Ingeniero Químico


Química industrial


1.- Per què en el procés de síntesi de l'amoníac es vol una entrada estequiomètrica de reactius, si en el cas de que tinguéssim un excés de N2 podríem aconseguir una conversió més alta d'hidrogen que és el reactiu car?

Degut al rendiment, que és òptim en aquestes condicions. Els recursos, no gaire senzills per la pressió i la temperatura que es requereix, han de ser aprofitats al màxim, ja que son cars. La forma d'aprofitar al màxim les condicions de treball és mantenir l'equilibri estequiomètric i les condicions de pressió i temperatura. Si hi ha un excés de N2, l'equilibri és desplaçat, alterant les condicions de treball i baixant el rendiment de l'operació..

2.- Per què en el procés de síntesi de l'amoníac s'eliminen amb molta cura els continguts de monòxid de carboni, diòxid de carboni, àcid sulfhídric i humitat?

Per protegir el catalitzador i per facilitar la preparació de les concentracions adeqüades que hauràn d'entrar al reactor de cada reactiu. També per evitar la formació de productes no desitjats i reaccions secundàries.

3.- Per fabricar nitrats (a partir del nitrogen atmosfèric) es prefereix fer-ho prop d'una refineria de petroli. Per què?

Perquè el nitrògen atmosfèric és molt poc reactiu, cal tenir-lo en forma amoniacal perquè sigui reactiu i formi nitrats. Així, com que el sistema més utilitzat avui per obtenir amoníac és a partir de les naftes i aquestes vénen del petroli, es justifica la proximitat de les instal·lacions (reducció de costos i riscos de transport).

4.- En l'obtenció del nitrat amònic a partir del amoníac i l'àcid nítric, la gran dificultat és el calor de la reacció, exotèrmica, de 34.624 cal/mol. Per solucionar aquest problema proposem actuar en fase gas i enmig d'un gran excés de nitrogen, Es bona solució? Per què?

No, ja que per treballar en fase gas hem d'aportar energía, i en fer-ho, l'equilibri és desplaçat cap a l'esquerra, no cap a la formació del compost que ens interesa. A més, la formació del nitrat amònic sòlid es veuria afectada negativament, seria més dificil. Treballar en fase gas i amb reaccions exotèrmiques és bastant delicat, perquè cal tenir en compte les pressions per treballar i a l'hora de fer el disseny de la planta i els equips.

5.- Es considera que la urea és un producte “barat”, pel poc preu de les matèries primeres que s'hi utilitzen. Sí o no? Per què?

La urea no és barata exclusivament pel baix preu de les matèries primeres, cosa que en el cas de l'amoníac no està tan clara. La part més econòmica de l'obtenció de l'urea és el procés de fabricació

EUETII 2A QUÍMICA INDUSTRIAL 1

Capítol 8: Amoníac i àcid nítric.Qüestions. 5/12/06

Página 1 de 1
Descargar
Enviado por:Conrado
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar