Trabajo Social


Seguretat Social. Regim general


TEMA V: EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:

 • INTRODUCCIÓ:

 • ELS ACTES D'ENQUADRAMENT.

 • Inscripció d'empreses i llibre de Matricula.

 • Afiliació.

 • Altes i baixes.

 • LA FINANCIACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL: LA RELACIÓ JURÍDICA DE COTIZACIÓ.

 • LA RECAPTACIÓ.

 • DELICTE CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL.

 • ---------------------------------------

  1. INTRODUCCIÓ:

  El REGIM GENERAL DE LA S.S., és el model prototipus dels altres règims . La tendència seria que tots s'inclogueren ací dins. Els altres seran règims especials, ja que es troben per davall, excepte per als funcionaris.

  * Els Subjectes protegits: Són els treballadors per compte d'un altre i assimilats a no ser que es troben incluits expressament en un règim especial ( art. 7.1 de la Llei General) . L'art. 97 de la Llei General, declara expressament a una sèrie de col·lectius incluits ( personal d'alta direcció, personal no funcionaris al servei de l'Administració pública, persones al servei d'entitats religioses….

  * Exclusions: ( art. 98 de la Llei General ): Familiars de l'empresari titular d'una empresa individual que convisquen amb ell, els serveis amistosos, de veïnatge, els treballs marginals que no constitueixen un medi fonamental de vida i els que estén inclosos en un règim especial.

  2. ELS ACTES D'ENCUADRAMENT:

  Dins del sistema contributiu de la S.S. els empresaris i treballadors deuen quedar fixats en les relacions jurídiques tant en quant a la seua aportació a les càrregues del sistema com en els nivells de protecció. Per això s'estableixen diferents actes d'enquadrament constitutius o instrumentals de la relació jurídica de la S.S.

 • La Inscripció d'empreses.

 • Es el primer acte administratiu pel qual l'empresa abans d'iniciar una relació laboral inscriu a un registre la mateixa. Les funcions son:

  • Tenir un registre d'empreses.

  • Assignar un número de patronal al qual se l'imputaran totes les obligacions de l'empresa a tot el territori de l'Estat.

  • Permetre fer alguna opció com a empresa o empresari per tal que diferents contingències de la S.S puguen ser cobertes per les mútues d'accident o les entitats gestores de la S.S.

  • Obligació de comunicar totes les variacions produïdes en la vida d'eixa empresa i que afecten a la S.S.

 • L'Afiliació.

 • Es l'acte mitjançant el qual un treballador inicia per primera vegada una relació jurídica amb la S.S. Intervenen: l'afiliant, l'afiliat i l'afiliador.

 • L'afiliant és la persona que afilia. L'afiliant principal és l'empresa que té l'obligació de dir quin treballador inicia les activitats professionals en eixa empresa, per a fer front a les diferents obligacions. Si l'empresari no afilia, podran haver subjectes afiliants subsidiaris, el mateix treballador es dirigirà a la S.S si l'empresari no l'ha donat d'alta. Per últim els afiliats facultatius, Entitats d'ofici (Tresoreria, Inspecció, Tribunals…) que tenen la facultat de procedir, instar l'afiliació. En cas de desacord de l'empresari pot tenir lloc recurs davant els Jutjats socials.

 • L'afiliat: Persona a la qual s'afilia i adquireix per tant dret a la protecció del Sistema de la S.S, sempre que reunisca les condicions específiques. No tots els subjectes són afiliats, només els treballadors per C.A ???????

 • L'afiliador: és el reconeixedor del dret d'afiliació: Tresoreria General de la S.S, amb un control Advo. Centralitzat. Cinc dies.

 • L'Acte d'afiliació: Es un acte administratiu pel qual el subjecte adquireix obligatòriament la condició d'afiliat, que es dona quan el treballador es donat d'alta per primera vegada, amb un caràcter:

  VITALICI: per a tota la vida.

  GENERAL: Servirà per a qualsevol règim de la S.S

  EXCLUSSIU: El nº que es dona es per a una persona i quan mor, desapareix

  El reconeixement de l'afiliació es constitueix per silenci administratiu positiu a partir dels 5 dies de la presentació de l'afiliació. Si l'Administració no respon en 5 dies es considera que et trobes afiliat.

  C. Altes i Baixes:

  Són variacions del treballador en el transcurs de la seua vida laboral activa, amb els successius ingressos i cesses a les empreses.

 • Altes: Són ingressos a les diferents empreses.

  • Alta Real: Al iniciar l'activitat laboral i l'ingrés a l'empresa es compleix l'alta a la S.S. Existeix una coincidència entre l'alta laboral i l'alta a la S.S. L'alta s'ha de produir abans de l'inici de la relació laboral i es pot tramitar de diverses maneres.

  • Presumpta o de ple dret: Es dona quan un subjecte que hauria d'estar d'alta, per exercir una activitat laboral per C.A. , no ho està. Es dona, en aquest cas una presumpció d'alta i el treballador queda protegit per a determinades contingències de manera automàtica.

  • Assimilada: S'estableix per a determinats supòsits de cese temporal o definitiu de l'activitat laboral, estimant-se que el subjecte deu continuar protegit pel Sistema de la S.S . Les situacions d'assimilació l'alta s'estableixen, la majoria a l'article 125 del T.R. ( suspensió del contracte de treball, suspensió de l'activitat laboral: vaga, vacances…)

  • Assimilada per cese temporal:

  • Desocupació involuntària.

  • Servei militar o social.

  • Excedències: Art.46 E.T. ( càrrecs públics o sindicals )

  • Excedències voluntàries per criança de fills ( art.180 T.R. i llei 4/1995)

  • Vaga o tancament patronal ( 125 T.R)

  • Inactivitat de fixes discontinus.

  • Incapacitat temporal i prolongació dels seus efectes (106 T.R per analogia)

  • Maternitat i "paternitat ?????" (STS 20 i 30 de Gener 1995)

  • Altres supostos suspensius del contracte de treball ( permisos, suspensió d'ocupació i sueldo, períodes de tramitació en cas d'acomiadaments o privació de llibertat fins a sentència condemnatòria ) Expressament regulat per a funcionaris ( OM 27 Octubre 1992 ).

  • Assimilada per cese definitiu:

  • Desocupació total o subsidiada.

  • Conveni especial amb entitats gestores.

  • Extinció del contracte de treball o acomiadament.

  • Inactivitat de temporers.

  • Baixa voluntària ( 90 dies )

  • Emigrants.

  • Trasbalsaments d'empresa.

  L'alta es produeix en les mateixes condicions que l'afiliació.

  Baixes: Es realitzen al acabar l'activitat professional. Per a que tinga efectes s'ha de formalitzar en els sis dies següents al cese.

  Llibre de matrícula: Llibre on es registren les altes i les baixes. Instrument molt operatiu de control per als inspectors de treball. Deu haver un per cada centre de treball.

 • LA FINANCIACIÒ DE LA S.S. LA RELACIÓ JURÍDICA DE COTIZACIÓ

 • .

 • LA FINANCIACIÒ:

 • La S.S és una variable subordinada als recursos econòmics dels quals es disposen. El criteri tracta de veure models de recaptació de diners. Ara mateix hi ha dos models: Per repartiment

  - Via cotitzacions: Per capitalització.

  • Via Impostos.

 • Per Cotització: Les cotitzacions son restes de la massa salarial bruta tant de l'empresa com dels treballadors que es destinen al sufragi de les despeses de la S.S. Per mig de les quotes dels subjectes protegits i els empresaris s'estableix una relació directa entre allò cotitzat ( quantia i temps ), i la prestació prèviament establerta; en dues opcions:

  • Cotització per repartiment: Suposa que simultàniament els actius financen als passius. Genera una solidaritat intergeneracional i una solidaritat entre diferents sectors productius.

  • Per capitalització: Tècnica derivada de l'estalvi: Cada persona, en funció de les cotitzacions acumulades utilitza els diners generats per a cobrir contingències quan aquestes s'actualitzen. Inconvenients: Individualisme.

 • Via Impostos: Tots els ciutadans en funció de les seues rendes contribueix a l'hedari públic.

 • A l'actualitat el Sistema de Financiació a Espanya s'estructura de la següent manera:

  65% Cotitzacions Socials.

  30% Via Impostos.

  5% Altres Ingressos.

  A partir d'ara segons el Pacte de Toledo la S.S contributiva es finançarà via Cotitzacions i la No Contributiva via impostos. L'article 86.1 de la Llei General estableix els medis per a finançar la S.S:

  • Aportacions de l'Estat.

  • Cotitzacions.

  • Quotes Socials.

  • Sancions i Recàrrecs.

  • Rendes fruits o interessos de bens patrimonials de la S.S.

  • Altres.

  B) LA COTITZACIÓ:

  És l'obligació imposada per llei a determinats individus i entitats de contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques dels règims de prevenció o de S.S, d'acord amb criteris fixats legalment. Característiques:

 • Obligació de naturalesa pública, imposada per llei.

 • Naturalesa econòmica: es pot traduir en diners.

 • Es realitza a favor d'una entitat pública.

 • La finalitat és la realització d'un interes públic o social.

 • Subjectes obligats a la cotització ( art. 103) de la Llei General.

  • Els empresaris o les Empreses ( Accidents de Treball i malatíes professionals ).

  • Treballadors/ores.

  Són nuls els pactes pels quals algun d'aquestos subjectes assumeisca total o parcialment l'obligació d'una altre.

  Subjectes responsables de cotització:

  • Principal: L'empresari, encarregat d'ingressar les quotes, descontant al treballador la part correspondent del seu salari brut. ( Si el descompte no es produeix en el moment del pagament del sueldo mensual, no es podrà exigir al treballador en un moment posterior ).

  • Responsables solidaris: Dos supósits:

 • Treballadors o empreses que tenen una relació de contractes o subcontractes. L'empresa contractadora serà la responsable de les cotitzacions de tots els treballadors.

 • Canvi de titularitat d'una empresa: El adquirent respón dels deutes socials d'eixa empresa dels 3 anys anteriors a la transmissió. Del lloguer d'empresa també.

  • Responsables Subsidiaris: Tan sols s'activa quan el responsable principal no pot pagar. Supòsits:

 • Contractes o subcontractes de diferents activitats.

 • Empreses de contracte temporal: són les responsables de pagar als treballadors, si no paga, la responsable es la que ha contractat a l'altra empresa. Si es tracta d'una empresa de treball temporal ficticia, la responsabilitat es solidaria: pot pagar o ella o la que ha contractat a la de treball temporal.

 • Obligació de cotitzar: Quan comença la relació laboral és obligatòria la cotització en independència de que s'estiga donat d'alta o no. S'estingeix quan es formalitza la baixa.

  Bases de cotització: ( art. 109.1 LGSS ). Es té en compte la remuneració total del treballador per raò del seu treball. El salari brut ( en diners o espècies ), els complements salarials, hores extraordinaries, pagues extres. S'exclouen els "pluses extrasalarials", dietes (art.109.2 ). La suma total de tot allò que rep el treballador en brut, més la prorrata de pagues extres constitueixen la base de cotització. Anualment s'estableixen unes bases mínimes (a partir del SMIS ,, art. 16.2 ) i màximes per cada grup professional ( art.110), fixades per la LPGE.

  La base de cotització s'ha de normalitzar, redondejar les cifres per un múltiple de 3000.

  Tipus de Cotització: Els diferents percentages que s'apliquen a la base de Cotització per a establir la quota. La cotització és plural. Hi ha varies conttzacions en funció dels riscos que s'han de cobrir. Es solen fixar anualment. Per al 2000 la LPE estableix….

 • Per contingències comuns: ( viudetat, horfandat, malaltia..) Contingències no derivades del treball que es realitza.

 • Empresa ----------- 28'3% 23'6%

  Treballador ---------- 4'7 %

 • Per accident de treball i malalties professionals: Segons el sector productiu i l'activitat de l'empresa, oscila entre 1'1% a 15% a càrrec de l'empresari. Es poden establir primes adicionals, a la cotització, per la peligrositat de la industria, la mena de treball o l'incompliment de mesures de seguretat i higiene ( fins a un 20%) o disminució fins a un 10% per mesures eficaces de prevenció. La proposta correspon a la Inspecció de Treball ( RD 396/1996)

 • Per desocupació: 7'55%

 • Empresa ------------ 6% Treballador ----- 1'55%

  Si el contracte és temporal es paga el 8'33%

  Empresari --------- 6'7% Treballador --------- 1'6%

  Si el contracte es a temps parcial 9'3%

  Empresari ------------ 7'7% Treballador ------------ 1'6%

 • Per hores extres: 14% ( necessaries: quan el fet de no fer-les suposa un perjudici molt gran per a l'empresa.

 • Empresari --------------- 12% Treballador -----------2%

  Per a les restants hores extraordinàries són els mateixos tipus que per a contingències comuns.

 • FOGASA ( Fons de garantia solidaria ): 0'4% a càrrec de l'empresari.

 • Formació professional: 0'7%

 • Empresari ------ 0'6% Treballador ------- 0'1%

  Supostos especials de cotització:

  4. LA RECAPTACIÓ:

  Es el ingrés de les quotes en la Tresoreria General de la S.S. per l'empresari. La recaptació es troba regulada als articles: del 15 al 37 del T.R. L'art. 113 del T.R. estableix les normes generals de recaptació:

 • La gestió de la recaptació correspon a la T.G de la S.S. i les seues delegacions provincials. A més les entitats financeres, corresponsals i altres agents autoritzats són òrgans col·laboradors de la recaptació.

 • El compliment de la obligació es realitzarà en el domicili de l'empresari en la província on realitze l'activitat.

 • Els subjectes responsables deuen presentar els formularis de cotització complimentats ineludiblement, Encara que no ingressen les quotes la falta de presentació impedirà efectuar compensacions per l'abonament de les prestacions com a conseqüència de la col·laboració obligatòria.

 • El pagament es deu realitzar sobre la totalitat del deute, encara que existeix la possibilitat d'ingrés separat de les quotes retingudes als treballadors . Per al pagament dels deutes s'admetrà qualsevol tipus de pagament.

 • Es podran concedir aplaçaments i fraccionaments en el pagament de forma discrecional, devent constituir-se garantia suficient. En aquestos casos es considerarà que es troben al corrent del pagament de les quotes.

 • L'obligació del pagament de les quotes prescriveix als 5 anys des del moment que degueren ser ingressades.

 • La recaptació es pot realitzar de dues maneres:

 • VOLUNTÀRIA: ( Art. 27, 28, 29 T.R. )

  • En el Termini -------- Ingrés de les quotes per mesos vençuts, en el següent al seu devengo, en qualsevol entitat bancària. Una O.M. autoritza a efectuar les cotitzacions i la recaptació per medis telemàtics, informàtics, prèvia aprovació dels programes i aplicacions. Excepcionalment es pot autoritzar un aplaçament, fraccionament o pagament de la quota obrera de manera transitòria.

  • Extemporània ----------- L'empresari ingressa les quotes fora del termini.

  • Amb presentació de documents de cotització: recàrrecs per mora del 5% ( en els mesos següents al compliment del termini ); el 20% ( si no s'ha iniciat la via d'apremi ). Per a ello la T.G.SS sol·licitarà el pagament mitjançant "Les reclamacions de deute" amb els recàrrecs per mora que corresponguen, establint un nou termini que finalitzarà l'últim dia hàbil del mes següent a la notificació.

  • Sense presentació de documents de cotització: Recàrrecs per mora del 20% si s'abonen els deutes abans d'iniciar-se la via d'apremi i el 35% de recàrrec d'apremi si s'ha iniciat el mateix. Per a procedir en aquestos casos s'alçarà "un acta de liquidació de quotes" per la Inspecció del Treball adscrits a la T.G.S.S. ( art. 34 T.R. ).

  A més la Inspecció de treball podrà alçar en document únic les infraccions de manca d'alta, no presentació de documents de cotització o no ingressar les quotes en la S.S.

  ------ Recursos ------ En cas de disconformitat de l'empresari amb les reclamacions de la TGSS podrà interposar un Recurs Ordinari davant la T.G.SS en el termini d'un mes des de la notificació, sense que això paralitze l'acció recaptaria, a no ser que es garantitze amb un aval.

 • OBLIGATORI O EXECUTIU: ( Art. 33 a37 del T.R)

 • La via d'apremi s'inicia:

  • Al finalitzar el termini de l'últim dia del mes següent a la notificació per a les "reclamacions de deute", actes de liquidació i document únic. Aquestos documents es consideren títols executius si han guanyat firmesa.

  • En el cas de recursos ordinaris el termini computarà a partir del dia següent als 15 dies des de la notificació administrativa del recurs.

 • DELICTE CONTRA LA S.S.:

 • La llei orgànica 6/1995 de 29 de juny ha introduït l'art. 349 bis del Codi Penal en el qual es castiga amb prisió menor i multa de tant al sèxtuple a qui, per acció u omissió dolorosa defraudare a la S.S per a eludir el pagament de les quotes o conceptes de recaptació conjunta, obtinguera devolucions indegudes o disfrutara de deduccións indegudes, sempre que la quantia superes els 15 milions de pts. Queda exsent de sanció penal qui regularitze la seua situació abans de que s'inicien les actuacions inspectores o abans d'iniciar-se la querella o denuncia.

  TEMA VI: LA PROTECCIÓ DEL RÈGIM GENERAL

 • LES CONTINGÈNCIES PROTEGIDES:

 • ACCIDENT DE TREBALL

 • MALALTIA PROFESSIONAL

 • CONTINGÈNCIES COMUNS

 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

 • INCAPACITAT TEMPORAL.

 • MATERNITAT.

 • INVALIDESSA PERMANENT.

 • JUBILACIÓ

 • MORT I SUPERVIVÈNCIA.

 • DESOCUPACIÓ.

 • PROTECCIÓ A LA FAMILIA.

 • ----------------------------------------------------------------------------

  1. LES CONTINGÈNCIES PROTEGIDES.

  Tot sistema de previsió social posseeix unes necessitats socials que son objecte de protecció pel qual es fixen els mecanismes específics per a cobrir les mateixes. Històricament, a cada risc el corresponia una prestació (segurs privats i segurs socials). A l'actualitat, la protecció social es desvincula del risc, hi ha una tendència a atendre la necessitat en independència de la causa que el genera ( S.S Assistèncial). No obstant existisen prestacions molt connectades en la realització d'un treball actiu que delimita els riscos a cobrir ja siga per defecte d'ingressos o excés de despeses ( S.S Contributiva ); en aquest sentit la protecció ve determinada per una proporcionalitat en el nivell de rentes d'actiu ( quantia de cotització ) i el temps o períodes de cotització realitzats. Es a dir , només es protegisen aquelles contingències prèviament determinades per llei i derivades d'un risc professional.

 • ACCIDENT DE TREBALL:

 • L'art. 115 de la L.G defineix l'accident de treball com: "Tota lesió corporal que sufrisca el treballador en ocasió o per conseqüència del treball que realitze per conte d'un altre". Elements:

 • "Tota lesió corporal". La norma no diu accident, succés extern violent, sinó que s'inclouen les malalties per motiu de la realització d'un treball de manera lenta i progressiva ( crisis cardíaques i cerebrals ), encara que no siguen malalties professionals. S'inclouen també:

  • La mort (art.115.2)

  • Les situacions que agraven una malaltia anterior com a resultat d'una lesió constitutiva d'accident.

  • Les complicacions de malalties derivades del procés patològic determinat per l'accident o que tinguen el seu origen en el medi en el qual s'haja curat el pacient.

 • Relació de causalitat entre força lesiva, treball i lesió ( relació causa-efecte ) "en ocasió o conseqüència…". La relació de causalitat deu ser provada, malgrat que existeix una presumpció de accident de treball, salvo prova de lo contrari, quan es produeix en el lloc de treball i durant la jornada laboral. L'art.115 estableix una sèrie d'ampliacions objectives i subjectives a la relació de causalitat:

  • La realització de treballs de distinta categoria professional, ja siguen realitzades espontàniament o per ordes de l'empresari.

  • Els actes de salvament que tinguen connexió amb el treball.

  • L'exercici d'activitats representatives (sindicals)

  • Els fets ocorreguts com conseqüència de prestacions personals obligatòries.

  • L'accident "in itinere"; al anar o tornar del treball amb una nombrosa casuística.

  • Per força major.

  • El derivat de la culpabilitat civil o criminal de l'empresari o d'un companyer de treball.

  • El que és conseqüència de la confiança que el treball habitual inspira al treballador ( imprudència del treballador ).

  Excloits……

  • Els deguts a força major que no tinga relació amb el treball ( excepte la insolació, un raig o fenòmens anàlegs ).

  • Els que siguen deguts a mala fe (dolo ), o imprudència temerària del treballador.

  • Els derivats en temps de suspensió del contracte de treball ( permisos, vagues).

  • Són dubtosos els produïts per la realització d'activitats marginals que s'executen dins o fora de l'empresa. ( menjadors, esports, cursos de formació).

 • MALALTIA PROFESSIONAL:

 • L'art. 116 de la L.G entén per Malaltia Professional: "La contraguda a conseqüència del treball executat per compte d'un altre (…) i que es trobe provocada per l'acció d'elements o substàncies". La inclusió com a malaltia professional es pot fer en base a tres models:

 • Sistema de llista: El legislador predetermina una nòmina de malalties professionals.

 • Sistema per determinació judicial o obert: Si el logra establir un nexe de causalitat entre malaltia i treball.

 • Sistema mixt: que combina els dos anteriors, existeix una llista però es deixa oberta la consideració judicial per analogia.

 • La OIT recomana el sistema de llista, la Unió Europea el Sistema mixt. El Espanya a tenor de l'art. 116, es manté el sistema de llista.

 • LES CONTINGÈNCIES COMUNS:

 • Són aquelles contingències que no deriven d'accident de treball o malaltia professional, es a dir, l'accident no laboral (ANL) conforma a l'art. 115 de la L.G. i la malaltia comú (MC) entesa com: "les alteracions de la salut que no tinguen la condició d'accident de treball ni de malaltia professional, conforme a allò dispost respectivament en els art. 115 i 116 de la LG".

  L'art. 118 de la LG estableix que: "El concepte legal de les restants contingències serà el que resulte de les condicions exigides per al reconeixement del dret a les prestacions atorgades en consideració a cadascuna d'elles". Es a dir que la consideració de contingències comuns es desprendrà de la seua pròpia regulació: desocupament, mort, supervivència, jubilació….

  Les causes comuns tenen un tractament diferencial a les causes professionals; per a aquestes no s'exigeix un període mínim de cotització, i conseqüentment , les bases reguladores poden ser diferents. A la vegada els requisits per a accedir a prestacions per accident no laboral son menors que per a accedir per malaltia comú.

 • PROTECCIÓ DE LA SALUT. L'ASSITENCIA SANITARIA.

 • Els models de protecció:

 • El dret a la salut i la seua protecció es troba regulada a l'art. 43 de la C.E, i la seua normativa de desenvolupament a la Llei General Sanitària de 1986 amb una extensió a tots els ciutadans. En el marc de la S.S la protecció es realitza mitjançant l'Assistència Sanitària. Conseqüència del desenvolupament constitucional son dos models d'A.S:

  • La contributiva o professional, dirigida a les persones que realitzen un treball ( o siguen pensionistes i els seus familiars) i contribueixen al sosteniment de les càrregues de la S.S

  • La modalitat assistencial, per a aquelles persones excloses del camp d'aplicació del sistema contributiu i que no disposen de recursos econòmics.

  • Assistència Sanitària del RGSS:

  • La modalitat contributiva de A.S se està configurant com una prestació residual, la protecció pública de la salut, s'estén (casi ) a tots els ciutadans i la mateixa va quedant fora de l'àmbit de la S.S, gràcies a la força expansiva del manament constitucional de l'art.43.

   Règim jurídic de la A.S contributiva:

   2.2.A. Concepte de la prestació: "La prestació dels serveis mèdics i farmacèutics conduents a conservar o restablir la salut dels beneficiaris ( ….) així com la seua aptitud per al treball". L'apartat 2 indica l'atenció d'un mode especial a la rehabilitació física precisa per a la recuperació dels treballadors. Les contingències protegides són: (art. 99 L.G.)

   • La maternitat.

   • Malaltia comú i accident no laboral

   • Accident de treball i malaltia professional.

   2.2.B. Subjectes protegits:

  • Treballadors per conte d'un altre i en alta.

  • Assimilats a l'alta de la S.S:

   • Els que causen baixa en 90 dies cotitzats l'any anterior.

   • Els que sense tindre 90 dies cotitzats continuessin percebent una prestació generada en anterioritat.

   • Els que s'incorporen al servei militar o social.

   • Els treballadors contractats en contra d'una prohibició legal ( si es deriva A.T. o M.P ).

   • Els estrangers al servei d'empreses integrades en el Règim General de la S.S

   • La llei 4/2000 contempla dret a assistència sanitària per als immigrants menors de 18 anys en les mateixes condicions que els espanyols.

   • Els immigrants majors de 18 anys en situació d'irregularitat seran atesos en supòsits d'urgència, accident de treball o malaltia professional.

  • Pensionistes de la S.S i perceptors de prestacions periòdiques.

  • Familiars a càrrec dels anteriors ( conyuge /casats o divorciats i situacions d'unió sentimental de fet, sempre que siguen heterosexuals/, descendents, ascendents sense recursos, fills adoptius, germans menors de 26 anys o incapacitats.)

  • Conveni especial en la S.S.

  • 2.2.C. Contingut de la prestació:

   • Mèdiques: General, especialitzada, domiciliària, ambulatòria, hospitalària, de urgències, mental.

   Es pot triar al metge (general, de pediatria i tocologia), a l'alta inicial o canvis anualment en la zona d'actuació. Existeixen intents per a consolidar l'elecció dels metges. La L.G.S estableix el principi d'elecció, desenvolupat pel R.D 1575/1993 de 10 de setembre.

   • Farmacèutiques: Medicaments, formules magistrals i accessoris (de caràcter terapèutic ).

   S'ha de realitzar per prescripció facultativa, s'exclouen alguns produïts. L'usuari paga part del cost (40%, 30% els funcionaris, per a evitar abusos, fraudes i menor consum, el 10% per a medicaments d'utilització freqüent sempre que el cost no s'excedeisca de les 500 pts. Es, també un sistema de financiació de la S.S ( regressiu i indesitjable ).

   Les prestacions farmacèutiques són gratuïtes en les institucions de la S.S, per als pensionistes, Atenció hospitalària, per a invàlids professionals per ANL/MC o tractaments domiciliaris d'urgència.

   • Rehabilitadores i reparadores: Per a A.T i M.P. ( curació més completa en el més breu període de temps amb el fi d'obtindre una aptitud per al treball).

   • Altres prestacions complementàries:

   • Pròtesis fixes i ortopèdiques permanents o temporals.

   • Renovació vehicles minusvalids.

   • A.T i M.P: Pròtesis dentaries i cirugia plàstica.

   • Salut bucodental fins als 14 anys.

   • Exclusions:

   • Cirugía estètica, excepte A.T i M.P.

   • Tractaments en balnearis i cures de repòs.

   • Psicoanàlisis i hipnosis.

   • Litroticia biliar ( destrucció de pedres hilars ).

   2.2.D. Dinàmica de la prestació:

   • Naixement del Dret: Existeix un reconeixement del dret únic i inicial, del beneficiari ( no per a cadascuna de les prestacions, pel qual la S.S assumeix el compromís de dispensar la prestació.

   El dret naix des del mateix dia de l'afiliació, tant per al titular com per als demés beneficiaris. Cada persona serà titular d'una targeta individual amb el fi de poder accedir a l'assistència sanitària en tot el territori de l'Estat.

   • Duració del Dret:

  • Treballadors per compte d'un altre i pensionistes: duració ilimitada.

  • Subjectes donats de baixa en la S.S:

   • Si té 90 dies cotitzats l'any anterior, conserva l'inici de l'assistència durant 90 dies següents i fins a 39 setmanes (demés beneficiaris 26 )

   • Si l'assistència es produeix abans de la baixa a la s.S ( 52 setmanes ) i els demés 39.

   • Si té menys de 90 dies cotitzats a l'any anterior, té dret a 39 setmanes si s'ha produït abans de la baixa ( demés 26 setmanes ).

   • Extinció: Per falta de qualsevol requisit per a tindre dret a la protecció o quan desapareixen les circumstancies per les que se es beneficiari a càrrec del titular.

   2.2.E. Altres qüestions: -------------------------------------------------------------------------------------------

  • LA INCAPACITAT TEMPORAL:

  • La normativa ( art.128 a 132 del T.R ) va ser reformat per la Llei 42/1994 de 30 de decembre.

   En la reforma es refundeixen les anteriors prestacions d'Incapacitat Laboral Transitòria i es substitueix la denominació per la Incapacitat Temporal, excloent de la mateixa els descansos per maternitat que es configura com una prestació independent, i la Invalidesa Provisional, que desapareix.

   3.1 Concepte: "Estat o situació en que es troba un treballador impedit per al treball temporalment, mentre que rep assistència sanitària, percebent unes rendes substitutòries del salari al existir una suspensió del contracte de treball".

   Notes:

   • Alteració de la salut: siga quina siga la causa.

   • Que percebe assistència sanitària: constatació per l'entitat gestora o col·laboradora i control de la mateixa.

   • Incapacitat per al treball.

   • Temporalitat, transitorietat de la alteració o incapacitat.

   • Prestació econòmica substitutòria del salari.

  • Situacions determinants de I.T. ( art. 128 T.R) duració:

  • Malaltia comú.

   Malaltia professional. 12 mesos + 6 mesos.

   Accident laboral o no

   Periòdes d'observació de malalties professionals 6 mesos + 6 mesos.

  • Requisits del fet causant (130 del T.R )

  • Subjectes protegits: Treballador per conte d'un altre en alta o assimilació a l'alta ( per desocupació involuntària i total; per situació d'acomiadament en salaris en tràmit /fins que se sustàncie el procediment/, i alta presumpta per a A.T i M.P que estiguen rebent una prestació contributiva de desocupació).

  • Subjectes exclosos: No tindran protecció per contingències comuns els aprendisos i treballadors temporals amb contracte inferior a dotze hores a la setmana o quaranta-vuit hores al mes. ( Disp.Adic.6 i 7 T.R).

  • Períodes de carència mínims de cotització ( art.130 T.R ).

   • No existeix per a riscos professionals ( A.T. i M.P), ni per a Accident no Laboral.

   • Per a malaltia comú: 180 dies de cotització en els últims 5 anys.

   3.4 Contingut de les prestacions: Un subsidi destinat a compensar la pèrdua de renda salarial del beneficiari, consistent en un percentatge de la base reguladora ( coincident en la base de cotització del més anterior )

   3.5 Quantia:

   • A.T i M.P: 75% de la base reguladora amb caràcter general des de l'inici.

   • M.C i A.N.L: 60% del 4º dia al 20º dia + 20 del 75% de la base reguladora.

   • Supostos especials:

   - Pluriocupació: no més de la base de cotització màxima.

   - Desocupació: Idem a allò que cobrava.

   3.6 Dinàmica de la prestació:

  • Naixement: ( Art. 131 del T.R)

   • M.C i A.N.L: A partir del 4º dia ( des del 4ª al 15 ª dies la prestació corre a càrrec de l'empresari; art. 131.1 del T.R.)

   • A.T. i M.P: Des del dia següent ( l'empresari abonarà en la seua totalitat el dia de baixa )

   En supost de vaga o tancament patronal el treballador no tindrà dret a la prestació econòmica a menys que la I.T s'haguera iniciat abans.

  • Duració: Les prorrogues poden ser tàcites amb les parts de confirmació de baixa . Les recaigudes, suposen la continuïtat de la I.T, si es produeixen dins dels sis mesos següents, en cas contrari, s'iniciarà altra vegada el període.

  • En cas de A.T i M.P, s'iniciarà el procés des del principi, excepte que siga recaiguda. En el supost d'extinció de la relació laboral continua la I.T, inclòs amb la desocupació.

  • Extinció: ( art. 131 bis T.R)

   • alta medica.

   • Invalidesa permanent.

   • Falliment.

   • Termini màxim.

   • Jubilació.

   • Negació per fraude.

   Si la extinció es produeix pel termini màxim fixat, s'examinarà en el termini de tres mesos l'estat de l'incapacitat a efectes d'invalidesa permanent

   3.7 Gestió i Formalització: INSS, Mútua d'accidents, empresa ( pagament delegat per partes médics ).

  • LA MATERNITAT:

  • 4.1 Normativa:

   * Concepte: "S'enten com situacions protegides d'aquesta prestació els perìodes de descans deguts a la maternitat, l'adopció i l'acolliment previ.

   * Beneficiaris: Treballadors per conte d'un altre qualsevol siga el seu sexe.

   * Requisits del fet causant:

   • Alta o assimilat a l'alta (desocupació contributiva i la I.T que subsisteix una vegada acabat el contracte encara que no es tinga dret a desocupació ).

   • Període mínim de carència de cotització de 180 dies en els últims 5 anys anteriors al part, a la data administrativa o judicial de l'acolliment i/o a la resolució judicial d'adopció.

   * Quantia de la prestació: Subsidi equivalent al 100% de la Base reguladora, que es la mateixa que per a I.T, per contingències comuns.

   En el supòsit de part múltiple els beneficiaris de la prestació tindràn dret a un subsidi especial, per cada fill a partir del segon equivalent al subsidi pel primer fill durant el descans obligatori.

   * Dinàmica de la Prestació:

   • Inici: Des del mateix dia de solicitut de la prestació per voluntat de la interessada en cas de part amb un disfrute de sis setmanes immediatament posteriors al part, podent per us de les mateixes, el pare per falleciment de la mare. Si treballen els dos cónyuges, la mare, a l'inici del descans podrà optar per que les quatre últimes setmanes les disfrute el pare sempre que això no supose un risc per a la salut de la mare.

   • Duració:

   • Per part: 16 setmanes ininterrompudes. 2 setmanes per part múltiple.

   • Per acolliment o adopció: 8 setmanes si es menor de 9 mesos i 6 setmanes si el menor es major de 9 mesos i menor de 5 anys.

   • Pèrdua o suspensió del dret: El subsidi podrà ser denegat, anulat o suspès quan el beneficiari haguessis actuat fraulentament per a obtindre o conservar la prestació o quan treballe per conte propi o d'un altre durant el descans.

   • Gestió: Es realitza per la mateixa entitat gestora, sense que siga possible cap tipus de col·laboració per part de les empreses.

  • LA INVALIDESSA PERMANENT:

  • * Definició: "Situació del treballador que després de haver estat sotmès al tractament prescrit i d'haver sigut donat d'alta medicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i presumiblement definitius que disminuïen o anulen la capacitat laboral. No obstarà a tal qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat laboral de l'invàlid, si l'esmentada capacitat s'estima medicament com incerta a llarg termini". També s'inclou dins de la invalidesa permanent les situacions d'incapacitat que subsisteixen després d'un termini màxim de I.T excepte la prorroga fins als 30 mesos.
  Descargar
  Enviado por:Morgana
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar