Turismo


Estatuto Jurídico del Empresario Mercantil # Estatut Jurídic de Empreari Mercantil


 • EL REGISTRE MERCANTIL

 • Sabem que l ´empresari sería aquella persona física o jurídica que per sí mateix o a través d´altre, exerceix en nom propi de forma organitzada i profesional una activitat económica ja siga comercial o industrial dirigida a la producció o a la mediació de béns o serveis per al mercat

  L´empresari en l´entorn empresarial entabla moltes relacions jurídiques i per a donar seguritat a aquest tràfic jurídic és convenient que les situacions que afecten a l´empresari tinguen publicitat a través del Registre Mercantil.

  CONCEPTE DE REGISTRE MERCANTIL

  El Registre Mercantil és una institució administració (una especie d´oficina pública) que té per objecte l a publicitat oficial de les situacions jurídiques dels empresaris inscrits en el registre; a més d´altres funcionsque apareixen a la llei. Situacions jurídiques com: qui són els socis o administradors o contables...els comptes anuals, domicili, l´objecte social,(per a què es va crear l´empresa), els estatuts,...

  El Reg. Mercantil és un medi de publicitat que facilita les dades de les empreses.

  FUNCIONS >> Al ser una oficina pública, qualsevol individu pot anar a consultar dates que les empreses hagen inscrit en el registre.

 • Ser un instrument de publicitat (regulada a l´Art. 2 del Reglament del Reg. Mercantil)

 • “S´inscriuen els empresaris i altres (operadors econòmics) e inscripció dels actes i les dades que els afecten.

  Posar en coneixement de tot el món les dades i actes que afecten als empresaris i operadors econòmics”

  Al mateix temps, l´Art. 81 del Reglament del Reg. Mercantil apareéis la llista de gent que té l´obligació d´inscriure´s al Reg.: els naviers (fan i venen barcos; sempre seràn individuals,mai podrán formar societat) i les societats mercantils.

 • La funció del nomenament d´experts independents i auditors

 • Presentar un informe d´auditoria quan es presenten els comptes anuals (un exàmen de la contabilitat de l´empresa)

 • També han d´inscriure´s al Reg. Merc.regulat açò al l´Art.2.b del Reglament.

 • EXPERTS INDEPENDENTS: valoren i elaboren un informe sobre les aportacions no dineràries a S.A. i S.comanditàries.

 • AUDITORS: nombrats i inscrits en el Registre Mercantil. Han de comprobar que es cumplisquen els pis generals i les normes bàsiques de la contabilitat. Art.350-364 del Reglament.

 • La funció de legalització dels llibres de les empreses (i dels empresaris)

 • s´han de portar al Reg. Merc. Per a que es legalitzen i es queden allí exposats com a dades sobre l´empresari

 • La funció d´inscriure als empresaris (aquells que estiguen obligats)

 • La funció de depòsit i publicitat dels Comptes Anuals de les societats de Capital i dels grups de societats.Aquests Comptes es conserven al Registre durant 6 anys.

 • ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL REGISTRE MERCANTI L>>

  Aquesta institució administrativa es divideix en allò que es diu REGISTRES MERCANTILS TERRITORIALS i el REGISTRE MERCANTIL CENTRAL.

  Tots depenen del Ministeri de Justicia i dins de la Direcció Gnral dels Registres i el Notariat.

  • REG.MERC. TERRITORIAL: estàn en totes les capitals de provincia i en algunes poblacions que per necessitats de servei convé que hi haja un Registre (exemple: Ceuta, Melilla i Eivissa)

  • REG. MERC. CENTRAL: Madrid.

  FUNCIONS >>

   • Centralització dels Reg. Merc. Territorials (ordenació i publicitat de tota l´informació registrada)

   • Obligació del Butlletí Oficial del Registre Merc. (BORME) on es publiquen totes les dades de les empreses i els actes jurídics d´aquestes (inclosos els empresaris)

   • Arxiu i publicitat de les denominacions socials.

  3) LA CONTABILITAT

  El portar una contabilitat és una OBLIGACIÓ propia d´aquell que ostenta la condició d´empresari.

  Tot empresari té l´obligació de dur una contabilitat ORDENADA (Art.25-45 del C.Comerç,lleis S.A. i S.L.,i tb el PLÀ GNRAL DE CONTABILITAT.

  ASPECTES JURÍDICS DESDE EL PUNT DE VISTA DEL DRET MERCANTIL >>

  La contabilitat es pot considerar com 3 aspectes:

 • L´activitat d´organització: consisteix en registrar operacions econòmiques en compliment d´un deure públic mitjançant declaracions de coneixement. Aquestes declaracions són els asientos contables.

 • La contabilitat és objecte d´una ciencia: té una técnica contable amb un vocabulari propi.

 • És un sistema d´informació dirigit a tercers (informar de com van els contes de l´empresa)

 • FINALITATS DE LA CONTABILITAT >>

   • reflexar la contabilitat de l´empresa.

   • Permetre el seguiment cronològic de totes les operacions.

   • Permetre l´elaboració d´inventaris i balanços (Art. 25 del C.Comerç)

   • Facilitar el coneixement de la realitat del seu estat patrimonial.

  NORMES SOBRE LA CONTABILITAT: PUNT DE VISTA C.COMERÇ

  Les 3 NORMES sobre CONTABILITAT són:

 • Els llibres del empresaris > tot empresari(individual o societat) ha de dur 3 llibres obligatòriament:

  • Inventari

  • Comptes anuals

  • Diari: registrarà dia a dia totes les operacions relatives a l´activitat de l´empresa.

  • Altres llibres NO OBLIGATORIS per a tots els empresaris però si per a alguns són:

    • Llibre d´Actes (societats)

    • Llibre de socis (S.L.)

    • Llibre d´Accions Nominatives (S.A.)

    • La “llevanza” i conservació dels llibres

     • Ha de ser portat pels empresaris o per persones autoritzades per aquests, tot i que la responsabilitat sempre serà de l´empresari (aquell que aprova la contabilitat i la signa)

     • Tots els llibres contables han de ser legalitzats i portats al Reg. Merc. (4 mesos després del tancament de l´exercici)

     • Els llibres hauràn d´estar ordenats cronològicament (els asientos) Art. 27-29-30 del C.Comerç

     • Segons el C.Comerç els llibres s´han de conservar 6 anys a partir del començament de l´exercici.

    • els Comptes Anuals> al tancament de l´exercici l´empresari té un termini de 3 mesos per a que l´Administrador o ell mateix formule els Comptes, les ensenye als socis (si així procedéis) o a l´empresari i que aquests els aproven i signen.

    • PROCEDIMENT

     31-12 tancament de l´exercici

     31-03 formular comptes

     30-04 legalitzar els llibres

     30-06 aprovar comptes

    • depositar al Reg. Merc.

    • >> Els Comptes Anuals consten de 3 documents:

     • Balanç (actiu i passiu)

     • Compte de Pèrdues i Ganàncies

     • Memoria: resum explicatiu de la situació de l´empresa.

    • COL.LABORADORS DE L´EMPRESARI

    • Hui en dia les organitzacions solen ser organitzacions solen ser molt complexes, per tant se sol obligar als empresaris a solicitar la col.laboració d´altres persones : COL.LABORADORS> Persones que treballen en l´empresa i que exerceixen una activitat en nom de l´empresari quan aquest no està.

     Aquesta relació està regulada pel “Pret del Treball”

     REPRESENTACIÓ >> és el fenòmen mitjançant el qual els actes que fa una persona al tràfic negocial sobre l´esfera patrimonial d´altra persona.

     Els col.laboradors de l´empresari poden tindre varies modalitats, a efectes de la representació seràn:

     - DEPENDENTS: duen a terme funcions de forma subsidiària (un graó més avall que l´empresari)a l´empresari, els uneix a l´empresari un contrat de treball.3 TIPUS DE RELACIONS:

    • GERENT O FACTOR (“apoderats gnrals”) :és el col.laborador més important que té l´empresari, l´apoderat gnral de l´empresa. Per a ser considerat factor ha de tindre un poder on s´incluisquen com a mínim totes les facultats necessàries per a desenvolupar l´activitat empresarial:

    • -Administració de l´empresa

     -Direcció de l´empresa

     -Contractació de treballadors.

     És necessari que l´apoderat gnral tinga la capacitat necessària per a actuar com a comerciant,té prohibició de competència; els poders no s´extingueixen amb la mort de l´empresari(es mantenen fins que hi haja revocació expresa)

     • FACTOR NOTORI : És un home de l´empresa que pot no tindre poders i ni tan sols actúa en nom de l´empresari, però que s´els coneix en el tràfic com el gerent de l´empresa.

      • No inscrit al Reg. Merc.

      • Pot no tenir poders.

      • Potser no diga que actúa en representació de l´empresari.

     Tot i això, els contrats que aquest realitze, sempre i quan aquests recaiguen sobre objectes compresos en el tràfic de l´empresa, SÍ seràn vàlids.

     S´els nomena a través d´escriptura pública i s´inscriu al Reg. Merc.

     2.EL DEPENDENT (“apoderat singular”):

     No té facultats per fer-ho tot (poder gnral), no administra,ni dirigeix, ni contracta;té les facultats per a fer una determinada activitat empresarial de l´empresa.

     Exemple >> Cap de compres - té una activitat concreta i puntual, l´activitat de compres.

     3. EL MANCEBO:

     L´Empresari li concedeix una operació concreta o alguna tasca, encara que siga constant és molt específica. Seria com el que hui coneixem com “dependent de tenda”, el qual està darrere d´un mostrador venent i cobrant.

     >la recepció i cobraments de mercadería podràn ser portades per el mancebo (sempre amb previa autorització de l´empresari)

     >per a vendes a termini o signar rebuts, tan sols té poder l´empresari o el seu apoderat gnral.

     4. ELS VIATJANTS O REPRESENTANTS DE COMERÇ:

     són col.laboradors de l´empresari amb relació de dependencia, normalment amb un contrat amb l´empresari, amb la peculiaritat de que realitzen el seu treball fora de l´empresa.

     OBJECTIU: contacte amb nous clients i captació d´aquests per al seu empresari.

     -INDEPENDENTS: no subordinats a l´empresari., treballen fora de l´empresa, solen col.laborar de forma esporádica i no estàn lligats per contrat de treball.Col.laboren amb l´empresari desde fora de l´organització empresarial d´aquest.

     1.AGENTS COMERCIALS: Funció similar als viatjants

     Persones físiques o jurídiques que s´encarreguen de promoure, negociar o concertar operacions mercantils en nom i per compte d´altre empresari a canvi d´una retribució i normalment en una zona determinada.

     L´objectiu és captar clients i després l´empresari serà qui contracte directament.

     Viatjants vs agents >> els agents no tenen un contrat de treball, però per a evitar problemes és convenient que s´els fajaun contrat mercantil (per a evitar situacions judicials).

     2.COMISSIONISTES O CORREDORS: bàsicament fan la mateixa funció que el agent, però els diferencia que no presten aquests serveis de forma permanent sinò que són col.laboradors esporàdics per a una operació concreta.

     3.MEDIADORS COLEGIATS: professionals que, a la funció de mediador o de comissionista, anyadeixen la de públic (per a dotar d´autenticitat els documents o contractes mercantils en aquells que intervenguen sempre, per a açò han d´estar adscrits a una corporació o col.legi públic.
  Descargar
  Enviado por:Leire
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar