Gestión Administrativa


Seguretat Social


TEMA 8

SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

NORMES APLICADES EN MÀTERIA S.S

-En el seu article 41, estableix que <<els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garanteixi l'assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat>>

La Seguretat Social estan regukades en el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social de 20 de juny de 1994, de càracter reglamentari.

-En la matèria Social també s'apliquen els diferents convenis subscrits per Espanya, tant per l'Organització Internacional del Treball com de compromisos bilaterals.

-En l'Estatut dels Treballadors existeixen articles que regulen matèries relacionades amb la Seguretat Social.

OBJECTIUS S.S

-Té com a finalitat garantir a les persones treballadores i als familiars que tinguin al seu càrrec la protecció adequada en les situacions en què ho necessitin.

MODALITATS S.S

MODALITAT CONTRIBUTIVA

 • Treballadors per compte d'altri

 • Autònoms

 • Socis treballadors de cooperatives de trebal associat

 • Funcionaris públics, civils i militars

 • Espanyols no residents

 • Estudiants

 • Estrangers amb permís de rèsidencia i treball

MODALITAT NO CONTRIBUTIVA

-Tots els espanyols residents en territori nacional que no estiguin inclosos ds de la modalitat contributiva per no haver cotitzat.

-Té prestacions d'assistència sanitària, invalidesa i jubilació.

RÈGIM S.S

RÈGIM GENERAL

-Treballadors Espanyols o Estrangers que treballin en territori nacional, per compte d'altri i que no estiguin inclosos en algun règim especial.

S'enquadren la majoria de treballadors

RÈGIMS ESPECIALS

Les activitats que siguin necessaries per a l'aplicació dels beneficis de la Seguretat Social.

 • Treballadors agraris

 • Del Mar

 • Auntònoms

 • Funcionaris públics, civils i militars

 • Personal de la llar

 • Estudiants

 • Metge en un hospital

 • Notari

 • Altres que determini el Ministeri de Treball i Assumptes Socials

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA S.S

 • ENTITATS GESTORES

   • INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)

   • Insalud (Institut Nacional de la Salut)

   • Imserso (Institut Nacional de Migracions i Serveis Socials)

   • Institut Social de la Marina

 • SERVEIS COMUNS

   • Tresoria General S'hi unifiquen tots els recursos financers.

   • Gerència d'Informàtica Informàtització del sistema de la Seguretat Social.

 • ENTITATS COL.LABORADORES

   • Mútues Patronals

   • Empreses

  _ Col.laboració obligatoria

  _ Col.laboració voluntària

 • ORGANISMES AUNTÒNOMS

   • INEM (Institut Nacional d'Ocupació)

   • Institut de Seguretat i Higiene en el Treball

  COTITZACIÓ S.S

  Estan obligats a cotitzar els empresaris i els treballadors que realitzin la seva activitat per compte dels empresaris.

  La part de la quota que correspon als treballadors ha de ser descomptada en el moment de fer-los efectives les seves retribucions.

  PRESTACIONS S.S

 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

   • Medica

   • Farmàceutica

   • Pròtesis quirúrgiques, ortopèdiques i vehicles per invàlids

 • PRESTACIONS ECONÒMIQUES

  • INCAPACITAT TEMPORAL

  -Per tenir dret al subsidi és necessari haver cotitzat en els 5 anys anteriors al fet causant de la incapacitat, 180 dies.

  -En cas que el treballador cessi en el carrec, tindrà dret asistencia sanitària si la cotitzat, 90 dies en els 12 mesos anteriors.

  (Malaltia comuna o accident no laboral)

  (Accident de treball o malaltia profecional)

  • MATERNITAT

  PART Maxim 16 setmanes

  ADOPCIÓ, FILL MENOR 6 ANYS 16 setmanes

  ADOPCIÓ, 2PARES TREBALLADORS Indistintament, però només un d'ells

  • INVALIDESA

  -PROVISIONAL

  -PERMANENT (Parcial, Total, Absoluta, Gran Invalidesa)

  -LESIONS PERMANENTS NO INVALIDANTS

  • JUBILACIÓ

  Fa falta haver cotitzat 15 anys.

  • ATUR

  Període mínim d'ocupació i cotització a la Seguretat Social, 12 mesos cotitzats en els ultims 6 anys.

  • MORT I SUPERVIVÈNCIA

  -Auxili per defunció

  -Pensió per viudetat

  -Pensió per orfanat

  -Pensions familiars

  • PROTECCIO A LA FAMILÍA

  Prestacions per fill a càrrec.

 • ASSISTÈNCIA SOCIAL

 • Pot establir-se en màteria d'assistència preventiva, rehabilitació d'invàlids, assistenciaa a la 3era edat.

 • PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES

 • També hi ha pensions no contributives d'invalidesa, jubilació i per a fill a càrrec.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar