Publicidad y Relaciones Públicas


Gestió i planificació del procés de marketing


TEMA 4:
LA GESTIÓ DEL PROCÉS DE MARKETING I LA SEVA
PLANIFICACIÓ.

El pla de marketing:
-Plans realitzats per les unitats inferiors de
l'empresa.
-Opera a dos nivells:
Pla estrategic: objectiu i estrategia generals de
marketing després de l'estudi de la situació actual de
mercat i oportunitats plantejades per l'entorn.
Pla operatiu de marketing: defineix les accions
concretes a realitzar en un període de temps, definir
el pressupost de la publicitat, el del merchandising,
nivell de preus...
La definició de pla de marketing serveix de guia per la
realització de la planificació d'altres funcions
empresarials com les d'aprovisionament, fabricació,
personal, I+D... Planificació de la funció de marketing
es fa amb indiferència de la resta de funcions. El pla
de marketing, és l'instrument central per dirigir i
coordinar l'esforç de marketing de les organitzacions.

PROCÉS DE MARKETING:
Per entendre el procés de marketing hem de mirar primer
el procés empresarial. La raó de ser de l'empresa és
proporcionar valor a un mercat obtenint rentabilitat en
l'intercanvi. Hi ha diverses formes de contemplar el
procés d'entrega de valor:
-visió tradicional: l'empresa fabrica un producte i un
altre s'encarrega de vendre'l. Útil en economies de
manca de varietat, no té futur en economies
competitives.
-visió actualitzada: Es posa el marketing al principi
de la planificació de l'empresa. En aquest cas começa
amb l'elecció del valor a suministrar segueix amb la
creació del valor i finalitza amb la comunicació.
Trobem diverses etapes o fases:
1. Elecció del valor: Representa els deures que la
funció de marketing ha de realitzar abans de disenyar
el producte. Els responsables de marketing han de
segmentar el mercat, seleccionar el públic objectiu més
adecuat i definir el valor funamental a oferir
(posicionament). La formula : segmentació, públic
objectiu, poscicionament; és l'essencia del marketing
estratègic.
2. Creació de valor: S'han de concretar les
característiques del producte i serveis a oferir i
definir el preu i canals de distribució a utilitzar.
Marketing operatiu.
3. Comunicació del valor: Venta, publicitat, promoció i
altres tarees de comunicació. També pertany a la part
de marketing operatiu.


( mirar figura 4.1. (b) pàgina 111 Kotler)
El primer pas en el procés de planificació de una
empresa té a veure amb el departament de marketing, en
el que es defineix el públic objectiu i l'etrategia de
posicionament.
Per desarrollar les seves responsabilitats els
ejecutius de marketing porten a fi un procés de
marketing definit:
-El procés de marketing compren l'anàlisis de les
oportunitats de marketing; busqueda i selecció de
públic objectiu; diseny d'estrategies; planificació de
programes; organització, gestió i control de l'esforç
de marketing.
· ANÀLISIS DE LES OPORTUNITATS DE MARKETING:
Per identificar i valorar les seves oportunitats, una
empresa necessita construir i getionar un sistema de
informació de marketing. A través de l'investigació del
marketing es pot servir millor als clients, coneixent
les seves necessitats i desitjos, el lloc on els agrada
comprar... També es necessari un bon sistema intern de
comptabilitat que informi amb rapidesa i pressicióde
les ventes, tipus de client, localització del client,
canals de distribució... Caldrà recollir dades de
l'entorn de clients, la competència, els comerços... Si
les dades recollides s'analitzen degudament sobtindra
una informació molt útil sobre la forma en que les
diverses eines del marketing ajuden a les ventes.
L'objectiu de l'investigació és recollir informació
sobre els aspectes més importants del entorn del
marketing, aquests aspectes es divideixen en:

-microentorn: És el que ajuda o afecta a la capacitat
de l'empresa per produir i vendre: suministradors,
intermediaris de mercat, clients, competència y
diversos grups d'interés.
-macroentorn: Aspectes demogràfics, econòmics, fisics,
tecnològics, politico-legals i canvis socio-culturals.
Cal que es tingui una comprensió total sobre com
funciona el comportament de compra de les empreses.
També cal prestar atenció a l'identificació i valoració
del moviments de la competència: cal avançar-se a
moviments sorpresa per part de la competència com
baixada de preus, millora de productes, nous mètodes de
promoció i venta...
· BUSQUEDA I SELECCIÓ DE PÚBLIC OBJECTIU I
POSICIONAMENT DE L'OFERTA:
Per tal de trobar un públic objectiu necessita coneixer
com mesurar i predir l'atractiu de cada mercat, aixó
requereix estimar el tamany total del mercat:
creixement i rentabilitat. La pràctica moderna del
marketing requereix dividir el mercat en segments,
valorar-los y seleccionar aquells que es poden atendre
en les millors condicions.
La segmentació es pot fer de diverses formes: tamany
dels clients (gran, mitjar, petit); benefici principal
buscat pels clients (calitat, preu, servei)...
Es poden identificar segments de mercat creuant dos o
més variables: tamany del client i necessitas
satisfetes. Aqueta segmentació en concret s'anomena
matriu producte/mercat. L' empresa ha de decidiren
últim terme quina area producte/mercat s'ajusta millor
als objectius i recursos de l'empresa.
· DISENY D'ESTRATÈGIES DE MARKETING:
Després de decidir quina area ha decidit atendre
l'empresa, cal desenvolupar una estratègia de
diferenciació i posicionament: cal definir com es
diferenciarà de la seva competencia més significativa i
com arribar al seu públic objectiu.
Cal estudiar les decisions dels competidors en el
meteix segment de mercat. Es pot desenvolupar un mapa
de posicionament de productes per descriure les
posicions de l'empresa i altre competidors. Normalment
no s'atacarà a un competidor ja existent, sinó que es
buscar algun forat en el mercat que la competència no
estigui cobrint. Abans de pendre la decisió s'han
d'analitzar tres fets:
a) Es podra fabricar el producte amb un cost rentable i
mantenint la calitat.
b) Existeix suficient número de compradors.
c) Capacitat de convencer als comprador de la calitat
del producte.
Un cop s'ha decidit el posicionament del producte s'han
de desenvolupar nous productes. Un cop s'ha fet el
llançament del nou producte l'estratègia de marketing
d'aquest s'ha d'adaptar a les etapes del seu cile de
vida: introducció, creixement, maduresa i devallada.
L'estratègia depen de si l'empresa vol pendre el papel
de líder, seguidor, especialista... L'estratègia també
ha de tenir en compte les oportunitats i amenaces del
mercat internacional.
· PLANIFICACIÓ DE PROGRAMES DE MARKETING:
Decidir quin nivell de inversió en marketing es
necessita per assolir els objectius. Analitzant les
tarees necessaries per assolir l'objectiu de ventes y
l'estimanció del cost d'aquestes serà el pressupost.
Definim el marketing mix com el conjunt de eines de
marketing que utilitzen les empreses per aconseguir els
seus objectius comercials en relació amb un públic
objectiu. Hi ha moltes eines de marketing pero
classifiquem aquestes en quatre grups: producte, preu,
distribució i promoció. En el marketing mix s'han de
pendre decissions tant en la relació amb els conals de
distribució com per el consumidor final.
Els especialistes en marketing han de decidir el
repartiment del seu pressupost entre els diversos
productes, canals, mitjans de promoció y arees
geogràfiques.
El mix de producte és l'eina més bàsica del marketing i
inclou la oferta tangible una vegada definits la
calitat del producte, el diseny, les característiques,
la marca i l'envoltori.
Un component funamental en el marketing mix és el preu:
el que els clients han de pagar per el producte. El
preu ha de ser superat per el valor persebut de
l'oferta o els compradors aniran a la competència.


L'aproximació física és una altra eina del marketing
mix, són les diverses activitats que les empreses
desenvolupen per fer el producte accesible en temps i
lloc al públic objectiu. Cal identificar, coneixer i
compendre com prenen les decicions els diversos tipus
de minoristes, majoristes y empreses que fan la
distribució física.
L'aproximació psicològica activitats de les empreses
per comunicar els mèrits de els seus productes i
persuadir al seu públic objectiu per tal que compri.
Ens trobem que les quatre eines bàsiques del marketing
es corresponen amb quatre característiques del
consumidor:
-producte ® consumidor: necessitats i desitjos.
-preu ® cost per al consumidor.
-distribució ® conveniència.
-aprox. psicològic ® comunicació.
Per això les companyies guanyadores seran aquelles que
puguin satisfer les necessitats del consumidor de forma
econòmica i convenient i amb una comunicació efectiva.
· ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I CONTROL DE L'ESFORÇ DE
MARKETING:
L'última part del marketing consisteix en organitzar el
recursos comercials i gestionar i controlar el pla
corresponent. Les organitzacions de marketing estaran
presidides per un director de marketing que té dues
feines:
-coordinar tot el trebal del personal de marketing.
-treballar conjuntament amb els directors de finances,
planificació, investigació i desenvolupament,
aprovisionament i personal, per coordinar els esforços
de l'empresa per satisfer al client.
L'empresa necessita informació i control per tal
d'assegurar-se de que s'assoleixen els objectius i
conèixer a temps les desviacions i causes. Hi ha tres
tipus d'activitats de control:
Control de pla anual és assegurar-se que l'empresa està
assolont les ventes, beneficis i objectius establerts
en el seu pla anual. Es divideix en quatre etapes:
-establir objectius ben definits del pla anual per
qualsevol període de l'any.
-han de tenir maneres de mesurar els resultats en el
mercat.
-determinar les causes de la separació de els resultats
previstos.
-seleccionar les accions de millora per disminuir
distancies entre objectius previstos i reals.
Rentabilitat cal l'analisis periodic de la rentabilitat
actual dels diversos producte, grups de clients,
canals.
Control estratègic es la feina d'assegurar-se que el
marketing de l'empresa s'ajusta òptimament a les
condicions del seu mercat i l'entorn.
La companyia desenvolupa el seu marketing mix amb el
quatre factors: producte, preu, distribució i aprox.
psicològica. Per definir el marketing mix, gestió de
quatre sistemes: sistemes d'informació, de
planificació, de organització i de control del
marketing (hi ha una interrelació entre ells).
A través d'aquest sistemes les empreses perceben i
s'adapten al entorn de marketing:
-Microentorn: intermediaris de marketing,
suministrador, competència i altres grups d'interés.
-Macroentorn: forces demogràfiques i econòmiques,
politico-legals, tecnològiques, físiques i
socioculturals.
( mirar figura 4.7. pàgina 122 del kotler )

LA NATURALESA I EL CONTINGUT D'UN PLA DE MARKETING:
Els plans de marketing tenen les següents seccions:
resum ejecutiu, analisis de la situació actual de
marketing, anàlisis de amenaces i oportunitats,
objectius, estratègies de marketing, programes,
declaració de beneficis y perdues esperades, i control.
· RESUM EJECUTIU:
Resum del pla propusat per una ràpida revisió per part
de la direcció. Breu resum del principals objectius i
recomanacions que es desenvolupen dins del pla.
· ANÀLISIS DE LA SITUCIÓ ACTUAL DE MARKETING:
Presenta les dades mes rellevants sobre el mercat,
producte, competència, distribució i macroentorn:
-situació del mercat: dades del públic objectiu sobre
tamany i creixement del mercat ( en unitats o pts. ),
dades sobre les necessitats, percepcions i tendències
en el comportament del mercat. Últims anys i per a els
diversos segments.
-situació del producte: dades sobre vendes, preus,
marges de contribució i beneficis nets per cada
producte de la linea, durant els últims anys.
-situació competitiva: identificar principals
competidors i es descriuen en termes de tamany,
objectius, cuota de mercat i altres caract. Per
entendre les seves intencions i comportament.
-anàlisis de la distribució: presenta xifres sobre les
vendes en cada canal i canvis en el poder de els
distribuidors...
-situació del macroentorn: tendències del macroentorn,
demogràfic, econòmic, tecnològic... que poden
influenciar el futur de la linea de producte
considerada.
· ANÀLISIS DE AMENACES I OPORTUNITATS:
Identifica les amenaces i oportunitats més importants,
punts forts i febles de la companyia i principals temes
clau amb el que s'enfronta l'empresa amb el producte i
en relació amb el seu pla de marketing. Anàlisis
conegut amb el nom de D.A.F.O.
-anàlisis de amenaces i oportunitats (anàlisis a/o)
-anàlisis de punts forts i febles (anàlisis f/d)
-anàlisis de temes clau.
· OBJECTIUS:
Defineix els objectius que le pla vol assoloir en
relació amb el volum de ventes, cuota de mercat i
beneficis. Dos tipus:
-objectius financers.
-objectius de marketing.
L'establiment de objectius ha de seguir cert criteris:
-cada objectiu s'ha d'establir de forma clara i
mesurable per període de temps determinat.
-els objectius han de ser consistents.
-establerts de forma jeràrquica.
-assolubles, però útils per estimular el màxim esforç.
· ESTRATÈGIES DE MARKETING:
Presenta le directrius de marketing que s'utilitzaran
per assolir els objectius de pla de marketing.
· PROGRAMA D'ACCIONS:
Serveix per donar resposta a preguntes com:
-què es farà?
-qui ho farà?
-quan es farà?
-quant costarà?
· DECLARACIÓ DE BENEFICIS I PÈRDUES ESPERADES:
Predir els resultats financers esperats del pla de
marketing.
·CONTROL:
Assenyala les eines de control que s'hauran d'aplicar
per fer el seguiment del pla de marketing. Indica com
es controlorà el pla.

RESUM:
Els plan de marketing es centren en un producte/mercat
i consisteixen en la definició de les estratègies i
programes de marketing necessaris per assolir els
ojectius en el mercat.
Són els instruments centrals per dirigir i coordinar
l'esforç del marketing.
El procés de marketing te cinc pasos: anàlisis de les
oportunitats de mercat; busqueda i selecció del públic
objectiu; diseny de les estratègies; planificació de
programes i organització; gestió i control de l'esforç.
La planificació de marketing es plasma en un document
que conte les següents seccions: resum ejecutiu;
situació actual del mercat; analisis oportunitats i
punts clau; objectius; estratègies; programes d'acció;
declaració de beneficis i pèrdues esperades; i control.


Descargar
Enviado por:Toni Navarro
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar