Sociología y Trabajo Social


Sociología


SOCIOLOGIA:

ACTIVITATS INTRODUCTÒRIES:

>Què és primer l'individu o la societat?

L'individu , ja que , és ell qui forma part de la societat i ha de atribuir els critèris d'aquesta.

>L'humà és social per naturalesa?

L'humà ha estat creat pero poder relacionar-se dins una societat; encara així depen de la personalitat de cada individu

>Què entens per cultura?

El saber , les tradicions i costums d'una societat concreta.

>Avui en dia es parla molt de diversitat cultural. Què significa?

Que hi ha moltes cultures mesclades dins una mateixa societat.

>Què vol dir: procés de socialització?

Un procés social que consisteix en integrar als individus dins una societat, tenint en compte una sèrie d'elements o agents que influiran amb major o menos grau a la persona.

>Tothom que viu en societat pertany a un grup?

No, una societat és un conjunt de persones , no cap grup. Enacara així , si que pot haver-hi diferents grups dins la societat però perquè ón persones amb alguns pensaments diversos de la societat.

>És necessari el control social?Com s'ha de dur a terme?

Sí, perquè sinó hi hauria un caos dins la societat. S'hi durien a terme amb les lleis de l'estat.

P.L.BERGER. INVITACIÓ A LA SOCIOLOGIA:

PREGUNTES:

1-Quines són les idees principals del text?

La localització de la societat no és només espacial, sinó també és temporal; i, la societat és la muralla del nostre empresonament dins la història.

2-És la societat anterior a la nostra existencia?

És anterior a la societat de la nostra època i desde que va començar a existir l'ésser humà ja s'havien anat formant societats.

3-Què vol dir que “ la societat és la muralla del nostre empresonament dins la història”?

Que desde l'existència de l'ésser humà fins ara hi ha hagut diferents tipus de societats.

4- Fes una petita composició sobre la relació entre l'individu i la societat:

L'individu forma part d'una societat. Aquesta societat té uns caràcters què defineixen com ha de ser l'individu perfecte , en aquest cas l'individu tendeix a seguir les tendències que aporta la societat per no sentir-se rebutjat dins d'ella.

SOCIETAT I CULTURA:

1-Comenta la seguüent expressió “La societat no determina tan sols allò que fem , sinó també allò que som”.

La societat ens va atribuint uns criteris a tots es individus que formen la societat dels quals sinó estan dacord amb aquests criteris ja podriem dir que no estiem conformes amb el punt de vista social. En poques paraules, sinó t'involucres dins la societat , per aquesta societat no ets ningú.

2-En refe`rencia a la societat que hem tractat les teories d'alguns pensadors importants,amb quin d'ells estaries d'acord? Per què?

Estic d'acord amb Aristòtil , perquè pensa que la societat sorgeix a partir de la família i que el tot social és anterior a l'individu.

.Quines són les diferències entre societat i cultura?

La societat és un sistema d'interrelacions que vincula als individus que comparteixen una cultura comuna ; la cultura , en canvi , es refereix als valors que es comparteixen dins el membres d'un mateix grup.

3-Per què els animals no tenen cultura?

Jo pens que no tenen cultura perquè tots el de la seva mateixa espècie fan el mateix , no tenen interrelacions dins una societat , només es preocupen de subsistir.

4- La cultura es caracteritza per uns trets essencials, podries explicar que signifiquen?

 • Tota cultura constitueix una configuració : adquireix un benefici per l'individu.

 • Tota cultura és apresa :és apresa perquè es mostrada i practicada per les seves famílies.

 • Tota cultura és compartida : és compartida dins un grup cultural .

 • Tota cultura és transmesa : es pasa de pares a fills i així succecivament.

 • Tota cultura és abstracta : és abstracta perquè planteja idees molt diferents a les de les altres cultures.

 • Tota cultura és un concepte : ja que és un pensament de cada grup d'individus.

LES INSTITUCIONS:

Debat:

-Les institucions són necessàries per a poder viure en societat?

Sí, perquè sinó les persones de dins una societat no seguirien les mateixes pautes , i es farien coses no desitjables.

-Les institucions limiten la nostra llibertat?

No , només la regulen , amb això vull dir que ens indique el camí correcte per fer les coses.

Activitats:

1- Hi ha diferents tipus d'institucions, de les més imporants explica quina és la seva funció i indica els conceptes associats a cadascuna?

 • Institució familiar : ocupar-se dels problemes que poden sorgir a partir de perjudicis dins una familia ; maltractament de menors, maltract de la dona...

 • Institució educativa : s'ocupa dels problemes que hi ha dins la formació educativa de cada persona ; tote el que estigui relacionat amb ajuda educativa.

 • Institució econòmica : problemes econòmics ; bancs

 • Institució política : encarregada dels problemes de la societat; educaió , sanitat..

 • Institució religiosa : s'encarrega de les creences religioses de les diferents cultures ; l'església catòlica

 • Institució recreativa: s'encarrega de la part de l'oci ,; els club d'esplai...

1-Posa un parell d'exemples d'institucions positives i d'institucions negatives:

 • Positives : banc, maltract de la dona

 • Negatives : Les sectes en si.

2-Busca informació sobre alguna de les institucions tractades anteriorment d'algun país diferent al teu. Explica les seves característiques principals.

Característiques principals de les institucions bancaries d'Argentina:

A 1982 a Argentina: A) concentració als prestataris d'alguns països en vies de desenvolupament: els actius dels bancs BIS als països més endeutats repressentaven el 12,6 % del total d ` actius , sent quasi les tres quartes parts d'ells obligacions d'Argentina, Brasil i Mèxic. B) Oscilació del termini promedi dels préstams sindicats al euromercat entre 4 i 7 anys. C) Volum promig important i creixent per préstam a mig termini. D)Establiment de tassa de interés flotant per majoria de préstams.

PROCÉS DE SOCIALITZACIÓ I ELS SEUS AGENTS:

Activitats:

1-Quin dels agents de socialització és , segons el teu parer, més important i per què ?

L'escola perquè transmet valors i normes que després a la vida laboral seran de molta utilitat.

2-Per què es diu que el procés de socialització dura tota la vida?

Perquè durant la vida la persona no deixa mai d'aprendre coses noves que li serviran d'utilitat.

3-Fes una composició en relació a :

“El problema no consisteix en el fet que la televisió no eduqui suficientment, sinó en el fet que educa massa i amb una força irresistible”

Crec que aquest argument és irònic , perquè la televisió de avui en dia no educa gens , al contrari , a causa d'ella tenim molts més problemes dels que podriem evitar.

4-Lletgeix el següent text i contesta a les preguntes que tens a continuació després d'haver vist la pel·licula : “L'infant salvatge”

 • El que exposa aquest cas, creus que demostra, d'alguna manera, que l'humà no és social per naturalesa? O no ? En aquests cas ho demostra que no és social per naturalesa , però si aquest nin haguési tingut una educació dins una família si que seria una persona social.

 • Com serien els nens, si per alguna raó, creixessin sense la influència dels adults?Actuaríem com els animals , serien totalment independents de l'altre societat, és a dir, no s'involucrarien dins ella.

 • S'han trobat altres casos similars, com el de Genie una noia de Califòrnia que va estar tancada en una habitació des de que tenia un any i mig fins cap els tretze (1970), i en cap d'ells s'han conseguit resultats satisfactoris. Podríem afirmar que hi ha un període crític en el procés de socialització? Si , perquè aquesta noia no ha passat per la socialització primària que és la més important a la vida.

LA REGULACIÓ DEL COMPORTAMENT:

Activitats:

1- Lletgeix el següent text i contesta a les preguntes que tens a continuació :

 • Quina és la funció i finalitat de la moral? Aconseguir regular les accions entre ales homes , i té com a finalitat dir si són correctes o no (en base a la moral) aquestes accions.

 • Quines diferències i semblances hi ha entre la moral i el dret? Diferències: la moral tan sols indica si les accions són correctes o no , encanvi el dret és sempre el que és correcte des del punt de vista social. I les semblances que els drets estan basats en la moralitat.

 • Cal acceptar sempre l'ordre social establert? En quins casos no ha de ser així?Si que cal acceptar-ho, però no ha de ser així quan la persona o individu estigui dins els seus drets.

 • Quin títol posaries al text?Per què? Entre la moralitat i el dret de l'individu , perquè fa referència als dos termes que tenen unes semblances i unes diferències.

1-Posa exemples on quedin reflectits els mecanismes de regulació social explicats:

Els diaris apart de donar una informació al lector , també dónen una opinió crítica sobre el punt de vista social , basat en el tema de l'article.

PER DEBATRE:

 • S'ha de regular el comportament? Sí , perquè sinó cada individu tendria una conducta diferent i això aportaria problemes a la societat.

 • Es pot anar de “pasota” per la vida? No , perquè acabaria adquirint una conducta negativa enfront la societat.

 • El que diran els altres, fins a quin punt modifica la conducta ? Segons la persona , la opinió dels atres pot modificar radicalment la seva conducta.

1-Fes un estudi sobre:

 • Quins són els costums dels joves actuals ? Normalment els mateixos que els adults , el que passa que avui en dia els joves actuam més per rebeldia i llavors violam aquestes costums.

 • Quina és la moralitat imperant del món actual?

 • Com influeix l'opinió pública en el comportament dels joves? Donçs crec que als joves no els importa molt l'opinió pública perquè realment fan el que volen .
Descargar
Enviado por:Marga
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar