Alemán


Lengua alemana


VERBOS REGULARES

wohnen

arbeiten

heien

wohn-

arbeit-

hei-

Ich

-e

-e

-e

du

-st

-est

-t

er/sie/es

-t

-et

-t

wir

-en

-en

-en

ihr

-t

-et

-t

sie/Sie

-en

-en

-en

verbos que acaban en -t, -d + en

verbos que acaban en -s, -, -x, -z + en

VERBOS

SEIN

HABEN

Ich

bin

habe

du

bist

hast

er/sie/es

ist

hat

wir

sind

haben

ihr

seid

habt

sie/Sie

sind

haben

INTERROGATIVOS.

WIE?

 • Pregunta por cualidades dunha persoa ou cousa, ou unha circunstancia.

 • Emprégase sobre todo precedendo a un adxectivo.

Wie alt bist du? Ich bin ... = Cantos anos tés? Teño...

 • Úsase para preguntar nome, dirección, teléfono, etc

Wie heien Sie? Wie ist Ihr Name?

Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Telefonnummer?

WO? = onde? ---------------------------> IN

WOHER? = de onde? ------------------> AUS

WOHIN? = a onde? --------------------> NACH

IN (para paises con artigo: die Scweiz, die Slowakei, die Türkei, die USA, der Iran, der Irak)

PRONOMES INTERROGATIVOS

WAS -----------------------> qué, cal

WER -----------------------> quén

WIE-------------------------> como, cal

WIE VIEL-----------------> canto

WO-------------------------> onde

WOHER-------------------> de onde

WOHIN--------------------> a onde

WANN---------------------> cando

WARUM-------------------> por qué

WELCHER----------------> cal

BIS WANN----------------> hasta cando

POSICIÓNS NA FRASE.

 • ENUNCIATIVAS:

Mein Name ist Müller

suxeito verbo

Müller ist mein Name

verbo suxeito

 • O verbo vai sempre en 2ª posición

 • O suxeito pode ir en 1ª ou 3ª posición

 • Palabras en posición 0:

. und = e

. oder = ou

. aber = pero

. denn = pois

. sondern = se non

Und Heute ist mein Name Müller

0 1ª 2ª 3ª

verbo suxeito

Ja,

Nein, + frase non ocupan posición, non pertencen á frase

Danke,

 • INTERROGATIVAS

a) W-frage: Wie heien Sie?

part. verbo (2º) suxeito (3º)

interrogativa

b) Sind Sie Herr Lünders? (INVERSIÓN)

verbo (2º) suxeito (3º)

 • IMPERATIVAS

Schreiben Sie Dialoge

verbo (2º) suxeito (3º)

DEMOSTRATIVOS DE LUGAR

HIER = aquí

DA = aí

DORT = alí

VARIOS

AUCH = tamén

AUCH ..... NICHT = tampouco

BEI = para

NOCH = ainda, “todavía”

JETZT = agora

ERST -------------> fai só.../ ...ata... (tempo curto, data lonxana)

SCHON-----------> fai xa.../ ...xa... (tempo longo, data próxima)

DENN ------------> Modalpartikel -----> pois, ou sexa que, asi que, etc...

(non hai traducción directa)

PRONOME DEMOSTRATIVO DAS

Pronome invariable: Wer ist das? Resposta singular ou plural

JA ! sí, pregunta afirmativa

DOCH ! sí, pregunta negativa

NEIN ! non, pregunta afirmativa e negativa

SEHR ! moi

ZU ! demasiado

FORMACIÓN DE PLURAIS

 • xxx-e !der Herd ! die Herde

 • xxx¨-e !der Stuhl ! die Stühle

  • Os femininos sempre levan diérese.

  • Os neutros nunca levan diérese.

  • Os masculinos poden ou non levar diérese.

  • Para palabras acabadas en consonante, excepción:

  die Zahl (-en) e die Uhr (-en)

 • xxx-(e)n !die Lampe ! die Lampen

  • Para todas as palabras que acaban en -e . Nunca levan diérese no plural.

  • -ung (en)

  -keit (en)

  -geit (en)

  -in (innen) ! sempre son xentilicios ou profesións femininas.

 • xxx = * Todas as palabras neutras ou masculinas rematadas en -er, -el, -en,

 • xxx¨ son invariables. Excepto dúas femininas:

  die Mutter (=) e die Tochter ( ¨ )

 • xxx-er * Para monosílabos neutros: das Bild ! die Bilder

 • xxx¨-er das Glas ! die Gläser

  * Excepción: der Mann ! die Männer

 • xxx-s * Fan o plural en -s as palabras que non teñen unha terminación

 • típica alemana. E cando acaban en vocal distinta de -e.

  das Hobby ! die Hobbys

  das Auto ! die Autos

  der Clown ! die Clowns

 • O plural das palabras compostas faise seguindo o plural da última palabra.

 • ARTIGOS DEFINIDOS E INDEFINIDOS

  MAS

  FEM

  NEU

  PLU

  NOM

  DER / EIN

  DIE / EINE

  DAS / EIN

  DIE

  AKK

  DEN / EINEN

  DIE / EINE

  DAS / EIN

  DIE

  DAT

  DEM / EINEM

  DER / EINER

  DEM / EINEM

  DEN + N

  GEN

  DES / EINES

  DER / EINER

  DES / EINES

  DER

  +S

  +S

  +ES

  +ES

  • No xenitivo engádese -s ao substantivo e -es se o substantivo é monosílabo.

  • No dativo plural engádese -n se non o leva.

  • Palabras como Junge/Polizist/Herr, declínanse engadindo -n.

  der Junge der Herr der Polizist

  den Jungen den Herrn den Polizisten

  dem Jungen dem Herrn dem Polizisten

  des Jungen des Herrn des Polizisten

  ___ ___ ___

  die Jungen die Herrn die Polizisten

  NEGACIÓN

 • NEIN + frase

 • KEIN + substantivos indeterminados

 • * os substantivos determinados ou con artigos non levan nada diante.

 • NICHT: posicións:

 • *nicht ! diante da parte que se quere negar

  ! diante de adverbios e adxectivos

  *nicht ! detrás de OD, OI, CT CT + OI + OD + nicht

  *nicht !sempre antes de complementos preposicionais e elementos verbais non conxugados, que van sempre ao final.

 • NICHTS = nada

 • NIE = nunca

 • NIEMALS posicións iguais que nicht

 • NIEMAND = ninguén

 • Exemplos:

  * Ich sehe heute der Mann nicht

  * Ich gehe heute deiner Mutter das Auto nicht

  * Morgen kann ich deinen Vater nicht nach Hause bringen

  * Heute kann ich nicht mit dir gehen

  POSESIVOS

  Masculino

  Feminino

  Neutro

  Plural

  NOMINATIVO

  Ich

  mein

  meine

  mein

  meine

  Du

  dein

  deine

  dein

  deine

  Er / Es

  sein

  seine

  sein

  seine

  Sie

  ihr

  ihre

  ihr

  ihre

  Wir

  unser

  unsere

  unser

  unsere

  Ihr

  euer

  eure

  euer

  eure

  Sie

  ihr

  ihre

  ihr

  ihre

  Sie

  Ihr

  Ihre

  Ihr

  Ihre

  ACUSATIVO

  Ich

  meinen

  meine

  mein

  meine

  Du

  deinen

  deine

  dein

  deine

  Er / Es

  seinen

  seine

  sein

  seine

  Sie

  ihren

  ihre

  ihr

  ihre

  Wir

  unseren

  unsere

  unser

  unsere

  Ihr

  euren

  eure

  euer

  eure

  Sie

  ihren

  ihre

  ihr

  ihre

  Sie

  Ihren

  Ihre

  Ihr

  Ihre

  DATIVO

  Ich

  meinem

  meiner

  meinem

  meinen + n

  Du

  deinem

  deiner

  deinem

  deinen + n

  Er / Es

  seinem

  seiner

  seinem

  seinen + n

  Sie

  ihrem

  ihrer

  ihrem

  ihren + n

  Wir

  unserem

  unserer

  unserem

  unseren + n

  Ihr

  eurem

  eurer

  eurem

  euren + n

  Sie

  ihrem

  ihrer

  ihrem

  ihren + n

  Sie

  Ihrem

  Ihrer

  Ihrem

  Ihren + n

  XENITIVO

  Ich

  meines + s

  meiner

  meines + s

  meiner

  Du

  deines + s

  deiner

  deines + s

  deiner

  Er / Es

  seines + s

  seiner

  seines + s

  seiner

  Sie

  ihres + s

  ihrer

  ihres + s

  ihrer

  Wir

  unseres + s

  unserer

  unseres + s

  unseres

  Ihr

  eures + s

  eurer

  eures + s

  eurer

  Sie

  ihres + s

  ihrer

  ihres + s

  ihrer

  Sie

  ihres + s

  Ihrer

  Ihres + s

  Ihrer

  VERBOS CON CAMBIO DE RAÍZ.

  FAHREN

  WASCHE

  FANGEN

  EINLADEN

  SCHLAFEN

  Ich

  fahre

  wasche

  fange

  lade ein

  schlafe

  Du

  färhrst

  wäschst

  fängst

  lädst ein

  schläfst

  Er / Sie/ Es

  fährt

  wäscht

  fängt

  lädt ein

  schläft

  Wir

  fahren

  waschen

  fangen

  laden ein

  schlafen

  Ihr

  fahrt

  wascht

  fangt

  ladt ein

  schlaft

  Sie / Sie

  fahren

  waschen

  fangen

  laden ein

  schlafen

  SPRECHEN

  SEHEN

  GEBEN

  TREFFEN

  MESSEN

  Ich

  spreche

  sehe

  gebe

  treffe

  messe

  Du

  sprichst

  siehst

  gibst

  triffst

  misst

  Er / Sie/ Es

  spricht

  sieht

  gibt

  trifft

  misst

  Wir

  sprechen

  sehen

  geben

  treffen

  messen

  Ihr

  sprecht

  seht

  gebt

  trefft

  messt

  Sie / Sie

  sprechen

  sehen

  geben

  treffen

  messen

  NEHMEN

  ESSEN

  LESEN

  EINTRETEN

  HELFEN

  Ich

  nehme

  esse

  lese

  trete ein

  helfe

  Du

  nimmst

  isst

  liest

  tritts ein

  hilfst

  Er / Sie/ Es

  nimmt

  isst

  liest

  tritt ein

  hisft

  Wir

  nehmen

  essen

  lesen

  treten ein

  helfen

  Ihr

  nehmt

  esst

  lest

  trett ein

  helft

  Sie / Sie

  nehmen

  essen

  lesen

  treten ein

  helfen

  WERDEN

  LASSEN

  TRAGEN

  FALLEN

  HINFALLEN

  Ich

  werde

  lasse

  trage

  falle

  falle hin

  Du

  wirst

  lässt

  trägst

  fällst

  fällst hin

  Er / Sie/ Es

  wird

  lässt

  trägt

  fällt

  fällt hin

  Wir

  werden

  lassen

  tragen

  fallen

  fallen hin

  Ihr

  werdt

  lasst

  tragt

  fallt

  fallt hin

  Sie / Sie

  werden

  lassen

  tragen

  fallen

  fallen hin

  VERGESSEN

  LAUFEN

  Ich

  vergesse

  laufe

  Du

  vergisst

  läufst

  Er / Sie/ Es

  vergisst

  läuft

  Wir

  vergessen

  laufen

  Ihr

  vergesst

  lauft

  Sie / Sie

  vergessen

  laufen

  PRONOMES PERSOAIS

  NOMINATIVO

  ACUSATIVO

  DATIVO

  ich

  mich

  mir

  du

  dich

  dir

  er

  ihn

  ihm

  es

  es

  ihm

  sie

  sie

  ihr

  wir

  uns

  uns

  ihr

  euch

  euch

  sie

  sie

  ihnen

  Sie

  Sie

  Ihnen

  PRONOMES INDEFINIDOS

  NOMINATIVO

  MAS

  FEM

  NEU

  PLU

  sust contables

  einer

  eine

  eins

  welche

  sust contables

  keiner

  keine

  keins

  keine

  sust incontables

  welcher

  welche

  welches

  X

  sust incontables

  keiner

  keine

  keins

  X

  ACUSATIVO

  MAS

  FEM

  NEU

  PLU

  sust contables

  einen

  eine

  eins

  welche

  sust contables

  keinen

  keine

  keins

  keine

  sust incontables

  welchen

  welche

  welches

  X

  sust incontables

  keinen

  keine

  keins

  X

  PRONOMES DEFINIDOS

  MAS

  FEM

  NEU

  PLU

  NOMINATIVO

  der

  die

  das

  die

  ACUSATIVO

  den

  die

  das

  die

  *Para dar énfase, soen ir ao principio. Sustitúen ao pronome persoal.

  VERBOS MODAIS

 • 1ª e 3ª persoa do singular ! sen terminación, iguais.

 • Pódense omitir todos os verbos de movemento

 • 2º lugar da frase ! verbo conxugado. Infinitivo ao final.

 • GUSTAR:

  • mögen (música, comer, ter cariño)

  • gern + verbo = gústame

  • lieber + verbo = prefiro

  • schmecken (gusto ao padal)

  • gefallen (agradable á vista)

  HAI:

  • es gibt ! singular e plural

  • es ist ! singular

  • es sind ! plural

  VERBOS MODAIS

  MÖGEN

  MÖCHTEN

  KÖNNEN

  WOLLEN

  ich

  mag

  möchte

  kann

  will

  du

  magst

  möchtest

  kannst

  willst

  er, sie, es

  mag

  möchte

  kann

  will

  wir

  mögen

  möchten

  können

  wollen

  ihr

  mögt

  möchtet

  könnt

  wollt

  sie, Sie

  mögen

  möchten

  können

  wollen

  MÜSSEN

  SOLLEN

  DÜRFEN

  MACHEN

  ich

  muss

  soll

  darf

  mache

  du

  musst

  sollst

  darfst

  machst

  er, sie, es

  muss

  soll

  darf

  macht

  wir

  müssen

  sollen

  dürfen

  machen

  ihr

  müsst

  sollt

  dürft

  macht

  sie, Sie

  müssen

  sollen

  dürfen

  machen

  mögen = gustar

  möchten = querer, desexar (rogo cortés)

  wollen = querer, ter vontade (algo decidido)

  können = poder (físico e de capacidade)

  dürfen = poder (ter permiso) nicht dürfen = proibir

  müssen = deber (obriga/necesidade física, discurso directo) nicht müssen = non hai obriga

  sollen = deber (moral), suposición ou hipótese (orde indirecta) nicht dürfen = non está permitido.

  IMPERATIVOS

  % Imperativos para expresar rogo , orde ou consello.

  • Sie ! Verbo (infinitivo) + Sie

  • du ! Verbo (2º persoa sen -st)

  • non leva pronome

  • os verbos con cambio vocálico a!ä conservan o radical orixinal

  • os verbos con radical -t, -d, -n, -ig engaden -e

  • a forma negativa é igual que a afirmativa

  • ihr ! É idéntica á forma do presente, omítese ihr.

  % Engádese BITTE.

  % Imperativo SEIN: Sei! (bist)

  Seid! (seid)

  Seien Sie! (sind)

  VERBOS SEPARÁBEIS

  prefixo + radical verbal V1 (radical) + V2 (prefixo)

  Ex: Wann fängt der Kurs an?

  V1 V2

  • Non se separan se van en infinitivo

  Ex: Ich möchte heute nicht einkaufen

  • Non se separan os verbos cos prefixos:

  be- er- ge- emp-

  ver- zer- ent-

  • Prefixos que poden ser separábeis ou non:

  um- unter- über-

  VARIOS

  MAN

  • Refírese a persoas

  • Emprégase só en nominativo

  • Vai sempre con verbo en 3ª pers. singular

  • Úsase para falar de algo impersoal

  • Pódese traducir por se (impersoal)

  • Pódese traducir por hai que + infinitivo.

  JEMAND alguén

  PARTÍCULAS MODAIS

  DENN * significado segundo o contexto

  DOCH * pódense omitir

  ABER * detrás do verbo conxugado

  DANN ... EBEN * detrás dos pronomes persoais que van entre V1 e V2

  DOCH (MAL)

  COLOCACIÓN DOS COMPLEMENTOS

  • Sempre o dativo primeiro:

  Wir haben unseren Kollegen die neuen Büros gezeigt

  Dativo Acusativo

  • Se hai un pronome, vai primeiro:

  Wir haben sie unseren kollegen gezeigt

  Acus Dativo

  • Se hai varios pronomes, vai primeiro o acusativo:

  Wir haben sie ihnen gezeigt

  Acus Dativo

  PREPOSICIÓNS

  • CON AKKUSATIV

  FÜR = por, para

  OHNE = sen

  DURCH = a través de

  GEGEN = contra

  UM = ao redor

  ENTLANG= ao longo de

  TEMPORALE PRÄPOSITIONEN + AKKUSATIV

  JEDER= cada

  NÄCHSTER= próximo

  LETZTER= pasado

  • CON DATIV

  ZU = ir a casa de (profesións ou persoas) / ir cara un sitio (! % )

  BEI= estar en casa de (profesións ou persoas)

  BIS ZU= ata (un sitio)

  MIT= con

  VON= de, desde (%!)

  AUS= de, desde ( C!)

  NACH= despois

  GEGENÜBER= en fronte de

  TEMPORALE PRÄPOSITIONEN + DATIV

  BIS ZU= ata + artigo

  BIS= ata

  NACH= despois de

  VOR= antes de

  SEIT= desde

  AN= + dias da semana e partes do día (excepto in der Nacht)

  IN= + meses, estacións do ano

  UM= + horas (a hora fixa)

  • CON AKKUSATIV ODER DATIV (segundo sexan de dirección ou posición)

  AKK dirección, movemento

  DAT posición

  IN= en (localiza un obxecto un lugar pechado, nun espazo delimitado tridimensional)

  AUF= en, sobre (localiza un obxecto encima dunha superficie bidimensional)

  AN= en, sobre (localiza un obxecto en contacto cunha superficie vertical ou horizontal)

  UNTER= debaixo

  excepción

  nach Haus(e) gehen

  Haus(e)

  zu Haus(e) sein

  von zu Haus(e) kommen

  ÜBER= sobre (sen tocar)

  VOR= diante

  NEBEN= ao lado

  ZWISCHEN= entre

  HINTER= detrás

  HIN ! implica movemento (cara a) ! alonxándose da persoa que fala

  HER ! implica movemento ! aproximándose á persoa que fala

  DORTHIN ! cara alí

  DORTHER ! cara aquí

  AKK (WOHIN)

  DAT (WO)

  IN

  in den

  in dem = im

  in die

  in der

  in das = ins

  in dem = im

  AN

  an den

  an dem = am

  an die

  an der

  an das = ans

  an dem = am

  AUF

  auf den

  auf dem

  auf die

  auf der

  auf das = aufs

  auf dem

  ZU ! movemento cara outro lugar, cara unha persoa ou a casa dunha persoa (zu + dat)

  NACH ! movemento cara un país (sen artigo), unha cidade, pobo ou illa e nach Hause (excepto a propia casa) (nach + dat)

  ZU DEM = ZUM

  ZU DER = ZUR

  • JEDER ! cada

  • NÄCHSTER ! próximo non levan preposición (+ AKK sempre)

  • LETZTER ! pasado

  APUNTES VARIOS

  QUÉN

  WER ! NOMINATIV

  WEN ! AKKUSATIV

  WEM ! DATIV

  HAI

  ES IST ! singular

  ES SIND ! plural

  ES GIBT ! singular ou plural

  CANTO

  VIEL + verbo ! canto

  VIELE + substantivo contable ! cantos, cantas

  COLOCAR

  STELLEN (en vertical)

  LEGEN ( en horizontal) + AKKUSATIV (movemento)

  STEHEN (en vertical)

  LIEGEN (en horizontal) + DATIV (posición)

  VERBO TUN (facer)

  ich tue

  du tust

  er/sie/es tut

  wir tun

  ihr tut

  sie/Sie tun

  XENERO DAS PALABRAS SEGUNDO A TERMINACION

  FEMININO

  MASCULINO

  NEUTRO

  sempre: -in, -ei, -heit,

  sempre: -ig, -ling

  sempre: -chen, -lein

  -keit, - schaft, -ung

   

   

  case sempre: -e

  case sempre: -el, -en, -er

  case sempre: -nis, -tum

  PALABRAS EXTRANXEIRAS

  sempre: - age, -ät , -anz , -enz

  sempre: -ant, -eur, -ist

  sempre: -ett, -(i)um, - ment

  -ie, -ik, -itis

  -ismus, -lage

   

  cas sempre: -ion, -ur

  case sempre: -ent, -or

  case sempre: -o

  PERFEKT

  HABEN + PART II

  SEIN + PART II

  SEIN:

  • con verbos intransitivos de movemento

  • con verbos intransitivos de cambio de estado

  • cos verbos sein, werden, bleiben, passieren.

  HABEN:

  • co resto dos verbos

  PARTIZIP PERFEKT = PART II

  • Débiles ou regulares ! SCHWACHE VERBEN

  ge + raiz + (e) + t (verbos rematados en -t ou -d, fan o participio en -et)

  ex: arbeiten ! gearbeitet

  • Fortes ou irregulares ! STARKE VERBEN

  ge + perfektstamm + en ex: finden ! gefunden / gehen ! gegangen

  • Mixtos ! cambian, pero acaban en t

  VERBOS INSEPARABLES (be-, ent-, ver-, emp-, er-, mi-, zer-)

  Non levan prefixo ge. Ex: besuchen ! besucht (regular)

  vergessen ! vergessen (irregular)

  VERBOS SEPARABLES

  ge vai despois do prefixo, vai entre prefixo e raíz

  prefixo + ge + raiz + t ! regular ex: einkaufen ! eingekauft

  prefixo + ge + raiz + en ! irregular

  VERBOS ACABADOS EN IEREN

  non levan ge, acaban en -t

  VERBOS MODAIS

  Os verbos modais non teñen participio, úsase o infinitivo: wir haben hier wohnen wollen

  PRÄTERITUM

  Coloquialmente úsase o PERFEKT, pero cos auxiliares SEIN/HABEN úsase o PRÄTERITUM, tamén cos modais.

  SEIN

  HABEN

  ich

  war

  hatte

  du

  warst

  hattest

  er, sie, es

  war

  hatte

  wir

  waren

  hatten

  ihr

  wart

  hattet

  sie, Sie

  waren

  hatten

  VERBOS QUE RIXEN AKKUSATIV

  FRAGEN = preguntar

  LESEN = ler

  SEHEN = ver

  HÖREN = ouvir

  KENNEN LERNEN = coñecer alguén

  LIEBEN = querer, amar

  BRAUCHEN = necesitar

  HEIRATEN = casar

  SUCHEN = buscar

  FINDEN = atopar

  VERSTEHEN = entender

  KENNEN = coñecer, saber

  BEGRÜEN = saudar

  VERBOS QUE RIXEN DOUS AKKUSATIV

  KOSTEN = custar

  ABFRAGEN = preguntar, consultar

  VERBOS QUE RIXEN DATIV

  GRATULIEREN = felicitar

  HELFEN = axudar

  ZUHÖREN = escoitar

  ZUSEHEN = mirar

  SCHMECKEN = gustar, probar

  PASSEN = quedar ben, caber, pegar con

  FEHLEN = faltar, estar ausente

  GEHÖREN = pertencer a alguén, ser de alguén

  ANTWORTEN = responder

  GEFALLEN = gustar

  GLAUBEN = crer

  DANKEN = agradecer

  GUT / SCHLECHT GEHEN = ir ben / mal

  VERBOS QUE RIXEN DATIV OU AKKUSATIV

  ZEIGEN = ensinar, amosar

  GEBEN = dar

  ERKLÄREN = explicar

  ERZÄHLEN = contar, relatar

  STEHLEN = roubar

  BRINGEN = traer, levar

  KAUFEN = mercar

  SCHREIBEN = escribir

  SCHENKEN = regalar, dar

  EMPFEHLEN = recomendar, aconsellar

  TÁBOAS RESUMO

  GALEGO

  eu

  ti

  el

  ela

  eso

  nós

  vós

  eles

  vostede/ vostedes

  NOMINATIVO

  ich

  du

  er

  sie

  es

  wir

  ihr

  sie

  Sie

  ACUSATIVO

  mich

  dich

  ihn

  sie

  es

  uns

  euch

  sie

  Sie

  DATIVO

  mir

  dir

  ihm

  sie

  ihm

  uns

  euch

  ihnen

  Ihnen

  ARTIGO DETERMINADO/ PRONOME

  Nominativo

  Acusativo

  Dativo

  Xenitivo

  Masculino

  der

  den

  dem

  des

  Feminino

  die

  die

  der

  der

  Neutro

  das

  das

  dem

  des

  Plural

  die

  die

  den _n

  der

  ARTIGO INDETERMINADO /NEGATIVO

  Nominativo

  Acusativo

  Dativo

  Genitivo

  Masculino

  (k)ein

  (k)einen

  (k)einem

  (k)eines

  Feminino

  (k)eine

  (k)eine

  (k)einer

  (k)einer

  Neutro

  (k)ein

  (k)ein

  (k)einem

  (k)eines

   

   

   

   

   

  Plural

  keine

  keine

  keinen _n

  keiner
  Descargar
  Enviado por:Guvilaxoan
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar