Análisis y control


Cromatografía en simulador HPLC


OBJECTIU

Fer un estudi sobre el funcionament d'un sistema d'HPLC (High Performance Liquid Crhromatography) per mitjà d'un simulador per ordinador. Trobar les variables més adients per a la determinació dels patrons definits a la mostra.

FONAMENT TEÒRIC

La diferent velocitat de migració dels pigments que volem separar per la fase estacionària és la propietat que farem servir per fer aquesta separació cromatogràfica en columna.

El mecanisme de separació que tractem en aquesta pràctica és partició, de forma que la repartició per dissolució (polaritat) de la mostra a la fase estacionària i a la fase mòvil depén de les seves polaritat. Les columnes de què disposa el simulador son les següents:

NOM

TAMANY DE PARTICULA (µ)

DIMENSIONS

DuPont C-18

6,0

23,0 x 0,46

DuPont C-8

6,0

23,0 x 0,46

Waters C-18

10,0

30,0 x 0,39

Merck C-8

10,0

25,0 x 0,46

Hypercyl C-18

6,0

16,0 x 0,50

Els rebliments que tenen més carbonis són més polars.

La fase mòbil que podem preparar es pot composar d'aigua i un dels següents compostos: metanol, tetrahidrofurà i acetonitril. La composició en percentatge del compost que no és aigua es pot definir a l'ordinador.

El detector és molt complet, fa servir l'UV proper i té una gama de sensibilitat de 2,00 a 0,005. Té opció diode array, que és un escombrat de les longitud d'ona que és capaç de llegir.

Altres paràmetres que es poden definir son: quantitat de mostra a injectar, mode isocratic o gradient, fluxe de la fase mòbil, detector en mode de variable o diode array i la sensibilitat del detector.

MATERIAL

 • Equip cromatogràfic (simulat a l'ordinador).

REACTIUS

 • Fenol. Acid fènic. C6H6O.

Tòxic. T

R34: Provoca cremades.

R24/25: Tòxic en contacte amb la pell i per ingestió.

S28.6: En cas de contacte amb la pell, renteu-vos inmediata i abundantment amb... (producte especificat pel fabricant).

S45: En cas d'accident o malestar, aneu inmediatament al metge (si és possible ensenyeu-li l'etiqueta).

 • P-Nitrofenol.( C6H5NO3)

Nociu, irritant, Xn

R20/21/22: Nociu per inhalació, ingestió i en contacte amb la pell.

R33: Perill d'efectes acumulatius.

S28.1: En cas de contacte amb la pell, renteu-vos inmediatament amb... (producte especificat pel fabricant)

 • P-Cresol. (C7H8O).

Tòxic. Corrosiu. T

R24/25: Tòxic en contacte amb la pell i per ingestió.

R34: Provoca cremades.

S36/37/39: Useu vestimenta i guants adequats i protecció per als ulls/la cara.

S45: En cas d'accident o malestar aneu inmediatament al metge (si és possible, ensenyeu-li l'etiqueta.

 • 2,5-xilenol. (informació no disponible).

 • Benzoat de metil. C8H8O2.

Nociu. Xn

R22: Nociu per ingestió.

 • Anisol. Metoxibencè. C7H8O.

Inflamable, irritant. Xn

R10: Inflamable.

R36/37/38: Irrita els ulls, la pell i les víes respiratòries.

 • Bencè. Benzol. C6H6.

Fàcilment inflamable, carcirogènic, tòxic. F, T.

 • Fenetol. Etoxibencè.

S23:No en respireu els vapors.

S24/25: Cal evitar-ne el contacte amb els ulls i la pell.

 • Toluè. C7H8.

Fàcilmente inflamable, nociu. F, Xn.

R11: Fàcilment inflamable.

R20: Nociu per inhalació.

S16: Protegiu de fonts d'ignició. No fumeu.

S25: Eviteu-ne el contacte amb els ulls.

S29: No llenceu els residus pel desguàs.

S33: Eviteu l'acumulació de càrregues electrostàtiques.

 • Metanol. Alcohol metílic. CH4O.

Fàcilment inflamable, tòxic. F, T.

R11: Fàcilment inflamable.

R23/25: Tòxic per inhalació i per ingestió.

S7: Mantingueu el recipient ben tancat.

S16: Protegiu de fonts d'ignició, no fumeu.

S24: Eviteu-ne el contacte amb la pell.

S45: En cas d'accident o malestar, aneu inmediatament al metge (si és possible ensenyeu-li l'etiqueta).

 • Acetonitrilo. Cianur de metil. AN. C3H3N.

Fàcilment inflamable, tòxic. F, T.

R11: Fàcilment inflamable.

R23/24/25:Tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell.

S16: Protegiu de fonts d'ignició, no fumeu.

S27: Traieu-vos inmediatament la roba tacada o esquitxada.

S45: En cas d'accident o malestar, aneu inmediatament al metge (si és possible ensenyeu-li l'etiqueta).

 • Tetrahidrofurà. THF. C4H8O.

MÈTODE

 • El primer pas és fer un estudi sobre les condicions analítiques óptimes per fer la cromatografia, tenint en compte l'equip de què es disposa, les característiques de la mostra i la bibliografia.

 • Es configura la part física del cromatòfraf abans de posar-lo en marxa, col·locació de la columna, selecció dels eluents.

 • Es prepara la mostra.

 • Es posa en marxa el cromatògraf i es configuren el paràmetres de funcionament: fluxe de FM, quantitat de mostra a injectar, % de eluent a la FM, mode isocràtic o gradient, i es verifica que l'equip no dóni missatges d'erros.

 • Es posa en marxa el detector i es seleccionen els paràmetres del mateix, que són mode diode array o variable i la seva sensibilitat.

 • Es fa la injecció de la mostra prenent “Inyect sample”.

 • Al sistema computeritzat de control es pot veure el cromatograma i fer els estudis pertinents, com integrar-lo, comparar-lo amb un altre, ampliar-reduïr pics, etc...

 • En aquesta pràctica probarem algunes de les combinacions que es poden fer per obtenir cromatogrames de diferents tipus, de forma que podrem descubrir les condicions òptimes de funcionament de l'equip per a una mostra determinada. No seguirem un mètode concret de configuració de paràmetres del cromatògraf.

  RESULTATS I CÀLCULS

  Treballarem amb una mostra creada amb patrons que tindrà els següents components (incorporo també els resultats de la cromatografia per facilitar la interpretació):

  Patró

  Concentració (mg/litre)

  Temps de retenció (s)

  Àrea del pic

  Fenol

  15

  18,44

  996

  p-nitrofenol

  15

  41,40

  695

  2,5-xilenol

  15

  33,91

  330

  Benzoat de metil

  15

  17,06

  876

  Anisol

  15

  30,26

  429

  Bencè

  10

  39,11

  150

  Fenetol

  15

  55,33

  175

  Toluè

  15

  72,83

  48

  p-cresol

  15

  34,93

  230

  En aquesta, la primera configuració, he fet servir:

  Columna

  DuPont C-18

  %B

  20%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  1 ml/min

  Eluent

  THF

  W

  254 nm

  Isocràtic/gradient

  Isocràtic

  I el cromatograma resultant ha estat:

  Ara, injectem la mateixa quantitat de mostra, sent aquesta una mostra problema que té 3 components desconeguts. No hi ha cap més variació al cromatògraf. Obtenim el cromatograma següent:

  I els resultats són, tenint en compte les dades del cas anterior (els temps de retenció permeten identificar els components de les mostres i l'àrea dels pics permet fer la determinació quantitativa):

  Temps de retenció

  Area del pic

  Concentració (mg/litre)

  Compost

  34,93

  80

  7,32

  p-Cresol

  39,07

  126

  12,02

  Bencè

  55,47

  63

  5,58

  Fenetol

  Ara fem servir la mostra de patrons i les condicions cromatogràfiques inicials, amb l'excepció del %B, que ara és un 10% i obtenim el cromatograma següent.

  Si es fa una comparació visual, podem veure com, en no entrar tanta quantitat d'eluent, la mostra és arrossegada més a poc a poc, de forma que hi ha més distància entre els pics. Això també provoca que hi hagui només 8 pics encara que la mostra té 9 patrons. Així, podem dir que hem guanyat en selectivitat, la resolució ha millorat, encara que hi ha 2 pics junts, i en fi, la resolució és millor.

  Posem ara, amb la mostra de patrons, la columna número 2 (DuPont C8) per veure quines diferències tenim. El cromatograma resultant és, en les condicions que s'indiquen:

  Columna

  DuPont C-8

  %B

  10%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  1 ml/min

  Eluent

  THF

  W

  254 nm

  Isocràtic/gradient

  Isocràtic

  Podem veure que només surten 5 pics i a més hi ha dos que es troben junts, de forma que hem perdut en tots els paràmetres de qualitat, fem ara una prova amb la columna 3 (Waters C-18) (conservant els altres paràmetres i sempre amb la mostra de patrons indicada al principi):

  Es veu un pic més, encara que no gaire bé, i continúa tenint dos pics junts (poca selectivitat), hem tornat a perdre qualitat. Provem ara amb la columna 4 (Merck C-8):

  A més de veure els pics més petits, només es veuen 5 dels 9 que han de sortir, presentant l'últim una fusió de dos pics amb tailing. Tornem a perdre en quant a selectivitat, eficàcia i resolució. Ho intentem amb la columna 5 (Hypercil C-18):

  Es veuen 6 pics, els primers, com sempe, bastant ben separats i amb bona eficàcia, però els altres no són tan perfectes, i a més només surten 6. Veure els resultats en números:

  Pic

  Temps de retenció (s)

  Area

  1

  26,00

  176

  2

  36,44

  198

  3

  53,11

  150

  4

  67,11

  117

  5

  69,56

  57

  6

  85,78

  87

  Ara modifiquem la quantitat d'eluent que es barreja a la fase mòbil amb l'aigua, i posem una quantitat superior:

  Columna

  Hypercil C-18

  %B

  30%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  1 ml/min

  Eluent

  THF

  W

  254 nm

  Isocràtic/gradient

  Isocràtic

  El cromatograma presenta uns pics que es surten de la pantalla, ya que l'eluent arrosega massa ràpid els components de la mostra. No obstant hem guanyat resolució i tenim 8 pics. Si comparem els resultats numerics:

  Pic

  Temps de retenció (s)

  Area

  1

  6,87

  658

  2

  7,87

  587

  3

  10,33

  308

  4

  11,60

  1059

  5

  12,13

  884

  6

  15,33

  204

  7

  19,27

  370

  8

  24,93

  196

  Podem veure com els temps de retenció quan puja un 20% la quantitat de THF de la FM és molt més inferior. I, en canvi, les àrees dels pics són molt superiors.

  Ara cambiem la columna per la 2 (DuPont C-8), mantenint el 30% amb la mostra de patrons:

  Podem observar que els tres pics que es trobaven junts s'han separat d'una forma més nítida (selectivitat), encara que només es veuen 8.

  Per continuar probant, posem ara la següent configuració (variem només el %THF a un 10%)

  Columna

  DuPont C-18

  %B

  10%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  1 ml/min

  Eluent

  THF

  W

  254 nm

  Isocràtic/gradient

  Isocràtic

  'Cromatografa en simulador HPLC'

  Veiem, per primera vegada des del primer cromatograma, els 9 pics dels 9 components de la mostra. Observem que es trobem alguns bastant junts (poca selectivitat) i l'últim presenta un tailing. A més hi ha una mica d'asimetria.

  Una altra opció que presenta el simulador tenir un fluxe gradient de FM, posarem que tingui un fluxe inicial de 5% THF i un fluxe final de 35% en un temps de 0,5 segons, sense canviar la configuració:

  Columna

  DuPont C-18

  %B

  10%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  1 ml/min

  Eluent

  THF

  W

  254 nm

  Isocràtic/gradient

  Gradient (5%/35%)

  Com que hem posat poc temps per fer la pendent de %, la mostra ha arribat més de cop que als cassos anteriors (veure l'escala). És un cromatograma pésim, que no té res de resolució, selectivitat ni eficàcia.

  Canviem ara la configuració del gradient perquè sigui inicial %THF= 10% i final 30%, en 0,5 minuts, també. Mantenim els paràmetres del cromatograma anterior i fem servir, encara la mostra de patrons.

  Tenim un cromatograma totalment diferent, però que no presenta gaire més qualitat, només als tres primers pics podem parlar de selectivitat i eficàcia. Cal tenir present que la mostra consta de 9 components.

  Per continuar fent convinacions, fem servir ara un altre eluent a la FM, acetonitril:

  Columna

  DuPont C-18

  %B

  20%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  1 ml/min

  Eluent

  ACN

  W

  254 nm

  Isocràtic/gradient

  Isocràtic

  I tenim el cromatograma següent:

  Que es veu molt millor que el primer de tot (fent servir THF), encara que l'últim pic té una eficàcia bastant dolenta. Podem parlar d'una bona selectivitat, eficàcia mitjana i resolució bona.

  I per veure si l'altra solvent és millor, fem la cromatografia:

  Columna

  DuPont C-18

  %B

  20%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  1 ml/min

  Eluent

  Metanol

  W

  254 nm

  Isocràtic/gradient

  Isocràtic

  Tenim només 3 pics, és un cromatograma amb bastant eficàcia, però sense selectivitat (no es veuen els pics restants).

  I ara tornem a posar la configuració del cromatograma original i modifiquem el fluxe de FM, el cromatograma de sota és el que té 1 ml/min (el primer de tot) de FM i comparteix els altres paràmetres:

  Columna

  DuPont C-18

  %B

  20%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  2 ml/min

  Eluent

  THF

  W

  254 nm

  Isocràtic/gradient

  Isocràtic

  Es veuen uns pics més grans i igual de separats (els mateixos temps de retenció), de forma que es perd selectivitat i eficàcia, resolució, en definitiva.

  Aquest simulador té una opció al detector que permet fer un escombrat de longituds d'ona, de forma que es pot fer una gràfica temp/longitud d'ona i surt un cromatograma tridimensional, que en el nostre cas, surt de la pantalla:

  Columna

  DuPont C-18

  %B

  20%

  Mostra

  50µlitres

  Floxe FM

  2 ml/min

  Eluent

  THF

  W

  DIODE ARRAY

  Isocràtic/gradient

  Isocràtic

  Amb aquesta gràfica es pot veure quina és la longitud d'ona més adient a un compost determinat, i gràcies a les eines informàtiques, es pot veure una determinada longitud i comparar-la amb una altra:

  Conclusions

  Com a conclusionos podem dir que els compostos més difícils de separar (els últims en sortir) sempre han sortit representats per pics molt poc atractius, de forma que potser si es provés amb un gradient que sigui més progressiu a la segona meitat del cromatograma igual es separen millor.

  El solvent més adequat per a una mostra que conté tots els patrons és l'acetonitril.

  OBSERVACIONS

 • La informació de perillositat d'alguns compostos no és complerta per manca de bibliografia. He fet servir els catàlegs Merck (1996), Fluka (99-00) i el Diccionari de química i de productes químics (Ed. Omega).

 • Aquest informe és molt resumit, ja que s'han evitat les taules de dades que no semblaven interesants per comparar.

 • A les dades que proporciona el programa sobre el cromatograma, consta també el % relatiu de l'area de cada pic.

 • Es pot comparar un espectre d'un temps en mode Diode Array amb uns espectres que té el programa per fer qualitatius.

 • Per aconseguir quantificar mostres cal fer mostres de patró amb diferents concentracions i fer la recta de regressió, per aplicar-la després a les dades que s'obtindràn de la mostra problema.

 • En un HPLC real, caldria afegir els inconvenients de l'acció del soroll de fons, els pics fantasmes deguts a possibles contaminants i altres problemes.

 • Algunes de les cromatografies que hi ha en aquesta pràctica han estat reescalades per poder-les veure millor, ja que en el format original eren massa grans i es sortien de la pantalla.

 • 1

  1

  ANÀLISI INSTRUMENTAL 19-feb-2000

  Pràctica 5: Simulador HPLC.

  Tema: Cromatografía en columna tancada: HPLC
  Descargar
  Enviado por:Conrado
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar