Laboratorio


Morfològia de bacteris


Observació de morfologia típica de bacteris esfèrics, bacils i endospores en bacils. Pràctiques 6, 7 i 8

Inici i final pràctiques:04-12-03 Lliurament:11-12-03 Oscar Javier Puerta

Pràctica 6

Objectiu:

Observar microscòpicament la morfologia dels bacteris esfèrics (cocs) en formació de tètrades usant la tècnica de tinció Gram als bacteris Micrococcus Luteus.

Fonament teòric:

La tinció gram serveix per a diferenciar dos tipus de bacteris, aquells que són Gram + i aquells que són Gram -. Els gram + es veuen de color blau - violeta i els gram - es veuen de color vermell - rosa.

Un frotis serveix per a fixar la mostra a un lloc mitjançant calor per a la seva observació o posteriors mètodes de tinció i visió.

Material:

 • Placa de cultiu de Micrococcus luteus.

 • Portaobjectes

 • Joc de tinció Gram

 • Cubeta de tincions

 • Paper secant

 • Bec Bunsen

 • Nansa de sembra o de Kohle

 • Aigua destil·lada

 • Microscopi i lent d'immersió

 • Oli d'immersió

Procediment:

Primer es munta la pràctica i es comença elaborant el frotis, tenint en cura que es treballa en el radi d'asèpsia del bec Bunsen i que no toqui la tapa de la placa de petri a la taula per a no contaminar la mostra. Quan acabem de fer el frotis, comencem la tinció Gram posant primer el cristall violeta i que actuï 1min. Després es treu l'excés amb aigua destil·lada. S'afegeix lugol durant 30seg./1min. Es decolora amb etanol i aigua destil·lada. S'afegeix el colorant de contrast, la safranina, durant 1min. Rentar amb aigua destil·lada, assecar la mostra i posar-la al microscopi amb l'oli d'immersió i l'objectiu de 100x.

Observació:

Cocs en forma de tetrades

Tinció Gram i visió a 100x amb oli d'immersió.

Bacteris Gram +. (blau - violeta)

Resultat:

El resultat es una visió de les formes en que s'agrupen aquest tipus de cocs, en formes de cuadrat o tetrade, encara que hi havia en formes més agrupades o més aïllades.

Pràctica 7

Objectiu:

Observar microscòpicament la morfologia dels bacils mitjançant la tinció àcid-resistent usant els bacils Mycobacterium Phlei.

Fonament teòric:

Aquesta tècnica permet diferenciar la resistència d'alguns bacteris a ser decolorats per una solució àcid-alcohol. Aquesta característica es deguda a la presència d'un elevat contingut de lípids anomenats àcids micòlics que es troben a la paret cel·lular i que fan disminuir la permeabilitat dels colorants.

Material:

 • Cubeta de tincions

 • Portaobjectes

 • Nansa de sembra

 • Paper de filtre o secant

 • Placa de cultiu de Mycobacterium Phlei

 • Bec Bunsen

 • Pinces

 • Colorant de fucsina

 • Solució àcid-alcohol

 • Blau de metilè

 • Aigua destil·lada

 • Microscopi i lent d'immersió (100x)

 • Oli d'immersió

Procediment:

Primer es fa la preparació del frotis. Després es retalla un tros de paper de filtre a la mida del portaobjectes i es col·loca damunt el portaobjectes i el frotis. S'afegeixen unes gotes de fucsina durant 2min i es flameja fins que deixin de sortir vapors blancs (no confondre amb fums de que s'està cremant el paper o la mostra) i repetir el procés fins a 3 vegades.

Després es treu el paper de filtre i l'excés de colorant que quedi al portaobjectes amb ela solució àcid-alcohol. Després s'afegeix blau de metilè durant 2-3min i es treu l'excés amb aigua destil·lada. S'asseca la mostra i es posa al microscopi amb l'oli d'immersió i l'objectiu de 100x.

Observació:

Surten amb coloració vermella (àcid-resistent)

Tinció àcid-resistent objectiu 100x i oli d'immersió

Resultat:

Tots els bacteris observats tenen coloració àcid-resistent i, per tant, podem dir que són àcid-resistents o resistents a ser decolorats.

Pràctica 8

Objectiu:

Observar microscòpicament la morfologia i les endospores dels bacteris Bacillus Sp. Usant tinció Gram i tinció d'endospores.

Fonament teòric:

La tinció gram serveix per a diferenciar dos tipus de bacteris, aquells que són Gram + i aquells que són Gram -. Els gram + es veuen de color blau - violeta i els gram - es veuen de color vermell - rosa.

La tinció d'endospores consisteix en tenyir amb un colorant específic (verd de malaquita) i un colorant de contrast (safranina) per a observar la zona del bacteri on es troben les espores.

Material:

 • Cubeta de tincions

 • Nansa de sembra

 • Bec Bunsen

 • Paper de filtre

 • Placa de cultiu de Bacillus Sp.

 • Portaobjectes

 • Verd de Malaquita

 • Safranina

 • Joc de tinció Gram

 • Aigua destil·lada

 • Microscopi i objectiu d'immersió (100x)

 • Oli d'immersió

Procediment:

Tinció Gram

Primer es munta la pràctica i es comença elaborant el frotis, tenint en cura que es treballa en el radi d'asèpsia del bec Bunsen i que no toqui la tapa de la placa de petri a la taula per a no contaminar la mostra. Quan acabem de fer el frotis, comencem la tinció Gram posant primer el cristall violeta i que actuï 1min. Després es treu l'excés amb aigua destil·lada. S'afegeix lugol durant 30seg./1min. Es decolora amb etanol i aigua destil·lada. S'afegeix el colorant de contrast, la safranina, durant 1min. Rentar amb aigua destil·lada, assecar la mostra i posar-la al microscopi amb l'oli d'immersió i l'objectiu de 100x

Tinció d'endospores

Primer es fa el frotis. Després es retalla un tros de paper de filtre a mida del portaobjectes i es col·loca damunt del portaobjectes i la mostra. S'afegeix damunt del paper de filtre i deixar actuar 2min i flamejar fins que desapareguin els fums blancs. Es repeteix dues vegades més. Es treu el filtre i es renta amb aigua destil·lada i s'afegeix safranina durant 2-3min. Es renta amb aigua destil·lada i s'asseca la mostra. Es posa al microscopi i oli d'immersió i s'observa.

Observació:

Tinció Gram Tinció d'endospores

Bacteris Gram + Endospores

A 100x i oli d'immersió

Resultat:

En la tinció Gram són Gram + i en la d'endospores es veuen de color verd, tal i com indica el resultat teòric que hauria de sortir.

Conclusions:

En la pràctica 6 s'observen cocs, en la 7 bacils i en la 8, endospores. Per a poder observar-les hem tingut de fer tres tipus diferents de tincions, però els resultats són correctes respecte als resultats teòrics donats amb la pràctica.
Descargar
Enviado por:Oscar Javier Puerta Muñoz
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar