Relaciones Laborales


Resolución de conflictos laborales


T-1 OBJECTIU DEL DRET PROCESAL

- Existeix un procés a.p. de l'existència d'1 conflicte. Per solucionar aquests conflict. Hi han mitjans q s'agrupen en 3 grups:

 • Autotutela

 • Autocomposició (unilateral, aplanament i renúncia- bilateral)

 • Heterocomposició

 • 1. AUTOTUTELA

  - mitjà de solució de conflictes

  - 2 caract:

  + solució del conflicte sorgeix de les parts

  + aquesta solució és coactiva, imposada, forçada, una d les parts l'imposa, no consensuada

  - en una situ d'autotutela les parts no es troben en igualtat, el + fort imposa la solució

  - antigament era la forma + habitual, actualment hem de distingir 2 àmbits:

  * a nivell internacional, x ex, la guerra

  * a nivell intern, x regla gnral l'autotutela està prohibida com a forma de resolució conflicts, a canvi d'això s'ofereix l'Adm de Justícia.

  2. AUTOCOMPOSICIÓ

  - la solució sorgeix de les parts a través del pacte; hi han 2 tipus:

  1. Unilateral: 1 d les parts és qui dóna la solució al litigi i és acceptada x l'altra part. 2 suposits:

  + Aplanament: conformitat del demandat en la pretenció de l'actor, vincula al jutge, en la seva stc ha de recollir la conformitat del demandat.

  + Renúncia: l'actor renuncia a la seva pretenció encara q el procés s'ha iniciat. Renúncia el q reclama, i és acceptada pel demandat (perdona el deute). Conseqüències:

  • si l'actor després s'arrepenteix de la seva decisió, ja no pot iniciar un altre conflicte

  • si l'actor renuncia no es pot arrepentir en un futur, el mecanisme jdic ho impedeix

  2. Bilateral: les 2 parts negocien. Hi han 3 supòsits:

  + Desistiment: l'actor renuncia de la tramitació del procès però no renuncia el q demanda

  + Transacció:les 2 parts negocien i pacten la solució. Els 2 cedeixen, pot donar-se dins o fora del procés. Fora>abans d'anar dabant del tribunal acorden la solució; Dins> durant el procés, aquesta solució la planteja el jutge i homologarà la decisió de l'acord.

  + Intervenció d'un 3er: 3er q col·labora x trobar una solució, pot proposar solucions però no implantar-les.

  Hi han 2 tipus:

  - Mediació: quan el 3er intervé espontàneament i colabora sense ser la seva tasca.

  - Conciliació: l'intervenció és institucionalitz x organismes q tballen com interventors.

  3. HETEROCOMPOSICIÓ

  - les parts es dirigeixen a 3a pers xq els hi doni la solució al conflicte, és obligatoria x les parts.

  - Mètodes heterocompositius:

  + Procés: jutge>STC, es pot plantejar qualsevol tipus de conflicte, la solució la donarà la STC

  + Arbitratge: àrbitre. No es pot plantejar qualsevol tipus de conflicte, no+ el tipus de dº mercantil i civil. S'haurà de signar conveni arbitral. Hi han 2 tipus d'arbitratge:

  • arbitratge de dret: l'arbitre utilitza normes jques, ha d ser advocat en exercici

  • l'arbitre utilitza la seva experiència i saver (no normes jques) no s'exigeix advocat

  - Laude arbitral = STC

  CONCEPTE Dº PROCESAL

  - disciplina q estudia els elements d'1 sist processal.

  - Els elements són 3 nuclis:

  1. L'ACCIÓ: en el moment q el ciutadà utilitza la possibilitat q li dóna l'Estat d'acudir un jutge. Formarà part dl procés, (aquesta és la part procesal), pot realitzar actv. Com donar probes... (aquesta part és l'acció, els actes q realitzen les parts)

  2. JURISDICCIÓ: cal q existeixi 1 infraestructura a la q el ciutadà pot assistir i aquests resoldràn conflictes> òrgans jurisdiccionals (Jutjats i Tribunals)

  3. PROCES: instrument q permet posar en contact al ciutadà amb òrgans jurisdicc.

  CARACT Dº PROCESAL

  - dº instumental xq regula el procés, q és l'instrument q permet resoldre conflictes

  - dº públic xq el q fa és regular relacions entre una infraestruct estatal amb ciutadans.

  - normes imperatives; les parts no poden derogar les normes proces, ni modificar els efectes, ni regular el procés amb les normes q els convingui.

  - Les normes procesals es classifiquen en 2 tipus:

  1. Normes proces orgàniques: regulen tots el aspectes d'org. I infraestruct dl dº proces.

  2. Normes proces. Procedimentals: fan referència al desenvolupament dl procés.

  T-2 SISTEMA DE FONTS DEL Dº PROCESAL

  FONTS DL Dº PROCES

  1. CE 78:

  - 1ª norma de l'ord jdic

  - tracta les garanties fonamentals q s'han de respectar en el sist proces.

  - garanties dl ciutadà i tb el proced. Dls legisladors.

  - Ciutadans: quan 1 ciutadà forma part dl procés judicial preveu uns garanties (dº a la proba, dº a ser escoltat, dº a un advocat...)Tb preveu uns mecanismes xq pugui exigir cumpliment d garanties

  - Tribunals: estableix requisits i garanties bàsiques del jutge i magistrat (independ i imparciali)

  - Procés: ppis bàsics: laborals i penals (orals), civils i administr (x escrit s'intenta introduir oral)

  - CE és d'aplicació directa i inmediata: trib i jutjes no poden utilitzar normes q contradiguin o vulnerin la CE, les han d'interpretar adequats a la CE.

  2. Tractats Internacionals:

  - s'integren a l'ord jdic tots els tractats interns signats x Esp, quan són publicats al BOE, la majoria preveu garanties dl procés.

  3. Lleis processals:

  - font dl dº proces + imp a nivell quantitatiu.

  * (sigue hoja a part)

  T-3 EL PROCESO

  - el proceso es el instrumento q ostenta la jurisdic para la resolución definitiva e irrevocable de los conflicts sociales, dentro de los distintos medios de solución d conflictos están

  1. Autotutela

  2. Autocomposición

  3. Heterocomposición

  - Definición esquemática d la heterocomposición:

  ÁRBITRO:

  * puede ser nombrado x las partes

  * nace de un negocio jco entr las partes (contrato previo)

  * árbitro puede ser cualquier sujeto de dº

  * x su objeto, el arbitraje es factible para conflictos intersubjetivos d carácter disposiivo (disponer libremente, decisión d cada 1)

  * si fuese indisponible no se puede llevar a arbitraje si no a proceso.

  PROCESO:

  * Proceso: sucesión de actos procesales ordenados en el tiempo de acuerdo con unas normas de procedimiento prestablecidas y en cuestión de un juicio jurisdiccional.

  * juez o trib es 1 órgano de dº público impuesto x el Estado

  * la intervención del juez, juzgado q les corresponda territorialmente, funcional...

  * tiene q ser 1 juez

  * podems utilizar l proceso tb para dº de caracter dispositivo intersubjetivo, pero tb para dº público cuando las partes tienen un conflicto no dispositivo, las partes no disponen de sus dº

  (ej, malostratos... dº penal)

  * proceso tiene un objeto + amplio q el arbitraje

  * proceso es un conjunto de dº constit de incidencia procesal (dº fundamentales) art 24.25.17.18 CE (con indicencia procesal)

  * libre acceso a los trib y estos deben amparar el dº a la defensa, a la asistencia letrada

  PASOS DEL Dº PROCESAL

  1. cualquier juicio empieza x la dda o querella (proces penal) q conllevará una resolucion q le sea favorable para alguna d las partes.

  2. tiene q ser constatada en plazo d 20 días en el juzgado.

  3. el juez convocará una audiencia previa, se proponen las pruebas.

  4. señalización de la fecha de juicio.

  5. habrá conclusiones s/los hechos y las pruebas

  6. el juez declara la STC, q origina espectativas a las partes

  - Todo juicio está informado x el ppio de contradicción, dada la dualidad d las partes con indep d q en cada parte haya una pluralidad de sujetos.

  (2 partes: Actor-Demandado (parte pasiva))

  - hay un plazo para recurrir la stc (normalmnt 5 dias) si no recurre, deviene firme y crea la cosa juzgada, esto supone q este conflicto no vuelve a ser juzgado xq ya se ha sentenciado.

  NOTAS ESENCIALES DEL PROCESO

  - proceso nace a través dl proceso de acción; la acción es el motor dl proceso, sin la cual no se puede acceder a los trib.

  - El dº d acción tiene su base constitucional donde se proclama dº a la tutela judicial efectiva de jueces y trib.

  - todo ciudadano tiene dº a ir a ls trib, el dº de acción tiene su contrapos en el dº d defensa.

  - dº defensa, vulneración de los dº fundamentales, se puede recurrir al dº amparo, si se vulnera algunos de estos dº:

  • dº a un juez imparcial

  • ppio de igualdad d las partes

  • dº del imputado o detenido o ser defendido x un abogado

  • dº a no ser condenado sin pruebas

  • dº a la libertad en cualquier proceso

  • dº a la inviolavilidad del domicilio

  - en el proceso tb hay obligaciones para las partes (118CE) donde se impone la oblig de cumplir con las stc, incluso para ciudadanos q no formen part del proceso.

  PRESUPUESTOS PROCESALES Q DEBEN REGIR EN EL PROCESO

  - tiene q cumplir det requisitos q condicionan la admisibilidad de la dda y la validez de la stc y pone fin al conflicto:

 • del órgano jurisdiccional: el juez o trib tienen q tener jurisdicción y competencia funcional, objetiva y territorial

 • respecto de las partes del proceso hay requisitos:

 • + capacidad para ser parte

  + capacidad procesal

  + postulación procesal

  - se tiene q tener interés legítimo, si no no será parte del proceso.

  ELEMENTOS DEL PROCESO

  ELEMENTOS OBJETIVOS:

  - Legitimación de las partes: Activa y Pasiva, determinados x petición y fundamentación fáctica y jca.

  - Petición: declaración de voluntad a la q se contrae la pretanción. Esa declaración de voluntad (q es la petición) se plasma en el súplico de la dda. En este súplico se establece la pretensión quedan det x los límites de la congruencia judicial.

  - Esa pretensión necesita ad+ 1 fundamentación fáctica> CAUSA PETENDI

  - El objeto del proceso queda integrado x la petición ( q es la pretensión) + la causa petendi. D esto se compone el objeto del proceso.

  - la causa petendi es el incumplimient dl cto y la pretensión sería la anulación dl contrato en base al art q pertoque.

  - Las pretensiones dl proceso pueden ser:

  1. Pret. Declarativas: pedimos al juez q se declare la existencia de un dº

  EX. Si durante 30a el vecino pasa cada da x delante de la casa del otro, y el vecino lo consiente; se constituye un dº de paso de servidumbre. El vecino q pasa demanda al de la casa, y será una pretensión declarativa.

  2. Pret. De condena: se pide al juez q condene al otro x incumplimiento.

  EX: compra venta de una bici, si no pagan, el actor demanda.

  3. Pret. constitutivas: se refieren al estado civil de las personas y su capacidad.

  EX. A solicita la separación de B, se constituirá otro estado civil (separado, divorciado) o solicitar la incapacitación...

  - La pretensión debe reflejarse en los escritos alegacionales de las partes q son: la dda, contestación de la dda y reconvención.

  FUNCIÓN DEL PROCESO

  1. Función jurídica: la solución o stc dl conflicto db estar fundada en dº objetivo

  2. Fundamentación jca: donde se pueda advertir el xq d esa decisión dl juez en el fallo

  3. STC Completa: El juez resuelve todos los aspectos, pretensiones y alegaciones

  4. STC estable: xq supone la solución definitiva, permanente e irrevocable dl conflicto

  * Congruencia de la stc: el juez se limita al límite económico q tiene q percibir el actor, x ej.

  FACTOR TIEMPO EN EL JUICIO

  - todo juicio se establece y desarrolla en un det periodo de tiempo, está reglado en tiempo xq hay plazos para contestar la dda, proponer pruebas, conclusiones, dictar stc...

  - Hay días hábiles(el tiempo no corre a efectos dl proceso) e inhábiles para el juicio.

  - Periodo ordinario de actv en los juicios:

  *Días hábiles: 1 de sept a 31 julio; agosto los tribunales vacan pero no todos, hay actuaciones judiciales q x su urgencia no permiten q los trib dejen de tbajar (casos de instrucción criminal) donde todos los días del año son hábiles

  * Días y horas inhábiles: domingos y festivos (fiestas locales, autonómicas o nacionales), agosto salvo causas instruc criminal, actuaciones urgentes. Ad+ agosto es hábil a efectos de impugnación dl despido, extinción dl cto, materia de vacas laborales, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación d conv en materia dtutela de libertad sindical y materia de dº fundamentales.

  - el juez debe habilitar días y horas inhábiles siempre q esté justif 1 causa d urgente necesidad (EX. Dda de malos tratos para solicitar la separación...)

  - en los casos de instrucción de causas criminales todos los dias y h son hábiles, pero sólo la fase de instrucción, una vez acabada, el resto de partes del proceso sigue en calendario civil de habilitación.

  - horas hábiles: de 8 mañ- 8 tade. En caso de tener q presentar escritos x causas criminales se puede presentar ante el juzgado de guardia (bcn 24h)

  PLAZOS

  - Plazo es el espacio de tiempo concedido para realizar det acto procesal o judicial

  - Término es el último día dl plazo. Cada actuación proces se tiene q practicar dentro d los términos señalados, con la mayor brevedad posible.

  - Los plazos pueden ser:

  • Propios: regulan la actv d las partes, si no se cumple el plazo la cosa precluye, no hay posibilidad material de realizar el acto

  • Impropios: organizan la actv dl órgano judicial, juez tiene 10 días para dictar stc, si no lo cumple, sólo generará responsab disciplinaria, pero la stc tendrá validez, aunq se dice a los 4 m

  - Cómputo de los plazos: según el cód. Civil, los plazos a tener en cuenta son:

  + el plazo empieza dsd el día sig en q se ha hecho el emplazamiento, la citación o notificación contando el día de vencimiento

  + según cc el cómputo de los plazos de los días señalados, quedarán excluidos d días inhábils

  + cuando los términos señalados x ley sean x años o fechas, se computarán de fecha en fecha
  Descargar
  Enviado por:Verukika
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar