Economía y Empresa


Societat de capital risc


Què és i per a què serveix una societat de capital risc?

Per entendre millor què és una societat de capital risc, podríem començar explicant què és la base d'aquesta societat: el Capital Risc. El Capital Risc - altres vegades anomenat Capital Inversió, Capital de Desenvolupament, "Private Equity", "Venture Cabdal"- és una forma d'inversió mitjançant la presa de participació amb caràcter temporal i generalment minoritari, en el capital d'empreses no cotitzades en borsa, que operin en sectors dinàmics i demostrin possibilitats de creixement per damunt de la mitjana esperada del sector.

Aquesta inversió pot tenir diferents destins:

 • Empreses de nova creació (seed capital).

 • Facilitar el desenvolupament d'empreses joves (Start - up).

 • Potenciar el creixement de companyies ja establertes (Build up).

 • Finançar els equips directius per convertir-se en accionistes (Management Buy-Out, Management Buy-In, Leveraged Buy-Out/In)*.

* Management Buy-Out: El grup d'adquirents pertany a la companyia adquirida.

* Management Buy-In: Adquisició d'una empresa per un grup de professionals aliè a la

companyia.

* Leveraged Buy Out/In: Com en els casos anteriors, però amb apalancament, quan els

compradors no disposen de recursos suficients.

L'objectiu bàsic és, que amb l'ajut financer de la societat de capital risc, l'empresa pugui créixer, el seu valor en el mercat augmenti i que una vegada madurada la inversió, la societat de capital risc pugui revendre la seva participació i obtenir una plusvàlua que, alhora que li remunerin la inversió feta li permetin reinvertir en noves operacions.

El Capital Risc és una alternativa de finançament enfront de les vies tradicionals, les quals, en moltes ocasions, no s'adapten als terminis de maduració previstos en el projecte empresarial.

Una societat de capital risc és una empresa que es crea amb la finalitat de facilitar la promoció i el desenvolupament de les petites i les mitjanes empreses (PIMES).

Normalment l'equip humà estarà format per un Grup Executiu, un Comitè d'Inversions i un Consell d'Administració.

El seu objectiu és potenciar el creixement del teixit empresarial i emprenedor, oferint un sistema alternatiu i diferent als ja existents de finançament, per fer realitat noves idees i projectes empresarials.

Aquesta inversió està orientada tant cap al recolzament en la creació de noves empreses com a potenciar el creixement de companyies ja establertes o l'adquisició de paquets accionarials amb la finalitat de garantir la successió empresarial. La voluntat de la societat de capital risc, en quant a la permanència en l'empresa, es planteja en un entorn que va de 3 a 10 anys, ja que el que es pretén és oferir a l'empresari un finançament alternatiu als préstecs a curt termini, romanent el temps suficient en l'empresa perquè maduri la inversió. La societat de capital risc, a diferència del tradicional prestador o l'inversor borsari, no és un soci passiu, sinó que s'involucra en l'activitat empresarial encara que sense intervenir en els processos de l'operativa diària.

Això ho fan participant en l'accionarat de la societat en la que han invertit; formant part del Consell Administració i dels òrgans de gestió de la societat, essent flexibles en la implicació d'acord a les necessitats de recolzament i/o assessorament que es precisi en cada cas.

Inverteixen principalment en empreses existents i/o en emprenedors amb un nou projecte empresarial, facilitant el capital necessari per al seu naixement i/o creixement posterior i col·laborant amb l'equip directiu per obtenir els objectius establerts.

Què busca la societat de capital risc?

La societat de capital risc busca prendre una participació en el capital d'empreses no cotitzades que operin en sectors dinàmics i demostrin possibilitats de creixement per sobre de la mitjana esperada en el sector. Un altre factor clau, que també requereix una sospesada anàlisi per part de la societat de capital risc, és la qualitat de l'equip directiu de la mateixa i la seva capacitat per a aconseguir els objectius i portar a terme les estratègies empresarials definits en el Pla de Negocis. L'aportació dels recursos econòmics es farà, principalment, via subscripció o adquisició d'accions. No obstant, és possible utilitzar altres instruments financers que permetin la participació en la societat, com poden ser la subscripció d'obligacions convertibles, la concessió de préstecs subordinats o participatius o altre tipus d'instruments de participació.

Com contactar amb una entitat de capital risc?

En primer lloc, l'empresari ha de poder contestar afirmativament a les següents preguntes:

 • Tinc grans projectes de creixement per a la meva empresa?

 • Té la meva empresa possibilitats per a ser no solament viable sinó rendible?

 • Vull tenir un soci (encara que sigui temporal) en la meva empresa?

A continuació haurà de conèixer quines són les entitats de capital inversió amb més possibilitats d'interessar-se en el seu negoci o projecte, per a dirigir-se selectivament a elles.

En tercer lloc, haurà de concertar una entrevista amb l'entitat de capital risc/capital inversió. En aquesta entrevista, l'empresari haurà d'aportar, almenys, un informe que resumeixi en línies generals el seu projecte d'inversió, aspectes industrials, màrqueting, aspectes financers, equip directiu, etc., amb la finalitat d'obtenir de l'entitat de capital risc una primera resposta sobre el seu grau d'interès pel projecte. A partir del primer moment d'acostament, i si el coneixement previ és positiu per ambdues parts, donarà començament un procés negociador que pot ser més o menys llarg segons es dilatin en el temps el subministrament d'informació per part de l'empresari i l'anàlisi en profunditat d'aquesta per part del capitalista d'inversió.

La importància del Pla de Negocis

El document bàsic per donar a conèixer a l'entitat de capital risc els objectius empresarials és el denominat "Pla de Negocis". El Pla de Negocis perseguirà el convenciment de l'inversor de capital inversió en tres punts: capacitat dels gestors, perspectives de creixement i rendibilitat del negoci en la desinversió. No existeix un únic model de Pla de Negocis, ja que la seva extensió i contingut variarà d'acord amb la fase de desenvolupament de l'empresa, la complexitat de la seva activitat, la diversitat dels seus mercats, etc.

No obstant això, amb caràcter esquemàtic, el Pla de Negocis descriurà els punts següents:

 • Objecte del Pla.

 • Proposta.

 • L'Empresa.

 • Productes, serveis i mercats.

 • Procés de producció i distribució.

 • Personal.

 • Inversió i descripció de la maquinària.

 • Informació econòmica - financera.

 • Finançament.

Una societat de capital risc normalment aporta:

 • Un finançament propi i facilitat de finançament extern.

 • Experiència multisectorial i de gestió d'empreses.

 • Participació en la definició de l'estratègia (objectius, accions concretes i

mesurables, instruments de sistemes de gestió de la societat, ...).

- Increment de la credibilitat i la solvència de la companyia davant els

clients, els proveïdors i les entitats financeres.

 • La promoció de l'intercanvi de les relacions comercials de les empreses

participades amb terceres companyies.

Els requisits que demana una societat de capital risc en línies generals són:

 • Un producte o servei diferenciat.

 • Management compromès amb el projecte.

 • Un potencial de creixement o una generació de recursos.

 • Un pla d'empresa consistent.

El seu procés de selecció es basa en:

 • Un primer contacte.

 • Un anàlisi preliminar.

 • Una valoració del pla d'empresa.

 • Negociacions.

 • Una carta d'intencions, la qual té una limitada validesa jurídica però una important validesa i valor a l'hora de negociar.

 • Due Diligencies, que són unes valoracions de l'empresa fetes per un no - emprenedor (auditor, advocat, etc.), i que serveixen tant per a l'emprenedor com per a l'inversor.

 • Aprovació.

 • Firma del contracte d'inversió, en el qual s'han de tenir en compte els estàndards del mercat: conèixer allò que és i no és negociable; les limitacions de les garanties i representacions; i les limitacions de la responsabilitat de l'emprenedor.

 • Inversió.
Descargar
Enviado por:Gemma
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar