Educación Infantil


Trastorns del llenguatge


QÜESTIONARI DE TRASTORNS

1-Diferencia entre: (causes)

DISLÀLIA:es un trastorn de l'articulació dels sons, no funciona be. Serà un trastorn segons l'edat del nen, i pot haver problemes motors i dificultats auditives.

DISARTRIA:aquest també es un trastorn de l'articulació però depèn de la zona afectada del cervell, i no permet un bon funcionament de la musculatura.

DISGLÒSSIA: Es un trastorn de l'articulació a causa de problemes orgànics, en els òrgans perifèrics de l'articulació.

2-Tipus de disglòssia.

-Labials: llavi leporí, frenillo labial superior, ferides als llavis.

-Mandibulars: maxil·lar superior adelantat, maxil·lar progènie, maxil·lar inferior adelantat.

-Dentals: malformacions, mal col·locades,pròtesis mal fetes.

-Linguals: Frenillo curt, llengua massa grossa o massa petita.

-Palatals:fissures palatines, palatal ogival, úvula bífida.

-Nasals: mal formació del nas que provoqui trastorns en l'articulació i la ressonància.

3-Què és la disfèmia. Possibles causes.

Es un trastorn logopedic, del ritme, però sempre associat amb altre problemes: neurosis fòbia i neurosis d'angoixa.

Afecta a la fluïdesa de la parla i es caracteritza per repeticions o bloqueigs espasmòdics que afecten al ritme del llenguatge i la melodia dels discurs. No es pot dir que hi hagi una causa única per aquest problema, s'haurà de veure cada cas en concret.

4-Explica el que sapiguis del quequeix evolutiu o fisiològic.

El quequeig fisiològic o evolutiu, que seria normal als 2-3 anys. El nen es insegur, te dificultats per reafirmar-se, no l'hem de forçar, ho hem de prendre amb paciència, parlar lentament, poc a poc i tranquil·lament, pausadament amb entonació, transmeten tranquil·litat: així no s'encallen.

5-Causes de les disfonies.

Les disfonies pot ser a causa de una mala utilització de la veu degut a malalties de l'aparell respiratori, problemes de la laringe quan hi ha hagut intervencions quirúrgiques, extirpació de nòduls, mal us de la respiració, alteracions en l'audició i situacions a nivell psicològic. Hi pot haver problemes orgànics i emocionals.

6-Trastorns de la ressonància.

N'hi ha dos tipus:

-La rinolàlia: que es quan hi ha una disfunció o anomalia palatal, les consonants es nasalitzen.

-La rinofonia: que es quan hi ha obstrucció nasal, l'aire no pot passar pel nas, hi ha mala ressonància dels fonemes nasals.

7-Trastorns del llenguatge. Què és el retard simple del llenguatge. Possibles causes.

De trastorns del llenguatge pot haver:

-El mudisme

-El retard simple del llenguatge

-Retard generalitzat

-Disfàsia i afàsia

El retard simple de llenguatge es quan el nen no esta al nivell de l'edat que li toca en tots els aspectes. Normalment es un retard homogeni, això o podem considerar si cap als 2-3 anys no comença a parlar i si ho fa d'una forma que no ho hauria de fer, darrera d'aquest podríem trobar causes com a falta d'estimulació, com trastorns emocionals, trastorns a nivell neurològic, deficiència mental o si no hi ha comunicació, també podríem parlar de psicosis o autisme.

8-Mudisme. Tipus de mudisme i possibles causes.

El nen pot ser que no comenci a parlar i veurem que hi ha un retard en el llenguatge. O podria ser que el nen hagi començat a parlar i desprès deixi de fer-ho. Hi podria haver un mudisme total o un mudisme selectiu que nomes o fa en determinades persones i determinades situacions.Autisme o fòbia a partir dels anys.

Si el nen no havia après a parlar seria un retard del llenguatge, que es podria deure a moltes situacions, a falta d'estimulació, ens podríem trobar amb una sordesa, alguna deficiència mental, etc..

Si el nen parlava i o a deixat de fer, podem pensar que te problemes psicològics. El problema pot ser greu des de la psicosi fins a bassal i passatger, fòbies- histèria.

9-Dislalia, què és.

Es un trastorn de l'articulació dels sons. Es sempre funcional. Això serà un trastorn segons l'edat del nen, hi ha fonemes que s'han d'articular a una edat determinada i que el nen no articula. Hi pot haver problemes motors, pot haver-hi dificultats de discriminació auditiva, hi pot haver una poca estimulació, un mal aprenentatge i a vegades son símptomes d'una immaduresa personal i darrera d'aquest símptoma s'amaguen altres problemàtiques o problemes intel·lectuals.

10-Afasia, què és, causes.

Es una pertorbació del llenguatge amb un alt nivell de retard i caldria investigar si hi ha algun problema neurològic, o be caldria investigar si hi ha algun problema neurològic, o be caldria descartar deficiència mental i psicosis.

Alguns autors parlen de afàsia congènita, quan hi ha lesions cerebrals precoces i disfuncions congènites.

Sempre son trastorns del llenguatge que poden afectar a l'expressió i a la comprensió degut a lesions cerebrals en àrees de llenguatge. Les afàsies seran diferents depenen d'0n estigui la lesió, generalment es parla d'afàsia expressiva quan hi ha dificultats en poder expressar de forma coherent el que volen dir.

11-Que treballaries a l'escola Bressol per estimular: llenguatge, parla, articulació, comprensió.

El paper de l'educador es molt important a l'aula. Perquè a de preparar al nen tant psicològicament com a fisiològicament per a que pugi realitzar el tractament amb condicions.

Es important que el grup classe participi, respecten els torns de paraula perquè així el nen amb problemes pugui també parlar.

Es bo també fer-li fer exercicis de respiració específics, inspirant i expirant.

El nen també aura de perfeccionar la seva motricitat global i això es pot treballar amb les diferents parts del cos, i així mateix treballarem les diferents articulacions que es fan servir en la parla.

Es important també el tractament a partir del ritme del llenguatge, tractant de combinar paraules, frases, petites rimes i poemes senzills i alternar síl·labes. També es pot ajudar amb moviments corporals.

La forma mes elemental de atenció consisteix en tenir la mirada fixa amb el nen, es fonamental perquè així el nen a partir d'aquest contacte primari, imitara a l'adult i seguira les instruccions verbals de l'educador.
Descargar
Enviado por:Lidya
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar