Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Fútbol y fútbol sala


I - El terreny de joc

Dimensions El terreny de joc serà rectangular. La longitud de la línia de banda deurà ser superior a la longitud de la línia de meta. Longitud: mínim 90 m, màxim 120 m Amplària: mínim 45 m (50 yds), màxim 90 m Partits internacionals Longitud: mínim 100 m, màxim 110 m Amplària: mínim 64 m, màxim 75 m

Fútbol y fútbol sala

Marcació del terreny

El terreny de joc es marcarà amb línies. Aquestes línies pertanyeran a les zones que demarquen. Les dues línies de marcació més llargues es denominen línies de banda. Les dos més curtes es diuen línies de meta. Totes les línies tindran una amplària de 12 cm com a màxim. El terreny de joc estarà dividit en dues meitats per una línia mitja. El centre del camp estarà marcat amb un punt en la meitat de la línia mitja, al voltant del com es traçarà un cercle amb un ràdio de 9,15 m.

L'àrea de meta

L'àrea de meta, situada en ambdós extrems del terreny de joc, es demarcarà de la següent manera: es traçaran dues línies perpendiculars a la línia de meta, a 5,5 m des de la part interior de cada pal de meta. Aquestes línies s'endinsaran 5,5 m en el terreny de joc i s'uniran amb una línia paral·lela a la línia de meta. L'àrea delimitada per aquestes línies i la línia de meta serà l'àrea de meta.

L'àrea penal

L'àrea penal, situada en ambdós extrems del terreny de joc, es demarcarà de la següent manera: es traçaran dues línies perpendiculars a la línia de meta, a 16,5 m des de la part interior de cada pal de meta. Aquestes línies s'endinsaran 16,5 m en el terreny de joc i s'uniran amb una línia paral·lela a la línia de meta. L'àrea delimitada per aquestes línies i la línia de meta serà l'àrea penal. En cada àrea penal es marcarà un punt penal a 11 de la distància des del punt mig de la línia entre els pals, equidistant als mateixos. A l'exterior de cada àrea penal, es traçarà així mateix un semicercle amb un ràdio de 9,15 m des de cada punt penal.

Banderoles

En cada cantó es col·locarà un pal no punxegut amb una banderola. L'altura mínima del pal serà de 1,5 m d'altura. Així mateix es podran col·locar banderoles en cada extrem de la línia mitja, a una distància mínima de 1 m a l'exterior de la línia de banda. L'àrea de cantó Es traçarà un quadrant amb un ràdio de 1 m des de cada banderola de cantó en l'interior del terreny de joc.

Les metes

Les metes es col·locaran en el centre de cada línia de meta. Consistiran de dos pals verticals, equidistats de les banderoles de cantó i units en la part superior per una barra horitzontal (travesser). La distància entre els pals serà de 7,32 m i la distància de la vora inferior del travesser al sòl serà de 2,44 m. Ambdós pals i el travesser tindran la mateixa amplària i espessor, com a màxim 12 cm. Les línies de meta tindran les mateixes dimensions que els pals i el travesser. Es podran penjar xarxes enganxades en les metes i el sòl darrere de la meta, amb la condició que estiguin subjectes en forma convenient i no destorbin al guardameta. Els pals i els travessers deuran ser de color blanc.

Seguretat

Els pals deuran estar ancorats fermament en el sòl. Es podran utilitzar metes portàtils només en cas que es compleixi tal exigència.

II-Propietats i amidades

El baló:

· serà esfèric

· serà de cuir o altre material adequat

· tindrà una circumferència no superior a 70 cm i no menor de 68 cm

· tindrà un pes no superior a 450 g i no inferior a 410 g al començament del partit

· tindrà una pressió equivalent a 0,6 - 1,1 atmosferes (600 - 1100 cm/2) al nivell del mar

Reemplaçament d'un baló defectuós

Si el baló explota o es danya durant un partit:

· s'interromprà el joc

· el joc es reprendrà per mitjà de baló a terra executat amb el nou baló en el lloc on el primer es va danyar

Si el baló explota o es danya en un moment que no està en joc (servei inicial, servei de meta, servei de cantó, tir lliure, tir penal o servei de banda):

· el partit es reprendrà a mesura que a la Regla El baló no podrà ser canviat durant el partit sense l'autorització de l'àrbitre.

IV - L'equipament dels jugadors

Seguretat:

Els jugadors no utilitzaran cap equipament ni dur cap objecte que sigui perillós per a ells mateixos o per als altres jugadors (inclòs qualsevol tipus de joies).

Equipament bàsic

L'equipament bàsic obligatori d'un jugador serà:

· un jersei o samarreta

· pantalons - si s'usen pantalons tèrmics, aquests deuran tenir el color principal dels pantalons de l'uniforme

· mitges

· canalleres espitlleres

· calçat

Canalleres espitlleres

· deuran estar cobertes completament per les mitjanes

· deuran ser d'un material apropiat (goma, plàstic o un material similar)

· deuran proporcionar un grau raonable de protecció

Guardametas

· cada guardameta vestirà colors que ho diferenciïn dels altres jugadors, l'àrbitre i els àrbitres assistents

Contravencions sancions

En cas de qualsevol contravenció a la present Regla:

· no serà necessari detenir el joc

· l'àrbitre ordenarà al jugador infractor que abandoni el terreny de joc perquè posi en ordre el seu equipament

· el jugador sortirà del terreny de joc en la següent ocasió que el baló no estigui en joc, a menys que per a aquest aleshores el jugador ja hagi posat en ordre el seu equipament

· tot jugador que hagi degut abandonar el terreny per a posar en ordre el seu equipament no podrà retornar al camp sense l'autorització de l'àrbitre

· l'àrbitre se cerciorarà que l'equipament del jugador està en ordre abans de permetre que reingrese en el terreny de joc · el jugador només podrà reingressar en el terreny de joc quan el baló no estigui en joc Un jugador que hagi estat obligat a abandonar el terreny de joc per infracció d'aquest regla i que entra (o reingresa) en el terreny de joc sense l'autorització de l'àrbitre serà amonestat i rebrà la targeta groc.

Represa del joc

Si l'àrbitre interromp el joc per a amonestar a l'infractor:

· el joc serà reprès per mitjà d'un tir lliure indirecte llançat per un jugador de l'equip adversari des del lloc on el baló es trobava quan l'àrbitre va interrompre el partit.

VII - La durada del partit

Períodes de joc

El partit durarà dos temps iguals de 45 minuts cadascun, tret que per mutu acord entre l'àrbitre i els dos equips participants es convingui altra cosa. Tot recordo d'alterar els períodes de joc (per exemple, reduir cada meitat a 40 minuts degut al fet que la llum sigui insuficient) deurà prendre's abans de l'inici del partit i a mesura que al reglament de la competició.

Fútbol y fútbol sala

Interval del mitjà temps

Els jugadors tenen dret a un descans en el mitjà temps. El descans del mitjà temps no deurà excedir de quinze minuts. El reglament de la competició deurà estipular clarament la durada del descans del mitjà temps. La durada del descans del mitjà temps podrà alterar-se únicament amb el consentiment de l'àrbitre.

Recuperació de temps perdut

Cada període deurà ser perllongat per a recuperar tot temps perdut ocasionat per:

· substitucions

· avaluació de la lesió de jugadors

· transport dels jugadors lesionats fora del terreny de joc per a ser atesos

· pèrdua de temps

· qualsevol altre motiu La recuperació del temps perdut quedarà a criteri de l'àrbitre.

Tir penal

En cas que s'hagi de llançar o repetir un tir penal, la durada del període en qüestió serà estesa fins que s'hagi consumat el tir penal.

Temps suplementari

El reglament d'una competició podrà preveure dos temps suplementaris iguals. S'aplicaran les estipulacions de la Regla 8.

Partit suspès

Es tornarà a jugar tot partit suspès definitivament, a menys que el reglament estipuli altre procediment.

XII - Faltes i conducta antisportiva

Les faltes i conducta antisportiva se sancionaran de la següent manera:

Tir lliure directe

Es concedirà un tir lliure a l'equip adversari si un jugador comet una de les següents sis faltes d'una manera que l'àrbitre consideri temerària, perillosa o amb l'ús d'una força excessiva:

· donar o intentar donar una puntada a un adversari

· posar o intentar posar una traveta a un adversari

· saltar sobre un adversari

· carregar contra un adversari

· copejar o intentar copejar a un adversari

· empènyer a un adversari Es concedirà així mateix un tir lliure directe a l'equip adversari si un jugador comet una de les següents quatre faltes:

· en el moment de lluitar pel baló, dóna una puntada a l'adversari abans de tocar el baló · subjectar a un adversari

· escopir a un adversari

· tocar el baló amb les mans deliberadament (s'exceptua al guardameta dintre de la seva pròpia àrea penal) El tir lliure directe es llançarà des del lloc on es va cometre la falta.

Tir penal

Es concedirà un tir penal si un jugador comet una de les deu faltes esmentades dintre de la seva pròpia àrea penal, independentment de la posició del baló i sempre que el mateix estigui en joc. Tir lliure indirecte Es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip adversari si un guardameta comet una de les següents cinc faltes dintre de la seva pròpia àrea penal:

· donar més de quatre passos mentre reté el baló en les seves mans, abans de posar-lo en joc

· tornar a tocar el baló amb les mans després d'haver-lo lloc en joc i sense que qualsevol altre jugador l'hagi tocat

· tocar el baló amb les mans després que un jugador del seu equip l'hi hagi cedit amb el peu

· tocar el baló amb les mans després d'haver-lo rebut directament d'un servei de banda llançat per un company

· perdre temps Es concedirà així mateix un tir lliure indirecte a l'equip adversari si un jugador, en opinió de l'àrbitre:

· juga de forma perillosa

· obstaculitza l'avanç d'un adversari

· impedeix que el guardameta pugui treure el baló amb les mans · comet qualsevol altra falta que no hagi estat anteriorment esmentada en la Regla 12, per la qual el joc sigui interromput per a amonestar o expulsar a un jugador. El tir lliure indirecte es llançarà des del lloc on es va cometre la falta.

Sancions disciplinàries

Faltes sancionaries amb una amonestació Un jugador serà amonestat i rebrà la targeta groga si comet una de les següents set faltes:

 • ser culpable de conducta antisportiva

 • 2. desaprovar amb paraules o accions

  3. infringir persistentment les Regles de Joc

  4. alentir la represa del joc

  5. no respectar la distància reglamentària en un servei de cantó o tir lliure

  6. entrar o tornar a entrar en el terreny de joc sense el permís de l'àrbitre

  7. abandonar deliberadament el terreny de joc sense el permís de l'àrbitre

  Faltes sancionaries amb una expulsió

  Un jugador serà expulsat i rebrà la targeta vermella si comet una de les següents set faltes:

  o ser culpable de joc brusc greu

  o ser culpable de conducta violenta

  o escopir a un adversari

  o a qualsevol altra persona

  o impedir amb mà intencionada un gol

  o malmetre una oportunitat manifesta de marcar un gol (això no val per al guardameta dintre de la seva pròpia àrea penal) o malmetre l'oportunitat manifesta de marcar un gol a un adversari que es dirigeix cap a la meta del jugador mitjançant una falta sancionable amb tir lliure o penal o emprar llenguatge ofensiu, groller i obscè o rebre una segona amonestació en el mateix partit

  XIV - El tir penal

  Es concedirà un tir penal contra l'equip que comet una de les deu faltes que comporten un tir lliure directe, dintre de la seva pròpia àrea penal mentre el baló està en joc. Es podrà marcar un gol directament d'un tir penal. Es concedirà temps addicional per a poder executar un tir penal al final de cada temps o al final dels períodes del temps suplementari.

  Posició del baló i dels jugadors

  El baló:

  · es col·locarà en el punt penal

  L'executor del tir penal:

  · deurà ser degudament identificat

  El guardameta defensor:

  · deurà romandre sobre la seva pròpia línia de meta, enfront de l'executor del tir, i entre els pals de la meta fins que el baló estigui en joc

  Els jugadors, excepte l'executor del tir, estaran situats:

  · en el terreny de joc

  · fora de l'àrea penal

  · darrere del punt penal

  · a un mínim de 9,15 *m/ del punt penal

  L'àrbitre

  · no donarà el senyal d'executar el tir penal fins que tots els jugadors es trobin situats en una posició conforme a la Regla

  · decidirà quan s'ha consumat un tir penal

  Procediment

  · l'executor del tir penal pateará el baló cap a avant

  · no podrà tornar a jugar el baló fins que l'esfèric no hagi tocat a altre jugador

  · el baló estarà en joc en el moment que és pateado i es posa en moviment Quan s'executa un tir penal durant el curs normal d'un partit o quan el període de joc s'ha perllongat en el primer temps o al final del temps reglamentari a fi de llançar o tornar a llançar un tir penal, es concedirà un gol si, abans de passar entre els pals i sota el travesser:

  · el baló toca un o ambdós pals i/o el travesser i/o al guardameta

  Contravencions sancions Si l'àrbitre dóna el senyal d'executar el tir penal i, abans que el baló estigui en joc, ocorre una de les següents situacions: L'executor del tir infringeix les Regles de Joc: · l'àrbitre permetrà que continuï la jugada · si el baló entra en la meta, es repetirà el tir · si el baló no entra en la meta, no es repetirà el tir El guardameta infringeix les Regles de Joc:

  · l'àrbitre permetrà que procedeixi la jugada

  · si el baló entra en la meta, es concedirà un gol

  · si el baló no entra en la meta, es repetirà el tir Un company de l'executor del tir penetra en l'àrea penal o es col·loca davant del punt penal o a menys de 9,15 m del mateix:

  · l'àrbitre permetrà que continuï la jugada · si el baló entra en la meta, es repetirà el tir · si el baló no entra en la meta, no es repetirà el tir

  · si el baló rebota des del guardameta, el travesser o des d'un pal de la meta i és tocat per aquest jugador, l'àrbitre interromprà el partit i ho reprendrà amb un tir lliure indirecte a favor de l'equip defensor.

  Un company del guardameta penetra en l'àrea penal o es col·loca davant del punt penal o a menys de 9,15 *m/ del mateix:

  · l'àrbitre permetrà que continuï la jugada

  · si el baló entra en la meta, es concedirà un gol

  · si el baló no entra en la meta, es repetirà el tir Un jugador de l'equip defensor i de l'equip atacant infringeixen les Regles de Joc:

  · es repetirà el tir Si, després que s'hagi llançat un tir penal: l'executor del tir toca per segona vegada el baló (excepte amb les seves mans) abans que l'esfèric hagi tocat a altre jugador:

  · es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip contrari des del lloc on es va cometre la falta l'executor toca intencionadament el baló amb les mans abans que l'esfèric hagi tocat a altre jugador:

  · es concedirà un tir lliure directe a l'equip contrari des del lloc on es va cometre la falta el baló és tocat per un cos aliè en el moment que es mou cap a avant:

  · es repetirà el tir el baló rebota al terreny de joc del guardameta, el travesser o els pals, i és després tocat per un cos aliè: · l'àrbitre detindrà el joc

  · el joc es reprendrà amb baló a terra des del lloc on va tocar al cos aliè.

  REGLA 1

  La superfície de joc

 • Dimensions

 • La pista o terreny de joc serà de superfície rectangular. Els costats del rectangle més llargàries es denominen línies de banda, i els costats menors línies de fons. Longitud: 40 m Amplària: 20 m Excepcionalment es podrà autoritzar una variació en més o menys, sobre un màxim de dos metres.

 • Es recomana que hagi un àrea de seguretat que deu envoltar els límits exteriors del terreny de joc. En els partits Internacionals els marges de seguretat deuran ser com a mínim de 1 (un) metre des de la línia de banda i 2 (dos) metres en les línies de fons.

 • Traçat de la pista

 • Totes les línies formen part de la zona que delimiten. Les línies deuran tenir una amplària de vuit (8) centímetres, i el color dels seus traços deu ser tal, que permeti una clara diferenciació de la resta de les línies existents, així com del color del terreny de joc. Línia central Les línies laterals o de banda s'uniran en la seva part central per mitjà d'una línia recta, perpendicular a les mateixes, denominada línia central.

  Cercle central En el centre de la pista, serà traçat un cercle de tres (3) metres de ràdio, denominat cercle central.

 • Àrea de penal

 • Estarà delimitada per tres línies. Una línia recta de 3 (tres) metres de longitud paral·lela a la línia de fons, traçada a una distància de 6 (sis) metres d'aquesta. Les unes altres dues línies seran les dues corbes resultants del traçat de dues circumferències de 6 (sis) metres de ràdio, amb el centre en la base de cadascun dels pals de la porteria, les quals uniran els extrems de l'anterior línia paral·lela a la línia de fons.

 • Punt de penal

 • A una distància de sis (6) metres del centre de cadascuna de les porteries es marcaran dos cercles de 10 centímetres de ràdio, cridats punt de *penalty/, des d'on s'executaran els esmentats càstigs.

 • Punt de doble penal

 • A una distància de deu (10) metres del centre de cadascuna de les porteries, i paral·leles a les línies de fons, es marcaran sengles línies de deu (10) centímetres de longitud, que es cridaran línies de doble *penalty/, i des de les quals s'executessin tals càstigs.

 • Zona de substitucions

 • Sobre la línia del costat on estan els bancs de suplents i perpendicularment a ella, es traçaran dues línies de 80 (vuitanta) centímetres de llargària (quedant 40 cm. a l'interior del terreny de joc i 40 cm. a l'exterior) a una distància de 5 (cinc) metres d'un costat i de l'altre de la línia de mig camp. En l'espai situat entre el mitjà camp i la línia de substitucions de la seva banqueta, deuran sortir i entrar els jugadors quan es produeixi una substitució.

 • L'espai situat des de cadascuna d'aquestes línies fins el final de cadascun de les banquetes serà la zona utilitzada pels entrenadors per a instrucció dels jugadors en els temps morts.

 • Les metes

 • Deuran trobar-se situades sobre les línies de fons, en la seva part central, no podent estar fixades sòlidament al sòl. Consistiran en dos pals verticals, equidistants dels cantons i units en la part superior per un travesser horitzontal. La distància (mesura interior) entre els pals serà de 3 metres i la distància de la vora inferior del travesser al sòl serà de 2 metres. La profunditat de la meta, és a dir, del costat intern d'ambdós pals cap a l'exterior de la superfície de joc, serà d'almenys 80 centímetres en la seva part superior i de 100 centímetres a nivell del sòl. Els pals i el travesser tindran la mateixa amplària i espessor, 8 centímetres. Les línies de meta tindran la mateixa amplària que els pals i el travesser.

 • Les xarxes, que deuran ser de cànem, yute o nylon, s'enganxaran en la part posterior dels pals i el travesser, i la part inferior estarà subjecta a tubs encorbats o a qualsevol altre suport adequat d'aguant.

 • Les cares dels pals i travessers estaran pintades en dos colors alternatius, que es distingeixin clarament del sòl i del camp. En els dos angles superiors d'unió de pals i travessers, cada franja de pintura deu amidar 28 (vint-i-vuit) centímetres i ésser del mateix color. La resta de les franges seran de 20 (vint) centímetres.

 • Superfície de joc

 • Deurà ser homogeni, llis i lliure d'asprors. No podrà tenir declivi. Podrà ser de fusta, *parquet/, asfalt, cautxú, ciment o material plàstic compacte. No seran permesos els terrenys de joc d'herba (natural o artificial), terra o cendra.

 • Lloc per a la taula del anotador-cronometrador

 • Les pistes de joc disposaran obligatòriament, en lloc central i inaccessible als espectadors, d'una taula i cadires on puguin exercir funcions el *Anotador/ *Cronometrador/ i el Representant de l'Entitat Organitzadora si l'hagués. Estarà situada a una distància d'un metre de la línia lateral com a mínim, per la part exterior del terreny

 • Lloc per a jugadors reserves, tècnics, mèdics i/o auxiliars d'equip

 • Seran fixats en llocs distints i apropiats, situats en els marges laterals, de manera inaccessible als espectadors. Deuran guardar una distància mai inferior a 5 (cinc) metres de la línia de mig camp. Tindrà preferència per a elegir lloc per a tot la trobada l'equip organitzador.Cap dels components de la banqueta podrà apropar-se a menys de cinc metres de la taula de *anotadores/. A aquests només podrà dirigir-se l'Entrenador o Delegat de l'equip, o segon entrenador en cas de desqualificació del primer, degudament acreditat a aquest efecte i en els moments que autoritzen les presents regles. Les persones que podran estar en la banqueta, prèvia inscripció en acta, seran: 7 (set) jugadors reserves i 7 (set) membres del cos tècnic (entrenador, 2° entrenador, delegat, fisioterapeuta, mèdic, auxiliar, *etc/.), estant limitat el nombre d'auxiliars a un màxim de 4 (quatre). L'entrenador, o 2º entrenador en cas de desqualificació del primer, és l'únic component de la banqueta que pot romandre dempeus en el transcurs del partit. La seva zona de moviment estarà compresa des del final de la seva zona de substitucions fins la línia de fons d'on estigui situat la seva banqueta, sense poder incidir en el desenvolupament o represa del joc, ni impedir la visibilitat del *cronometrador/.

 • Marcador

 • Deurà existir en condicions de perfecta visibilitat per al jutge de taula, jugadors i públic en general, un marcadorcronometrador on constarà el temps que resta per a la conclusió de la trobada i on es vagin anotant els gols vàlids a mesura que s'originin.

 • Altura lliure d'obstacles

 • En els partits que reglamentàriament es determini, serà obligatòria la utilització de Sala o Pavelló cobert, el qual deurà tenir una altura mínima admissible lliure d'obstacles de 5 (cinc) metres.

 • Homologació

 • Aquells terrenys de joc que no compleixin els anteriors requisits, deuran ser expressament homologats per l'entitat organitzadora de cada competició per a la celebració de trobades de la mateixa.

  REGLA 2

  El Baló

  Els balons que s'utilitzin seran dels models homologats o autoritzats per la Federació Madrilenya de Futbol Sala.

  El club organitzador deurà tenir com a mínim dos (2) balons disposats per a la celebració de la trobada, els quals deuran ser presentats als àrbitres en el seu vestuari per al seu control, sent aquests responsables dels mateixos fins la seva devolució a l'equip a la finalització de la trobada.

  o Serà esfèric.

  o Serà de cuir o altre material adequat.

  o Tindrà una circumferència entre 61 i 64 centímetres.

  o Tindrà un pes d'entre 410 i 430 grams al començament del partit.

  o Tindrà una pressió equivalent a 0,4-0,6 atmosferes (400- 600 cm2) al nivell del mar.

  o Deixant-lo caure des d'una altura de 2 (dos) metres, no deurà rebotar menys de 50 centímetres ni més de 65 centímetres en el *primer/ pot.

 • Baló defectuós

 • o Si el baló rebenta

  o es danya durant un partit: s'interromprà el joc.

  o Es reprendrà el joc per mitjà de pot neutral, executat amb el nou baló i en el lloc on es va danyar el primer.

  o Si el baló rebenta o es danya en un moment que no està en joc (servei inicial, servei de meta, servei de cantó, tir lliure, tir penal o servei de banda), el partit: es reprendrà a mesura que a les Regles. o El baló no podrà reemplaçar-se durant el partit sense l'autorització de l'àrbitre, encara que els capitans respectius dels equips podran proposar la substitució d'un balon defectuós, resolent l'àrbitre referent a això.

  REGLA 3

  Nombre de jugadors

 • Jugadors Cada equip es compon de dotze (12) jugadors que podran ser inscrits en l'acta de la trobada. Abans de l'inici del partit només es lliuraran als àrbitres les llicències d'aquells jugadors i tècnics que es trobessin presents, podent-se incorporar la resta, fins un màxim de 12 jugadors, i set membres del cos tècnic durant el transcurs de la primera meitat de la trobada, devent per a això lliurar la llicència al anotadorcronometrador o als àrbitres. Amb l'inici del descans, és a dir, en el moment que l'àrbitre assenyali el final de la primera meitat de la trobada, es tancarà l'acta a l'efecte d'inscripció de jugadors i membres del cos tècnic, no podent fer-lo cap persona més. Només podran estar en el terreny de joc, com a màxim, 5 jugadors per equip, dels quals obligatòriament un serà el porter. No es permetrà el començament d'una trobada sense que un dels equips o ambdós, tinguin com a mínim 5 (cinc) jugadors. A aquest efecte existirà un temps d'espera de cortesia, el qual serà de deu (10) minuts contats a partir de l'hora assenyalada per al començament de la trobada. Si després de transcorregut aquest temps, un dels equips o ambdós, no reunís el mínim de cinc (5) jugadors per a iniciar la trobada, els àrbitres prendran la decisió de suspendre el partit. Si un equip, per qualsevol circumstància de les contemplades en les presents regles quedés reduït durant una trobada a tres (3) o menys jugadors en el terreny de joc, els àrbitres prendran la decisió de suspendre el partit A un dels jugadors de cada equip serà confiada la funció de capità, corresponent-li: Anar degudament identificat amb un *brazalete/, col·locat en el seu braç esquerre. *oRepresentar/ al seu equip durant el joc, sent *corresponsable/ de la conducta que deuen observar els seus companys abans, durant i després de les trobades. o En cas d'absència del delegat o entrenador, subministrar obligatòriament a l'àrbitre o *anotador/-*cronometrador/ les llicències i els nombres de dorsal de cada jugador del seu equip. *oSólo/ ell, o en la seva absència el porter, pot dirigir-se als àrbitres per a informació especial, quan aquesta sigui necessària, i sempre en termes cortesos. Cap altre jugador podrà dirigir-se als àrbitres o al *anotador/-*cronometrador/. *oFirmar/ abans de l'inici de la trobada, o quan sigui requerit per a això, l'acta del partit, certificant d'aquesta manera que tots els jugadors del seu equip que estiguin inscrits en l'acta es troben presents en la pista. No és necessari que el capità es trobi en la pista a l'inici de la trobada. En cas d'absència del capità, per a qualsevol situació, l'àrbitre es dirigirà al porter de l'equip.

 • Procediment de substitució

 • En qualsevol partit d'una competició oficial organitzada per la *FIFA/, una confederació o una associació nacional podrà haver substituts. Es permetrà un nombre il·limitat de substitucions. Un jugador que ha estat reemplaçat podrà *reingresar/ en la superfície de joc substituint a altre jugador. El jugador expulsat (targeta vermella), durant el partit no podrà ser substituït. Per a efectuar una substitució, deurà ser avisat el jutge de taula. Una substitució pot realitzar-se sempre, estigui o no el baló en joc, si s'observen les següents disposicions: El jugador que surt de la superfície de joc el deu fer per la línia de banda en la zona de substitucions del seu propi equip. El jugador que entra en la superfície de joc deu fer-lo per la mateixa línia de banda en la zona de substitucions i únicament quan el jugador que sali traspassi completament la línia de banda, excepte en cas de lesió o temps mort. Un substitut se sotmet a l'autoritat i jurisdicció dels àrbitres, sigui o no cridat a participar en la trobada. La substitució es completa quan el substitut entra en la superfície de joc, moment en el qual es converteix en jugador, mentre que el jugador a qui reemplaça deixa de ser-lo. Les substitucions seran volants, sense necessitat de parar el joc, inclosa la del porter. El *guardameta/ únicament podrà canviar el seu lloc per l'altre jugador-porter indicat en l'acta abans de l'inici de la trobada, o per un jugador de camp que s'indicarà en el moment de realitzar la substitució. Aquest deurà estar degudament equipat segons les Regles de Joc (Regla IV, apartat 4°). Aquest últim jugador no podrà realitzar, a partir d'aquest moment, funcions de jugador de camp. En tots aquelles trobades en els quals, estant designat, no es presentés el anotadorcronometrador, i se celebrin sense la seva presència, la forma d'efectuar les substitucions serà la següent: Els canvis es deuran sol·licitar a l'àrbitre, i aquest els autoritzarà sempre que el baló no es trobi en joc. El jugador que abandona el terreny de joc el deu fer per la zona de substitucions més pròxima a la seva banqueta, i el jugador que entra deu fer-lo per la mateixa zona, però mai abans que el jugador que sali traspassi totalment la línia de banda. Amb la finalitat d'evitar pèrdues de temps que, de manera intencionada es poguessin produir amb motiu d'efectuar les substitucions en el supòsit anterior, l'àrbitre estarà facultat per a afegir, a la durada establidaestablerta de cada període de joc, el temps que consideri s'ha perdut de forma intencionada, amb la finalitat que la durada de les trobades sigui l'establidaestablerta.

  REGLA 4

  Equipació dels jugadors

 • Seguretat Els jugadors no utilitzaran cap equipament ni duran cap objecte que sigui perillós per a ells mateixos o els altres jugadors (inclòs qualsevol tipus de joies), i que així sigui considerat per l'àrbitre per a la pràctica d'aquest esport.

 • Equipament bàsic

 • L'equipament bàsic obligatori d'un jugador serà:

  o Samarreta de màniga curta

  o de màniga llarga.

  o Pantalons curts, si s'utilitzessin pantalons tèrmics aquests tindran el color principal dels pantalons.

  o Mitjanes.

  o Calçat, sent el seu ús obligatori. L'únic tipus permès serà sabatilles de lona

  o cuir tou amb sola de goma o altre material similar.

  o L'ús de canalleres espitlleres, s'estableix amb caràcter opcional. Aquestes deuran estar cobertes completament per les mitjanes i deuran ser d'un material apropiat (goma, plàstic o un material similar), i deuran proporcionar un grau raonable de protecció.

  Les ulleres en els jugadors no seran permeses, tret que aquestes siguin totalment de material plàstic, devent el portador o portadors de les mateixes presentar als àrbitres, juntament amb les llicències i abans de cada partit, un certificat signat i segellat per la F.M.F.S. en el qual s'autoritzi la seva utilització.

 • Samarreta

 • S'usaran obligatòriament samarretes amb els nombres en l'esquena de l'I al 20 i aquests tindran una longitud compresa entre 15 (quinze) i 20 (vint) centímetres. Serà també obligatori el contrast entre el nombre i la samarreta. El nombre de dorsal deurà figurar també en la part davantera de l'equipament (en la samarreta o en els pantalons), encara que de menor grandària.

 • El Guardameta

 • El guardameta podrà utilitzar pantalons llargs. Cada guardameta vestirà colors que ho diferenciïn dels altres jugadors i dels àrbitres. Si un jugador substitueix al guardameta, deurà dur el nombre dorsal que li correspon en una samarreta de guardameta.

 • Sancions

 • Els jugadors deuran presentar-se en la superfície de joc degudament equipats, amb les mitjanes pujades i les samarretes per dintre dels pantalons, podent ser retirats temporalment si ocorre el contrari. L'àrbitre ordenarà al jugador infractor abandonar la superfície de joc perquè posi el seu equipament en ordre o ho completi amb la peça faltant

  REGLA 7

  Durada d'un partit

 • Períodes de joc El temps de durada d'un partit és de 40 (quaranta) minuts cronometrats, en dos temps iguals de 20 minuts cadascun. Per a les categories *ALEVIN/, *BENJAMIN/ i PREBENJAMIN, la durada del partit serà de trenta (30) minuts cronometrats, dividits en dos (2) períodes de quinze (15) minuts cadascun, amb un descans entre ambdós que en cap cas superarà els deu (10) minuts. Abans de l'inici de cada temporada, la Comissió Tècnica de Competició, podrà determinar la durada de les trobades de categories BASE i d'aquelles altres que estableixi, d'acord amb les necessitats de cada competició i les prioritats corresponents. La durada de qualsevol dels períodes deurà ser prorrogada per a permetre l'execució d'un *penalty/ , doble penal o d'un tir lliure sense barrera, una vegada esgotat el temps reglamentari.

 • Temps mort Els equips tenen dret a sol·licitar un minut de temps mort en cadascun dels períodes. Es deuran respectar les següents disposicions:

 • o Per a sol·licitar dits temps, els capitans en pista es dirigiran als àrbitres, mentre que els entrenadors i delegats ho faran al anotadorcronometrador.

  o El minut de temps mort es concedirà únicament quan l'equip sol·licitant estigui en possessió del baló.

  o El cronometrador avisarà de la sol·licitud de temps mort quan el baló estigui fora de joc, utilitzant un silbat o un senyal acústic diferent de les usades pels àrbitres.

  o Durant els temps morts, els jugadors dintre de la zona d'instrucció de temps morts, podran asseure's en les seves respectives banquetes, igual que el cos tècnic podran penetrar en el terreny de joc. Quan els equips es quedessin sense entrenador, per desqualificació o expulsió, o per no presentar la corresponent llicència d'entrenador o monitor, en ocasió de la petició de temps morts, no es permetrà la presència dels jugadors en joc al costat de les banquetes dels reserves, devent romandre reunits en el cercle central de la pista, rebent únicament instruccions del capità en pista de l'equip. Els àrbitres en aquest cas només permeten l'accés a la pista del metge o massatgista, per a assistència dels jugadors. Tots els components de la banqueta deuran romandre asseguts, no podent donar ordres durant dites temps morts. Durant la celebració de la trobada, només li serà permès al *primer/ entrenador, o al segon entrenador en cas de desqualificació del primer, romandre dempeus i desplaçar-se per la banda dintre de la seva zona de mobilitat, sempre que no pertorbi el normal desenvolupament del joc. En cap cas podran romandre dempeus alhora els dos entrenadors del mateix equip, si els hagués.

  o Si un equip no sol·licita el temps mort que li correspon en el *primer/ període, seguirà gaudint únicament d'un minut de temps mort en el segon període.

  o Si el reglament de la competició estipula que es deuen jugar pròrrogues al final del temps reglamentari, no haurà temps morts en les pròrrogues.

  o Els òrgans competents podran variar la durada dels partits i del descans dels mateixos, amb caràcter excepcional i en general per qüestions derivades de la transmissió televisada dels mateixos.

 • Interval del mitjà temps

 • L'interval entre els dos períodes no durarà més de 10 minuts, les normes reguladores de cada competició podran fixar la durada del mateix.

  Fútbol y fútbol sala
  Fútbol y fútbol sala
  Fútbol y fútbol sala
  Fútbol y fútbol sala
  Fútbol y fútbol sala
  Descargar
  Enviado por:Kavier
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va interesar