Estética


Desincrustación

Març 9, 2009

2on TRIMESTRE

APUNTS

electroestetica

LA DESINCRUSTACIÓ

La desincrustació és tracta d’un mètode que utilitza la corrent galvànica (corrent continua que manté una intensitat i polaritat constant en el temps) per obtenir una neteja en profunditat exclusiva per zones o pells, grasses. L’objectiu es netejar l’accés de secreció sebàcia, per altra banda no es pot abusar d’aquesta tècnica ja que es produiria l’efecte rebot, per tant la desincrustació la realitzarem amb un interval de temps entre 20-30 dies. La tècnica es basa en la producció d’una reacció química que rep el nom de saponificació (acte o procés de convertir-se en sabó) o sigui els àcids grassos del seu es convina amb l’àlcali de la solución com d’hidròxid sòdic que reacciónara amb els acids grassos del seu, produint la seva transformació sabons.

Aquestes son substancies que ja no son solubles a l’aigua i s’elimina facilment de la pell afavorint-se aixi la neteja en profunditat d’aquest tiùs de pell.

TIPUS DE DISSOLUCIONS

Com a solucio desincrustant es pot utilitzar:

 • Una solucio especifica (preparat) de firmes comercials.

 • Dissolucio aquosa amb bicarbonat sodic NaCO3H al 10%.

 • Dissolució aquosa de sal comuna al 10%.

 • Dissolució aquosa de carbonat sodic al 5%.

AQUESTA TECNICA S’UTILITZA:

Com l’eslectrode passiu una barra o bé una placa fixa a l’esquena o alguna zona a prop de l’electrode que es connecta al pol possitiu.

Com electrode actiu es pot utilitzar qualsevol elecrode embolicat amb una gassa, en solució desincrustant i aquests electrodes el connectarem el pol negatiu.

TECNIQUES D’APLICACIÓ

 • Netejar perfectament la pell, si el mateix dia que practiquem la desincrustació decidim fer una exfoliació millor que sigui suau (un gomage), per evitar sensació desagradable sifos necessari una exfoliació profunda es fara entre sessio i sessio.

 • Tots els comandaments tenen que estar a 0.

 • Prepararem una gassa esterilitzada impregnada amb una solució desincrustant procurant que l’humectació sigui total i uniforme posteriorment s’emvolicara l’elecrode actiu en aquesta gassa.

 • L’electrode actiu connectara sempre al pol negatiu i l’electrode passiu al pol possitiu (en el cas d’utilitzar placa, la recubrirem sempre amb una funda humida amb aigua mineral o suero).

 • Explicar sempre a la clienta la sensació que experimentara un gust a ferro desagradable.

 • Es coloca l’elecrode de tractament en contacte amb la pell de la zona a tractar i es realitzan, moviments circulars (es mantindra un moviment continu i sense perdre el contacte durant el tractament). A l’hora que amb una ma lliure s’anira augmentant la intensitat del corrent find a un valor adecuat, en tot cas no ha de superar 1-1.5 mA adaptant-la sempre a la sensibilitat i tipus de pell de la clienta.

 • La sessio no durara mes de 3-4 min.

 • Per finalitzar la sessio baixeram el potensiometre a 0, avans de retirar l’electrode de sobre la clienta posteriorment es pot continuar amb el tractament mes addient.

ALTRES TECNIQUES QUE ES PODEN ASSOSIAR

 1. Abans de la desincrustacio:

 • Netejar superficialment per millorar els efectes de la desincrustació.

 • Aplicació de vapor per facilitar l’efecte desincrustant.

 1. Despres de la desincrustació:

 • Ionització.

 • Massatge manual amb producte escollit.

 • Mascareta.

CONTRAINDICACIONS

No utilitzar la desincrustació:

 • Zones de la pell que prestin ferides.

 • Qualsevol lesio o alteració cutanea. (granets, inflamacions...).

 • Persones amb problemes circulatoris (coperosis, telajectacies...).

 • Dones geswtants o portadores de DIU.

 • Persones amb marcapasos cardiac.

 • Zones del cos properes a protesis metaliques.

 • Persones sensibles al pas del corrent.

 • Zones anestesiades.

 • Persones epileptiques.

MANTENIMENT

 • Higiene de tota la cabina.

 • Netejar les plaques.

IONITZACIÓ (Microgalvanica facial, iontoforesis)

La iontoforesis o electroforesis consisteix en el aprofitament de la corrent Galvánica per introduir determinades substancies en el interior de l’organisme, l’agent terapeutic es la substancia introduida i la corrent galvanica serveix de transport per aconseguir la seva introducio a traves de la pell.

La corrent galvanica es una corrent continua capaç de mantenir la seva intensitat constant durant tot el temps de la seva aplicació. El seu pas es realitza entre dos electrodes que mantenen la polaritat fixa: un electrode que es negatiu (negre) i l’altre que es possitiu (vermell).

Aquesta aplicació te la capacitat que te la corrent galvanica per rebutgar ions de la seva mateixa polaritat, de manera que l’electrode negatiu rebutga i empeny els ions negatius al mateix temps, mentres que el electrode positiu rebutga i empeny els ions possitius. Aquesta acció indica la seva penetració a traves de la pell.

+

+

+

-

-

-*

PELL

POL - POL +

PRODUCTE +

Els efectes de la iontoforesis estan en funció del producte penetrat. Una iontoforesis sera hidratant si s’ha penetrant un producte hidratant.

El producte que utilitzarem s’ha de poder de dissociar en ions.

Es poden utilitzar ions amb carrega negativa que es col·locaran l’electrode negatiu o bé ions amb carrega possitiva que es coloquen en el electrode possitiu.

La practica de la iontofonesis es pot realitzar utilitzant plaques fixes col·locades sobre la zona a tractar quan aquesta te una superficie suficientment gran i regular. Pero en zones superficie irregular o petita zona com es la zona facial aquesta practica resulta dificil i en lloc de plaques fixes s’utilitzen petits electrodes movils que es desplaçen continuament mentres fem el tractament.

IONTOFORESIS MICROGALVANICA FACIAL

Es practica am petits electrodes de formes variades (rodillo, punta, bola) es desplaçen continuament sobre la superficie a tractar.

Habitualment les superficies de mes tamany i regular (front, galtes, coll), s’utilitza l’electrode de rodillo amb puntes en el cas l’efecte de la penetració de ions propi de la corrent s’uneix l’estimulació mecanica originada per el micromassatge de les puntes, amb el que absorveix amb una petita hiperemia afavorint el pas de corrent i per tant la penetracio i l’eficacia del tractament.

Els electrodes de bola s’utilitzen per llocs mes petits i superficie irregular (contorn dels ulls i aletes del nas). L’electrode de punta s’utilita en superficies més reduides com les arrugues.

APARELL

Porta un manec en el que s’acobla l’electrode del tractament triat, aquest es el que considera el electrode actiu per que em de connectar el cable amb la polaritat de producte, l’electrode passiu sempre de major tamany es colocara en una zona a prop a la zaona a tractar i consisteix en una placa emboltada amb una esponja humida o una barra metalica. En el cas que el producte es positiu l’electrolit actiu es possitiu i la barra electrode negatiu.

O

En aquests tractaments el producte podria col·locar-se en una esponja o gasa que tapa el electrode pero per afaborir aquesta microestimulació mecanica de les puntes es preferible repartir directament, uniformement el producte sobre la pell de la zona a tractar passant a continuació el electrode actiu per contacte directa. En aquest cas en que l’electrode metalic te un contacte directe amb la pell es molt important que es tingui un moviment continu que paresim podriem produir incidents. Hem de tenir en compte que utilitzarem electrodes de petit tamany per tant la intensitat de les corrents a de ser adecuat a la superficie de contacte. En el cas de l’electrode de rodillola intensitat no podra ser més de 0.70 mA pero l’elecrode de bol

RODILLO
BOLETA
PUNTA
Màx. 0.70 mA
Màx. 0.40 mA
Màx. 0.25 mA
ALTA FREQÜENCIA

La corrent d’alta freqüencia te una elevada tensio i una baixa intensitat. Aquastes corrents s’apliquen a l’organisme per mitja de uns electrodes de vidre de formes variables per adaptar-se a la superficie a tractar.

Quan la corrent d’alta freqüencia atravesa els electrodes en que s’ha fet el buit adquereixen un llum blau (calmant) mentres en el seu interior conte gas neo adquereix un color ataronjat (bactericida i anticeptica).

Existeixen uns altres electrodes que consisteixen en una barra metalica, cilindrica que s’utilitza en determinats tractaments com el cas del massatge indirecta.

En qualsevol cas els efectes que proporciona l’alta freqüencia depenen fonamentalment del metode d’aplicació que s’utilitzi.

EFECTES FISIOLOGICS

 • Efecte termic: esta demostrat en nombrosos experiments, aquest augment de temperatura encara que no es molt elevat es capaç d’actuar sobre el metabolisme cel·lular produïnt un augment del mateix amb augment d’oxigen i d’anidric carbonic eliminat.

 • Efectes vasodilatadors: l’efecte principal es l’estimul de la circulació periferica produint una acció vasodilatadora i hiperemiant.

 • Efecte sedant: les corrents d’alta frequencia tenen una accio calmant, que es degut a l’escalfament i per uns altres es degut a una accio directa sobre les terminacions nervioses.

 • Efectes sobre microvis i toxines: s’ha pogut comprovar l’acció bactericida i anticeptica d’aquestes corrents aixi com la de atenuar, suavitzar, l’activitat de les toxines bacterianes, aquest efecte es deu principalment a la formació d’ozo: la xispa o arc boltaic que pasa de l’electrode a la pell, atravesa la petita capa d’aire, produint el fenomen fisic de combatir l’oxigen ambiental en ozo. Aquest gas es molt inestable i rapidament reacciona provocant una oxidació que explica les seves propietats germicides i anticeptiques.

METODES D’APLICACIÓ

Les aplicacions que actualment es fan amb aquests tipus de corrent es limiten a usos locals.

 • Aplicacio directa.

 • Cospireig o aplicació de l’aplicació de l’electrode a distancia.

 • Massatge indirecta.

 • Aplicació directe: s’utilitza preferntment electrodes de superficie plana que es pasen lent i suaument mantenim en tot moment el contacte amb la pell el pulsador del manec porta electrodes s’acciona quan l’electrode ja esta en contacte amb la pell, un cop finalitzada l’aplicació deixera de accionar-se el pulsador abans de retirar l’electrode de la pell. Aquesta forma d’aplicació te un efecte sedant, descongestiu i bactericida sobre la pell esta indicada en tot tractament facial que estigui congestionat, despres de qualsevol tipus de depilació per calmar la irritació produida i per tractaments capil·lars (seborrea, caspa, caiguda i desvitalització del cuir cabellut) utilitzarem un electrode especial al que pot adaptar-se a l’equip.

 • Gospioreig aplicació de l’electrode a distancia: l’electrode es mante separat una mm de dispancia de la per aquesta forma s’obte unes cospires que brota entre l’electrode i la zona atractar, te un efecte hiperemiant, estimulant i anticeptic. Aquesta forma d’aplicacio esta indicada en pells acneiques o seborreiques (per l’efecte anticeptic) pells atones (per l’efecte estimulant i hiperemiant).

Advertencia: qyan utilitzem un electrode puntxegut o electrode llapis tot l’efecte termic de la xispa es trova en un punt, podem provocar la destrucio de produccions cutaneas anormals, berruges... aquesta forma d’utilització queda totalment reservada per la practica medica.

 • Massatge indirecta: aquest tipus de massatge fa un efecte tonic estimulant tant sobre la fibra muscular, com sobre les terminacions nervioses de la pell.

En el manec porta electrodes es coloca el electrode metalic o l’electrode de vidre amb l’espiral metalic i s’ha li donara a la clienta que ho agafara amb una ma, de forma que la superficie de contacte de l’electrode a la ma sigui la major possible. Amb l’altre ma mantindrem pulsat l’interruptor del manec, la professional sempre tindra la ma a la pell de la clienta mentres amb l’altre ma va augmentant la intensitat de la corrent o continuacio farem el massatge sobre la zona a tractar de manera que sempre la ma mantingui contacte amb la pell, si retiresim les dues mans al mateix temps es produiria una sensacio desagradable tenim que evitar les joies i metalls. Acabat el massatge i un cop desconnectar l’aparell la clienta podra deixar l’electrode.

Precaució: l’alta freüencia no s’ha d’utilitzar mai en zones de la pell on previament hagem utilitzat liquids o productes inflamables (alcohols, eter...). Dons les xispes que es produeixen podrien provocar una cremada.

GIMNASIA PASSIVA SUAU

El modul generador de corrents variables de baixa freqüencia. Aquestes corrents actuen sobre les fibres musculars produint la seva contració les agrupem amb el nom de corrents excitomotrius el programa de gimnasia passiva les caracteristiques de la corrent en quan a frequencia modulació etc. Son les mes adecuades per produir un efecte excitomotor d’intensitat moderada que les fa indicades:

 1. Tractament de persones poc havituadesa aquesta tecnica.

 2. Primeres sensacions del tractament.

 3. Persones amb poc penicle adipos.

 4. Tractament amb finalitat preventiva.

La corrent excitomotriu suau es una corrent alterna de baixa frequencia que s’aplica mitjançant inpulsos modulats mitjansant un elecrode especificament dissenyats per la seva aplicació a la zona superficial.

EFECTES FISIOLOGICS

Sobre el sistema neuromuscular aquestes corrents tenen facultat de produir contracions musculars s’en aqusta la principal indicació de la seva aplicació.

Actua provocant un augment del to muscular al que la fa indicada en cas de flasidesa, les contracions musculars actuen sobre el sistema circulatori provocant una estimulació de la circulació sanguinia de retorn i limfatica. Esta indicada en tractaments d’afeccions circulatories.

TECNIQUES D’APLICACIÓ

 1. Desmaquillem

 2. Connectem l’interruptor general de l’aparell.

 3. La gimnasia passiva es pot aplicar de dues maneres diferents:

 1. Aplicació del electrodes fixes: es col·loquen ens electrodes autoadhesius i conductors que es fixen en uns punts concrets de la anatomia muscular on es localitzen punts motors de musculatura facial. Cada sortida es connecta a un parell de electrodes de manera que es pot treballar simulaneament quatre grups musculars preferentment de forma simetrica (dos a cada canto de la cara). Sobre la sensibilitat aquestes corrents provoquen una sensació de formigeig.

 2. Aplicació de electrodes movils: en aquests cas es pot selecionar un a un per la seva practica s’utilitzen els dos petits electrodes en forma de la bola encertant un en cada manec porta electrodes i connectant de una sortida a un cable de cada manec. Els electrodes s’humitegeixen amb una petita quantitat de gel conductor d’electroterapia i es col·loquen emporellats seguin els punts d’origen i grafic la col·locacio dels punts marcats del grafic.Seleccionarem el programa de “gimnasia passiva suau” pulsant la tecla corresponent.

Es pot programar el temps que es desitgi realitzar. Quan s’ha de realitzar una aplicació mitjançant electrodes fixes autoadhesius, el temps mig d’aplicació es de 4-5 min per cada grup muscular que estimuli, podem canviar la col·locació dels electrodes tantes vaegades com sigui necessari en funció del problema a tractar

Quan realitzem una aplicació mitjançant electrodes movils, el temps total d’aplicacio es al voltant de 15min per tota la musculatura facial, es recomana la estimulacio de cadascun del musculas que tractem durant un minim de 10-15 contracions.

Endollem i augmentem la intensitat de la corrent de cadascuna de les sortides amb les que estem treballant, fins l’obtenció de contració muscular i intensa pero mai dolorosa.

S’ha de tenir en compte que l’ombral de contracio es molt variable de unes persones a unes altres i d’uns musculs a altres per que es imposible donar un valor concret d’intensitat valit per tots els casos.

OBSERVACIONS

Permeten fixar valor aproximats en mA. Com la mida des de la qual s’inicia la contracció però s’ha de tenir en compte que en persones molt conductores o musculs superficials aquestes xifra pot ser menor, mentre que en persones de poca conductivitat o per musculs profuns poden superar el valor. Tindrem en compte la localització anatomica del muscul que es desitja estimular. Ja que els musculs plans que s’aclopen, sobre superficies osees, com pot ser el frontal, o musculs de la zona peribucal (per la possibilitat de caries dental, protesis).

Son mes sensibles al pas de la corrent, haurem de revisar els valors d’intensitat al treballar aquestes zones, si sentim lleugeres molesties haurem de moure lleugerament el electrode per tal que la sensacio sigui minima, aixo sol passar, quan no hi ha un bon contacte electric amb la pell. Poden augmentar la intensitat de la corrent a mida que el muscul es va acostuman a la contraccio, evitant el llindar doloros. Acabat el temps de tractament establert disminueixen lentament la intensitat fins a 0.

GIMNASIA PASSIVA INTENSA

La gimnasia passiva intensa te un segon modul generador de corrent variable de baixa fraquencia pero en aquests cos donades les caracteristiques de accions de pols, frequencia de la corrent electrica, en duracio, etc. Produint contaccions musculars de major intensitat que les produides per la gimnasia passiva suau. Es el mateix sistema que la gimnasia passiva suau pero mes fort. Les caracteristiques de l’accio excitomatora que es produeix donen lloc a contracions musculars intenses i riguroses. Els efectes fisiologics seran els mateixos que en la gimnasia passiva suau pero de major intensitat, ja que es major la intensitat de la contracio que es produeix. Amb gimnasia passiva forta sobte una tonificacio i reafirmacio vascular en els casos de:

 1. Estimulació de musculatura profunda.

 2. Tractament de persones ja havituades a ejecutar la tecnica.

 3. Sessions avançades de tractament.

 4. Persones amb atordiment al penicle adipós.

 5. Tractament de manteniment.

Tecnica de aplicació de la gimnasia passiva intensa per la practica d’una sessio de gimnasia passiva intensa seguirem el mateix proces de la gimnasia passiva suau:

 1. Desmaquillar i preparar la pell.

 2. Connectar l’interruptor general de l’aparell.

 3. Preparar els electrodes d’aplicació tenint en compte que tambe amb gimnasia passiva intensa podem realitzar aplicacions mitjançant electrodes fixes autoadhesius i aplicacions mitjantçant electrodes movils, per tant, es seguiran les mateixes normes que per la gimnasia passiva suau.

DIATERMIA EN ESTÈTICA

S’anomena diatermia a les corrents alternes d’alta freqüencia (més de 100000Hz) baixa tensio i elevada intensitat, el seu principal efecte es incrementar la temperatura a la zona a tractar aquest tractament s’utilitza en diferents camps medics i estetics en funcio de la frequencia d’aplicació. En estetica aporta un augment de la temperatura en el teixit adipos i la massa muscular, sense produir escalfament de la pell indicat per: arrugues, procesos de desgeneració i desvitalització, estries i cicatrius, acne cicatritzat, celulitis, estimulació circulatoria, per tractament preliminar per absorció dels cosmetics.

MEDICINA I FISIOTERAPIA

Escalfament de la massa muscular i teixit adipos:

Indicacións:

 • Afecions doloroses (neuralgies, lumvalgies i dorsalgies)

 • Artropaties reumatiques i inflamacions croniques.

 • Contractures, musculars i cel·lulitis.

DIFERENCIA ENTRE CALOR I TEMPERATURA

Anomenem calor a la energia calorifica que forma part de l’espectre visible i que es manifesta elevant la temperatura.

Diatermia: s’utilitza tant a medicina com en esteticista la frequencia en la que s’emet aquats tipus de corrent (1Mhz/s) el que provoca el augment de temperatura en estructures internes a diversos nivells en el camp de la medicina el seu ús més corrent en la concentració de la corrent en un punt nomes s’utilitza en depilació electrica en un punt nomes s’utilitza en depilació electrica ja que provoca la cremada fisica de l’arrel del pèl.

Dietermia capacitiva: es la combinació de les convianació de les corrents de les dues tecniques anteriors, generant una tecnica que es trasment de forma capasitiva el que provoca l’escalfament selectiu dels teixits. Aquesta calor es produeix en l’interior dels teixits i no a la superficie ja que la temperatura creix seons va augmentant la resistencia al pas de corrent.

Efectes: a nivell estetic el seu ús produeix un augment de la temperatura interna la qual cosa ens produeix una important vasodilatació. Per tant provoca una activació del metabolisme (efecte trofic) i per tant, la estimulació dels procesos biologic (antiinflamatoris i analgesic), per l’alliberació de elements quimics i cel·lules de defensa, i una activació cel·lular que afavoreix la eliminació de catabolics toxics (antiedematosos).

CARACTERISTIQUES DE L’ELECTRODE D’APLICACIÓ

L’electrode actiu es recobreix amb un material aïllant (fibra de vidre o plastic) disminuint l’efecte de calor en la superficie d’aplicació.

Existeix un electrode de tencaament de circuit (forma de barra o placa).

TIPUS D’EMISIO DE CORRENT

Mode continu: produeix un increment de la temperatura molt elevada, per que no s’ha de utilitzar amb persones sensibles al calor, amb problmes circulatoris o dolors aguts.

Mode pulsat: es el més recomenat en estetica ja que no es tracte de disminuir la tensio de sortida de corrent si no de diminuir la sensació de calor a la zona gracies a periodes de temps en els que s’emet la corrent. Es recomana el seu us en areas petites de treball, la sensiblilitat del client sera la que marqui la tensio de sortida a la corrent pero s’aha de tenir en compta que es millor treballar de forma pulsada i que es pot regular segons les sensacions al llarg de la seva aplicació.

CONTRINDICACIONS

 • Protesis i implantacions metaliques.

 • Marcapasos.

 • Problemes circulatoris (flevitis, trombosis...)

 • Tumors.

 • Perdues de sensibilitat cutania.

 • Infeccions i inflamacions agudes.

 • Terapia amb RX.
Descargar
Enviado por:Ayudante De Santaclaus
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar