Análisis y control


Determinación de sulfatos en una muestra de agua


OBJECTIU

Determinar la quantitat de sulfats de l'aigua d'aixeta per mitjà de gravimetries.

FONAMENT TEÒRIC

Un anàlisi gravimètric es basa en la mesura del pes d'una substància de composició coneguda i químicament relacionada amb l'analit. Als mètodes de precipitació l'espècie a determinar es precipita mitjançant un reactiu que doni lloc a un producte poc soluble, de composició química coneguda o transformable en altre de composició química coneguda. Aquest producte es pesa, després de filtració, rentat i tractament tèrmic apropiat.

En medi àcid, es fa l'adició de clorur de bari sobre la mostra d'aigua, precipitant sulfat de bari. Aquest sulfat de bari es determinarà gravimètricament.

SO42- + BaCl2 BaSO4

MATERIAL

 • Erlenmeyer de 500 ml.

 • Matràs aforat de 250 ml.

 • Pipeta graduada de 10 ml.

 • Aspirador de pipetes.

 • Vassos de precipitats.

 • Placa calefactora.

 • Paper de filtre.

 • Embut.

 • Varilla de vidre.

 • Comptagotes.

 • Crisol de porcelana amb tapadera.

 • Anell.

 • Suport universal.

 • Bec bunsen.

 • Nous.

 • Pinces del suport.

 • Pinces específiques per als crisols.

 • Mufla.

 • Estufa.

 • Dessecador.

 • Balança analítica.

 • Espàtula.

REACTIUS

 • Acid clorhídric 10%(p/v).

Preparat a partir d'àcid clorhídric comercial (HCl); 1,19 g/ml; 37%:

Corrosiu, C i Irritant Xi

R34: Provoca cremadures.

R37: Irrita les vies respiratories.

S26: En cas de contacte amb els ulls, rentar amb aigua abundant i anar al metge.

S36/37/39: Fer servir indumentaria i guants adeqüats i protecció per als ulls/la cara.

S45: En cas d'accident o malestar, acudir al metge (si es possible, mostrar-li l'etiqueta).

 • Clorur de bari 10% (p/v).

Preparat a partir de clorur de bari. BaCl2. PM. 208,25 g/mol.

Corrosiu, C

R20/22: Nociu per inhalació i per ingestió.

S28.1: En cas de contacte amb la pell renteu-vos inmediatament amb (producte a determinar pel fabricant)

 • Ataronjat de metil. Heliantina.(C14H14N3NaO3S). P.M. 327,34 g/mol.

 • Nitrat de plata.( AgNO3)

Corrosiu, C

R34: Irrita els ulls.

S26: En cas de contacte amb els ulls, rentar amb aigua abundant i anar al metge.

S36/37/39: Useu vestimenta i guants adequats i protecció per als ulls/la cara.

S45: En cas d'accident o malestar aneu al metge (si és possible mostreu-li l'etiqueta).

MÈTODE

RESULTATS I CÀLCULS

Taula de dades experimentals:

Pes del crisol buit (mostra 1)

30,495 g

Pes del crisol + cendres (mostra 1)

30,540 g

Pes del residu net (mostra 1)

30,540 - 30,495 = 0,045 g

Pes del crisol buit (mostra 2)

30,391 g

Pes del crisol + cendres (mostra 2)

30,427 g

Pes del residu net (mostra 2)

30,427 - 30,391 = 0,036 g

Mitja de les determinacions

(0,045+0,036)/2 = 0,0405 g

0,0405 g BaSO 4 · 1 mol BaSO4 · 1 mol SO42- · 96,06 g SO42- = 0,0167 g SO42-

233,39 g BaSO4 1 mol BaSO4 1 mol SO42-

1000 ml · 0,0167 g SO42- · 1000 mg = 66,67 ppm SO42-

250 ml 1 g

Concentració de sulfats a l'aigua d'aixeta

66,67 ppm

OBSERVACIONS

 • No considerem el pes del paper de filtre calcinat per no disposar de papers de cendres conegudes. Aquests són uns papers que indiquen el pes de les seves cendres i es té en compte a l'hora de fer els càlculs.

 • BIBLIOGRAFIA

  • Química analítica. Skoog/West. Ed: McGrawHill.

  1

  Conrado Rodríguez García TÉCNIQUES BÀSIQUES DE LABORATORI 11-May-2000

  Pràctica 17: Determinació de sulfats en una mostra d'aigua.

  (gravimetries)

  Deixar refredar a un dessecador i pesar

  Calcinar a 800ºC durant 1 hora

  Col·locar el paper de filtre a un crisol i incinerar al bec bunsen sense que arribi a inflamar-se.

  Rentar amb aigua calent fins absència de clorurs en l'aigua de rentat (prova del AgNO3)

  Filtrar amb paper de porus prim

  Deixar refredar

  Mantenir en ebullició durant 5 minuts

  + 10 ml de solució calent de clorur de bari (adició lenta)

  Portar a ebullició

  + 10ml HCl

  + Taronja de metil

  + HCl fins viratge de l'indicador

  250 ml d'aigua d'aixeta (mostra)
  Descargar
  Enviado por:Conrado
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar