Trabajo Social


Serveis Socials


LLEIS:

- 4/94 1996: - Competències administracions en s.s.

- Regulació iniciativa privada mercantil

 • Estructura Sistema Cátala de S.S.: Descentralitzat, desconcentrat i coordinat.

 • Mapa de serv.soc: termòmetre de serveis i problemàtiques. Base per aprobar el PAS(Pla actuació social)

- PAS: Plans d'actuació social: coordina agents, defineix linies actuacio i priorització a tots els nivells.. Referent de les adm.Cada 3 anys.

- Decret legislatiu 17/1994:

 • Garantir i facilitar l'acces a tothom

 • Prevenció

 • Integració

 • Coordinació dels S:S

Serveis Socials:

Model Paternalista.

Casa caritat --- 1950 Ciutat Asistencial ---- 1985 SSAP i SSEsP.

Principis XX: Ciutats assistencials als afores.: Llars Mundet

 • No potencien la integracio

1949: Apaeix Benestar Social

Model Democràtic

1961: Carta Social Europea

1978: Constitució aplicació de la CSE

Model Paternalista Model Democràtic

Asistencial Promoció i prevenció

Benèvol Integració i solidaritat

No és per pret Garantia a tothom

Fragmentat Coordinat

Dispers

1985: Aparició d'un sistema de sereveis socials a partir de:

 • Prevenció

 • Pretació suport

 • Informació

 • Atenció

 • Ajuts col.lectius

XBSSRP: Xarxa básica de serveis socials de responsabilitat pública. Coordina el sistema de serveis socials.

Prestació de serveis segons:

 • Grau de Responsabilitat

 • Dimensió geográfica

 • nivell competència

 • Nivells d'atenció:

 • Atenció primària: Serveis bàsics d'atenció.Funció detectora, carácter obert o tancat(d'estada) Acces directe.

 • Atenció especialitzada :Accés derivat.

 • Especialitzada d'abast superior: Problem. Amb risc social.

 • No focalitzades (estatals): Gestio dels serveis, de les prestacions economiques i de les PNC. Adm. Institucional: ordena, estructura,promou i garanteix. Dept. Benestar Social.

- Temàtiques:( Demetrio)

 • Familia

 • Infancia

 • Vellesa

 • Disminucions

 • Drogodep

 • Discriminaci

 • Delinquencia, prevencio i risc socials

 • Urgències col.lectives

- Variables d'identificació:

 • Població: edat i sexe

 • Especificitat: problemática

 • Dependencia: Pública, privada, serveis...

 • Acces: Directe o derivat

 • Territori: Municipal, districte, comarcal, etc

 • Funcions

 • Equip professionals: Inter. o multi disciplinar

Organtizació del sistema cátala:

 • Integració coordinada dels serveis

 • Valor descriptiu

 • Sistema unitari

 • Nivells funcionals (1ª, 2ª..)i territorials(bàsic, comarcal...) d'estructuracio

Exclusió social:

Proces de dif. Ambits socials: S'agreuja la situació-probl..

 • Procés interactiu en necessitats i valors socials

 • Desvinculació comunitat, privacio i obstacle

 • Perdua d'autonomia

J.Estivill: Pobresa i exclusio social:

- no és causa-efecte.

- és la causa o l'efecte d'una situacio de pobresa

- Lligat a la dinámica de les necess i valors socials.

Criteris per definir-la:

- Intteraccio indiv-medi

- vulnerabilitat per Situacio personal modificable o cronificable duran el proces

- Proces multifactorial i acumulatiu

- Factors personals associats

- Consideracio social negativa

- Dificultat participacio social i institucional

- Actuació: Cobertura a traves de conductes socials, recursos i equipaments.

Inclusio:

Insercio social sense dependre de si hi ha o no treball, tenint totes les necessitats cobertes.

Empocuerment:

Procés que: - reforça a co.lectius desfavorits

- reforça la autonomia dela persona

- integracio a la societat

FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS:

- S.PÚBLIC: - Finançament total de la adm.

- Finç. Parcial del servei: taxa, preu públic, finanç.privat.

- Propietat: adm.

- Destinataris: gent ATESA en els ss.

- S. PRIVAT: - Lucratiu mercantil: preu mercat

- No lucratiu: privat i públic (subencions)

- CONTRACTACIO EXTERNA:L'adm publica contracta ss obligada a oferir

FINANÇAMENT PÚBLIC:Aplicacio dels recursos publics per cobrir total o parcialment el cost del servei.

FINANÇAMENT DE LA XBRPSS:

- DIRECTE: Centralitzat a l'adm publica: titularitat, prestacio i recurs.

- INDIRECTE: - Concessio: Titul. Publica, contracta a un privat per gestionar-

ho. Finançament total administracio

- concert: titularitat privada, finançament public prarcial o total. - arrendament.: Explotacio del recurs public a un privat, en temps i preu estipulat

Finançament de la xarxa privada de ss ss ESALS ENL:

- Subencions, contracte: renovable o no, retirable o no.

- quotes usuaris: preu públic

- voluntariat

- donatius

- rendiments del patrimoni.

DRETS USUARIS DE SS SS: 284/1996

- Acces lliure: sol.licitut tutor legal o individu.

- Intimitat de informacio

- Domicili propi de residencia el recurs

- Continuitat de la prestacio

- No discriminacio

DEURES:

- Facilitar convivencia al centre

- Pagar preu public establert per un estudi de la siutacio socio familiar de l'usuari

- falta de compliment d'aquest, el servei pot desatendre'l.

LA PERSONA:

- física:Art.199 Codi Civil.24h naixuda, i amb forma humana.

- Jurídica: ent institucional no humà.

-Capacitat jurídica: la te la persona física qt adquireix el carácter de persona, li dona la titularitat dels drets i obligacions. Extingeix per mort o declaració de mort.

- Competència: capacitat legal o jurídica per exercir.

- Capacitat d'obrar: Es reconeix per: Edat, estat civil, sentencia judicial,etc..

Incapacitació:

Mesura trascendent amb finalitat protectora. Jutge reconeix incapaç de cuida's a si mateix.

Requisits: malaltia o demencia física o psíquica persistent, impedint gobernar-se x si mateix.

Demandants: Conjuges( ascendents, descendents, germans, ministeri fiscal)

Procés:

Art. 7 codi civil: Demanda, contesta, proves (metge forense, compareixer davant jutge, audiencia als parents propers) informe social de la T.S. informes médics, sentencia.

Ministeri fiscal ho tramita: advocat i procurador d'ofici en justicia gratuita.(salari inferior al doble del SMI) l'otorga la Comissio de Valoracio de la Generalitat.

Tutor: Nomenat pel jutge, físic o juridic sense anim de lucre. Cura, aliment, admoinistracio, integracio.

 • Curatela: parcial: nomes als actes que es declarada incapaç

 • Autotuela: Elecció de tutor en previsió de futur.

 • Protutor: controla l'acció del tutor

 • Adm.Patrimonial: nomenat pel jutge, partrimonis importants.

 • Defensor judicial: Mentre no tutor o conflictes.


Dependència:

- Limit autonomia per causes externes: edifici, etc..

- Relacio anulatoria cuidador- afectat

- limitacions per Frafgilitat pscologica o emocional no treballada.

 • Indadaptació.

EL SAD: Serveis d'atenció domiciliaria:

Evoluciona com els ss.ss: de paternalista i exclusista benèfic a democràtic.

Apareix per 1er cop al Pla Gerontológico Nacional al 1971, pels pensionistes, els altres seguiexen sent a benèfiques.

Avui és un servei Bàsic de atenció primària. Passa de l'ICASS als ajuntaments, amb tendencia a contractacions municipals privades a empreses de treballadores familiars- falta comunicació EBASP- treballadora externa.

Xarxa de serveis amb resposta flexible, complementaris i finalitat integradora.

Principis: - Autonomia

- Permanencia a la llar

- protagonista i comunitari

- intervenir en les decisions

A qui: persones o nuclis familiars mancats d'autonomia personal, (grans, desestructurades, insercions en procés, disminucions) desenvolupament, i problemàtiques especials. Són serveis d'aplicació directa.

Tipus:

 • SAD caire Social ( penja de benestar social)

 • PADES: Programa ajuda domiciliaria d'atencio sanitaria (penja de sanitat)

Als temporals, s'els fa una avaluació al final x ser autonoms.

Serveis:

-Hospitalització domicili: qualificat i conectat a l'hospital en emergencia.

-Servei Atencio Domiciliaria: cures i conversa.

- Asistencia llar Treballadora domèstica: llar i persona

- Servei teleasistencia(varem economic) Departament social

- Catering

- Especialitzacions: fisio, terapia ocup. ,

Competències:

Dins l'ICASS, corporacions locals. Administracio pública local, sector privat 3er. Dins el primer nivell de ss.ss, polivalents i multidiciplinars.

Test de Katz (AVD): Varem de les activitats vida diaria.

Tasques:

 • Atencio personalitzada

 • Domestiques

 • Atencio especial

 • Relacionals

Varems demanda:

- Nivell necessitat

- Funcio entitat prestadora

- disponibilitat de pressupost

Frequencia: 10h setmanals, t.familiar: 6 h setmana

Cobréix: 3% del 8% previst al 2000.

Cuidador:

 • 55-60 anys

 • Canvis rol dona: cuidadors professionals

 • S.A. D. Conviu amb informals (eco.submergida)

Preu:

Varem segons ingres nucli familiar i SMI preu públic a pagar l'usuari

ELS SENSE SOSTRE:

- Situacio pobresa o marginacio

- NO acuden als ss.ss AP.

- Proces desarrelament.

Pauperització:No ingressos estables, puntuals allunyament mercat laboral

Procés marginació: la societat o ells =

- procés pauperització + Marginacio proces multifactorial : eco, cultural, psicosocial, mental, etc...

Indicadors Desarrelament:

- Desarrelament: transit permanent, no hi ha dependencia.

- mancanes de recursos.

- Marginació: estigamtizats i exclosos

- Soledat: no xarxes relacio interpersonal, no lligams socials ni familiars

- Ruptura personal: no aconseguit, humiliat, desequilibris, victimisme, apàtic a sol.lucions.

- Subcultura de vida: barreja valors tradicionals i valors de supervivencia.

- Dependencia insititucional

- Altres problemàtiques causants de risc social.

Procés:

- Fase inicial: sense capacitat de sol.lucio, poc temps al carrer, economia inestable.

- Fase avançada: carrer habitual, creuen en sol.lucions laborals, habituals dels ss.ss.

- Cronificada: pobresa i marginacio evidents. Alc`holisme, falta d'habits, carre modus de vida.

Localitzacions:

- Vivendes econòmiques

- agrupaments entre = situacions socio-economiques

- Semblants situacions socials barris amb - pressio social

- - pressio social + grau d'apacitat x heterogenitat de poblacio.

Procés rehabilitació:

.- Detecció problema:

 • Acollida

 • Cobertura neces.. basiques

 • Rehabilitacio/inserccio

- Informacio, orientacio, i primera acollida

- Derivació als ss.ss d'A.P

ELS EAIA'S

EQUIPS D'ATENCIÓ A L'INFANCIA I ADOLESCENCIA. Xarxa serveis especialitzats.

Diagnòstic, tractament, suport, rehabilitació i reinsercció dels deficits-necessitats socials del menor.

Apareixen al 1988.

Carácterístiques:

- Tipologia de població atesa ben definida: menors en situacio de risc dins territori.

- Equips multiprofessionals.

- Depenen de la DGAI(direcc.gral.atencio a infancia) ella depen de la Conselleria

de Justicia.DGAI dona forma jurídica a les decisions de l'EAIA, controla la seva actuació justificada.

- Son Serveis derivats (generalment de l'AP)

DGAI=DGAM. Direcció Gral. Atenció al menor.

FEDAIA: Fa el cens real de menors en situació de risc, i busca valor aprox. del futur.

Evolucio històrica:

- XIX: - Política marginació.

- Absència de drets.

- XX: - Protecció al menor

- Resposta educativa.

- Xxfinals: - Disseny política normalitzadora: dret a la diferencia, integració

social, equipaments = institucions familiars, protecció drets dins

institucions. L'últim pas és la separació del l'entorn del menor.

Equip Professionals EAIA:

 • Pedagog

 • Piscoleg

 • Assistent social

Drets infants:

Llei catalana 8/1995:

 • Art.2. Dret a la no discriminació

 • Art. 3. Interés prioritari de l'infant.

 • Art. 5. Dret a la vida

 • Art.12. Punt de vista de l'infant.

Mesures especials de protecció: Qt es vulneren els drets de l'infant, l'Estat vetlla per la seva protecció.

Funcions EAIA:

- Suport i asesor.

- Canalitza i aporta sol.lucions

- Coneix. Recursos territori

- Garanteix avaluació

- Supervisio intervencions

- Funcions preventives

- Deteccio situacions risc.

- Coordinacio amb els Ss del territori.

- Suport a infants i adolescents

- Suport a les families d'aquests,

- Suport als SSAP

- Respostes al DGAI que les acepta o no.

Risc Social:

- Els indicadors la defineixen, és multifactorial.

- Requereix avaluacio aproximativa

- Nivell de risc q comporta procediment de dif. Instàncies ( EAIA, fiscal, jutge, DGAI) Responsab. Profesional i interdisciplinar.

- Circuit extraoridnari d'urgencia: Es treu al nen i despres es fa el diagnòstic.

Respostes a la situacio de risc del'infant:

- familia d'origen

- SSAP: col.laborador d'actuacions

- EAIA

- Famy. Acollidora: Regulacio DEGAM

- Famy. Preadoptiva: menors 5 anys, possib. Adopcio.

- Centre d'acollida: Urgencia immediata.

- Xarxa comunitaria (AMPAS, lleure,...)

- UCA: Unitat Crisis Adolescents. Dins xarxa pub. Salut mental. Reforç psicolog.

- CSMIJ: Centre salut mental infantil i juvenil.Reforç psicolog.

-CAPIP: Centre atencio psiqiatrica a infants = UCA

- IES: Institut educacio secundaria.

- CRAE: Centre residencial d'acció educativa.Retirada definitiva de l'entorn.

 • A Cat n'hi ha 120.

 • Tasca delegada de la DGAM

 • Educadors i psicòlegs

 • Nadons i 1ª infancia

 • Centres infants i adolescents

 • Centres joves

 • Centres verticals: dif. Edats.

 • Llars funcionals: 8 nens 2 educadores hi viuen sempre.

 • Pisos assistits: 16 - 18 anys

- cada CRAE té: - Reglament Regim Intern (RRI): normes prof. I Usuaris.

 • Pla Interdepartamental +18 anys: allarga proces autonomia 18-25 anys. DGAM( Cursos, pisos tut.)

 • Projecte educatiu de centre (PEC)Model educ.què i com es farà.

 • Prog. Educatiu individual.(PEI) cada usuari: fixa personal, motiu, fitxa judicial, mancances i obj.

EIXOS CRAE:

1.- Vida quotidiana: escola, lleure, personals, oci...Potenciar habitsxarxa social.

2.- Continguts educatius: relacions, llengua, art, cultura, noves tecn.jocs i esports.

CRAE --- CA (centres d'acolliment)

- Objectiu: Gurada i accio educativa. Diagnostic

- Gestio: Responsable i equip educatiu interdisciplinari.(CRAE Inter. i multidiscipli)

-Població: CRAE estable, CA Canviant.

- Acolliment: CRAE det previament. CA: urgencia, via judicial o administrativa.

ICAA: Acolliment familiar i adopció..

Nova creació de DGAM

- Resposta a menors q tenen families dif. Biológica, extensa, regula i legisla adopcions.

ACOLLIMENT FAMILIAR: (Conveni col.laboració amb ICAA en acolliment familiar. Suport tècnic i econòmic)

- Mesura protecció temporal

- marc afectiu x menor

- Referencials familiars

- seguretat per creixer en el marc familiar.

Components: Menor, familia biológica, famy. Acollidora(rep una formació)

Tipus:

- Famy. Urgencia 0 - 3 mesos

- Acoll. Fam.urgencia i diagnòstic. 0 - 6 mesos.

- Acoll. Fami curta durada: 0 - 2 anys.

- Acoll. Famy. Llarga durada

ICA en l'acolliment famy.

- Inst. Col.laboradors integrció famy. CIP

 • Programa famy cangur. Junt amb La Caixa

 • Prog. Acollim nens amb nec. Educatives especials.

 • Prog. Estada nens i adoelsc. Famy col.laboradores.

ADOPCIÖ:

- Demanda ICAA equip tècnic Valoració famy. Acreditació capacitat adoptar no menors autòcons adopció internacional ECAI)

- Tràmits:

- Sol.licitut.

 • C. Padro.

 • Document acred. Siutacio económica

 • Certifica anteced. Penals

 • Informe medic fisic i psicologic

 • Capacitat prestar atencio al menor

- Procediment administratiu.

- Comité tecnic: adm. Instituc. Entitats col.lab. i d'altres persones de “Prestigi”.

- Infant:

 • Periode preparacio

 • participació decisions en posible.

 • Preparacio espai afectiu

 • Acostament a la nova situacio

- Famy:

 • Periode de preparacio

- Dictamen apte o no

- Resolucio administrativa: certifica idoneitat

- ECAI: Mediacio, suport integral a les famys. Adopcio Internacional.

DGMPA i JJ: DIRE. GRAL. Mesures penals alternativ. i justicia juvenil:

-Del model Correccionista XIX(incapacitat delictiva, no gravetat delicte) al model de Responsabilitat.

- 1948: Tribunals Tutelars de menors: proteccio i reforma.

- de 14 a 18 anys, q han comés infraccio o delicte, codi penal com adults, pro amb educació present a diferencia dels adults.

Detinguts per Poli nacional, Urbana, mossos esquadra. Jutjat instrucció. Denuncia Ministeri fiscal.

- Menors 14: Proteccio DGAM No mesures per delicte.

Programes:

- 14-16: - Previs mesures judicials.

- Execussio mesures

- 16 - 18: - Programes pre-sentencials

- programes post- sentencials.

- Suport a reinserccio social: - orientacio, insercio laboral

- Asistencia voluntaria postmesura.

NOCIONS DE SALUT:

CONCEPTE: depenent de època, cultura, corrents imperants de pensament.

- Empirisme biologic: falta de malaltia

- 1946 Benestar físic, psiquic i social de la persona

- 1976: vida autónoma, solidaria i joiosa.

MODEL actual. 1946, DEFINICIo actual: 1976

Model format per:

- Actituds: autoestima

- Creixement personal: autorealitzacio

- Grau autonomia: independencia.

Model biopsicosocial, requereix un diagnòstic, sistemes de prevenció:

- mesures a tres nivells:

 • Primari: Prevenir malaties individu i societat.

 • Secundari: recerca simptomes i signes malaltia

 • Terciari: consequencies greus rehabilitacio biopsicosocial.

Ss a Espanya, Etapes:

1ª.-1900 - 1935:

 • Retiro del Obrero

 • Seguro por maternidad

 • Assegurança accidents treball.

2ª.-1936-1967: Guerra sanitat precaria

 • SOVI: seguro obligatori per a la vejez i la invalidez

 • SOE : “ “ x malaltia

 • Lleis base seguretat social

3º.- 1977: - 1er ministeri de Sanitat de Estat Espanyol

- Creacio de la C.E. decret de universalitzaciuó.

- 1983: ICS1er org.gestinador sanitat . Descentralitzat.Gestio serveis i prestacions sanitaries1er proveidor del SCS

- SCS (servei Catala Salut) Orendacio territorial dela salut a cat. Finançament centres i serveis neces.

- 1985: XHUP Xarxa Hospitalaria Utilitzacio Publica. Asistencia als ususaris Seg.Soc.independenment de la seva titularitat jurídica.

- INNS: institut nacional de la seg. Soc.: Gestio perstacions economiques de la seg.soc. depen del Ministeri de Treball i Serveis Socials.

- ISM. Institut social de la marina. Regim especial a gent de mar.

- tresoreria Gral de la Seg. Soc. Recepcio quotes de la seg. Soc.

- ICASS Depen de Benestar Social. Compentencia gestio PNC.

ATENCIO PRIMARIA:

- Atencio:

 • Integral

 • Integrada

 • Continuada i permanent

 • Activa

 • Accesible

 • Treball d'equip EAP

 • Comunitaria i participativa

 • Programada i avaluable

- Prevenció:

- preservar de malaltia individual i socialment

 • Nivell Primaria: prevenir malalties individu comunitat.

 • Nivell Secundari: sintomes secundaris, factors risc assenyaladors tendencia malatia.

 • Nivell Terciari: rehabilitacio prevenicio conseqüencies.

CONFERENCIES:

Diputacio de barcelona:

1830: Creació diputacions

1833: entren en pràctica

Model sanitari: internament de les persones en centres tancats

Aten: gent grant, infants, mentals, diminuits, dones soles.

Diferencia de sexes

Edificis a la capital de provincia

- Centre de suport municipal: Oferta serveis i centres als poc poblats

- Cooperació econòmica

- cooperacio técnica: recursos materials i humans

ASSOCIACIO CATALANA DE INTEGRACIO I DESENVOLUPAMENT (HUMA)

- Intelligencia limit: no deficients: no beneficiaris dels serveis per a deficients.

- Demencies psiquiques lleus i Intel.ligencia limit

- Altres factors a part del coeficient mental per a un diagnostic.

- Socis, donacions, producte propi, subencions, quotes alumnes.

- arees: - Comunicacio

-Cura propia

- vida casa

- Habilitats socials

- us comunitat

- saluti i seguretat

- habilitats academiques

- oci

- treball

- SOI: servei ocupacional d'inserció

- STIL: servei taller insercio laboral

- ACIDH: fundacio privada tutel.lar (qt els pares moren)

- Pisos Tutelats.

T.S: En tots els ambits, informacio, pont entre familiars i institucio, interessos usuari i familia, deteccio de necessitats.

ARRELS

Fundació q treballa amb els sense sostre:

 • gent al carrer

 • “ sense llar

 • “ sense feina

 • “ sola.

Model:

- Actuacio comunicació amb l'educador carrer

- Alberg de dia 1eres necessitats i biografia personal

- Respostes a altres nec.

 • Equip hospitals

 • Refuig = llar

JUSTICIA JUVENIL:

Cat és l'unica CCAA amb transferencia de presons a la Grtat Cat. Dept de Justicia de Cat.

Centres compliment: - preventius (previs sentencia)

- Penats: compliment pena

Centres a BCN : - Per joves

- Medi obert. Unitat mares,i dones prevenitves.

- penitenciari homes

- penitenciari dones

- Llibertat condicional: ¾ parts de la condemna fetes.

- ACTUACIONS:

 • Prog. Educatius.

 • Prog. Intervencio social.

_ LEGISLACIO: 1/1979

 • dotacio de profess.

 • T.S. penitenciari

 • Privacio llibertat únic càstig

 • Jutge vigilancia penitenc. Avalua equips actuacions.

4 camins:

- Als moduls hi viuen 60 -100 persones, interdependents.

- Sotmesos a : - Pautes i codis formals.(Normes escrites)

- Pautes i codis informals.(Normes societat)

CASP. Comissio d'assistencia social penitenciaria. Intern i extern., suport al nucli familiar i a l'entorn.

 • Treball dins centre

 • Segiment del regim obert i dels permisos

 • Seguiment post-carcelari

Centre regim tancat l'ALZINA:

Llei 4/92 art . 24 Acció educativa.

Objectius:

 • Control i contencio

 • Reinsercio social

 • Restauracio habits higenics i laborals
Descargar
Enviado por:Akiesta
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar