Pedagogía


Didàctica


PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

 • consideracions generals

 • els vuit principis didàctics

 • estratègies didàctiques

 • estratègies d'ensenyament

 • saber (per treballar els coneixements)

 • saber fer (procediments...)

 • ser (actituds, valors i normes)

 • estratègies d'aprenentatge

 • com es reté la informació

 • com s'evoca la informació

 • com s'organitza la informació

 • 1. CONSIDERACIONS GENERALS

  DIDÀCTICA: Disciplina que col·labora en l'aprofitament al màxim de l'entorn

  Si els estímuls vénen de fora: FORMACIÓ

  Si els estímuls vénen de dins: AUTOFORMACIÓ

  ENSENYAMENT Estímul que convenientment organitzat contribueix al desenvo-

  FORMACIÓ lupament de la persona en alguna de les seves potencialitats.

  ENSENYAR: implica la presència d'un docent amb un estil i una manera de fer i ser

  APRENDRE: implica la presència d'un aprenent. Entre el docent i l'aprenent sempre hi ha un intercanvi

  MÈTODES DIDÀCTICS: és una forma d'ordenar l'activitat docent per tal d'aconseguir els objectius planificats

  ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES: actuació seqüenciada potencialment conscient del professional en educació guiada per un o més principis de la didàctica i encaminada cap a l'optimització del procés E-A.

  El PROCÉS EDUCATIU implica:

  • un àmbit contextual

  • un àmbit didàctic

  • un àmbit profession al INTENCIONS + ACTUACIÓ

  • un àmbit teòric

  El PROCÉS DE FORMACIÓ implica:

  CONTINGUT ALUMNE

  INTERPRETACIÓ COMUNICACIÓ

  PROFESSORAT


  PRINCIPI DE LA COMUNICACIÓ

  INTRODUCCIÓ

  - l'objectiu és transmetre informació

  - es requereix voluntat, interès...

  - s'ha de persuadir, divertir...

  FUNCIONS DE LA COMUNICACIÓ

  - reprentativa: transmetre informació

  - expressiva: expressió de les coses

  - connativa: afectar a la conducta del receptor

  - fàctica: mantenir un contacte: E-A

  - metal·lingüística: treballar més el llenguatge

  - estètica: crear la lletra

  ELEMENTS QUE HI INTERVENEN

  - qui ho diu (origen de la comunicació

  - què es diu i com es diu: naturalesa de la comunicació

  - a qui ho diu: característiques dels oients

  CARACTERÍSTIQUES I INCONVENIENTS DE LA COMUNICACIÓ

  - ambientals: és important conèixer el context on es dóna la comunicació perquè afecta a la interpretació. So, llum, temperatura, disseny dels mobles de l'aula, ...

  - emocionals: és la situació personal de cada u: motivació, interès, ...

  - sociològiques: treballar en grup, en equip, en parelles, individualment,. ...

  - físiques: és el predomini d'un sentit, els horaris, per exemple, afecten als estats físics...

  - fisiològiques: cal tenir en compte les característiques físiques i fisiològiques, com la capacitat intel·lectual, ...

  ETAPES QUE HI INTERVENEN

  - possessió de la idea

  - ordenació del saber

  - elecció dels signes

  - manifestació dels signes

  - assimilació del contingut de la comunicació

  ELS NIVELLS DE LA COMUNICACIÓ

  - interpersonal

  - intrapersonal

  2. ELS VUIT PRINCIPIS DIDÀCTICS

  PRINCIPI D'ACTIVITAT

  INTRODUCCIÓ

  - al 1921 es va formar l'escola nova

  - el seu fonament va ser la filosofia (ROUSSEAU: només s'aprèn allò que es fa)

  DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS

  - activitats de la preparació: motivació, planejar uns objectius, de quina manera es porten a terme els objectius, partir del nivell que té l'alumne

  - activitats de desenvolupament: vivenciar al màxim les activitats

  - activitats d'acabat: sintetització per part de l'alumne de l'activitat feta. Veure si s'ha assolit tot el coneixement

  CARACTERÍSTIQUES

  - condicions perquè un ensenyament sigui actiu:

  • esforç personal

  • aprendre fent

  • actitud de superació

  • no comparar

  • evitar la memorització repetitiva

  • insistir en l'aplicació dels coneixements

  • cultivar el treball autònom

  - manifestacions metodològiques:

  • individualització

  • socialització

  • globalització

  ESTRATÈGIES MÉS USUALS

  - recerca

  - discussió

  - estudi de cas

  - interpretació de textos

  - observació directa

  - interrogants introductoris

  PRINCIPI D'INDIVIDUALITZACIÓ

  INTRODUCCIÓ

  - al 1921 es va formar l'escola nova

  - el seu fonament va ser la filosofia (ROUSSEAU: només s'aprèn allò que es fa)

  - els nivells que s'individualitzen són:

  • ritme de treball

  • avaluació

  • mètode i mitjans que poden oferir els docents

  AVANTATGES I INCONVENIENTS

  - permet que l'alumne segueixi el ritme

  - quan s'ha treballat sempre amb un ensenyament molt pautat és difícil poder canviar a un altre que no ho sigui

  ETAPES

  - l'alumne és el més important com a individu:

  • Maria Montessori (mètode

  individualitzat, material de fusta)

  • germanes Agazzi (mètode

  individualitzat, material reciclat)

  • A. Manjón (mètode

  individualitzat, treballs a la

  natura)

  - l'alumne és el més important però dins d'un grup:

  • a. grup homogeni:

  - Decroly: treballava les matèries a partir d'un centre d'interès

  • b. grup heterogeni:

  - Freinet

  - ensenyament programat: fitxes ordenades amb fulls de reforç o d'ampliació

  ESTRATÈGIES

  - estudi dirigit

  - treball autònom a l'aula

  - aprenentatge per descobriment

  PRINCIPI DE SOCIALITZACIÓ

  INTRODUCCIÓ

  - treball en grup i en societat

  TIPUS DE GRUPS

  - anàrquic : tot és lliure i sense cap norma o guia

  - autocràtic: es tenen clars uns objectius i unes normes

  - democràtic: l'organització del grup segueix unes bases democràtiques

  AUTORS

  - Dewey: l'escola és una microsocietat

  - Durkheim: el grup classe és l'eix de l'activitat didàctica

  ESTRATÈGIES DE TREBALL SOCIALITZAT

  - les estratègies dependran de la quantitat de persones.

  • grans grups: taula rodona, debat, converses organitzades... de vegades cal organitzar subgrups si el grup és massa gran

  • grups mitjans: és on el públic pot actuar més: seminaris, philips 66 (manera de treballar en 6 grups de 6 persones), brainingstorming, rol playing

  • grups petits: entrevista, diàleg, discussió, ...

  CARACTERÍSTIQUES

  BÀSIQUES

  - com es formen els grups

  - rol del docent

  - tenir en compte els objectius que es pretenen

  PRINCIPI DE CREATIVITAT

  INTRODUCCIÓ

  - és important saber potenciar la creativitat

  - no s'ha de valorar la creativitat a partir del producte sinó des de:

  • el producte +

  • el medi +

  • el procés +

  • la persona

  - ha d'estar tot molt lligat amb la innovació

  AUTORS

  - Galton: creativitat relacionat amb el mesurament de la intel·ligència

  - Guilford: creativitat relacionat amb la guerra

  - De la Torre:

  EL PROCÉS CREATIU

  - en funció de la persona: invenció, descobriment, avaluació a partir del producte

  - en funció dels nivells: nivell creatiu, inventiu, innovador, emergent (l'activitat del geni que aporta una cosa completament nova)

  en funció dels períodes: segons l'edat es desperta un talent creatiu. Hi ha un període crític que frena

  PRINCIPI D'INTUÏCIÓ

  INTRODUCCIÓ

  Preciació d'un fenomen basat en l'efecte que produeix

  AUTORS

  Locke

  Pastelozzi

  Comenius

  INTUÏCIÓ

  Hi ha dos tipus d'intuïció:

  • Directa: tenim la presència de l'objecte (sortides, estudis de camp, ...)

  • Indirecta: no tenim la presència de l'objecte (tècniques audiovisuals, ràdio educativa, cinema educatiu, ...)

  PRINCIPI D'OBERTURA

  INTRODUCCIÓ

  Els conceptes clau són:

  • concepte de diferència

  • concepte de normal

  • concepte de flexibilitat

  ROL DE L'EDUCADOR RESPONSABLE

  • característiques personals i professionals

  • formació i informació sobre el tema

  • experiència professional

  • relació amb els altres educadors i amb la institució

  EL TARANNÀ HISTÒRIC DE LA DIVERSITAT

  • a nivell social

  • a nivell educatiu

  • a nivell escolar

  LA TASCA REAL A NIVELL EDUCATIU

  • el suport legal i real

  • l'elaboració de la matèria específica

  • relacions personals i grupals

  ÀMBITS A TENIR EN COMPTE

  • àmbit social

  • àmbit educatiu

  • àmbit d'organització

  • àmbit econòmic

  PRINCIPI DE GLOBALITZACIÓ

  INTRODUCCIÓ

  • Intentar fer real l'aprenentatge de manera completa

  EL MÈTODE DE PROJECTES DE W. H. KILPATRICK

  - tipologia de projectes:

  • problemàtics

  • productius

  • utilitaris

  • d'aprenentatge específic

  AUTORS

  • Dewey

  • Décroly: distribució de temàtiques en funció de les necessitats de l'alumne i en funció de les necessitats del medi en que es troba.

  Etapes del desenvolupament:

  - observació

  - associació

  - expressió

  ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT

  • intenció

  • preparació i cerca

  • aplicació dels mitjans seleccionats

  • resolució del problema i valoració del treball


  LES UNIVERSITATS DE PEDAGOGIA

  A Espanya hi ha 22 universitats de pedagogia (17públiques i 5 privades) i 49 que fan psicopedagogia (40 públiques i 9 privades)

  GALÍCIA:

  Universitat de Santiago de Compostela:

  Miguel Ángel Zabarza: Didàctica i disseny curricular

  publicacions: “innovación educativa”, “padres y maestros” (revista dirigida al col·lectiu de pares)

  ASTÚRIES:

  Universitat d'Oviedo

  Mario de Miguel

  publicació: “signos”

  PAÍS BASC:

  Universitat de Deusto (Bilbao) (privada)

  Universitat del País Basc (Santiago) (pública)

  Amando Vega

  Treballen molt el tema de les drogues i la marginació

  NAVARRA:

  Universitat de Navarra (privada)

  CASTELLA I LLEÓ:

  Universitat de Salamanca (pública)

  És una de les més antigues

  J.L. Rodríguez Diéguez

  Universitat pontificia de Slamanca (privada)

  publicacions: “studia pedagógica”, “enseñanza”

  ANDALUSIA:

  Dominaven Granada, Sevilla i Màlaga fins fa poc. Temps després van començar a sortir delegacions en el resta d'Andalusia.

  Universitat de Sevilla

  Luis Miguel Villar Angulo: col·lectiu que treballa pel professorat novell i la formació d'aquest

  Publicacions: “Investigación en la escuela”, “cuestiones pedagógicas”

  Universitat de Granada:

  M. Lorenzo Delgado: treballen amb la branca organitzativa

  Publicacions: “revista de educación de la universidad de Granada”

  Universitat de Màlaga:

  Ángel I. Pérez Gómez: van propugnar molt el tema del currículum

  MÚRCIA:

  Universitat de Múrcia:

  J.M. Escudero: és un dels primers que fa llibres parlant d'estratègies. Va montar un departament d'innovació educativa

  Publicacions: “anales de pedagogía”

  CANÀRIES:

  Universitat de Canàries:

  publicacions: Currículum”

  COMUNITAT VALENCIANA:

  Universitat de València:

  José Gimeno Sacristán: és l'únic catedràtic que hi havia

  publicacions: “psicología de la educación”, “psicología y pedagogía aplicadas”

  Durant molt de temps la didàctica s'ha conegut com pedagogia aplicada

  ILLES BALEARS:

  Camups de Valldemosa

  MADRID:

  Universitat computense de Madrid (pública)

  Miguel Fernández Pérez

  Fan moltes publicacions d'interacció a l'aula

  Universitat pontificia de Comillas (privada)

  UNED (universitat d'educació a distància)

  A. Medina Rivilla

  És la central

  Té moltes publicacions

  BARCELONA:

  Va ser una sola universitat (UB) i després va sortir l'Autònoma. Aquestes són les dues que dominaven a Catalunya

  Universitat Ramon Llull

  Publicacions: “Alana” i “estris”

  Universitat de Vic:

  Cada any organitza una trobada d'alumnes de ciències de l'educació

  Publicacions: “interaula”

  UOC

  Universitat Rovira i Virgili

  Publicacions: “comunicació i educació”

  3. ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES

  Estratègies d'ensenyament: actuació seqüenciada potencialment conscient del professional en educació, guiada per un o més principis de la didàctica i encaminada cap a la optimització del procés E-A.

  • estratègies per adquirir i desenvolupar coneixements :

  • centrades en el formador

  • centrades en l'alumne

  • centrades en el medi

  • estratègies per adquirir i desenvolupar habilitats

  • per desenvolupar continguts ambientals

  • per desenvolupar habilitats cognitives i professionals

  • per desenvolupar activitats psicomotores

  • estratègies per adquirir i desenvolupar activitats i valors

  • personals

  • socials

  • professionals

  Estratègies d'aprenentatge

  • estratègies d'adquisició o codificació de la informació

  • d'atenció

  • de codificació elemental

  • estratègies de retenció o emmagatzement de la informació

  • d'elaboració o codificació complexa

  • d'organització o codificació complexa

  • estratègies de recuperació, evocació i utilització del a informació

  • de busca

  • de generació de respostes

  • estratègies de suport al processament de la informació

  • metacognitives

  • socio-afectives

  3.1. ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT

  EL SABER

  estratègies expositives:

  Cal tenir molt en compte:

  planificació: necessitats i interessos de la gent

  exposició: s'acobla al context que es té, mantenir l'atenció

  context: com mantenir l'atenció del públic

  comprovació: com s'arriba al grau de comprensió

  És important estructurar el contingut, tenir en compte els destinataris, tenir en compte el context en el que es troben, el temps de que es disposa, la distribució de l'espai, ...

  la pregunta:

  Segons Dewey la pregunta és la manera d'evocar la resposta. Diu que en la pregunta hi és TOT.

  La pregunta és un recurs que es pot utilitzar en qualsevol context.

  Els tipus són, segons la temàtica:

  coneixement: treballen el fet memorístic

  comprensió: prèviament s'ha d'haver superat una fase de coneixement

  aplicació: són preguntes de memòria i comprensió

  anàlisis: són preguntes que es van complicant

  síntesis: són preguntes a partir de la nostra experiència personal, a partir d'un coneixement previ

  avaluació: són preguntes que no exigeixen una resposta explícita. És la manera de comprovar que s'ha assimilat bé el coneixement

  estimulació: serveixen per arribar a preguntar per saber més. Ajuda a relaxar l'ambient i a assimilar millor els continguts

  organització i control de l'aula: són preguntes que afavoreixen al grau d'atenció, al cansament segons l'hora del dia o el dia de la setmana, ...

  Cal reconèixer en quin moment es fa una pregunta o una altra. Com a professional s'han de poder utilitzar totes.

  Segons la seva estructura:

  convergents: porten a una resposta més tancada

  divergents: porten a una resposta més oberta

  avaluatives

  com a educadors cal:

  • organitzar la pregunta

  • facilitar temps per respondre

  • estimular a l'alumne perquè respongui

  • variar el tipus de pregunta

  • recompensar a l'alumne per la seva resposta

  • optimitzar la resposta de l'alumne que parcialment sigui correcte

  • reconduir una resposta incorrecta

  • fer pensar a l'alumne

  • fer preguntes absurdes

  • no seleccionar sempre als mateixos alumnes

  • prestar atenció a l'alumne que respon

  • permetre a l'alumne que acabi

  • repetir la pregunta quan no s'escolta o no s'entén

  • repetir totes les respostes dels alumnes

  pensant en l'alumne:

  • provocar que pregunti

  • interessar-se per la pregunta que es formula

  • desviar la pregunta impertinent

  EL SABER SER

  Es pot parlar de 5 etapes:

  • percebre: observar. Per treballar-ho cal tenir un sèrie de concrecions

  • respondre: prendre consciència i donar un pas en l'observació

  • valorar: aprendre com valorar el que tenen els altres

  • organitzar: construir la forma de ser pròpia

  • implicar-se: compromís per part d'un mateix en defensar el valor adquirit

  D'aquestes etapes surten dos tipus de valors:

  • Individuals

  • col·lectius

  - Valors: objectius més o menys abstractes que l'individu considera vitals per ell. Estan molt influïts per la societat.

  Poden ser: - conducta ideal: creativitat, responsabilitat...

  - estat final: pau, llibertat, ...

  - Actitud: predisposició que té l'individu , mental i física, per respondre davant l'estímul

  Té components cognitius, afectius i socials

  S'adquireix de manera conscient o inconscient

  Es basa en l'experiència

  No s'observa de manera directa

  - Norma: forma de comportament d'un col·lectiu per actuar davant d'una situació concreta

  Pot ser a nivell individual o col·lectiu

  Respectar una norma fa que es vagi integrant a l'actitud de la persona

  Hi ha habilitats i destreses que no són nates. Per això cal que es vagi desenvolupant pla motricitat, primer la grossa i després la fina.

  És necessari un entrenament sistemàtic per tenir un bon rendiment. S'aconsegueix a partir d'estratègies, com per exemple les de comunicació no verbal, el joc, les activitats manuals, els tallers, ...

  L'emoció és una reacció orgànica de l'individu que mostra la seva postura davant d'un objectiu o situació. Per reduir la tensió de l'emoció cal familiaritzar-se amb el context i dominar el que s'ha de dir o fer.

  Les estratègies s'han de treballar a través del diàleg, d'escoltar, ... per tant, és fonamental, saber treballar els factors individuals, col·lectius, l'interès, l'emoció, ... Per adquirir i desenvolupar aquests valors s'ha de treballar individualment les persones i que aquestes sàpiguen fins on poden arribar. L'ensenyament personificat és més fàcil utilitzar-lo quan hi ha poques persones, però això no vol dir que s'hagi de renunciar quan hi ha un grup gran, encara que un inconvenient d'aquests tipus de grups és el temps.

  L'interès és l'afinitat cap a un individu o una cosa. Es pot tenir un interès positiu o negatiu i això fa que es transformi en una actitud.

  Quan es treballa amb grup és important utilitzar estratègies adequades al nombre de persones que es té.

  Cadascú té un rol dins del grup en el qual es troba. Viure en societat és viure en grup i, per tant, cal treballar estratègies relacionades amb la convivència del grup.

  Quan es treballa en grup és important que tots es vegin la cara.

  Una taula rodona, per exemple, és una bona proposta. Pel seu bon funcionament és bo que tots col·laborin, que hi hagi discussió, intercanvi de preguntes i opinions a partir dels tema proposat per debatre.

  Un seminari és també una bona estratègia per treballar estratègies de recerca i discussió. Tots els membres del grup són igual d'importants.

  Cal saber treballar amb recursos, material de caràcter educatiu, ... S'ha de veure de quina manera es poden treballar les estratègies depenent de les característiques del grup que es té. Sobretot és molt important trencar amb la rutina.EL SABER FER

  És important saber:

  • Aplicar l'ús d'informació a situacions diverses

  • Utilitzar continguts adequats a cada moment

  • Transferir a partir d'uns coneixements a diversos contextos

  • Autoaprendre cadascú per si mateix

  • Reflexionar quan es prioritza aquest saber

  Un procediment és un conjunt d'accions que estan encadenades i finalitzades orientades per aconseguir uns objectius en concret. Aquest, inclou quatre conceptes:

  • capacitats: equival al conjunt de disposicions genètiques que té cada persona

  • habilitats: equivalen a les potencialitats més o menys estables que té la persona i que respon al grau d'estimulació. Es transformen en conductes.

  • estratègies: planificació conscient i intencionada d'una intervenció de la qual

  es pot relacionar i recuperar els coneixements quan sigui necessari.

  • tècniques: conjunt d'accions ordenades que s'adquireixen, les quals es poden autoanalitzar i memoritzar.

  Contínuament ens proposem objectius i això requereix una sèrie de procediments. Seleccionem els continguts segons la realitat en la que ens trobem.

  3.2. ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE

  Hi ha tres grans tipus d'estratègies d'aprenentatge:

  • estratègies per adquirir la informació:

  • a) d'atenció

  • b) de codificació elemental

  • estratègies de retenció i emmagatzement de la informació:

  • a) elaboració complexa

  • b) organització complexa

  • estratègies de recuperació i utilització de la informació:

  • a) busca

  • b) generació de respostes

  • estratègies de suport al processament de la informació:

  • a) metacognitives

  • b) sociocognitives

  estratègies per adquirir informació:

  • a) d'atenció:

  escoltar: és important per captar la informació

  subratllar: pot ser molt útil o gens depenent de si la informació que es subratlla és rellevant o no.

  prelectura: primer s'ha de llegir tot i després fer-ne una lectura per fer un esquema, subratllar, ... Serveix per saber de què va el que s'està llegint, com està organitzat, ...

  • b) de codificació elemental:

  prendre apunts: s'ha de fer amb el propi esquema de treball. No s'ha d'agafar tot el que diu el professor sinó el més important

  repetició d'una estratègia de codificació elemental: la repetició ha de ser amb el mateix contingut però de diferent manera

  recitar: és una estratègia memorística, però no passa a la memòria a llarg plaç

  estratègies de retenció i emmagatzement de la informació:

  • a) d'elaboració complexa:

  passar els apunts a net: com més proper sigui al que s'ha fet més entenedors seran

  lectura retentiva: ha de ser una lectura amb calma i aprofundint amb el que es llegeix

  - b) d'organització complexa:

  fer esquemes: s'ha de llegir a poc a poc i organitzar-ho amb les pròpies paraules

  fer resums: és una alternativa a l'esquema, perquè és més dispers. El resum estarà bé quan se sàpiga respondre totes les preguntes. Consisteix en explicar amb les pròpies paraules i reorganitzar el text.

  el repàs: repetició mental ben feta (autoexamen)

  estratègies de recuperació i utilització de la informació:

  • a) busca

  busca de codis: mapes, esquemes, sempre relacionat amb la manera que s'ha emmagatzemat . Es recupera més o menys bé depenent de com ho hagis emmagatzemat

  generació de respostes: presentar, ordenar, presentar i utilitzar

  estratègies de suport al processament de la informació:

  • a) metacognitives

  autoconeixement: què, com, quan i per què

  auoutilització: planificar (temps, espai, agenda, ...), avaluar (control per veure l'evolució) i regular (agilitat lectora, ...)

  • b) sociocognitives

  afectives i socials: és un control de l'ansietat, d'atenció, busca de suport, cooperació, competència, evitar els conflictes, ...

  3
  Descargar
  Enviado por:Zannuska
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar