Relaciones Laborales


Derecho Procesal español


T6. L'ACCIÓ


-L'acció; actv que realitzen les parts processals. En qualsevol proces aquesta actv queda distrib en 2 postures contraposades:
* activa; la postura que reclama, demandant, actor...En el proces penal s'anomena acusador, querellant, denunciant.
* pasiva; contra qui es reclama, demandat, en el proces penal s'anomena acusat, apelat.
Aquestes postures son dinamiques, ja que van passant per diferents fases durant el proces. Es posible que cadascuna de les postures estiguin integrades per mes d'un individu, això s'anomena LITIS CONSORCI, que tb pot ser actiu y pasiu.
-La llei exigeix 3 requisits, pq el subjecte pugui anar a judici;
1) capacitat per ser part; aptitud per poder constar com a litigant en un procés;
*reconegut a pers fisiqes a partir del moment que neixen.
*recon, a pers jdques, quan sels reconeix constituides validament segons la llei.
*unions sense responsabilitats; grups de pers organitzats per assolir una finalitat det y comuna.
2) capacitat processal; facultat de poder realitzar actes processals en un litigi.
*pers fisiq; majors d'edat amb ple us de les seves facultats y llibertats.
*pers juridiques que estan sota representacion necesaria com un subjecte que actui en representacio d'aquesta empresa.
3) legitimació; facultat per actuar en un proces concret on es discuteix un tema concret. Segons la Llei d'Enjuiciament Civil; poden ser subjectes a l'abast de la legitimació;
*interessos de grup; es donen quan un grup de subjectes, que tenen un interes colectiu.
*entitats, associacions...
*acció popular; segons el codi penal, una pers qualsevol, sigui o no victima del fet delictiu, pot ser iniciador y litigant en el proces.
-En el proces cal la assistencia dual de 2 professionals; l'advocat y el procurador (postulació processal);
*l'advocat; prepara la defensa o acusació del cas, l'estrat, la seva presencia es oblig per litigar, exceptuant, en el proces lab a l'instancia y al proces civil en det casos senzills.
*el procurador; encarregat de mantenir el contacte entre el que pasa al jutgat y transmitir-so a l'advocat y al client. La seva presencia tb serà oblig menys en els casos anteriorment esmentats.


T7. LA JURISDICCION


-órgano jurisdiccional; su actv consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
-jurisdiccion; se atribuye al poder judicial, se ejerce a traves de los jueces y trib.
Caracteristicas gnrales del poder judicial;
1-nace del pueblo
2-se administra en nombre del Rey
3-la administran jueces y magistrados que son:
*independientes; respecto a otros poderes del Estado, respecto a otros jueces y magistrados, respecto a las partes y el asunto.
Existen mecanismo contra la imparcialidad del juez;
*abstencion; el juez se da cuenta y se va del proceso
*recusación; las partes pueden pedir que se aparte del proceso si el no lo hace.
*inamobibles; solo puede separarse de su lugar de tbjo por las causas expuestas en la ley.
*responsables; en el ejercicio de su funcion, se les puede exigir responsabilidades;
-resp. disciplinaria,
-resp civil; cuando en la tramitacion del proceso crea un daño economicamente valorable.
-resp.penal; cuando en el ejerc de sus funciones comete un delito de precarizacion; dicta una STC injusta sabiendo que lo es.
4-los jueces y magistrados estan sometidos a la ley.
5-la exclusividad en el ejercicio de sus funciones; solo el Poder jdcial puede administrar justicia, excepto;
*arbitraje
*trib que no forman parte del PJ pero administran justicia: Trib constitucional, el trib de cuentas y los trib internacionales.


T8. JUICIO JURISDICCIONAL


-Cosa juzgada;
*se crea cuando hay una STC firme, que será irrevocable y duradera en el tiempo.
*La cosa juzgada constituye una seguridad jdca, es decir, que no se puede volver a juzgar ese mismo hecho, da presuncion de verdad, que solo se podrá destruir con otra STC creada por un juicio de revision al Trib supremo.
*Para la revision sera necesario que concurra la maxima identidad entre las cosas, las causas y las personas, entre el juicio anterior y el que se pretende interponer.
*Existen una serie de límites:
-límites subjetivos; la cosa juzgada que vincula esencialmente a las partes y a todos que hayan sido parte en el juicio lo tienen que haber hecho en la misma calidad. Si se cambia la calidad de las partes o el objetos, ya no se podrá alegar cosa juzgada.
-límites objetivos; para poder observar siexiste el objeto del pleito anterior y el que se pretende interponer es el mismo hay que fijarse en la identidad objetiva del fallo de la STC.
-limites temporales; cuando las conseq que dieron lugar al fallo cambian, se puede hacer otro juicio.


T9. ELS ACTES PROCESSALS.


Els actes processals estan classificats segons els subjectes que els realitzen.
1) Actes de les parts
*peticio; es proposa una demanda al jutge
*alegació; aportar material fáctic y mat. jdic.
*prova; proposant mitjans de proves
*conclusio; documnts que resumeixen el que ha succeit, cadascuna de les parts formula la seva conclusio
2) Actes del jutge;
*resolucions gobernatives; el jutge les pren fora del proces. acords.
*resolucions jurisdiccionals; en la tramitacio d'un proces:
+providencies; serveixen per a que el proces pugui passar d'un acte processal a un altre.
+autos; es dicta quan el jutge pren la decisio a traves d'un aute
+sentencies.
3) Actes del secretari judicial;
*actes de documentacio; deixa constancia de tot allò que va passant en el proces; es poden donar copies certificades, quan una de les parts necesita treure fora del jutjat algun docum. La representacio “apud acta” es quan el client otorga poders al seu procurador.
*actes de mediació; el secretari judicial es mediador entre el client y l'organ jurisdiccional, tots els escrits que l'advocat vol entregar al jutge passen pel secretari jdcial y a la inversa.
*actes de conservació y custodia; el secretari portarà al dia tots els docum que entren y surten del jutjat.
*actes d'instrucció; deixar constancia de l'ordre que van seguint en el proces.
*actes de comunicació; quan un trib necesita posarse en contacte amb un altre subjecte.
-actes entre tribunals; ja siguin nacionals o internacionals ho faran per demanar ajuda.
-actes a funcionaris
-actes a particulars; es pot comunicar a traves de
*notificacions; comunicar a les parts una decisio del Trib
*citacions; comunicar dia y hora per compareixer davant del Trib.
*requeriments; el jutge es dirigeix al particular per a que realitzi una det actv de forma inmediata.
Descargar
Enviado por:Verukika
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar