Turismo


Contratos


TEMA 6 >> ELS CONTRATS

 • AUTONOMÍA PRIVADA I NEGOCI JURÍDIC

 • autonomía privada: poder de dictar-se una persona a sí mateix la llei o el precepte, el poder de gobernar-se a sí mateix /// És el poder de gover da la pròpia esfera jurídica, poder de la pax per tal de reglamentar i ordenar les relacions jurídiques en les quals és o ha de ser part. /// Poder de la pax per a l´autorregulació dels seus propis interesos i relacions.

 • CONCEPTE DE CONTRAT COM A NEGOCI JURÍDIC BILATERAL

 • contrat: És el negoci jurídic patrimonial de caràcter bilateral l´efecte del qual consisteix en constituïr, modificar o extinguir una relació jurídica patrimonial.

  L´àmbit propi d´actuació del contrat és el dels drets de crèdit o obligació i els dels drets reals, en quant a relacions jurídiques patrimonials.

 • REQUISITS ESSENCIALS DEL CONTRAT ((IMP))

 • Introducció >>

  Quan es tracta dels requisits o elements del contrat aquests se solen classificar en ESSENCIALS ( aquells sense els quals el negoci no pot existir, com el consentiment)

  Enumeració i desenvolupament >>

  • Consentiment dels contractants

  :: CONCEPTE :: és l´encontre de 2 declaracions de voluntat que, partint de 2 subjectes diversos, es dirigeixen a una finalitat comú i s´uneixen. /// Acord de 2 o més pax capaços per a contractar.

  :: CAPACITAT PER A CONTRACTAR. INCAPACITATS ::Per a que el consentiment siga vàlid i puga donar origen a un contracte eficaç, les parts contractants han de tenir la capacitat legal per a emitir-lo, és a dir, la capacitat per a contractar. Pax que no estàn obligades per a prestar consentiment contractual > menor no emancipat i incapacitats.

  La capacitat de contractar coincideix amb la capacitat d´obrar.

  :: VICIS DEL CONSENTIMENT :: El contrat es diu que està viciat quan no es fa de manera concient ni és emés lliurement. /// “ Serà nul el consentiment prestat per :

  • error : falsa representació mental de la realitat que vicia el procés formatiu del voler intern, i que opera com a pressupost per a la realització del negoci.

  • Violència: implica coacció física en sentit estricte. És el constrenyiment exercit per una pax sobre altra per a que emeta el consentiment contractual /// Hi ha violència quan per a arrancar el consentiment s´utilitza una força irresistible. Aquesta anula el consentiment i contrat.

  • Intimidació/violència moral : suposa l´amenaça contrària a Dret utilitzada per una pax per a forçar a una altra a emetre el consentiment.

  • dolo: engany o frau pel qual s´indueix a una pax a celebrar un contrat que dá ltra manera no s´hauría consentit o ho hauría fet en distintes condicions. 2 TIPUS

   • dolo greu : engany intencionat produït pel qualsevol mitjà o actitut i que té influència sobre la realització del negoci, ja que sense aquell no s´hauría realitzat.

   • Dolo incidental : recau sobre circumstàncies secundàries del contrat. El seu únic efecte és obligar a aquell que ho va utilitzar a indemnitzar danys i prejudicis.

  • Objecte cert que siga matèria del contrat

  :: CONCEPTE :: Poden ser objecte de contrat totes les coses que no estiguen fora del comerç dels homes, encara les futures i tots els serveis que no siguen contrares a les lleis o a les bones costums.

  :: REQUISITS LEGALS ::

   • Possibilitat : no podràn ser objecte de contrat les coses o serveis impossibles. Coses impossibles són aquelles que no poden arribar a existir o no poden aconseguir-se per ningú.

   • Licitut: suposa, per a les coses, que no estiguen fora del comerç dels homes; i per als serveis, que no siguen contraris a les lleis o a les bones costums.

   • Determinació / determinabilitat : l´objecte de tot contrat ha des er una cosa determinada en quant a la seua especie. La indeterminació en quant a la quantitat no serà obstacle per a la existència del contrat, sempre que siga possible determinar-la sense necessitat de nou conveni entre els contractants.

  • Causa de l´obligació que s´establisca.

  :: CONCEPTE DOCTRINAL ::

  • Teoríes objectives > on cada individu celebra un contrat concret. Cada contrat cumpleix una funció pràctica, una funció econòmico-social, la qual constitueix la causa del contrat . Aquesta causa és distinta segons es tracte d´una categoría o altra de contrats. Però tots aquells que pertanyen a la mateixa categoría tenen una mateixa causa única uniforme. Aquesta causa objectiva és la que rep la protecció de la llei.

  • Teoríes subjectives > la causa se sitúa en la subjectivitat dels contractants. Causa és la finalitat perseguida per ells, el motiu o motius que han impulsat a les parts a contractar. Els motius són raons indirectes i remptes; finalitats individuals i psicològics. Són distints en cada contractant I variables fins a l´infinit.

  :: LA CAUSA EN EL C.C.. ART. 1274 ::

  • Es parla de la causa referint-la de vegades a la obligació i altres al contrat. Fonamentalment la causa que es contempla al C.C. és la de obligació.

  • Caràcter objectiu, constituïda per la finalitat que es persegueix en cada espècie contractual, i no pels motius que impulsen a cada part per a contractar.

  • És un requisit essencial dels contrats.

  • Es requereix la existència d´un conveni causal, acord coincident de les parts sobre la causa.

  >>> 3 CAUSES DISTINTES <<<

 • onerosa - done i recibisc -- > cadacuna de les parts aspira a procurar-se una ventaja, mitjançant un equivalent o compensació (compravenda o arrendament) >> donar en propietat o ús alguna cosa per un preu o renda. És molt freqüent.

 • Liberal o gratuïta - aquell que es beneficia no contrapresta -- > una de les parts es disposa a proporcionar a l´altra una ventaja sense equivalent algú, sense contraprestació (donació)

 • Remuneratòria -- > aquella donació que es fa a una pax pels seus mèrits o pels serveis o pels serveis prestats al donant, o aquella en la qual s´imposa al donatari un gravàmen inferior al valor d´allò donat.

 • :: REQUISITS LEGALS ::

   • Existència : els contarats sense causa no produeixen efecte algú.

   • Licitut : quan s´oposa a les lleus o a la moral i el contrat no produeix cap efecte.

   • Veracitat: ha de ser vertadera.

  La forma en els contrats >>

  :: CONCEPTE :: -- afecta al consentiment, l´objecte i causa —

  És el mitjà mitjançant el qual es produeix i s´exterioritza la declaració de voluntat en que consisteix el consentiment i la resta d´elements.

  Al parlar de forma es fa referència a una forma determinada i especial a que, per excepció, han d´ajustar-se alguns contrats per disposició de la llei o per voluntat de les parts ( si bé la regla general és la llibertat de forma).

  :: CLASSES DE FORMA ::

  Pot ser verbal /oral , escrita /documental; depenent de que es manifeste mitjançant paraules o per escrit.

  • La forma pot ser voluntària : si són les parts les que convenen una determinada forma per al seu contrat en particular.

  Legal / necessària : quan aquesta ve imposada imperativament per la llei.

  • La forma legal escrita pot ser privada :si consisteix en que l´autor del consentiment ho emeta sense més requisit que la signatura del contrat.

  Pública : quan s´exigeix la intervenció d´un tribunal notari o autoritat pública així com la utilització de certes formalitats.

  • En atenció als efectes lligats a aquesta forma escrita es classifica en >>

   • F. Ad probationem --- forma de prova, cal demostrar que el contrat existeix --- > funció provatoria.

   • F. Ad solemnitaten o ad substantiam > forma constitutiva o amb funció de solemnitat, forma substancial. Constitueix un element essencial del contrat i la seua falta produeix la nulitat d´aquest. CONTRATS FORMALS O SOLEMNES.

  :: LA FORMA EN L´ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL :: l´ordenament jurídic espanyol acull en aquesta matèria el ppi espiritualista de llibertat de forma, tradicional en el Dret històric (1.348). Serà vàlid i plenament eficaç qualsevol contrat amb independència de quin siga la forma escollida per al seu otorgament.

  El ppi de la llibertat de forma es va recollir possitivament en l´art. 1278 del C.C.

  Els contrats seràn obligatoris, qualsevol que siga la forma en que s´hagen celebrat, sempre que en ells concurrisquen les condicions essencials per a la seua validesa.

  • Amb caràcter excepcional, sí resulta necessària la forma legal escrita, és a dir, l´E.P, per a la validesa ---- amb funció solemnitatem --- d´alguns contrats determinats:

   • La donació d´inmobles

   • Les capitulacions patrimonials

   • El cens enfitèutic

   • La societat a la qual s´aporten béns inmobles o drets reals.

   • La hipoteca

   • El dret de superfície

  En aquests casos, tan sols el compliment de la forma essencial prevista farà nàixer vàlidament el contrat, que d´altra forma és radicalment inexistent o nul.

 • LA FORMACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRAT

 • :: LES FASES DELS CONTRAT. ELS TRACTES PRELIMINARS ::

  • La generació : comprén els preliminars o procés intern de formació del contrat.

  • La perfecció : el naixement del mateix a la vida jurídica.

    • El naixement o perfecció del contrat en Dret és consensual. Des del moment en que les parts acorden les seues voluntats (des que donen consentiment) existeix el contrat i és vàlid.

     • SISTEMA CONSENSUAL : el consentiment es manifesta pel concurs de l´oferta i de l´acceptació sobre la cosa i la causa que han de constituïr el contrat. ((concurs = reunió ))

     • Oferta o proposta : declaració de voluntat dirigida a un eventual contractant o al públic en general.

     • L´acceptació : és la declaració de voluntat emesa pel destinatari o receptor de l´oferta donat la seua comformitat a ella.

  • La consumació : el compliment de la finalitat per al qual es va constituïr el contrat, la realització i efectivitat de les prestacions derivades del mateix.

  Aquests tractes o negociacions preliminars no produeixen cap efecte obligatori.

  :: LA CONTRACTACIÓ ENTRE PAX ABSENTS: MOMENT I LLOC DE LA PERFECCIÓ :

  El contrat no sempre es forma amb la presència de les parts o dels seus representants que en un mateix acte intercanvien els seus consentiments, sinò que aquestes pax es troben allunyades entre sí i utilitzen altres mitjans distints al contacte directe o cara a cara per a celebrar el contrat. ((internet, telèfon, fax...))

  • MOMENT DE LA PERFECCIÓ >> Teoría de la cognició : el contrat queda perfecte (coincideix oferta-acceptació) quan l´oferent té constància de l´acceptació i no obans.

  • LLOC DE LA PERFECCIÓ >> Es presumeix celebrat en el lloc en el qual es va fer l´oferta. Les parts podràn fixar el lloc de celebració que estimen oportú.

 • LA INTERPRETACIÓ DEL CONTRAT

 • CONCEPTE I FASES DE LA INTERPRETACIÓ

 • Interpretar un contracte significa descobrir exactament lo estimat per les parts a través de la seua declaració de voluntat, és a dir, determinar el sentit concret que elles van voler donar als seus respectius compromisos contractuals, i fixar així els efectes jurídics precisos que es deriven de la celebració del contrat. >2 CRITERIS :

  • Interpretació subjectiva: investigar sobre la vertadera voluntat o intenció comú de les parts.

  • Interpretació objectiva : la finalitat és atribuïr a les declaracions de voluntat el seu significat normal i usual que posseeix en el trànsit jurídic o socials.

 • PPIS I REGLES D´INTERPRETACIÓ

 • :: PPIS ::

  • Ppi de recerca de la voluntat real :atendre a la vertadera voluntat dels contractants, a la seua intenció comú.

  • Ppi de conservació del contrat : la interpretació ha de dirigir-se a que el contrat o clàusula discutida siga eficaç.

  • Ppi de bona fe: lleialtat i correcció en la seua elaboració.

  :: REGLES / INSTRUMENTS ::

  Interpretació gramatical i lògica > si els termes d´un contrat són clars i no deixen dubte sobre la intenció dels contractants s´estarà al sentit literal de les seues clàusules. Si les paraules semblaren contràries a la intenció evident dels contractants, prevaleixerà aquesta sobre aquelles.

  Interpretació històrica > s´haurà de valorar la siruació jurídica, econòmica o social de les parts en el moment de celebrar el contrat ( antecedents, contrats previs), la manera com el contrat va ser elaborat ( treballs preparatoris, borradors) la conducta posterior seguida per les parts.

  Interpretació sistemàtica > aquesta regla és conseqüència de la unitat lògica del contrat. No pot centrar-se la investigació de la voluntat real de les parts en una clàusula aïllada, sense tenir present la seua ubicació i la seua relació amb la resta de les voluntats del contrat.

  Interpretació finalista > Totes les manifestacions contractuals es dirigeixen a la obtenció de la funció econòmic-social del contrat, és a dir, el resultat pràctic empíric proposat per el tipus contractual genèric i per les mateixes parts contractants. La interpretació s´ha d´orientar de la manera més adequada per a aconseguir dit resultat pràctic.

  Interpretació contra stipulatorem > La interpretació de les clàusules obscures d´un contrat no haurà d´afavorir a la part que haguera ocasionatla obscuritat.

  Té amplia aplicació en els contrats d´adhesió o en les condicions generals de la contractació, quan el contrat és obra d´una sola de les parts, i l´altra tan sols s´adhereix al contingut.

 • ELS EFECTES DEL CONTRAT (( IMP ))

 • Introducció >>

  2 TIPUS D´EFECTES :

  voluntaris : són els efectes pretenguts o perseguits per les parts del contrat a partir de les expreses estipulacions lliurement establertes per elles.

  necessaris :s´imposen en virtut de les normes jurñidiques o en virtut de regkes ètiques impernats en la societat

  Efectes en les parts contractants >>

  Tot contracte limita la seua eficàcia a l´esfera jurídica de les parts que l´han celebrat, i per tant, no produeix cap efecte respecte de tercers per regla general Ppi de la relativitat dels contrats.

  :: CLASSES D´EFECTES ::

  • Eficàcia constitutiva : el contrat és el que crea la relació jurídica abans inexistent, i és la font de producció de dita relació.

  • E. Modificativa :El contrat altera la estructura d´una relació jurídica (subjecte, objecte i caisa) ja existent o el seu contingut (drets i obligacions).

  • E. Preceptiva : el contrat estableix el contingut de la relació jurídica. Fixa el conjunt de drets, obligacions, càrregues, facultats,etc de les parts.

  • E. Declarativa : el contrat constata l´existència o no d´una relació jurídica, el seu contingut o el significat que s´haja d´atribuïr a anteriors declaracions negocials.

  • E. Extintiva : com a conseqüència de la celebració del contrat, desapareix una relació preexistent.

  Efectes del contrat amb respecte a tercers >>

  “tercer ”: qualsevos pax que no haja tingut cap intervenció en la celebració d´un contrat i que , per tant, no es vorà afectat pels efectes que aquest produisca.

  Qualsevol contrat és res inter alios acta; un assumpte fet entre altres; és per això que el mateix no desplega cap eficàcia en l´esfera jurídica dels tercers, ni en el seu benefici ni en el seu prejudici.

  De manera excepcional el contrat pot produïr una eficàcia directa en l´esfera dels tercers. S´assenyala com a exemple el contracte a favor d´un tercer >> “Si el contrat continguera alguna estipulació a favor d´un tercer, aquest podrà exigir el seu compliment sempre que haguera fet saber la seua acceptació a l´obligat abans de que haja sigut aquella revocada ”

 • LA INEFICÀCIA DEL CONTRAT

 • CONCEPTE I MODALITATS DE INEFICÀCIA

 • La ineficacia del contrat aludeix a la manca de producció de conseqüències o, d´aquelles conseqüències que normalment hauríen d´haver-se produït i que poden ser raonablement esperades en virtut de la celebració del contrat.

  Significa una sanció: la reacció de l´ordenament jurídic davant una infracció per la seua irregularitat

 • LA INEXISTÈNCIA - Nulitat absoluta—

 • Resulta inexistent quan en la seua celebració es prescindeix d´algún dels requisits essencials establerts en l´art. 1261 del C.C.; és a dir, consentiment, objecte i causa (als quals s´anyadeix la forma si tinguera caràcter essencial) Tot i que no tots els autors es`tan d´acord amb aquesta definició de la inexistència.

 • NULITAT ABSOLUTA

 • Concepte i causes >>

  Es produeix quan el negoci s´ha realitzat contra lo disposat en la llei, i és nul radicalment perquè no produeix efectes jurídics.

  CAUSES DE LA NULITAT :

  • Ser contrari a les normes imperatives o prohibitives

  • Traspassar les parts els límits de l´autonomía privada : la llei, la moral i l´ordre públic.

  • Inexistència dels requisits essencials: consentiment, objecte o causa; o quan falte la forma exigida amb caràcter essencial o constitutiu.

  • Tenir el contrat un objecte ilícit, impossible o totalment indeterminat.

  • La licitut o falsetat de la causa.

  Efectes de la nulitat >>

   • La ineficàcia del contrat nul es produeix ipso iure , per sí mateixa, i sense necessitat de la intervenció judicial; de forma inmediata, ab initio.

  Tot i això, la intervenció judicial serà necessària en alguns casos, com quan es requerisca per a véncer la resistència d´aquells que sostinguen la validesa del contrat, o quan s´haja de borrar l´apariència de validesa que tinga el mateix.

   • Té un efece general o erga omnes , cal oposar-la o tenir-la en compte en contra o a favor de qualsevol. Així estàn legitimades per a exercitar l´acció de nulitat no tan sols les parts del contrat, sinò també tot allò que tinga interés legítim en pretendre la nulitat.

   • El contrat no pot sanar-se mitjançant la comfirmació, ni per el pas del temps o prescripció (l´acció de nulitat no s´extingueix per caducitat ni per prescripció)

   • Si com a conseqüència de la seua celebració les parts s´hagueren efectuat prestacions recíproques, s´hauràn de restituïr les coses que no hagueren sigut matèria del contrat, amb els seus fruits i el preu amb els interesos.

  “Mentre un dels contractants no realitze la devolució d´allò a que en virtut de la declaració de la nulitat estiga obligat, no pot l´altre ser compelit a complir per la seua part el que l´incumbisca”

 • ANULABILITAT ---- adolece = pateix;;; no és nul però ho pot ser

 • Concepte i causes >>

  :: CONCEPTE :: Suposa un contrat en el qual es donen tots els requisits essencials i que no és contrari a la llei, moral o bones costums, però que “”adoleix “” d´un vici o defecte susceptible de motivar (produir) la seua anulació. El negoci és vàlid i pateix els seus efectes propis, però aquesta validesa està sotmesa a la possibilitat i consegüent anulació.

  :: CAUSA ANULABILITAT ::

  • manca de capacitat de les parts: en menors o incapacitats; en emancipats sense el complement de la seua capacitat; i en els contrats d´administració o disposició per als quals la llei exigeix que una parella actúe amb el consentiment de l´altre.

  • Existència d´un vici del consentiment : error, dolo, violència i intimidació.

  :: LA IMPUGNACIÓ DEL CONTRAT ::

  El mecanisme jurídic capaç de provocar la definitiva ineficàcia del contrat anulable és l´exercici davant els tribunals de l´acció de la impugnació del contrat, o també anomenada d´anulabilitat o d´anulació.

  Tan sols té legimitació activa ((( qui pot interposar demanda?? ))) per a exercitar aquesta acció la part perjudicada o el seu representant legal.

  La possibilitat d´interposar aquesta acció tan sols durarà 4 anys.

  Transcurrit el termini de caducitat, s´extingueix l´acció i el negoci es purifica dels vicis o defectes que tinguera de forma retroactiva; és a dir, com si des de la seua clebració haguera sigut plenament vàlid.

  :: LA CONVALIDACIÓ DEL NEGOCI ANULABLE:LES SEUES CAUSES ::

  convalidació /subsanació : és el fet de fer eficaç un contrat que inicialment patía d´algun defecte o vici.

  La comfirmació >> subsanació del contrat mitjançant la declaració de voluntat unilateral realitzada per la part legitimada per a exercitar l´acció d´impugnació, per la qual renuncia a dita acció d´anulabilitat.

  La caducitat de l´acció de la impugnació >>si es deixa transcorrer el termini de 4 anys marcat per la llei sense interposar davant els tribunals aquesta acció, caduca i es purifica el contrat.

  Ratificació >> s´Aplica als contrats celebrats en nom d´altre sense representació suficient o excedint-se de la concedida. El negoci es comfirma per ratificació, que suposa declaració de voluntat, expresa o tàcita, del representat per la qual accepta el negoci celebrat pel representant .

 • RESCICIÓ.

 • :: CONCEPTE I CAUSES ::

  Rescició : és el remei per a la reparació d´un prejudici econòmic que el contrat origina a determinades pax, que consisteix en fer parar la seua eficàcia. Es contrat és vàlid, però en raó de l´aludit perjuí, i sempre que no hi haja altre remei per a reparar-lo, es concedeix a les pax perjudicades l´acció recisòria.

  Causes de resició >>

  • Lesió patida per una de les parts a causa d´un contrat celebrat pel seu representant legal

  • El frau d´acreedors, si aquests no poden corar el que s´els deu d´altra manera. També són rescindibles els pagaments del deutor en estat d´insolvència, quan encara no estava obligat a fer-los.

  • Contrats sobre coses sobre les quals hi ha un judici pendent, celebrats pel demandat

  • Altres negocis determinats per la llei.

  :: L´ACCIÓ DE RESCISIÓ ::

  “ L´acció de resició és subsidiària; no podrà exercitar-se sinò quan el perjudicat no tinga d´altre recurs legal per a obtenir la reparació del perjuí.”

  :: EFECTES : ´ART. 1295 DEL C.C. ::-----passe d´aquest punt -----

 • RESOLUCIÓ

 • És una modalitat d´ineficàcia sobrevinguda amb posterioritat a la celebració del contrat. El contrat s´ha celebrat vàlidament i en ppi és perfectament apte per a desplegar la seua normal eficàcia; però com a conseqüència de determinades circumstàncies que succeeixen després del seu otorgament, el mateix es resol, és a dir, s´extingueixen els efectes que venía produïnt.

  Els suposats legals de la resolució contractual :

   • Compliment de la condició resolutòria : La realització de l´esdeveniment en el qual consistisca la condició resolutòria posa fi a la relació contractual així com als efectes que el contrat venía desplegant.

  En quant als efectes de la resolució, si es tractara d´obligacions de donar els interessats hauràn de restituïr-se allò que hagueren percibit.. aquesta restitució es farà de forma específica, i si no fora possible, pel seu valor equivalent; en les obligacions de fer o no fer, s´estarà a allò que disposen els tribunals

   • Incompliment de les obligacions recíproques : segons l´art. 1124 del C.C. “ la facultat de resoldre les obligacions es troba implícita en les recíproques, per al cas de que un dels obligats no complira allò que li incumbeix. El perjudicat ((qui no rep)) podrà escollir entre exigir el compliment o la resolució de la obligació, amb el pagament de danys i abonament d´intereses en ambdós casos.

  Els efectes de la resolució del contrat, en quant a l´obligació de restitució de prestacions, s´aplicarà el règim de la condició resolutòria.

  En relació amb els tercers adquirents de bona fe, no serà possible la restitució, però la part que no ha complit haurà de resarcir --- compensar ---- al contarctant la lesió ocasionada

 • REVOCACIÓ

 • Modalitat d´ineficàcia contractual sobrevinguda amb posterioritat a la vàlida celebració del contrat. Consisteix en una declaració de voluntat unilateral emesaper una de les parts del mateix, i que suposa la retractació d´un precedent contrat en vigor, retractació consentida per la llei al seu autor de manera excepcional i tan sols en casos expresament previstos.

  Succeeix en >>>

   • Cas de la revocació de les parts.

   • Revocació del poder. Quan done poder a un representant.

   • Testament, el qual es pot canviar quantes vegades es vulga, però en vida. Serà vàlid l´últim testament realitzat.

   • ELS CONTRATS EN PARTICULAR

   • LA COMPRAVENDA

   • Per mitjà d´aquest contrat un dels contractants obliga a entregar una cosa determinada i l´altre a pagar per ella un preu cert,en diners o signe que ho represente.

    Es realitza l´intercanvi o el comerç dels béns. Representa un estadi adelantat del comerç jurídic, que ha superat ja la fase més primitiva del simple trueque o permuta. En ell llueix tota la seua integritat la funció dels diners com a mitjà de canvi, peruqè s´entrega i es rep al ser la mesura del valor de les coses.

   • LA PERMUTA

   • “ contrat a través pel qual cadascún dels contractants s´obliga a donar alguna cosa per a rebre altra ” ----s´intercanvien béns, no hi ha diners ----

    EX>> oferir un solar a canvi de pisos, el valor dels quals és igual al valor del solar. És molt freqüent en el trànsit jurídic modern.

   • LA DONACIÓ

   • “ La donació és un acte de liberalitat pel qual una pax disposa gratuïtament d´una cosa a favor d´altra ”

    Es tracta d´un acte gratuït, ja que qui la realitza (donant) no rep a canvi de qui la rep (donatori //propietari del bé) cap contraprestació

   • L´ARRENDAMENT

   • L´arrendament pot ser de coses, d´obres o serveis.

    És aquell pel qual una de les parts obliga a pagar a l´altra un preu, i aquesta, a canvi d´això, a proporcionar-li l´ús i el disfrutar temporalment d´una cosa, a prestar-li determinats serveis o a dur a terme una obra.

    • Arrendament de coses >> una de les parts s´obliga a donar a l´altra el disfrutar o utilització d´una cosa per temps determinat i preu cert.

    És un contrat consensual, onerós, recíproc, bilateral, de tracte successiu i de duració temporal.

     • Contrat d´arrendament de finques urbanes > regulat per la Llei de 24 Nov de 1994, la mateixa tan sols es dirigeix a regular diferents tipus d´arrendaments urbans. Arrendament destinat a vivenda o per a un ús distint: local de negoci, educació, ús industrial o comercial...

     • Contrat d´arrendament rústic > regulat per Llei 49/2003- 26 Nov.

    Protegeix a l´arrendatari rústic. La finca s´aprofita temporalment per al seu ús agrícola, pecuari o forestal, a canvi d´un preu o renda.

    'Contratos'

    vivendes urbanes - arrendament mínim 5 anys

    vivendes rústiques - arrendament mínin 3 anys

    'Contratos'

      • Arrendament d´obra o contrat d´obra ---- dret de propietat --->

    Una de les parts s´obliga a executar una obra a l´altra per preu cert.

    Les parts del contrat d´obra són el comitent, l´amo o propietari del resultat de l´obra, i contrarista, aquell que es compromet a realitzar dita obra.

    Es caracteritza per ser consensual, bilateral, recíproc i per tenir com a objecte el resultat de certa activitat o treball que es materialitza en l´obra. Es pot contractar l´execució d´una obra convenint en que qui l´execute pose tan sols el seu treball o la seva indústria, o que també suministre el material.

      • Arrendament de serveis >> una de les parts s´obliga a prestar a l´altra un servei per preu cert.

    Contrat consensual i bilateral, el qual genera una obligació de fer que consisteix en desenvolupar una activitat a favor de l´arrendador per part de l´arrendatari.

   • EL CONTRAT DE PRÈSTEC

   • Contempla 2 modalitats de prèstec >>

    • El comodat > és un contrat essencialment gratuït i de duració temporal.

     • Les parts es denominen comodant (titular i propietari de la cosa )i comodatari ( qui rep la possessió i conserva la propietat de la cosa i el dret a utilitzar-la per a després tornar-la ) Es tracta de coses no consumibles.

    • El simple prèstec > és un contrat temporal que pot ser gratuït o amb pacte de pagar interesos (onerós) en el cas del qual s´hauràn de pactar expresament.

     • Les parts es denominen prestamista ( qui perd la propietat d´allò prestat ) i prestatari ( aquell que adquereix la propietat i s´obliga a tornar altre tant de la mateixa espècie i qualitat ) l´objecte és els diners o altra cosa fungible, encara que s´aludeix a coses consumibles.

    'Contratos'

    gratuït = tornar el bé

    onerós = tornar el valor + interesos

    'Contratos'

   • EL DEPÒSIT

   • És el contrat que té com a objecte ppal la custòdia d´una cosa moble que entrega un contractant ( depositant) , amb tal finalitat, al altre (depositari), el qual es compromet a la seua guèrdia i conservació.

    És un contrat gratuït, excepte pacte en contrari, i en ppi es perfecciona per la recepció de la cosa en depòsit (contrat real).

   • EL MANDAT

   • Pel contrat de mandat s´obliga una pax a prestar algún servei o fer alguna cosa, per compte o encàrrec d´altra.

    El mandat es concibeix com aquell pel qual el mandatari ( que rep l´encàrrec) gestiona negocis o assumptes del mandant ( que realitza l´encàrrec). Es tracta d´un contrat consensual i basat fortament en la confiança entre les parts. -Representació del poder -

    És un contrat naturalment gratuït. “A manca de pacte en contrari, se suposa gratuït ”

   • EL CONTRAT D´ASSAGURANÇA --- cobreix riscos

   • “Contrat pel qual l´assagurador s´obliga, mitjançant el cobrament d´una prima i per al cas de que es produïsca l´event el risc del qual és objecte de cobertura, a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l´assagurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes. ”

    El “tomador” és aquell que és part del contrat, qui paga la prima o preu del mateix, i per l´altre l´assagurat; pax o titular de l´interés que s´assagura.

   • EL CONTRAT DE SOCIETAT CIVIL ----- Subjectes: els socis ----

   • És un contrat pel qual 2 o més pax s´obliguen a posar un comú diners, béns o indústria, amb ànim de partir entre sí les ganàncies.

    Ppals caracters >>

      • Contrat associatiu, es basa en la col.laboració entre els contractants per a l´obtenció de la finalitat comú i no en l´intercanvi de prestacions (((T.3;; tipus de pax jurídiques -tipus associatiu -- )))

      • Ànim de lucre.

      • CONTRAT DE FIANÇA

      • Per la fiança s´obliga un a pagar o complir per un tercer, en el cas de no fer-lo aquest.

       Les parts del contrat de fiança són el fiador i l´acreedor. El fiador està responsabilitzant el seu propi patrimoni per un deute alié.A més s´atribueix al acreedor una facultat d´agressió sobre el patrimoni del fiador.

      • ELS CONTRATS ATÍPICS

      • Introducció >> són aquells contrats que careixen d´una regulació legal específica. Al contrari que els contrats típics, que són els anomentas anteriorment.

       La mediació >> contrat en virtut del qual una pax encarrega a altra que l´informe sobre la oportunitat de concloure un negoci jurídic amb un tercer o que servisca d´intermediari, relitzant oportunes gestions per tal d´aconseguir l´acord de voluntats encaminat a la seua realització, a canvi d´una retribució. Ex: gestor inmobiliari.

       El contrat de leasing >> aquell contrat pel qual una de les parts ( la societat de leasing) cedeix a altra per cert temps i amb caràcter irrevocable l´ús d´un bé moble d´equip, productiu, que ha adquirit d´un tercer a elecció o segons especificacions de l´usuari, la propietat del qual conserva, a canvi d´un cànon periòdic, proporcional al preu o valor del bé aludit, interesos i comissió; l´usuari pot al final del terme contractual, optar per renovar el contrat a cànon inferior, tornar dit bé, o adquirir-lo per un preu residual preestablert.

       LLEGIR AL LLIBRE ---- PÀG.247 - 248

       Contrat de franquícia >> aquell contrat pel qual el franquiciador transmet al franquiciat determinats coneixements tècnics o comercials, per a que els aplique al seu negoci consentint també que el franquiciat utilitze el ròtul i altres signes distintius en l´exercici de la seua activitat, que ha de realitzar baix el control del franquiciador, el qual rebrà un cànon que ha de pagar el franquiciat o concesionari de la franquicia.
  Descargar
  Enviado por:Leire
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar