Ingeniero Técnico Industrial


Deposició de Metalls per Electrogravimetria


PRÀCTICA 21: DEPOSICIÓ DE METALLS PER ELECTROGRAVIMETRIA

1. ANOTACIONS I RESULTATS (TAULES)

Càtode (g)

Ànode (g)

Abans de l'electròlisi

16.28

7.25

Després de l'electròlisi

16.41

7.27

Diferència

0.13 g de Cu

0.02 g de Pb

2. PREGUNTES

 • Calcular el percentatge de coure i de plom que conté la mostra.

 • Tenim una mostra, la qual és la L, que és de 0.997 grams.

  Hem trobat que tenim 0.13 g de Cu i 0.02 g de Pb que s'han descarregat al càtode i a l'ànode respectivament.

  % de Cu = (g de Cu/g de mostra)·100 = (0.13/0.997)·100 = 13.04 % de Cu

  % de Pb = (g de Pb/g de mostra)·100=(0.02/0.997)·100= 2 % de Pb

 • Escriure les reaccions que tenen lloc durant l'electròlisi al càtode i a l'ànode.

 • Càtode: és on es produeix la reducció, es redueix el coure.

  Cu(NH3)2+ + 1e- ! Cu +2NH3

  Ànode: és on es produeix l'oxidació, s'oxida el plom.

  Pb2+ ! Pb4+ + 2e-

 • Explicar quines variables poden afectar a les propietats físiques dels dipòsits.

 • En condicions òptimes, un dipòsit electrolític deu ser adherent, dens i llis de forma que durant el procés de rentat, assecat i pesat no hi hagi pèrdues mecàniques o no hi hagi reacció amb l'atmosfera.

  Els principals factors que incideixen en les característiques físiques dels dipòsits incloent la densitat del corrent, temperatura i presència d'agents que formen complexos. L'agitació millora, en general, la qualitat dels dipòsits.

  3.CONCLUSIONS

  Les conclusions que volem fer sobre aquesta pràctica són les següents:

  • Com es pot veure en la pregunta número 3, hi ha moltes variables que influeixen en el comportament dels dipòsits en una electrogravimetria. Aquestes variables poden comportar error de realització de l'electrogravimetria i errors en els càlculs posteriors.

  • Com no tenim els valors teòrics de la presència de coure i plom en la mostra proporcionada en la pràctica, no podem fer-nos una idea exacta de l'exactitud del mètode utilitzat.

  • Tot i això creiem que els resultats obtinguts en la pràctica són satisfactoris i propers a la realitat ja que la realització de la pràctica ha estat del tot precisa.
  Descargar
  Enviado por:Òscar Montserrat i Prat
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar