ ACTUAL ESPANYOLA

  La constitució Espanyola aprovada per les Corts el 31 d'octubre de 1978 n'està en contra, i està molt lligada al a Declaració Universal dels Drets Humans.

  Article 14

  Els espanyols són iguals davant la llei, sense patir de discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra discriminació o circumstància personal o social.

  Article 15

  Tots tenen dret a la vida i a l'integritat física i moral, sense que, en cap cas, puguin ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans. Queda abolida la pena de mort, tret el que puguin disposar les lleis penals militars en temps de guerra.

  Article 16

 • Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació, en les seves manifestacions, que la necessària per al manteniment del ordre públic protegit per la llei.

 • Ningú podrà ser obligat a declarar de la seva ideologia, religió o creença.

 • Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics han de tenir en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les conseqüents relacions de cooperació amb l'església Catòlica i les demés confessions.

 • Article 17

 • Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú pot ser privat de la seva llibertat, sinó amb l'observació de l'establert en aquests article i en els casos i en la forma previstos en la llei.

 • La detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari per la realització de les investigacions encaminades al aclariment dels fets, i, en tot cas, en el termini màxim de seixanta-dos hores, el detingut deurà ser post en llibertat o a disposició de l'autoritat judicial.

 • Tota persona deu ser informada de forma immediata, i de manera que li sigui comprensible, dels seus drets i les raons de la seva detenció, no podent ser obligada a declarar. Es garanteix l'assistència d'advocat al detingut en les diligències policials i judicials, en els terminis que la llei estableixi.

 • La llei regularà un procediment de “habeas corpus” per a produir d'immediat la posada a disposició judicial de tota persona detinguda il·legalment. Així mateix, per llei es determinarà el termini de duració de la presó provincial.

 • Article 18

 • Es garanteix el dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

 • El domicili és inviolable.

 • Es garanteix el secret de les comunicacions i, en especial, de les postals, telegràfiques i telefòniques, menys amb ordre judicial.

 • La llei limitarà l'ús de la informàtica per garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

 • Article 20

 • Tothom té dret a la llibertat de pensament, a la producció literària, artística, etc., a la llibertat de càtedra, a comunicar o rebre informació per qualsevol medi de difusió.

 • L'exercici d'aquests drets no pot ser restringit mitjançant cap tipus de censura prèvia.

 • La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels medis de comunicació social dependents de l'Estat o de qualsevol ésser públic i gramatitzarà l'accés a dits medis dels grups socials i polítics significatius, representant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya.

 • Aquestes llibertats tenen el seu límit en el respecte als drets reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les lleis que el desenvolupen i, especialment, en el dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i de la infància.

 • Sol es podrà recordar el segrest de publicacions, enregistraments i altres medis de informació en virtut de resolució judicial.

 • Article 21

 • Es reconegut el dret de reunió pacífica sense armes.

 • En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions s'haurà de comunicar prèviament a l'autoritat.

 • Article 22

 • Es reconegut el dret d'associació.

 • Les associacions que persegueixin finalitats o utilitzin mitjans tipificats com a delicte son il·legals.

 • Les associacions construïdes al amper d'aquest article, s'hauran d'inscriure a un registre als sols efectes de la publicitat.

 • Les associacions sol podran ser eliminades o suspeses en les seves activitats en virtut de resolució judicial motivada.

 • Es prohibeix les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.

 • Article 23

 • Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement escollits en eleccions periòdiques per sufragi universal.

 • Així mateix, tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que senyalen les lleis.

 • HEMEROTÈCA

  Aquí hi ha recollides algunes de les noticies que he trobat durant aquest crèdit.

  ACTUALITAT

  Una dictadura és una forma política de què es revesteix l'estat com a instrument de poder posat en mans de la classe dominant per esclafar la resistència dels seus enemics. En una dictadura sol hi ha un partit polític, el que mana, tot el contrari del que nosaltres tenim ara aquí, però just el mateix que teníem fa 25 anys.

  Hi ha diferents tipus de dictadures, dictadures feixistes, comunistes...

  Ara citaré algunes de les dictadures més importants en l'actualitat.

  País: Cuba

  Temps: actualitat

  Dictador: Fidel Castro Ruz

  Història: El dia 8 de gener de 1959 Castro entrà a l'Havana havent derrotat amb el dictador Batista. El 15 de febrer Castro esdevingué cap de govern i instaurà un regim revolucionari, la primera mesura del qual fou de decretar una radical reforma agrària que va ser l'inici del enfrontament amb els EUA.

  Tipus: És un dictadura comunista.

  País: Xina

  Temps: Actualitat

  Tipus: És una dictadura comunista.

  Ara citaré algunes de les dictadures passades que més ens han afectat.

  País: Rússia

  Temps: S. XX

  Dictador: Stalin

  Història: En la Revolució Russa. Els revolucionaris, dirigits per Lenin, van enderrocar la monarquia absolutista del tsar i van emprendre reformes socials, econòmiques i polítiques que van transformar la societat russa de dalt a baix.

  Tipus: És una dictadura comunista.

  País: Espanya

  Temps: 1939-1977

  Dictador: General Francisco Franco

  Història: El 18 de Juliol de 1936, el general Franco va dur a terme una insurrecció militar contra el govern legítim de la República. L'aixecament militar va provocar l'esclat de la Gerra Civil Espanyola. Al cap de tres anys de guerra, l'exèrcit franquista, ajudat pels nazis alemanys i el feixistes italians, va aconseguir la victòria. El general Franco va implantar una dictadura, el franquisme.

  Tipus: Va ser una dictadura feixista.

  País: Itàlia

  Temps: 1922

  Dictador: Benito Mussolini

  Història: Benito Mussolini, dirigent del moviment feixista, va donar un cop d'estat i va instaurar una dictadura. Tots els partits polítics, menys el feixista, van ser prohibits.

  Tipus: Va ser una dictadura feixista

  País: Alemanya

  Temps: 1933-1945

  Dictador: Adolf Hitler

  Història: El partit nazi, dirigit per Adolf Hitler, va guanyar les eleccions de 1933.Hitler va instituir-hi un règim dictatorial que va perseguir implacablement tots els opositors polítics i els ciutadans d'altres ètnies, especialment els jueus i els gitanos.

  Tipus: Va ser una dictadura feixista

  Aquestes dues ultimes dictadures van ser les principals causant de la Segona Guerra Mundial.

  CONCLUSIONS

  Espai per a pròpies conclusions.

  BIBLIOGRAFIA

  • Enciclopèdia Catalana (vol. 4, 6)

  • Les ideologies polítiques, Miquel Porta

  • Llibre de Ciències Socials 3er ESO, Text

  • Diccionario de ciencia política, Alianza Editorial

  • Llibre Drets Humans i ciutadania, Ed. Castellnou

  • Constitución española 1978
  Descargar
  Enviado por:Judit A.
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar