Ciencias Empresariales


Fondaments de l'economia de l'empresa


1. FONAMENTS DE L'ECONOMIA DE L'EMPRESA

1.1 L'empresa com a Realitat: Introducció Conceptual

Enf. Admin Conjunt d'elements, tècnics i financers ordenats segons una determinada jerarquia

Empresa

Enf. Econom. Agent que organitza amb eficiència els factors

NEGOCI INDUSTRIA SOCIETAT MERCANTIL EXPLOTACIÓ PLANTA

Qualsevol activitat Activitat amb la Unitat jurídica que regula Conjunt de Processos Lloc on es

Econòmica Relacionada Finalitat d'ela- el patrimoni del que son Tecnològics. Pels quals desenvolupa

Amb la compra i venda vorar objectes. Titulars 2 ð Persones. Un conjunt de factors l'activitat

De coses son convertits en resultats econòmica

1.2 L'empresa i la seva evolució

FEUDALISME: Transformacions Primàries i artesanals dels factors productius, (organització familiar).

MERCANTILISME: Manté la simplicitat organitzativa, que dona pas a la comercialització de productes.

CAPITALISME INDUSTRIAL (1a rev. industrial)

 • Taylor: Teoria sobre l'organització científica del treball. Estudia l'" de la productivitat amb una bona organització

 • Fayol: Teoria de l'administració de l'empresa

  • Divideix les activitats industrials en: tècniques comercials/financeres/de seguretat /comptables/administratives.

  • Acte Administratiu= Previsió, organització, comandament, coordinació, control..

CAPITALISME FINANCER I INTERNACIONAL: Moviments financers arreu del mon, que porten a la ruptura de la propietat.

1.3 Funcions de l'empresa en l'economia de Mercat

1. Organitza el procés de producció : efectuant transaccions i establint relacions entre els diferents agents.

2. Genera rendes monetàries.

3. Assumeix i redueix els costos de mercat i els costos d'informació.

4. Assumeix el risc inherent a l'activitat econòmica.

5. Desenvolupa el sistema econòmic, creant riquesa i treball.

.

 • Elements de l'empresa

  • Recursos econòmics clàssics (terra i capital):

  Capital Financer Tangible (matèria primera, maquinaria)

  Capital tècnic

  Intangible (Patents, know how)

  • Representen la força d treball o capital humà Amb ànim de control.

   • Propietaris del capital Simples inversors financers.

   • Treballadors

   • Directius o administradors

  2. CONCEPTE DE L'EMPRESA

  2.1 Dimensions conceptuals de l'empresa

  Definició d'empresa: L'empresa es una unitat econòmica que combina els diferents factors productius ordenats segons una determinada estructura organitzativa, localitzats en una o més unitats tècniques i físiques i dirigit sobre la base de certa relació de propietat i control amb l'ànim d'assolir uns objectius entre els que es destaca el benefici empresarial..

  • Dimensió Funcional: Paper de l'empresa en l'economia de mercat. (Empresari= Organitzador de l'activitat econòmica).

  • Dimensió financera: Unitat creadora de riquesa i moviments de capital.

  • Dimensió Jurídica - mercantil: Parteix de la consideració de l'empresa dotada de personalitat jurídica per contractar com a societat mercantil, amb d'altres agents i propietaris de factors econòmics.

  • Dimensió Social: Relacions existents dins de un grup de essers humans. En les que s'observen questions de tipus cultural i polític.

  • L'empresa com a sistema: Anàlisis dels sistemes empresarials

  • (Sistema Obert ! Relacionant unes entrades i unes sortides)

   (inputs) (outputs)

   SORTIDES

   ENTRADES PROÇES

   DE TRANSFORMACIÓ

   Control

   Regulació

   Definició de l'empresa com a sistema:

   Conjunt d'elements agrupats en subsistemes i ordenats segons certa estructura, relacions que mitjançant unes funcions característiques assoliran els objectius fixats, definits per un pla comú i desenvolupats per unes estratègies, i per tant seran observables per mitja dels estats del sistema.

  • Concepte de l'empresa com a organització

  • Sistema tècnic: Sistema de Direcció: Aspectes administratius

   Tecnologia i les Operacions i organitzatius de l'activitat econòmica.

   De transformació de valors

   Sistema Humà: Te en compte els aspectes socials

   (motivacions i comportaments humans) ENTORN

   Sistema Cultural: Sistema polític

   Te en compte aspectes culturals Te en compte els aspectes de

   o valors. I normes. Poder que afecten els resultats

   de l'organització.

  • L'empresa com a realitat socioeconomica

  • L'empresa ha de ser:

   * Eficient: Ha d'assolitre els objectius amb el minim d'esforç possible.

   * Adaptable: Ha d'evolucionar dinamicament.

   * Estable: Ha d'intentar absorbir i neutralitzar els efectes dels agents negatius.

   Persones Interessades amb el funcionament de l'empresa:

   E

   CAPITALISTES: Aporten el capital a canvi de dividends.

   M

   P

   PERSONAL: Aporten treball a canvi de salari

   R CLIENTS

   (ingressos per vendes)

   PROEVEDORS: Els interesa el bon funcionament de l'empresa, E

   Perque l'empres es un client seu.

   S

   CORPORACIONS (Publiques) [estat, ajuntament]: estan interesats A

   A millorar el PIB i rebre impostos

   3.2 Funcions de l'empresa

   1. Quins Bens s'han de produir?? S'ha de determinar a quina classe de necessitats es donarà mes importància i a quins productes li seran assignats els escassos factors disponibles.

   2. Com s'han de produir??? Em de tenir clar la tecnologia que volem emprar i la qualitat demanda pels productes i serveis.

   3. Per a qui s'ha de produir?? Qui serà el destinatari dels nostres productes.

   La funció de l'empresa en l'economia de mercat serà:

   * Posar els bens produïts a disposició dels consumidors.

   * Per poder dur a terme la seva activitat productiva, l'empresa ha hagut d'adquirir factors productius i pagar-los.

   3.3 El paper del benefici o excedent de l'empresa

   L'empresa es justifica socialment quan torna en forma de producte el que ella va agafar en forma de factors.

   Una empresa obté un excedent entès com la diferencia entre el valor del que ha produït i el cost per produir-lo.

   En una economia de mercat. El sistema les empreses eficients tenen beneficis i les deficients, pèrdues.

   4.1/4.2 La concepció clàssica de l'empresari i la figura de l'empresari en l'actualitat.

   A. Smith: Teoria de l'empresari com a capitalista (propietari dels factors de producció).

   R. Cantillon: Teoria de l'empresari com a agent o home de negocis ! “Entrepreneur” (emprenedor)

   L'empresari es aquell que compra els mitjans de producció a certs preus i els combina per elaborar un producte.

   Juan Bautista: Teoria de l'empresari com a agent o home de negocis. (desenvolupament de l'obra)

   L'empresari es l'agent que combina els altres elements econòmics, en uns organisme productius o empresa.

   Alfred Marshall: Teoria de l'empresari com a 4t factor de producció.

   L'empresari aporta el coneixement i l'organització, i la seva funció es la direcció de negocis.

   F.H Knight: L'empresari arriscat.

   L'empresari assumeix el risc de l'activitat econòmica, el benefici empresarial es la remuneració al risc.

   Schumpeter: Teoria del desenvolupament econòmic.

   -Teoria de l'empresari innovador: Empresari= Agent principal del desenvolupament econòmic i del canvi tecnològic.

   Simon: El comportament administratiu

   -Teoria de l'empresari control o persona que pren decisions.

   Galabraith: L'empresari com a tecnoestructura

   Separació de la propietat i del control.

   Bennis i Schein: Teoria de l'empresari líder o funció de lideratge.

   Empresari= visionari, motivador i creador de cohesió en el grup humà.

   DEFINICIÓ FORMAL

   Persona que funda o constitueix una empresa. Òrgan individual o col·legial que pren les decisions oportunes per a l'obtenció d'uns objectius que depenen dels grups d'interès presents en les empreses.

   4.3 L'empresari I l'horitzó econòmic

   L'empresari compleix unes funcions en els sistema econòmic que parteixen de l' interpretació i pronòstic del futur.

   1. Percepció 2. Organització

   SECTOR FUNCIÓ SECTOR

   CONSUM EMPRESARI PRODUCCIÓ

   4. Remuneració

   3. Satisfacció

   1a Fase: Interpretar les necessitats del consumidor (estudi de mercat).

   2a Fase: Planificar i dirigir el procés econòmic (programa d'activitats).

   3a Fase: Produir el Bé.

   4a Fase: Distribuir la remuneració entre els factors que han intervingut en el procés.

  • Innovació, Lideratge i actitud estratègica

  • Innovació: Es la conseqüència de la funció R+D en l'empresa. (tenen per finalitat obtenir coneixements científics o tecnològics).

   De producte: Disseny, fabricació i comercialització d'un nou producte, o millora d'un d'existent.

   Tecnològica:

   De Procés: Disseny i fabricació de nous bens d'equip o establiment de nous processos de producció.

   Innovació

   Mètodes de Gestió: Aplicació de les noves tecnologies a les tasques directives.

   Social: Proposta de solucions al problema del sistema humà de l'empresa.

   Lideratge: Actitud per influir a les persones per a que facin de la millor manera possible els objectius marcats.

   Actitud Estratègica: Voluntat de l'empresari x adaptar l'organització i persones als canvis d'entorn.

   Postura Estratègica: Capacitat professional per respondre als reptes, amenaces i oportunitats professionals.

   5. L'economia de la Empresa com a rama del saber

   L'economia d'empres es una ciència empírica que s'ocupa de la realitat empresarial. Es a dir dels fets i fenòmens reals protagonitzats per l'empresa.

   L'economia d'empresa moderna, va començar a formar-se desprès de la II guerra mundial.

   La doctrina amb la que avui compta l'economia d'empresa va començar a formar-se amb les aportacions teòriques d'autors i amb les contribucions tècniques d'aquells autors que es preocupen pels aspectes advertibles en tot estudi econòmic de l'empresa.

   Els podem classificar

   • Escola normativa: Tenen una creença en una font única de coneixement fundada sobre valors i normes de validesa universal.

   • Escola Empirico - realista: Es centra en dos fonts de coneixement; una filosòfica - metafísica i una positiva fundada sobre judicis elaborats mitjançant d'inducció fenomenològica.

   L'economia d'empresa i els seus mètodes

   L'economia d'empresa es una ciència totalment independent i amb identitat pròpia, que s'ocupa d'estudiar determinats fenòmens, tractant de descobrir les lleis que els regeixen, I a la qual li interessa la resolució dels problemes empresarials.

   El mètode que utilitzen els científics, parteix d'un minuciós examen dels fets observats.

   • Un model econòmic pot ser cert si la seva aplicabilitat en el mon real tan sols es probable.

   • Una teoria econòmica es tan sols un model al que se li ha afegit algun teorema d'aplicabilitat, i per tant no pot aproximar-se a la veritat absoluta, en major mesura que el seu teorema de aplicabilitat.

   6. L'empresa i l'entorn

   6.1 Concepte i naturalesa del entorn

   Entorn: Tot allò aliè a l'empresa com a organització, en l'estudi de l'entorn hi ha les següents dimensions.

   D. sociocultural/D. Econòmica/D. Tecnològica/ D. De Política Legal ( Explica el sistema legislatiu i la situació política)

   Nivells de referència (fronteres que delimiten el mitja on pot operar l'empresa)

  • Global: Entorn a escala mundial, on els mercats nacionals es tornen independents.

  • Internacional: Combina de diferents mercats nacionals, no hi ha interdependència entre les parts.

  • País (nacional): entorn vinculat a una determinada nació.

  • Regional: Te en compte un espai econòmic homogeni, segons el factors que el composen. (ex. mediterrani)

  • Local: L'entorn més proper a l'empresa.

  • Factors d'entorn i la seva influencia en l'empresa

  • L'entorn esta caracteritzat per tres atributs:

   • Dinamicitat: Velocitat de canvis en l'entorn.

   • Discontinuïtat: Es la manera amb que els factors de l'entorn es van comportant al llarg del temps.

   • Ambigüitat: Son les maneres amb que es concreten les possibles alternatives a les situacions o manifestacions dels factors de l'entorn.

   Les amenaces mesuren els impactes negatius sobre l'empresa, es a dir les forces que amenacen la seguretat i els objectius de l'empresa.

   Les Oportunitats es mostren com a afectes positius que si son aprofitades poden generar oportunitats per créixer.

   Factors Claus de l'entorn:

   Dimensió socio - cultural: Valors i actituds / Grups Socials / Conflictivitat social / Mercat de treball/ Sindicats.

   Dimensió Econòmica: PIB, Inflació, atur, balança de pagaments, Borsa, recursos energètics, Política industrial.

   Dimensió tecnològica: Política de recerca i desenvolupament / Coneixements científics i tecnològics / infraestructura científica.

   Dimensió Politico - legal: Situació Política / Política econòmica / Legislació econòmica social / Política Fiscal.

  • La resposta de l'empresari La direcció estratègica.

  • La resposta de l'empresari enfront les amenaces i les oportunitats de l'entorn es concreta en el concepte estratègia.

   • L'estratègia es una relació entre l'empresa i el seu entorn.

   • “ “ “ es una resposta a les expectatives de l'empresari.

   • “ “ “ un model de decisió que estableix politiques i objectius a curt termini.

   • “ “ “ sistema de solució dels problemes de l'empresa.

   Anàlisis DAFO

   Amenaces Situacions incertes Situacions negatives

   Anàlisis de l'entorn (debilitats) (amenaces)

   Debilitats Situacions positives Situacions incertes

   (Forces) (Oportunitats)

   Forces Debilitats

   Anàlisis de l'empresa

   (Mirar fotocopies per exemples de DAFOS)

  • La responsabilitat social de l'empresa

   • Produir els productes demandats pel consumidor al menor cost possible.

   • Defensar el medi ambient.

   • Contribuir al desenvolupament econòmic i social, i a la creació de riquesa.

   • La Competivitat de l'empresa

   • Concepte de Competivitat

   • Definició: Posició relativa d'una empresa respecte els seus competidors i aptitud o capacitat per mantenir-la de manera duradora i de millorar-la si això es possible.

   • Anàlisi de la Competivitat de l'empresa.

   • 1. / 2. Dimensions i factors de la competitivitat.

    COMPETIVITAT

    EXTERNA DIMENSIÓ INTERNA

    (situació econom. del País) (Avantatges competitius de l'empresa)

    Factors Intangibles FACTORS TANGIBLES Factors intangibles

    R+D, A. Estratègica R+D, Act. D'estat

    PIB Inflació Tipus de Canvi

    i costos laborals

    3. Fonts dels avantatges competitius

    Economies de Posició.

    DIRECTA Economies de l'experiència

    (condicions competitives El paper de l'esperit innovador i de l'actitud

    I estratègiques del l'empresa) estratègica.

    -Economies que redueixen els Economies de diferenciació del producte.

    FONTS costos i incrementen els marges Economies d'escala.

    D'AVANTATGE de beneficis.

    COMPETITIU Dotació de recursos (RRHH i RRNN)

    Condicions Infraestructura de transports i comunicacions.

    Estructurals Estructura del sistema de ciència i tecnologia.

    INDIRECTA Estructura comp. del mercat (nivell de competència)

    Teixit industrial (relacions entre sectors)

    Condicions La política econòmica del govern

    Politiques El paper dels agents socials

   • Classes d'avantatges competitius

    • Avantatge de cost: Prové de l'existència d'una economia, posició o relació favorable respecte a algun recurs i activitat econòmica, que redueixi costos totals.

    • Avantatge de diferenciació del producte: Capacitat de l'empresa de diferenciar els seus productes dels de la competència, ja sigui per qualitat, imatge de marca o grau de satisfacció dels clients.

    • Avantatge de l'àmbit d'actuació: Es ampli si afecta a tot el mercat, i reduït si afecta a un segment. Es pot potenciar si l'empresa u decideix.

   • Agents de la Competivitat

   • Agents interns: fan referència a les empreses.

    Agents Externs: Fan referència als agents socials i al govern.

   • Mesura de la Competivitat

   • Mesurem la Competivitat mitjançant l'índex de competitivitat o eficiència global (Eg) de l'empresa.

    Ra Resultat o benefici de l' actual empresa

    Eg= R* = Resultat o benefici de la millor Empresa

    Altres formes: CFa

    Cash-flow => Eg = CF* Vendes/treballador => Eg= Va/treb.

    (beneficis+ amort.) V*/treb.

    Anàlisis del les dimensions i orígens de la Competivitat

    Benefici Potencial de l'empresa [el que podria arribar a ser] (Rp) Benefici actual de l'empresa (Ra)

    Eg= Benefici mes alt de la competència (R*) = Benefici Potencial de l'empresa (Rp) = Ee x E0

    Ee= Ebs explica si l'empresa te avantatges competitius o no. Rp

    E0= Ens mesura si l'empresa te capacitat per millorar la seva capacitat c/t R Eficiència estratègica.(Ee)

    Anàlisis dels diferents nivells de competència, amb l'eficiència estratègica (Ee).

    Rn* x Rp

    Ee=

    Ri* Rn* = IVC X IPC

    Rn* => Millor benefici de la competència a nivell nacional.

    Ri*=> Millor benefici de la competència a nivell internacional.

    Rp=> Benefici potencial de l'empresa.

    Rn*

    => Índex dels avantatges comparatius (IVC).

    Ri*

    Rp

    => Índex de posició competitiva (IPC).

    Rn*

    Anàlisis de l'eficiència Operativa:

    Qa Pa Ingressos - costos totals actuals

    E0= x = = Er x Ef

    Qp Pp Ingressos - Costos totals Potencials

    Qa= Quantitats físiques actuals de l'empresa Qb= Quantitats físiques potencials de l'empresa.

    Pa= Preus actuals Pp= Preus potencials

    Qa Pa

    = Eficiència tècnica (Et) =Eficiència financera (Ef)

    Qp Pp

    (mirar Fulles d'exercicis tema 7)

   • L'empresa i l' informació econòmica.

   • Concepte i classes d'informació econòmica

   • L' informació econòmica en una organització pot ser considerada com la circulació bàsica, que permet el desenvolupament de la seva activitat. En conseqüència l'empresa es un sistema d'informació - acció.

    INFORMACIÓ

    DECISIÓ ACCIÓ

    OBJECTIU

    L' informació sempre es un input en el sistema, que permet generar i controlar unes accions que tornaran a produir nova informació.

   • El sistema d'informació de l'empresa

   • L'empresa es una estructura per la qual circula informació, aquets fluxos interns d'informació son necessaris perquè l'empresa pugui dur a terme la seva tasca.

    Aquests fluxos es poden classificar:

    Descendents: Relacions d'autoritat de caps a subordinats.

    Segons direcció Ascendents: Relacions de control o verificació de resultats entre subordinats i control

    Horitzontals: Coordinació de tasques en equip de membres del mateix nivell jeràrquic.

    Fluxos Segons definició Formals: Relacions prèviament definides i comunicades als membres.

    Informals: Relacions interpersonals de comunicació entre els membres.

    De planificació: Relacions entre membres per l'elaboració de: plans, pressupostos

    Segons Funció De decisió: Relacions informatives orientades a l'elecció econòmica per aconseguir els objectius.

    De control: Relacions informatives per seguir les accions anteriors i poder prendre decisions, que permetin aconseguir els objectius.

    Un sistema d'informació consta de 3 elements bàsics.

    • L'informació: Conjunt de dades estructurades d'acord els missatges a comunicar.

    • Els usuaris: Els receptors de l'informació, es a dir els membres de l'organització relacionats amb ella.

    • Els elements de suport: Processos de tractament de informació (mitjans informàtics, suports d'informació).

   • L'informació financera: Comptes anuals.

   • La comptabilitat representa en si mateixa un sistema d'informació que genera unes dades de naturalesa economico - financera coneguda normalment com informació financera.

    L'objectiu dels comptes anuals es:

    -Mostrar una imatge fidel del patrimoni de l'empresa tant des de vista del actiu, com des de vista del passiu.

    - Oferir els resultats de les seves operacions econòmiques, relatius a l'exercici econòmic, de manera que es coneguin els seus beneficis o pèrdues.

    Entenem per comptes anuals:

   • El balanç de situació: Es un estat comptable que reflecteix la situació patrimonial de l'empresa en un moment de temps concret.

   • ! Aquest balanç consta de l'actiu (format per bens i drets) i pel passiu (format per capital i deutes).

   • El compte de pèrdues i guanys: On hi ha les despeses i els ingressos de l'empresa.

   • La memòria: Proporciona informació per analitzar els comptes d'una empresa (Existències, subvencions, normes de valoració, situació fiscal).

   • Informe de gestió: S'ha d'explicar l'evolució dels negocis de l'empresa i la situació actual i futura de l'empresa

   • L'informació social: El balanç o informe social

   • L'informació compleix una finalitat evident de transmetre als agents socials una “imatge fidel”, per a la teoria social, no es suficient per justificar el seu paper en el sistema econòmic. Aquest enfocament requereix una nova informació que permeti aclarir el concepte “responsabilitat social”. Podríem definir l' informe social com: l'informació sobre l' utilitat i el cost de la contribució social de l'empresa, i les conseqüències de la seva activitat econòmica en la societat.

    -Apartats (La jornada laboral i horari, condicions de treball, política de personal, política de remuneració, etc etc.)

   • Oferta , demanda i preu en el mercat

   • Comportament del consumidor i demanda

    • Utilitat (d'un bé): capacitat o actitud per satisfer necessitats // Quantitat de satisfacció que prop. Un bé.

     • Utilitat Total: Quantitat de satisfacció que s'aconsegueix amb el consum o possessió d'una determinada quantitat d'un bé.

     • Utilitat marginal: Increment que s' obté en la utilitat total pel fet d'haver augmentat 1 unitat la quantitat consumida.

    Per analitzar la conducta dels consumidors, s'utilitzen les corbes d'indiferència.

    Corba d'indiferència: Representa totes les combinacions de bens que proporcionen la mateixa satisfacció al consumidor.

    x

    y

    • Els punts situats per sobre de la corba d'indif i a la dreta, son combinacions que preferiria el consumidor, ja que implica un major grau de satisfacció.

    • Els punts per sota de la corba, representen les combinacions no preferides.

    • Quan tenim un conjunt de corbes, parlarem de un “mapa d'indiferència”.

    • Recta Balanç: es aquella combinació de bens que es pot obtenir donada la renda i els preus del bé.

    (veure exemple pags 34,35)

   • Determinats de la demanda i corba de demanda

   • La quantitat de demanda d'un bé depèn de:

    • Preu del propi bé

    • Del preu dels altres bens.

    • De la renda o ingressos del consumidor.

    • Factors sociològics.

    • Preferències dels consumidors.

    Existeixen 3 possibles relacions entre la demanda de un bé i el preu dels altres bens.

   • Si una disminució en el preu del be “Y” provoca una reducció de demanda en un altre bé “X” direm que els bens son substitutius, es a dir quan disminueix el preu del bé, el consumidor compra mes d'aquest i menys dels substitutius.

   • Py

    Px

   • Si una disminució en el preu d'un be incrementa la demanda de l'altre bé, direm que aquets son complementaris. Al baixar el preu d'un complementari, augmenta la demanda dels altres bens.

   • Py

    Px

   • Si 2 bens no estan relacionats, el canvi del preu d'un, no alterarà la quantitat demanada del altre.

   • Normalment un increment de la renda, implica un augment de la demanada del bé. Els bens que obeeixen a aquesta norma s'anomenen bens normals.

    Existeixen 2 excepcions.

    * En alguns casos el canvi de renda pot deixar inalterada la demanda (Aliments barats).

    * En altres casos, es possible que un increment de la renda mes enllà de cert nivell ens porti a una disminució del bé. Si la demanda d'un be disminueix quan la renda augmenta, l'anomenarem bé inferior.

    Quantitat (3)

    Del bé

    (1)

    (2)

    Renda

    • Factors sociològics: Les compres dels consumidors venen donades en alguns casos pels factors sociològics, com per exemple: Classe social, educació, estat civil, edat.

    • Gustos dels consumidors: Hi ha un augment de demanda quan s'imposa una moda.

   • Mesures de la resposta de la demanda: elasticitat de la demanda

   • "q >1 Elàstica = Varia més la

    • Elasticitat= p= q = la demanda que els preus

    (de demanda) "p < Inelàstica = Existeixen bens substitutius

    P Varien mes els preus que la demanda.

    =1 Unitària = Bens vitals (medicaments)

   • L'empresa com a unitat de producció

   • La producció com a activitat: sentit tècnic i sentit econòmic

   • Definició de Producció:

    • Enfocament tècnic: procés físic de transformació de factors o recursos econòmics en determinats productes

    • Enfocament econòmic: procés econòmic que transforma aquests factors en béns o serveis que permeten satisfer necessitats dels consumidors o clients potencials.

    • Enfocament ampli: Conjunt de processos, procediments, mètodes o tècniques que permeten la obtenció de béns i serveis, gràcies a l'aplicació sistemàtica d'unes decisions que tenen com a funció incrementar el valor d'aquests productes per poder satisfer unes necessitats.

   • Funció de producció: Conjunt d'activitats que permeten que es produeixin béns i serveis de manera que s'aconsegueixin uns beneficis.

   • Procés de transformació: La producció com un sistema físic o procés de transformació d'unes entrades (input) en unes sortides (output) planificades, s'haurà d'utilitzar una logística interna (magatzems) abans de transformar els factors, i un cop transformats haurà d'utilitzar una logística externa.

   • Que fan referència a la força de treball: Decisions sobre la quantitat i qualitat dels empleats.

   • Que fan referència al procés: Elecció de la tecnologia, situació de la planta i tipus de procés físic.

    Decisions Que fan ref. a la capacitat: Determinació del volum de producció a aconseguir (m² de la planta)

    Que fan referència als inventaris: Informació sobre els stocks, de seguretat per la logística interna i externa.

    Que fan referència a la qualitat: Accions que permetin millorar si es possible, els nivells de qualitat del producte en totes les etapes de producció.

   • Els factors de la producció

    • Matèries primeres - Mà d'obra - Fonts energètiques - Màquines - Plantes industrials - Equip directiu (factor organitzatiu).

    Els resultats del procés productiu depenen fonamentalment de la manera en que aquests factors es combinen i coordinen.

    10.3 L'unitat de producció: L'explotació i l'empresa

    • Les empreses existeixen com a conseqüència de la divisió social del treball

    Explotació: Conjunt organitzat de mitjans materials i humans que en un determinat espai geogràfic estan dedicats a la producció d'un o més béns o a la prestació d'un o més serveis sota una direcció única.

    Empresa: Organització amb personalitat jurídica, la qual disposant dels necessaris mitjans de producció es dedica a combinar-los per obtenir béns o serveis destinats al canvi procurant en les seves actuacions respectar el principi de economicitat.

    10.4 Classificació dels processos productius

    Processos Manuals: Realitzats integrament utilitzant l'esforç humà

    Segons grau d'intensitat en que s'utilitza el Processos mecànics: Execució compartida entre homes i maquines.

    Factor treball amb relació del Factor capital. Processos automàtics: Intervenció humana reduïda al mínim.

    Producció en cadena: Els llocs de treball es troben ordenats segons la seqüència d'operacions o tasques a realitzar sobre cada unitat del producte.

    Producció Continua: En la producció continua el temps que s'utilitza en cada operació o tasca ha estat determinat prèviament.

    Segons el sistema de Producció. Producció de taller: Agrupació en unitats tècniques en funció de similars habilitats del personal,.

    Producció de projectes: Es tracta de produir determinats béns on les seves qualitats presenten unes característiques singulars degut a la seva originalitat

    • Producció per comanda: Quan es tracta de produir determinats béns on les seves qualitats presenten unes característiques singulars degut a la seva originalitat.

    • Producció per al mercat: és l'empresa qui decideixi lliurement sobre les característiques del producte a fabricar, així com sobre el volum de producció. (pensant en un gran nombre de compradors anònims).

    ENTORN

    Productes

    Serveis

    Dividends

    Salaris

    Informació

    Impostos

    entorn
  Descargar
  Enviado por:Aleix Portell Llobetó
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar