Ingeniero Agrónomo


Edafología


Índex

1.-Preparació de la mostra 3

2.-Assaig de camp 3

_ Salinitat 3

_ Presencia de carbonats 4

_ Colors 4

_ Textura 5

3.- Assajos al laboratori 6

_ Carbonat Càlcic 6

_ Salinitat 6

_ Phmetre 7

_ Matèria Orgànica 8

_ Humitat 9

_ Extracte de Pasta Saturada 9

_ Calci i Magnesi Soluble 10

_ Potassi assimilable 11

4.- Anàlisi granulometria 13

_Destrucció de Matèria Orgànica 13

_ Dispersió 13

_ Separació de Fraccions 13

1.-Preparació de la mostra:

 • Ordenar les bosses de camp.

 • Registrar les mostres.

 • Eixugar a l'aire.

 • Esmicolar els agregats.

 • Tamisat a 2 mm.

 • Percentatge i caracterització de les E. G.

 • Polvoritzat de la part fina de la terra.

 • Conservació de les mostres.

2.-Assaig de camp:

 • Salinitat

Mirarem si les mostres tenen presencia de clorurs (Cl- ) solubles o bé presencia de sulfats (SO4-2) solubles, l'assaig consisteix en filtrar aigua amb la sorra a analitzar, i repartir aquest filtrat en tubs d'assaig.

_ En el cas de veure si té Clorurs (Cl- ) posarem unes gotes de Nitrat de plata (AgNO3) i si apareix:

 • Un precipitat de color blanc es que n'hi ha molt (ho marcarem amb XX).

 • Presenta terbolesa es que la quantitat és mitja (ho marcarem amb X).

 • No apareix cap precipitat, és que queda igual, és que no hi ha (posarem un 0).

_ En el cas de veure si té Sulfats (SO4-2) posarem unes gotes de Clorur de bari (BaCl2) i si apareix:

 • Un precipitat de color blanc és que n'hi ha molt (ho marcarem amb XX).

 • Presenta terbolesa és que la quantitat és mitja (ho marcarem amb X).

 • No apareix cap precipitat, és que queda igual, és que no hi ha (posarem un 0).

_ Resultats:

Les mostres a analitzar són les següents: 400/04

580/04

541/04

Presencia de Clorurs

Presencia de Nitrats

400/04

0

X

580/04

X

X

541/04

XX

XX

 • Presencia de Carbonats

Amb una cullera agafarem sorra i li posarem unes gotes de Àcid Clorhídric de concentració del 11%, si té:

 • Reacció molt forta es que hi ha un alt contingut de carbonats, CO4-2 (ho marcarem amb XX).

 • Reacció normal es que té presencia de carbonats, CO4-2 (ho marcarem amb X).

 • No té reacció llavors es que no ha presencia de carbonats, CO4-2 (ho marcarem amb 0).

Presencia de carbonats

400/04

XX

580/04

0

541/04

XX

 • Colors

Amb l'ajuda del codi Munsell, podrem trobar el color de les nostres mostres, tenint en compte:

 • Matis: Longitud d'ona dominant en la radiació reflexada pel terra).

 • Brillo: Proporció de llum reflexada (0 negre o 10 blanca).

 • Chroma: Puresa relativa del color.

- Realització:

Són cinc colors principals amb cinc colors intermitjos, amb una escala intermitja d'intensitat. Ens ho donen per nombres i lletres, i va classificat com:

Matis, brillo / chroma

Ho farem amb les tres mostres però en sec i mullat.

_ Resultats:

Sec

Moll

400/04

10YR6/4

10YR4/3

580/04

10R6/6

10R4/6

541/04

7'5YR4/6

2'5YR3/3

 • Textura

Aquí el que farem serà agafar una porció de sòl i la mullarem fins fer una pasta. I seguirem el següent esquema:

'Edafología'

_ Resultats:

Marcarem ama una X si es pot i amb un 0 si no es pot.

3 mm

1 mm

Anell 3 mm

Anell 1 mm

Resultat

400/04

X

X

X

0

Predomini Llim

580/04

X

X

X

0

Predomini Llim

541/04

X

0

0

0

Arena 80%

3-.Assajos al laboratori

 • Carbonat Càlcic:

Mirarem el percentatge que té de carbonat càlcic de la nostra terra, això ho farem amb l'ajuda del Calcímetre de Bernard. L'anàlisi es fa amb l'ajuda del àcid clorhídric.

El que fem es posar en un erlenmeyer de 0,5 a 1,0 grams de mostra (400/04), llavors introduïm un tub ple de àcid Clorhídric sense tocar al sòl. Una vegada el tenim col·locat al Calcímetre deixem caure el tub a l'àcid i llavors el Calcímetre de Bernard mesurarà quan carbonat càlcic es desprèn.

Pes mostra 400/04: 0,5037 grams

Carbonat Càlcic

Lectura

Pesada 1

0,1482 g

42,0 cc

Pesada 2

0,2008 g

53,8 cc

Pesada 3

0,3033 g

77,2 cc

_ Càlculs:

% CaCO3 eq = P g CaCO3 x L cc CO2 muestra x 100 g suelo

L cc CaCO3 P g muestra 100 g suelo

% CaCO3 eq = 0,2008 g CaCO3 x 51,80 cc CO2 mostra x 100 g sòl

53,8 cc CO2 0,5037 g CaCO3 mostra 100 g sòl

% CaCO3 equivalent: 38,38 %

 • Salinitat

Detectar si una de les causes de possibles problemes en els cultius és l'excés de sals solubles en el sòl. Ja que el contingut de sals fa augmentar la pressió osmòtica.

Ho analitzarem amb el conductímetre elèctric (C.E), si el resultat és negatiu vols dir que no hi ha salinitat, i que podem conrear tranquil·lament i si surt que té sals llavors tindrem problemes amb el cultiu.

Conductivitat electrica CE= I/P

R = · L/A 1/ = 1/R · I/A

Unitats CE -1/cm = mho/cm a 25 º C

_ Realització:

Extracte 1 : 5: Pes de la mostra 10 grams

Aigua desmineralitzada

Agitació durant 20 minuts

Repos

Filtrat

Lectura de CE1:5

_ Calibració del conductimetre: Temperatura de la solució de guix

Càlcul de CEt

CE25ºc = CEt · Ft

Lectura i ajust de l'aparell

_ Resultats:

Pes mostra 400/04: 10 grams

Aigua: 50 mil·lilitre

_ Calibrat:

CE25ºC = CE24,8ºC · Ft

2,2 dS/m = CE24,8ºC · 1,004

CE24'8ºC = 2,199 dS/m

_ Mostra:

C.E. = 254 µmho x 100 cm x 1 dc mho x dS = 0,254 dS /m

cm 1 m 105 µmho dc mho

0,254 dS /m > 0,2 dS/m

El nostre terra supera el la quantitat màxima de salinitat d'un terra.

 • pHmetre

Ho farem amb l'ajuda del phmetre. Primer el calibrarem amb les dos mostres de solucions de ph=4 i ph=8 a 20ºC de temperatura.

_ Procediment:

Prepararem una solució en suspensió de 1:2,5, ho aconseguirem pesant 10 grams de mostra i 25 cc d'aigua, ho agitarem durant 30 minuts amb l'ajuda del agitador electrònic. Desprès el posem a reposar duran uns altres 30 minuts i desprès mesurarem el ph.

_ Resultats:

Per a la mostra 400/04 ens dona un ph de 8,42 això voldrà dir que és un sòl moderament àcid.

 • Matèria orgànica

Informació de les propietats físiques del sòl, també ens dona els aspectes relacionats amb la nutrició de les plantes, segons els criteris taxonòmics i correcció de càlculs d'anàlisi granulometre. Relació entre el carboni i nitrogen (controla la mineralització orgànica).

Aquesta prova es pot fer per dues vies, la via seca i la via humida, nosaltres farem la via humida, que consisteix amb la reducció del Cr+6 a Cr+3, l'oxidació del carbini orgànic i la valoració de l'excés de l'oxidant amb una sal ferrosa (Fe2+ a Fe+3).

_ Procediment:

Pesem la mostra de 1,0 a 3,0 grams, atacarem el carboni orgànic amb Cr2O7K2 (1 N) 5 cc i 10 cc d'aigua durant uns 20 minuts. Després hi afegim aigua desminaralitzada i unes 7 o 8 gotes d'Ortofenantrolina (que és un indicador) i valorem el carboni amb sal de Mhor, l'excés d'oxidant (si la solució es de color verd es que te molta materia orgànica i si es de color taronja es que te poca matèria orgànica).

Farem un assaig en blanc farem el mateix que em dit abans però sense mostra i tindrà que ser de color taronja.

% C. O = (Vb -Vm)ml x NFe meq x 12 mg C x 1 x 100 g sòl x 1 g C x F

4 meq C p g sòl 100 g sòl 1000 mg C

Pes mostra: 0,5046 g

VB : volumen gastado de sal de Mohr en la valoración del blanco.

Vm : volumen de sal de Mohr gastado para la valoración de la muestra.

NFe = 0,5 meq/ml

Factor (f ) = 1,29

Per calcular la matèria orgànica que conté ho farem:

M.O = % C.O · 1,72

(1,72 es el suposat que en 100 grams de matèria orgànica hi ha 58 grams de carboni orgànic).

_ Resultats:

Pes mostra: 0,5046 g

VB = 10,75 ml

Vm = 7,5 ml

NFe = 0,5 meq/ml

Factor (f ) = 1,29

% C. O = (10,75 -7,5)ml x 0,5 meq x 12 mg C x 1 x 100 g sòl x 1 g C x

4 meq C 0,5046 g 100 g sòl 1000 mg C

x 1,29 = 1,24

% M.O = 1,24 · 1,72

% M.O = 2,14 %

 • Humitat

Per a calcular la humitat que té la nostra mostra, ho farem agafant un determinat volum de la mostra i la posarem a eixugar a l'estufa a 105 ºC de temperatura, ho deixarem fins al dia següent. Ho traurem amb conte perquè crema i ho deixarem al desecador durant uns 30 minuts (per a que s'atemperi la mostra) i ho pesarem i veurem la diferencia de pes.

_ Resultat:

Pes del pot: 108,29 g

Pes de la mostra 5,94 g

Pes del conjunt humit: 114,23 g

Pes de conjunt desprès de l'estufa: 114,17 g

Humitat = Pes humit - Pes sec

Humitat = 114,23 - 114,17

Humitat = 0,06 g

 • Extracte de pasta saturada

Saturació: inclinació de la terra lluenta però no i cor aigua.

_ Procediment:

Agafem 100 grams de mostra i posem aigua fins el punt de saturació i ho tanquem, esperem una hora. Verificarem la saturació i després fem un estracte pel sistema de buit i mesurem CE a una determinada temperatura. Sobretot controlarem el aigua gastada en el procés.

Calibrarem el conductimetre.

Hs = V (cc) · H2O utilitzada x 100

P g Sòl

Hs = 41,60 (cc) H2O utilitzada x 100 = 41,58 %

100,03 g Sòl

Ens pot donar els següents resultats:

Categoria sòls

Hs

Sols argilosos

60 - 100

Sols Llimosos

30 - 50

Sòls Francs

30 - 40

Sòls Arenosos

10 - 15

Sòls guixosos

30 - 35

Tenim un sòl de tipus llimòs.

No vam acabar la practica per falta de temps.

 • Calci i Magnesi solubles

 • Determinació del calci:

Agafarem 10 cc de l'extracte i afegirem 100 cc d'aigua desminaralitzada amb 2 cc de

Sosa i una punta de espàtula. La solució aquesta serà de color rosa, la valorem amb EDTA i ens donarà un color blau.

Faren el mateix per un blanc, o sigui sense mostra, però amb 5 cc de Ca Cl2 .

 • Detrminació de calci amb magnesi:

Agafarem 10 cc de l'extracte i afegirem 100 cc d'aigua desmineralitzada amb 5 cc de solució amortiguadora i una mica de NET. La solució aquesta serà de color violeta, la valorem amb EDTA i ens donarà un color blau.

Farem el mateix per un blanc però sols amb 5 cc de solució amortiguadora i sense mostra però sols 10 cc d'aigua.

_ Resultats:

Substrat (23/04): 5,30 cc

CaCl2 = 8,20 cc

VCaCl2 cc · NCaCl2 eq/l = VEDTA · NEDTA · F

5 cc · (1/0,025) eq/l = 8,20 cc · (1/0,05) eq/l · F

F = 1,22

Vext cc · Cext meq/l = VEDTA cc · NEDTA meq/l · F

10 cc · N ext = 5,30 cc · 1/50 meq/l · 1,22

Next = 0,013 meq/l

VCaCl2 cc · NCaCl2 eq/l = VEDTA · NEDTA · F

5 cc · (1/0,025) eq/l = 10 · (1/0,05) · F

F = 1

Vext cc · Cext meq/l = VEDTA cc · NEDTA meq/l · F

10 cc · N ext = 8,45 cc · (1/0,05) · 1

Next = 0,017 meq/l

 • Potassi assimilable

Determinar una quantitat de potassi directament proporcional al potassi disponible per a les plantes.

Sòl_K+ + Ac. NH4+ Sòl_NH+4 + Extracte

_ Preparació de la columna de percolació: Primer tancarem la clau de la columna, desprès posarem la llana de vidre prensada i afegirem 5 grams de sora de mar i 5 grams de sòl (p). Prepararem un assaig amb blanc. Afegirem acetat amonic fins plenar-la del tot i col·locaré un matrau aforat davall de la columna. Ho deixarem perclorn durant 2 o 3 dies.

_ Preparació per a Potassi: Agafarem una alicuota de 20 cc de A i la posarem en un matrau de 100 cc i afegirem 1 cc de LiCl 2,5 N i aigua fins emplenar a 100 cc, serà B per analitzar.

_ Preparació de patrons ( 0,5;1,0;2,0;5,0;10,0) a partir de la solució mare de 1000 ppm Potassi.

Patrons

Volum final

LiCl cc

Ac. NH+4

Patró 10 ppm

Patró 100 ppm

Patró 1000 ppm

0

100

1

20

0

0

0

0,5

100

1

20

5

0,5

0'05

1

100

1

20

10

1

0'1

2

100

1

20

20

2

0'2

5

100

1

20

50

5

0'5

10

100

1

20

100

10

1

Ara ho analitzaríem amb l'espectrofotometre, però no ho vam poder fer. Els resultats hipotètics són els següents:

Patrons

Lectura

0

0

0,5

0,080

1

0,170

2

0,350

5

0,790

10

1,214

La mostra dona una senyal de: 0,580 (B) ara trobarem la concentració de Potassi a partir dels càlculs i la recta de calibració.

Càlculs:

C (B) mg de k x 100 ml (B) x 100 ml (A) x 1000 g t

1000 ml (B) 20 ml (A) 5 g t 1 Kg t

4-.Anàlisi granulomètric

Percentatge en pes es diferents fraccions granulomètriques (sorra, llim i argila), refereits a la fracció mineral de la terra dina (seca a 105 º C).

 • Destrucció de la matèria orgànica:

Primer destruirem la matèria orgànica present en la nostra mostra on tenim terra, llim i argila. El procediment serà: Pesar entre 10 a 30 grams de sòl en un vas de 900 cc de forma alta, i afegir 20 cc de peròxid d'hidrogen al 30 % i 300 cc d'aigua desminarilitzada. I farem un atac en fre i un en calent.

Mostra 440/04: 20'18 grams i posarem els 20 cc de peròxid d'hidrogen i els 300 d'aigua desmineralitzada. Tapat amb un vidre de rellotge i ho deixem a la campana de gasos.

 • Dispersió

Ara el que farem serà individualitzar les molècules. Farem anar un agent dispersant com es el hexametafosfat sòdic.

Passarem el contingut del got (el que em fet el atac amb fred) a una botella, netejant perfectament el got amb aigua desminalitzada (no perdre mostra). Desprès posarem 10 cc de metafosfat. Llavors el portarem al agitador magnètic durant dues hores.

 • Establim criteris de fracció:

_ Segons la ISSS

Argila

Llim

Sorra Fina

Sorra Grossa

0 - 2 µm

2 - 20 µm

20 - 200 µm

200 - 2000 µm

_ Segons la USDA

Argila

Llim

Sorra Fina

Sorra Grossa

0 - 2 µm

2 - 50 µm

50 - 500 µm

500 - 2000 µm

 • Separació de fraccions:

Per sedimentació separarem la part més fina (argila i llim) i amb el tamizat separarem la part grossa (sorra).

_ La fracció fina (argila i llim) per sedimentació:

Passarem el interior de la botella anterior a una proveta de sedimentació, ens ajudarem d'un embut, passarem moltes vegades aigua desminalitzada tant per la botella com per l'embut. Ho enrasarem a 1000 cc.

Agafarem dos cristalitzadors nets (un per al llim l'altre per al llim + l'argila) i els tararem (amb quatre xifres significatives). Per agafar el llim + argila sacsejarem la mostra i esperarem 4 minuts amb 48 segons, ho farem agafant una pipeta especial i pipetejarem 20 cc per davall de la marca de 10 cm i ho introduïm al cristalitzador del llim + argila, i el introduïm a l'estufa a 105 º C i ho deixem eixugar.

Per al llim agafarem i barrejarem la mostra i mirant la taula i una determinada temperatura sabrem l'estona d'espera i l'altura en que ho em d'agafar. En el nostre cas tindrem la mostra a 26 º c i vam tenir que esperar 4 hores i deu minuts, a una altura de 7,69 cm. Una vegada pipetejat 20 cc amb la pipeta especial o posem al cristalitzador que em tarat per al llim i ho introduïm a l'estufa a 105 º C fins a estar sec.

_ Fracció grossa (arena) el que farem serà tamizar la solució interior de la proveta de sedimentació, d'aquesta forma eliminarem la fracció fina i ens quedarà al tamizador la fracció grossa (més gran de 50 µm). Un cop tamizat posarem la fracció en un cristalitzador i ho posarem a eixugar a l'estufa a 105 º C.

_ Resultats:

Pes cristalitzador

Pes sec + cristalit.

Pes mostra

Argila + Llim

20,8869

21,1009

0,2140

Llim

21,1996

21,3005

0,1009

Arena

25,0584

32,1036

7,0452

Càlculs:

% Argila + Llim = g Llim + Argila x V ml proveta x 100 g frac. Min. x 100

v ml pipeta p g fr. min. 100 g frac. Min.

% Argila + Llim = 0,2140 g x 1000 ml proveta x 100 g frac. Min. x 100

20 ml pipeta 20,10 g fr. min. 100 g frac. Min.

% Argila + Llim = 53,23 %

% Argila = g Argila x V ml proveta x 100 g frac. Min. x 100

v ml pipeta p g fr. min. 100 g frac. Min.

% Argila = 0,1009 g x 1000 ml proveta x 100 g frac. Min. x 100

20 ml pipeta 20,10 g fr. min. 100 g frac. Min.

% Argila = 25,10 %

% Arena = g arena x 100 g frac. min. x 100

p g fr.min. 100 g frac min

% Arena = 7,0452 g arena x 100 g frac. min x 100

20,10 g fr.min. 100 g frac min

% Arena = 35,05 %
Descargar
Enviado por:Etnia
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar