Gestión Administrativa


Área RRHH (Recursos Humanos)


TEMA 1

L `àrea de recursos humans:

1.1 Àrea de recursos humans:

Es l'àrea o departament de l'empresa que organitza, dirigeix, coordina, restitueix i estudia tots els aspectes relacionats amb l'activitat que exerceixen els treballadors.

1.2 Organització del departament de recursos humans:

En aquest departament pot haver diferents nivells jeràrquics.

Esta constituïts per un director i diferents seccions en cada departament:

 • Organització formal:

Son els departaments establerts de forma oficial. L'organització formal defineix els nivells de jerarquia i les formes de conecció entre diferents components de l'empresa.

 • Organització informal: Sorgeix de manera espontània i paral·lela a la organització formal a causa de les relacions personals, els canals de comunicació, els líders,...

 • Organització jerarquitza: es basa amb l'autoritat del cap; els subordinats es limiten a la cumplimentació de les ordres de la direcció.

 • Direcció per objectius: Consisteix en dividir els objectius generals de l'empresa en objectius parcials que s'assignen a totes les areas de l'empresa, les quals han de tenir prou autonomia per assolir-los.

L'empresa es pot representar per departamentalització, divisió de l'empresa per departaments o per organigrames , representació de manera gràfica.

1.3 Formació del departament de recursos humans.

 • Funció d'ocupació: Contenen activitats relacionades amb la planificació de la plantilla ( personal necessari, manteniment de plantilla, reducció de plantilla...) i la selecció i formació del personal (formació laboral i intregació).

 • Funció d'administració de personal: Son tasques administratives, com la gestió de nòmines i assegurances socials, les baixes per malaltia, la contractació, els acomiadaments o el control d'absentisme.

 • Funció de retribució: Disseny :consisteix en l'estudio dels salaris, la política d'incentius i els nivells de salaris i també esta constituït per l'avaluació dels objectius..

 • Funció de desenvolupament dels recursos humans: Compren activitats com els plans de formació, estudiar les capacitats dels personal que orienta al treballador capa la funcions que pugi desenvolupar millor.

 • Funció de relacions laborals: Inclou la resolució de problemes laborals, la seguretat i la higiene al lloc de treball i l'acció social de l'empresa.

 • Funció de serveis socials: Consisteix en gestionar determinats serveis com, per exemple, els economats, les llars d'infants per qualsevol empresa, les residències de vacances, les assegurances complementaries de jubilació i malaltia, els clubs esportius, els serveis medics,etc.

1.4 La comunicació a l'arrea de personal:

Es presenten de tres formes:

 • Comunicació descendent: es transmeten de les jerarquies superiors als subordinats per mitjans dels curdes intermedis. El seu objectiu es vetllar pel compliment de les normes i les ordres.

 • Cultura de l'empresa.

 • Objectius.

 • Ordres que s'ha de complir

 • Imatge dels empleats

 • Desenvolupament del treball

 • Plans de producció, mitjançant el control

 • Gestions de personal

 • Comunicació ascendent: Aquesta comunicació, que consisteix en opinions, reclamacions, suggeriments i queixes, es produeix dels nivells gerarquics inferiors de l'empresa cap als superiors, mitjançant enquestes, entrevistes personals, sondatges...

 • Comunicació horitzontal: Es produeix entre els departaments i les persones d'un mateix nivell mitjançant treballs conjunts, posades en comú , etc...

Obstacles:

 • Rivalitat personals

 • Assistència d'esperit d'equip

 • Sensació de no tenir temps per la comunicació

1.5 Comunicacions escrites: Les mes freqüents son:

 • Circular interior: Son escrits personalitzats, però amb el mateix contingut , mitjançant els quals la direcció notifica una informació a un gran nombre de treballadors.

 • Avisos: Son comunicacions que comporten instruccions, aclariment i noticies d'interès general per als treballadors , Es col·loquen habitualment al tauler d'anuncis per tal que tot el personal el pugi llegir.

 • Memoràndum: Es una comunicació breu que s'usa per transmetre informació dins diferents departaments de la mateixa empresa. Sempre va adjunt a documents i informes.

 • Informes personals: Son escrits que tracten sobre espectres de l'activitat d'un treballador a l'empresa.

 • Butlletins: Publicacions periòdiques editades per l'empresa per notificar al personal una sèrie d'informacions econòmiques, sindicals, culturals i socials relacionades amb la mateixa empresa i el seu personal.

1.6 Control de personal: S'enfoca desde una doble òptica:

 • Control dels objectius: Serveix per contrastar els resultats obtinguts amb els objectius que s'havien fixat al principi i adoptar les mesures necessàries per corregir les desviacions destactades. L'eficàcia del sistema depèn, en gran part , del sistema de captació de la informació establert.

Els sistemes de captació de la informació mes comuns son les enquestes , els informes de quadres intermedis, les queixes, les reclamacions, les peticions de trasllat, l'analissis d'assistència i les auditoria internes.

 • Control disciplinari: S'utilitza per inspeccionar i controlar el personal, i es especialment important en cas de l'absentisme.

Expedient personal: Es un conjunt de documents que reflecteixen l'historial professional d'un treballador com , per exemple, el currículum vitae, la fitxa de dades personals , els tituls dels estudis realitzats i la copia del contracte de treball.

L'expedient consta d'una carpeta, un extracte o resum i la documentació; per exemple el currículum vitae , els tituls del treballador , copies del contracte i de la documentació relativa a la Seguretat Social.

A les petites empreses els expedients es classifiquen per ordre alfabètic.

En canvi, a les grans empresa s'ordenen alfabèticament per departaments i, dins de cada departament , per categories professionals ; finalment , dins de cada categoria s'agrupen alfabèticament per cognoms i noms dels treballadors.
Descargar
Enviado por:Chema
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar