Ciencias Empresariales


Resultat intern


Supòsit 1

L'empresa l'ou remenat, s. l. ens ha demanat fer un estudi de costos de l'empresa referit a l'any 1996, perquè la seva activitat no funciona tan bé com esperaven.

 • Activitat de l'empresa:

 • L'empresa es dedica a la producció de dos productes:

   • Ous ferrats.

   • Truites de patata i ceba.

  L'activitat funciona de la forma següent:

  Diàriament, es fa la compra de les matèries primeres que s'acumulen en un petit magatzem, d'on es treuen per portar-les a una nau que està al costat i a través d'un procés artesà i casolà produir els productes, que ràpidament són distribuïts a particulars i cadenes d'alimentació. L'empresa té una oficina on hi treballen el gerent i un administratiu, que s'encarreguen de l'administració de l'empresa. Així mateix, l'empresa té una secció de neteja que s'encarrega de que les condicions higièniques d'aquella siguin les correctes.

 • Qüestions tècniques:

 • Per poder fer un ou ferrat es necessita:

   • 1 ou.

   • 0,005 kgrs. de sal.

   • 0,1 l. d'oli.

  Per poder fer una truita de patata i ceba es necessita:

   • 4 ous.

   • 0,1 kgrs. de patata.

   • 0,05 kgrs. de ceba.

   • 0,004 kgrs. de sal.

   • 0,05l. d'oli.

  Durant l'any de l'estudi s'ha dedicat 10.400 hores a la fabricació dels productes, de les quals 4.160 s'han dedicat als ous ferrats i 6.240 a les truites de patata i ceba.

  La producció total d'ous ferrats durant l'any de l'estudi ha estat de 86.400 unitats i la de truites de patata i ceba 70.500 unitats.

 • Política d'estocs:

 • L'empresa segueix una política Just In Time (JIT) en la seva màxima expressió, tan en les matèries primeres, com en els productes acabats, i en conseqüència no hi ha estocs inicials ni finals.

 • Vendes:

 • Durant l'any de l'estudi l'empresa ha venut per un valor total de 366.600 euros (truites de patata i ceba) i 190.080 euros (ous ferrats), respectivament.

  Es preveu que en els propers anys, les condicions de mercat dels dos productes seran molt semblants.


 • Despeses i costos (de l'any de l'estudi):

 • L'empresa ha comprat les matèries primeres als preus següents:

   • Ous: la meitat a 0,22 euros/unitat (6 primers mesos) i l'altra meitat a 0,23 euros/unitat (6 últims mesos)

   • Patates: la meitat a 0,74 euros/kgr. (6 primers mesos) i l'altra meitat a 0,76 euros/kgr. (6 últims mesos)

   • Cebes: totes a 0,62 euros/kgr.

   • Sal: tota a 0,61 euros/kgr.

   • Oli: la meitat a 1,70 euros/l (6 primers mesos) i l'altra meitat a 1,90 euros/l (6 últims mesos)

  L'empresa té en nòmina 18 treballadors repartits de la forma següent:

   • 1 mosso de magatzem:

   • Sou brut: 16.300 euros/any.

   • Seguretat social a càrrec de l'empresa: 3.700 euros/any.

   • 10 cuiners:

   • Sou brut: 19.600 euros/any cadascun.

   • Seguretat social a càrrec de l'empresa: 4.400 euros/any cadascun.

   • 2 distribuïdors - venedors:

   • Sou brut: 24.500 euros/any cadascun.

   • Seguretat social a càrrec de l'empresa: 5.500 euros/any cadascun.

   • 1 gerent:

   • Sou brut: 32.700 euros/any.

   • Seguretat social a càrrec de l'empresa: 7.300 euros/any.

   • 1 administratiu - comptable:

   • Sou brut: 20.500 euros/any.

   • Seguretat social a càrrec de l'empresa: 4.500 euros/any.

   • 3 homes de la neteja:

   • Sou brut: 16.300 euros/any.

   • Seguretat social a càrrec de l'empresa: 3.700 euros/any.

  Aquests homes de la neteja dediquen 1 hora diària al magatzem, 2 hores diàries a la nau i 1 hora diària a l'oficina.

  Els costos de llum han estat de 5.600 euros/any, repartides en 500 euros el magatzem, 4.000 euros la nau i 1.100 euros l'oficina.

  Els costos d'aigua han estat de 1.200 euros/any, repartides en 200 euros el magatzem i 1.000 euros la nau.

  Els costos de materials diversos han estat de 2.250 euros/any que cal repartir de la mateixa forma entre cada secció principal i 2.000 euros/any que cal imputar a la secció de neteja.

  L'impost d'activitats econòmiques ha estat de 1.400 euros/any.

  L'impost sobre béns immobles ha estat de 800 euros/any.

  Les despeses financeres han estat de 500 euros/any.

  Les despeses extraordinàries han estat de 2.000 euros/any.

  S'han detectat uns costos de subactivitat dins els costos de transformació ja calculats, valorats en 4.000 euros/any.

  L'empresa té en propietat l'immobilitzat següent:

   • 2 ordinadors situats a les oficines valorats en 3.000 euros/cadascun que es depreciaran linealment en 4 anys.

   • 10 cuines de vitroceràmica valorades en 2.000 euros/cadascuna que segons les taules fiscals s'han d'amortitzar en 10 anys. Al lloc on les vam comprar ens van dir que havien de durar 50.000 hores, i aquest any les hem utilitzat durant 10.000 hores.

   • 1 magatzem destinat a primeres matèries de 30 metres quadrats valorats en 20.000 euros que s'amortitza un 4% anual.

   • 1 nau de 60 metres quadrats destinada a la producció valorada en 40.000 euros que s'amortitza un 4% anual.

   • 1 despatx de 60 metres quadrats destinat a oficines valorat en 40.000 euros que s'amortitza un 2,5% anual.

   • 3 cotxes (1 el fa servir el gerent i 2 el fan servir els comercials) valorats en 20.000 euros cadascun que segons la comptabilitat financera s'amortitzen linealment en 10 anys. Els mecànics ens van dir que funcionarien durant 100.000 kms. cadascun i aquest any cadascun d'ells ha recorregut 12.500 kms.

   • Costos comercials i d'administració:

   • A l'hora d'imputar aquests costos a cadascun dels productes, s'ha considerat que s'havia de fer en un 40% pels ous ferrats i en un 60% per a les truites de patata i ceba.


    Per realitzar aquest estudi, es demana:

   • Presentar una estadística de costos, correctament liquidada.


   • Calcular el cost unitari de cada producte.

   • Calcular el resultat analític del període (global de l'empresa) i el resultat analític de l'activitat de cada producte, segons un model “full cost” Analitza la seva rendibilitat i emet un informe breu sobre la viabilitat de cada producte.


   • Supòsit 2

    S'està fent un estudi de costos de l'empresa minidakar, s. l. en referència a unes dades que es tenen sobre el mes de juliol de 1.997.

   • Activitat de l'empresa:

   • L'empresa minidakar, s. l. es dedica a la fabricació de cotxes de joguina.

    A la secció de proveïment es reben 5 primeres matèries: metall, plàstic, motors, pintura i rodes. El metall i el plàstic s'incorporen a la primera secció de transformació i son manipulats fins que en surt un producte semi - acabat anomenat “xapa” A la segona secció de transformació s'incorporen les tres primeres matèries restants, que degudament manipulades i incorporades a la “xapa” ens donen el producte acabat (cotxe de joguina) Més tard es comercialitzen a botigues de joguines. L'empresa també té una secció d'administració.

   • Qüestions tècniques:

   • Per cada producte acabat cal incorporar les matèries primeres següents:

     • Metall: 2 unitats per un producte acabat.

     • Plàstic: 3 unitats per un producte acabat.

     • Motors: 1 unitat per un producte acabat.

     • Pintura: 0,2 kilograms per un producte acabat.

     • Rodes: 4 unitats per un producte acabat.

    La producció total de cotxes de joguina durant el període estudiat ha estat de 10.600 unitats.

   • Política d'estocs:

   • Es segueix el criteri FIFO per a la valoració de totes les existències.

    Les existències inicials de matèries primeres han estat les següents:

     • Metall: 400 unitats valorades a 0,50 euros/unitat.

     • Plàstic: 600 unitats valorades a 0,20 euros/unitat.

     • Motors: 200 unitats valorades a 0,50 euros/unitat.

     • Pintura: 40 kgrs. valorats a 1,00 euros/unitat.

     • Rodes: 800 unitats valorades a 0,10 euros/unitat.

    Les existències finals de matèries primeres han estat les següents:

     • Metall: 800 unitats.

     • Plàstic: 1.200 unitats.

     • Motors: 400 unitats.

     • Pintura: 80 kgrs.

     • Rodes: 1.600 unitats.

    Les existències inicials de productes en curs han estat les següents:

     • Secció 1: 1.000 unitats (valor total 900 euros)

     • Secció 2: 600 unitats (valor total 3.000 euros)

    Les existències finals de productes en curs han estat les següents:

     • Secció 1: 700 unitats.

     • Secció 2: 1.000 unitats.

    Les existències de productes en curs de la secció 1 (tant els inicials com els finals) porten incorporats un 60% del metall, un 60% del plàstic i un 60% de la manipulació.

    Les existències de productes en curs de la secció 2 (tant els inicials com els finals) porten incorporats un 100% de la “xapa”, un 100% dels motors, un 75% de les rodes, un 30% de la pintura i un 60% de la manipulació.

    No hi ha estocs de productes semiacabats, perquè quan acaben la primera secció passen immediatament a la segona.

    Les existències inicials de productes acabats han estat:

     • 2.000 unitats (valor total: 12.417,82 euros)

    Les existències finals de productes acabats han estat:

     • 1.000 unitats.

     • Vendes:

     • El preu de venda unitari és de 10 euros.

     • Despeses i costos:

     • L'empresa ha comprat les matèries primeres als preus següents:

       • Metall: 0,60 euros/unitat.

       • Plàstic: 0,27 euros/unitat.

       • Motors: 0,60 euros/unitat.

       • Pintura: 1,05 euros/unitat.

       • Rodes: 0,20 euros/unitat.

      Les unitats consumides durant el període de cada matèria primera són:

       • Metall: 21.400 unitats.

       • Plàstic: 32.100 unitats.

       • Motors: 10.700 unitats

       • Pintura: 2.140 kgrs.

       • Rodes: 42.800 unitats.

      L'estadística de costos ens subministra les dades següents, referides als costos primaris de funcionament dels centres durant el període contemplat:

      L'empresa ha comprat les matèries primeres als preus següents:

       • Secció de proveïment: 14.000 euros.

       • Secció de transformació (1): 8.000 euros.

       • Secció de transformació (2): 7.000 euros.

       • Secció de comercial: 3.400 euros.

       • Secció d'administració: 8.000 euros.

      Cal tenir en compte que dins l'import de la secció de “transformació (1)” hi ha inclosos 1.000 euros que són considerats un cost de subactivitat o subocupació.


      ES DEMANA:

     • Calcular el cost intern de proveïment de la primera matèria metall.

     • Calcular el cost unitari d'un producte fabricat totalment dins del període.


     • Calcular el resultat analític del període, seguint el model “full cost”

     • Calcular el valor monetari total dels estocs al final del període.


     • Supòsit 3

      L'empresa catxumdena presenta l'estadística de costos següent el mes de febrer de l'any 2.000.

      La secció de laboratori és auxiliar i dóna un servei diari (en hores/persona) de 5 hores/persona a transformació 1 i 3 hores/persona a tranformació2.

      A la secció de transformació 2 existeix una subactivitat valorada pels tècnics en un 7% dels costos principals d'aquesta secció.

      Aquesta empresa fabrica dos productes (ASDA i NIMO) mitjançant la manipulació de la matèria primera “A”, que s'incorpora a la primera fase. En el període febrer 2.000 l'empresa ha comprat 70.000 unitats de “A”, i han quedat en estoc 3.000 unitats (estoc inicial = 0 unitats) El valor de compra d'aquestes unitats ha estat de 8 euros/unitat. El 70% de les unitats s'utilitza per fabricar el producte ASDA i el 30% per fabricar el producte NIMO. Una vegada s'acaba la primera fase apareixen dos productes semiacabats (SEMAS i SEMNI) de les línies de producció d'ASDA i NIMO, respectivament. En aquesta primera fase, s'han utilitzat (de promig) 10 hores/màquina per fabricar 1 producte SEMAS i 15 hores/màquina per fabricar 1 producte SEMNI. En la segona fase s'han utilitzat 8 hore/persona per fabricar 1 producte ASDA i 6 hores/persona per fabricar 1 producte NIMO.

      Altra informació:

       • Existències inicials SEMAS: 50 unitats (valorades en 15.956,51 euros)

       • Existències finals SEMAS: 0 unitats.

       • Existències inicials i finals SEMNI: 0 unitats.

       • Producció SEMNI: 4.500 unitats.

       • Existències inicials ASDA: 30 unitats (valorades en 14.078,53 euros)

       • Producció ASDA: 3.050 unitats.

       • Existències finals ASDA: 40 unitats.

       • Existències inicials NIMO: 0 unitats.

       • Existències finals NIMO: 25 unitats.

       • Valoració existències: Criteri FIFO.

       • Preu de venda ASDA: 450 euros/unitat.

       • Preu de venda NIMO: 400 euros/unitat.


      ES DEMANA:

     • Liquidar l'estadística de costos.


     • Calcular el cost unitari dels productes semiacabats.


     • Calcular el cost unitari dels productes acabats.

     • Calcular el marge industrial de cadascun dels productes, seguint un model “full cost”


     • Calcular el resultat analític del període (global de l'empresa)


     • Supòsit 4

      L'empresa bosling fabrica dos productes (BUC i SOC), mitjançant una fase de producció. En la fase de producció s'incorpora la matèria primera “A” i la matèria primera “B” A més de la secció productiva, l'empresa té una secció de comercialització i una d'administració.

      En el període de setembre de 2.002 presenta els costos següents:

      Producció:

       • Costos de personal: 11.800 euros.

       • Costos de subministraments: 6.700 euros.

       • Costos de serveis exteriors: 7.900 euros.

       • Costos d'amortitzacions: 29.100 euros.

      Un 40% dels costos de personal es dediquen principalment al procés productiu del producte BUC i un 45% al del producte SOC; la resta treballa amb els dos productes indiferentment. El subministrament de gas (2.200 euros) només s'utilitza per al producte SOC. Els costos de serveis exteriors fan referència a una assegurança (2.500 euros), i a serveis de reparacions (5.400 euros); s'ha constatat que les màquines que fabriquen el producte BUC necessiten el doble de manteniment que les que fabriquen SOC. Els costos d'amortitzacions són de la nau de producció (1.600 euros), de la maquinària de BUC (14.600 euros), de la maquinària de SOC (11.700 euros) i del mobiliari (1.200 euros)

      Producció:

       • Costos de personal: 11.800 euros.

       • Costos de subministraments: 6.700 euros.

       • Costos de serveis exteriors: 7.900 euros.

       • Costos d'amortitzacions: 29.100 euros.

      Un 40% dels costos de personal es dediquen principalment al procés productiu del producte BUC i un 45% al del producte SOC; la resta treballa amb els dos productes indiferentment. El subministrament de gas (2.200 euros) només s'utilitza per al producte SOC. Els costos de serveis exteriors fan referència a una assegurança (2.500 euros), i a serveis de reparacions (5.400 euros); s'ha constatat que les màquines que fabriquen el producte BUC necessiten el doble de manteniment que les que fabriquen SOC. Els costos d'amortitzacions són de la nau de producció (1.600 euros), de la maquinària de BUC (14.600 euros), de la maquinària de SOC (11.700 euros) i del mobiliari (1.200 euros)

      Comercial:

       • Costos de personal: 3.600 euros.

       • Costos de subministraments: 2.300 euros.

       • Costos de serveis exteriors: 1.400 euros.

       • Costos d'amortitzacions: 6.200 euros.


      Administració:

       • Costos de personal: 4.900 euros.

       • Costos de subministraments: 2.500 euros.

       • Costos de serveis exteriors: 5.300 euros.

       • Costos d'amortitzacions: 6.800 euros.

      Altres dades:

       • La compra de la matèria primera “A” és de 6.200 unitats (35.600 euros), i el de la matèria primera “B” 8.400 unitats (58.400 euros)

       • Les existències inicials de “A” són 340 unitats (1.400 euros) i les existències finals de “A” són 210 unitats.

       • Les existències inicials de “B” són 250 unitats (1.730 euros) i les existències finals de “B” són 190 unitats.

       • Per fabricar 1 unitat de BUC es necessita 4 unitats de “A” i per fabricar 1 unitat de SOC, 6 unitats de “A” Per fabricar 1 unitat de BUC es necessita 5 unitats de “B” i per fabricar 1 unitat de SOC, 9 unitats de “B”

       • Les unitats produïdes i venudes de BUC han estat 700 i les SOC 500.

       • El preu de venda unitari de BUC és 127,24 euros/unitat i el de SOC 138,11 euros/unitat.

       • El criteri de valoració de les existències és el preu mig ponderat.

       • Els costos comercials i d'administració són indirectes i fixos.

      ES DEMANA:

      Departament de producció:

       • Calcular el cost directe de cada producte.

      Consum de matèries primeres:


      BUC = 4A + 5B 700BUC = 700 (4A + 5B) = 2.800A + 3.500B

      SOC = 6A + 9B 500SOC = 500 (6A + 9B) = 3.000A + 4.500B

      Costos d'ineficiència MP “A” = (6.330A - 2.800A - 3.000A) = 530A

      Costos d'ineficiència MP “B” = (8.460B - 3.500B - 4.500B) = 460B

      Mà d'obra directa (Costos de personal de producció):

      BUC = 11.800€ * 40% = 4.720€

      SOC = 11.800€ * 45% = 5.310€

      Cost bàsic:

      BUC = 43.017,55€ + 4.720€ = 47.737,55€

      SOC = 51.603,60€ + 5.310€ = 56.913,60€

      Costos generals industrials directes:

      Costos directe:

      BUC = 47.737,55€ + 18.200 = 65.937,55€

      SOC = 56.913,60€ + 15.700 = 72.613,60€

       • Calcular el resultat analític sobre el cost directe de l'empresa (marge de cobertura net)


       • Calcular el resultat analític de l'activitat de l'empresa.

      TEMA 7. EL RESULTAT INTERN

      TEMA 7. EL RESULTAT INTERN

      -Pàgina 123-

      ¿Te gustaría ganar un dinero extra leyendo emails mientras estudias? Más información en: http://ganardineroesmuyfacil.es.tl
  Descargar
  Enviado por:Isapama
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar