Desarrollo de aplicaciones informáticas


Algorismica


ALGORISMICA

BAIX NIVELL

Binari => 1 i 0 formen instruccions al hardware.

Llenguatge màquina => agrupa binari.

instrucció=> 001 001 00001

Llenguatge ensamblador =>

     • -Joc d'instruccions basic del PC.

     • -Depèn del PC.

     • -Models diferents=Llenguatge ensamblador diferent.

     • -Models diferens mateixa gama (ex. gama pentium)

ALT NIVELL

ADA, PASCAL (Delphy), FORTRAN, BASIC (Visual Basic), COBOL, C

DEFINICIONS

Algorisme: Seqüència finita d'instruccions, s'executa amb un esforç i un temps finit. Serveix per resoldre problemes.

Programa: Conjunt d'instruccions que el PC entén. Escrit am un llenguatge de programació específic.

Programa o codi font: Es el codi que farà executar el programa un cop compilat i escrit amb un llenguatge de programació específic. ES POT EDITAR.

Programa objecte: El programa un cop compilat. NO es pot executar ni editar. Extensió .obj

Compilador: Tradueix el codi font o llenguatge ensamblador. Cada llenguatge te el seu compilador.

Llibreria: Programes font agrupats i ordenats. Tu agafes el que t'interessa i QUE ESTIGUI EN EL MATEIX LLENGUATGE k el teu programa font. Aleshores queda linkat i ja es pot compilar.

Linkador: Programa que ajunta programes font a les Llibreries.

Programa executable: El programa compilat i linkat. SI es pot executar des de qualsevol PC compatible. NO es pot editar. Extensió .exe

Programa intèrpret: tradueix codi font a temps executable.

DISSENY D'ALGORISMES

S'escriu es pseudocodi (llenguatge natural)

Estructura

Programa nom programa;

<constants>;

<variables>;

Inici

<instruccions>;

Fi

REFINAMENTS SUCCECIUS

Per resoldre algorismes

Ex.

1r Ref.

Demanar costat

Calcular area

Mostrar area

2n Ref.

demanar (costat)

costat*costat

mostrar (costat*costat)

Per canviar valors en la memòria, a la variable de l'esquerra hi posem el valor de la dreta.

Ex.

Num3=Num1

Num1=Num2

Num2=Num3

TEORIA EN C

C

Significat

Nº de bytes

Rang

char

caràcter

1

0...255

short

enter curt

2

-32 768...32 768 (215-1)

long

enter llarg

4

-2 000 milions...2 000 milions (231-1)

float

real

4

3.4*10-38 ... 3.4*1038

double

real de doble precisió

8

1.7*10-308 ... 1.7*10308

void

sense valor

DECLARACIÓ DE VARIABLES EN C

TipusDeDades NomVariable;

Ex.

Short num1;

Short num2;

Float num3;

Declara i inicialitza

Ex.

Short num1=0,num2=14;

Float num3=4.2;

Char car='a';

DECLARACIÓ DE CONSTANTS EN C

Ex.

Const PI=3.1416

#define PI 3.1416 (s'ha de posar damunt de tot)

Seqüències d'escapament

De tipus char

`\n' saltar al principi de la línia següent

`\t' tabulació horitzontal

`\b' espai endarrere

`\f' salt de pàgina

`\\' \

`\”' “

`\0' caràcter nul (NULL)

Si la frase esta entre “”, ja no s'ha de posar l'apòstrof.

ENTRADA/SORTIDA EN C

Sortida: mostrar missatge a la pantalla.

cout <<missatge;

ex.

Per una paraula: cout <<”Hola”;

Per un caracter: cout <<'b';

Per un numero: cout <<8;

Per una variable: cout <<variable;

Per escriure: “la variable B val: (variable B)“! (salt de linia)

S'ha d'escriure: cout<<”la variable B val: “ <<VarB << “!\n”;

Entrada: demanar (...)

cin >>nom variable;

cin

funcó llibreria c++

cout

iostrean.h

ESTRUCTURA D'UN PROGRAMA EN C

constants

#include <nom llibreria.h>

Variables

void main () {

instruccions

}




Descargar
Enviado por:Ayuka
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar