Derecho


Ineficàcia del negoci jurídic


Tema 33. Ineficàcia del negoci jurídic.

 • Consideracions generals respecte de la ineficàcia del negoci.

 • Els elements han d'estar ben formats i la finalitat és lícita, el negoci jurídic serà vàlid i eficaç. Però pot ser que no es compleixi això, i en caso de que falti alguna cosa, es donarà:

   • INEXISTÈNCIA. Es veu clarament que el negoci jurídic te el defecte constitutiu, es gravíssim. Es més que invàlid, és inexistent, perquè el defecte és enormement manifest.

   • INVALIDESA. Suposen l'existència d'algun defecte constitutiu (de formació) en el negoci jurídic. No val per diverses raons.

   • INEFICÀCIA. No producció dels efecte jurídics que li son propis. Però un negoci jurídic invàlid no pot produir efectes. Una causa provoca que no es puguin produir efectes. El jutge ho declararà i examinarà la seva nul·litat i desfarà els efectes jurídics que ja s'hagin portat a terme. Es important no confondre invalides i ineficàcia. La ineficàcia pot venir produïda per l'inexistència o la invalidesa.

  La invalidesa porta aparellada la ineficàcia, es a dir, que no produeix efectes jurídics, però en alguna ocasió, si ningú denuncia la invalides, pot ser que estigui produint efectes que no ha de produir. L'ordenament estableix que hi hagin certs efectes que es produeixin. Aquests són efectes que en principio no haurien de produir-se. Per evitar això, l'ordenament concedeix l'acció de nul·litat, que anirà destinada a declarar la invalides del negoci i a desfer els efectes.

  La relació entre ineficàcia e invalidesa és que tot negoci invàlid és ineficaç, però aquesta última també pot tenir el seu origen en negocis vàlids, perquè les causes de ineficàcia no són les mateixes que les de invalidesa.

  A grans trets podríem parlar de 4 causes d'ineficàcia:

   • La ineficàcia derivada de la contradicció de normes imperatives o prohibitives. Si succeeix això aplicaríem l'art. 6.3 del CC, que estableix la nul·litat dels actes que contravenen aquest tipus de normes, i per tant el negoci no produirà efectes.

   • La ineficàcia derivada d'un efecte negocial. El que passa és que, o bé falta algun del elements essencials del negoci o be hi són tots però de forma defectuosa.

  En funció de la gravetat del subjecte negocial, la ineficàcia variarà. Parlaríem des de nul·litat absoluta (sanció d'eficàcia més greu) fins la nul·litat relativa o anul·labilitat.

   • La ineficàcia derivada del perjudici ocasionat pel negoci. Casos en que el negoci s'ha format correctament, sense defectes, però eles efectes que desplega el negoci produeixen un dany a tercer o fins hi tot un dany greu a una de les parets negocials.

  En aquests supòsits parlem de rescissió del negoci, que troba les seves causes tant a l'art 1291 CC com, quan es per causa de lesió, als art. 25 i 55 de la Compilació.

   • La revocació. Es predica bàsicament de la donació. Aquesta revocació només es pot produir per les causes legalment previstes.

  El grau d'ineficàcia seria diferent en funció de la irregularitat produïda. Podem parlar de 4 graus d'ineficàcia negocial:

   • Inexistència del negoci: Tècnicament es diu que la inexistència es produeix quan les parts han volgut realitzar un negoci jurídic al qual li manca algun dels pressupòsits que legalment són necessaris per estructurar justament aquest negoci.

   • Nul·litat absoluta: Es dona quan celebrem un negoci que te cobertura legal però li manca algun del elements essencials per poder produir efectes.

   • Nul·litat relativa o anul·labilitat: el negoci reuneix tots els elements essencials per existir, el que passa és que defectuosament, algun d'aquests elements essencial te un defecte. El negoci pot produir efectes però aquesta eficàcia és claudicant perquè durant un cert temps (de 4 anys) el negoci es pot impugnar, és atacable, es pot imposar l'acció per declarar la seva nul·litat.

   • Rescissió del negoci: Ens trobem davant d'un remei jurídic post negocial quan l'eficàcia normal del negoci pot produir un perjudici econòmic a tercers o a una de les parts negocials.

  2. La Nul·litat insanable
  Descargar
  Enviado por:Nico
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar