Ciencias Sociales


Problemàtica medioambiental


Ciències Socials

3r de Secundària 2004/05

Tema.6: La problemàtica medioambiental

Què són els impactes ambientals?

medioambiententorn vital en què es desenvolupen els éssers humans.

 • Dues característiques:

  • naturalscondicions climàtiques, aire, aigua, roques, plantes, animals,...

  • humanstrets socials,econòmics, estètica, paisagístics,...

Els impactes ambientals

s.XXincrement demogràfic a tot el planeta

creixement econòmic massiu i desequilibrantdespectiu amb el medi ambient

economiainteressos en bens i serveisexhauriment recursos naturalsagressions contínues

Durant anysimpactes ambientalstrencament equilibri-qualitat de vida

Les activitats econòmiques i el medi ambient

Cicle ecològicregenerament recursos exhaurits

Activitats econòmiquesperill equilibri ecològicidear propostes :

 • recursos naturalsbé limitatmoderació de l'extracció

sobreexplotacióexhauriment molts recursos

 • activitats industrialsresiduus sòlidsabocadors incontrolatsrecollida selectiva

 • activitats agrícoles i industrialsresiduus tòxicsperjudicar als éssers humans

idealització energies renovables

Quins són els problemes medioambientals?

Pressions sobre el medioambient

Darreres dècadesprocés industrialitzacióaccentua pressió sobre els ecosistemes

 • gran creixement produccióaugment demanda aliments

consum + energia

+ producció industrial

 • generalització fabricaciósubstàncies contaminantscontaminació sòl i aigua

adobs, pesticides, herbicides

contaminació atmosfèricacombustibles fòssils

 • materials perillosesriscos tecnològics

 • conflictes armatsarmament pesat, químic i nuclearguerres

La globalització dels impactes ambientals

Activitats econòmiquesefectes positiusllocs treball

 • efectes negatiussobreexplotació recursos, contaminació

problema ambiental global

mesures internacionalscorregir impactes greus:

 • efecte hivernacleescalfament progressiu planeta emissions CO2

combustibles fòssils, grans incendis

 • expansió forat capa ozóemisió certs gasos

 • aerosols, extintors, refrigeració

casquets polars

 • pluja àcidaEE.UU, Europa, Xina

acumulació capes baixes atmosfèriques

indústries, centrals tèrmiques

 • desforestacióincendis, tales abres massives, expansió monocultiu

àrees mediterrànies, boscos tropicals

 • desertitzacióerosió i/o destrucció sol

àrees tropicals i subtropicals

Què és la conciència medioambiental?

La conciència medioambiental

Concència medioambientalevidència activitats humanesproblemes a la naturamesures conservar i protegir medi

 • moviments ecològicsdefensar protecció i conservació natura

  • petites asociacions i fundacionsdefensa llocs concrets

  • ONG's internacionalsgrups políticspropostes defensa medioambiental

partits verds

 • Alguns païsosministeris mediambientlleis protecció natura

 • Conferències internacionalsNacions Unidesafavorir acords entre països

Conferències internacionals sobre el medioambiental

1aNacions UnidesEstocolm1.972

D'ençà:

 • Cimera de la Terra1.992Río de Janeiro179 països

2.500 recomanacionsAgenda 21

 • Cimera de Kyoto1.997canvi climàtic

establir protocol reduir CO2

Altres: Buenos Aires1.998; Haia2.000

Quines polítiques medioambientals hi ha?

Propostes polítiques sobre desenvolupament

canviar agressivitat economia

Polítiques medioambientals

Polítiques directes sobre el medi

protegir i conservar aquest

Les propostes sobre el desenvolupament

s. XXmodel creixement econòmicinsostenible

grans desequilibris socials i territorials20% població consumeix 80% recursos

 • Principi dècada 1970exhauriment recursos futur llunyà

creixement zeroestabilització població i reducció

crítiquesperpetuació diferència països rics i pobres

 • Comissió Mundial per al Medi Ambient de les Nacions Unides

informe Brundland1986desenvolupament sosteniblecreixement econòmic preservant el medi i els recursos ambientals

 • Actualmentcol·lectius i organitzacionssensibilització individualcontrol alt nivell de consum

Les mesures de protecció del medi ambient

 • Polítiques de protecció i conservació

preservar espais valor econòmicprohibició activitats malmetadores

Unió Europeaxarxa Natura 2000

 • Polítiques de prevenció

control elements riscavaluació impactes ambientalsminimitzar agressions

 • Polítiques correcció

espais deterioratsreduir possibles elements deteriorants

polítiques curt terminicostosesdificultat finançament.

Quin és l'impacte de les persones s'obre el medi a Catalunya i l'Estat espaNYol ?

Fonts energia + precesos industrials + aglomeracions urbanes = molts residusalteració del medi

La contaminació atmosfèrica

Fums industrials i vehícles i calefaccions

Fonts energiaderivats petroli i carbóutilització no controladaemisions CO2 i SO2

Fenòmen smoggasos alliveratscircumnstàncies atmosfèriques determinades

Estat espaNYol5è en emisió Unió Europea

La contaminació acústica

Vehícles, activitats industrials i lleure

65 decibelsnivell nociu per la salut

La contaminació de les aigües

Instal·lació indústries prop els riussense filtresabocament incontrolat

Els residus sòlids

Indústries i poblaciómolt residus sòlidsincinerats o abocats

recollida selectiva fuites contaminants

La contaminació a l'espai rural

Ús massiu fertilitzants i pesticidespropagació incendis forestals
Descargar
Enviado por:Català
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar