Oficios


Administración y Dirección de Empresas


1 ) QUI ÉS I QUÈ FA AQUEST PROFESIONAL?

 • Definició de la professió

 • Els llicenciats en administració i direcció d'empreses treballen principalment en l'àmbit de l'empresa, dins dels diversos departaments empresarials, com el de comptabilitat i gestió financera, el de producció, el de recursos humans o el de màrqueting. També pot dedicar-se al lliure exercici de la professió. Així com també pot treballar dins de l'estructura funcional de les diverses administracions (inspector, subinspector d'Hisenda, docència, etc.). El perfil professional es defineix mitjançant l'adquisició d'elements analítics bàsics, de tècniques més complexes per a cada una de les funcions bàsiques de l'empresa i per a una visió de conjunt, adoptada a partir d'una concepció generalista. També pretén proporcionar les tècniques i actituds per a desenvolupar professions que contemplin l'empresa des d'una visió externa i com participant dels diferents mercats. La seva articulació com sistema facilita vincles i relacions en el món empresarial i professional, fet que els dota d'un caràcter aplicat i no merament teòric.

 • Tasques més habituals

 • Direcció d'empresa, administració de personal, direcció comercial o financera, auditoria, consultoria, marketing i anàlisi de mercats.

 • Lloc on acostuma a exercir

 • Acostuma a exercir a empreses, oficines, filials d'empreses,ministeris,...

 • Tipus d'ambient

 • Sol ser un ambient difícilment tranquil, i reposat. Abunda amb més freqüencia l'enrenou, inquietud, sense pausa.

  Els llocs de treball són normalment, a aquest tipus de treball, a la ciutat, que és on acostuma a a haver-hi més empreses, oficines, etc.

 • Vestuari del professional

 • Sol utilitzar un vestuari molt formal, arreglat i cuidat. L'estereotip d'el típic empresari és l'home amb l'americana i un maletí; i la dona, amb una faldilla, americana i maletí.

 • COM S'ACCEDEIX A LA PROFESSIÓ?

 • Estudis previs necessaris

 • Per arribar a aquesta carrera, és imprescindible el graduat de l'ESO i el Batxillerat.

 • Possibles camins diferents per arribar-hi

 • La carrera de direcció i administració, només és accedible per mitjà dels estudis universitaris, encara que es poden accedir a carreres similars mitjançant els cursos formatius de grau mitjà (gestió administrativa), o de grau superior (administració i finances / secretariat).

  Per arribar a La universitat, cal assolir l'ESO, el Batxillerat i la prova de selectivitat amb la nota demana per la carrera.

  Pels cursos formatius de grau mitjà, cal assolir l'ESO; i pels cursos formatius de grau superior, es pot arribar per dos camins: per un curs formatiu de grau mitjà de la mateixa família (fent una petita prova), o bé, havent acabat el batxillerat, sense realitzar cap tipus de prova, es pot entrar directament a un curs formatiu de grau superior.

 • Proves o exàmens per accedir als estudis de la professió

 • En acabar el Batxillerat, es realitza la prova de selectivitat.

 • Altres requisits per accedir als estudis

 • -Com et matricules

  Omplir el formulari que t'entreguen a la universitat.

  -Tipus de beques

  Les beques tradicionals són aquelles que consisteixen en una quota mensual en metàl.lic com compensació per pagar matrícula o desplaçament, sense cap més obligació que la d'aprofitar els estudis.

  Existeixen altres tipus de beques, anomenades les beques-col.laboració, en les que l'ajuda económica es concedeix en compensació per la col.laboració prestada per l'alumne a l'Administració durant unes hores diàries en centres d'estudi i investigació; permeteixen a l'alumne dels últims cursos de carrera completar la seva formació i reduir les hores de treball remunerat en activitats laborals que no tenen res a veure amb els seus estudis.

  També existeixen les beques-préstam, que són ajudes a las que el 50% de la seva quantitat es concedeis a fons perdut i el 50% restant en forma de préstam reintegrable sense interés. (Les Caixes d'Estalviament i alguns Bancs també concedeixen préstams per estudis, amb alguns anys en que no s'han de pagar interessos.

  Un altre tipus de beques, són les d'ajuda de perfeccionament d'estudis en l'extranger per alumnes que hagin finalitzat el tercer curs de carrera; que poden solicitar-lo els alumnes de Universitat que desitgin asistir a cursos en l'estranger per ampliar coneixement d'idiomes o de matèries propies de la carrera.

  Existeixen també les ajudes per a graduats, que són per especialització profesional, realització de tesis doctoral i preparació d'oposicions, i per ampliació d'estudis en l'estranger.

  Les ajudes d'esducaió especial, són per escolars compresos entre els 3 i 18 anys amb deficiencies o inadptacions de qualsevol tipus que faci precís un tractament educatiu distint al que s'imparteix en centres ordinaris. La quantitat de les ajudes és variable.

  Les beques de formació de profesoral d'ensenyament técnic superior de matèries tecnològiques, s'anuncien a favor d'aquells Graduats en Universitat o Escola Técnica Superior que aspiren a continuar estudis d'ampliació en l'estranger o a la realització d'un treball d'investigació pel doctorat sobre materies pròpies de qualsevol de les disciplines tecnológiques que es cursen a les Escoles Técniques Superiors, a fin de poder accedir a l'exercici docent en els llocs de profesorat en dits centres.

  Un altre tipus són les beques per la formació de personal investigador, que són per graduats que hagin complert recentment els seus estudis en una Facultat o Escola Técnica Superior, per la realització de tesis doctorals en Centres d'Investigació, investigació en l'estranger, etc. Solicituds: Rectorats de les Universitats o Secrtaries del Consell Superior d'investigacions científiques.

  Les d'auxiliars de conversació de llengua espanyola en centres docents extrangers, són pels alumnes de cinqué curs de filología o filosofía i lletres, llicenciats i professors d'EGB especialitat Filología, especialitzats en la llengua corresponent al pais que s'escolleix.

  Un altre tipus de beques són les de l'estranger del Ministeri d'Assumptes Exteriors. El

  Ministeri canalitza diverses beques que universitats d'altres paisos oferten al nostre per estudiar en universitats y centres docents del país anfitrió. Donada la diversitat d'aquests estudis que s'oferten, el Ministeri informa sobre aquestes. Altres beques, especialment les d'ensenyament artístic, musical, d'espectacle, etc, les canalitza el Ministeri de Cultura.

  Existeixen també les beques de l'Inem o de les Comunitats Autónomes per Formació Ocupacional, que les otorga l'Inem directament o a través dels centres col.laboradors per continuar cursos de Formació ocupacional (Plan Formació i Inserció profesional, cofinançat amb el Fons Social Europeu). Unes consisteixen en exenció de matrícula i altres en una quantitat simbólica per día per desplaçament, menjar, etc. Les Comunitats Autónomes també tenen el seu plà propi, generalment en col.laboració amb l'Inem, a l'igual que Diputacions i Ajuntaments. Existeix també un plà de Formació Ocupacional per universitaris en atur, ofertat per les Universitats, en col.laboració amb l'Inem i el Fons Social Europeu.

  Un altre tipus són les beques per la promoció professional de la dona. El ministeri d'Assumptes Socials (Institut de la Dona) i algunes Comunitats Autónomes otorguen diverses ajudes a les dones per continuar estudis de capacitació profesional en àrees d'activitat laboral on la dona està tradicionalment poc representada, o per dones que volen formar-se i reanudar o iniciar una activitat laboral (mestresses de casa).

  Altres ajudes i beques són les segúents:

  -Ajudes per la Formació Profesional an alternança amb programa Escola-Treball.

  -Ajudes pels joves agricultors que desitgen millorar la seva capacitació profesional.

  -Ajudes per intercanvis amb altres països de la UE al nivell de Formació Profesional i Ensenyaments Agraris.

  -Beques de la UE per l'aprenentatge d'idiomes estrangers en tots els nivells d'ensenyament, i en especial, als superiors.

  -Ajudes de viatge que favoreixin l'intercanvi escolar en règim de grups reduits de profesors i alumnes.

  -Ajudes per continuar cursos de Formació Personal de Primer Grau en centres reconeguts d'Ensenyaments Agraris.

  -Ajudes a funcionaris públics en actiu per realitzar estudis en centres d'ensenyament superior.

  -Terminis/calendari

  Comença a mitjans de setembre, fins a principis de juliol, amb dos setmanes lliures a nadal, i una a setmana santa.

  -Documents necessaris

  D.N.I, llibre de família, i tots els documents que continguin informació personal

 • Nota de selectivitat per poder accedir

 • La nota d'aquest any oscil.laba entre el 6,45 i el 7, 44

 • ON ET POTS PREPARAR?

 • Llocs on pots preparar-te per a la professió

 • Les universitats a Barcelona que donen formació per a aquesta professió són:

  -Universitat Autónoma

  -Universitat Central

  -Universitat Pompeu Fabra

  -Universitat Abat-Oliba

  -Universitat de Barcelona

  -Universitat ESADE-Ramon Llull

  -Universitat IQS-Ramon Llull

  -Universitat Internacional de Catalunya

 • Temps/cost de matriculacions i/o mensualitats

 • La mensualitat és d'unes 15.000 pessetes.

 • Facilitats per accedir als llocs de preparació

 • El més ideal seria disposar de vehicle propi per tal d'abreujar el temps i poder aprofitar-ho en altres tasques. No obstant, la xarxa de ferrocarrils, els metros, etc, arriben al lloc on es localitzen dites universitats.

  Cal afegir que els gastos en un any, aproximadament, en transport públic, oscil.len en les 50.000 pesetes.

 • PLANS DE CAPACITACIÓ

 • Estructura general del pla d'estudis o capacitació

 • La carrera consta de 300 crédits, els quals es divideixen de la forma següent:

  Les troncals del primer cicle són comptabilitat financera i analítica, dret de l'empresa, economía de l'empresa, economía espanyola i mundial, estadística i introducció a la econometría, macroeconomía, matemàtiques i microeconomía. Al segon cicle, són contabilitat general i analítica, direcció comercial, direcció estratégica i estadística de l'empresa, direcció financera i econometría.

  Després, les optatives del primer cicle són sociología de l'organització i de l'empresa, productes i instruments financers, métodes i técniques de investigació social, economía internacional i optimització matemàtica. Al segon cicle són investigació operativa, dret sindical i relacions laborals, macroeconomía superior, informàtica de gestió i formació en l'àmbit de l'empresa.

  Finalment les obligatóries, que al primer cicle son estadística, microeconomía 2, anàlisi de balances, organització de l'empresa, anàlisi matemàtic, contabilitat de societats i macroeconomía 2. Al segon cicle són la contabilitat de costos, direcció general i estratégica de l'empresa, gestió de màrketing, tecniques operatives de gestió i anàlisi d'inversions.

 • Anys-crèdits de durada

 • Dura 4 o 5 cursos, segons les universitats, organitzades en dos cicles (el 2n cicle és de dos cursos).

 • Temps-hores de pràctiques

 • 6 hores a la setmana.

 • Tipus de pràctiques que cal fer

 • Treballs diversos dins de diferents empreses.

 • Especialitats de la professió

 • Administració, comercialització, comptabilitat i control, direcció, economía internacional, finances, fiscalitat, gestió d'institucions públiques, màrketing, mètodes quantitatius, microeconomía aplicada, organització, polítiques d'empresa.

 • Titulació que s'assoleix

 • Llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

 • Assignatures claus i/o difícils per cursos

 • Al primer cicle, les asignatures claus són Contabilitat financera i analítica, Dret de l'empresa, Economía de l'empresa, Economía espanyola i mundial, Estadística i introducció a la Econometría, Macroeconomía, Matemàtiques, Microeconomía.

  Al segon cicle, són Contabilitat general i analítica, Direcció comercial, Direcció estratégica i política de l'empresa, Direcció financera i Econometría.

 • PERFIL DEL PROFESSIONAL (característiques ideals per exercir la professió)

 • Aptituds necessàries

 • Capacitat intel.lectual, integració i recursos lógics, habilitat per les matemàtiques i l'estadística, raonament, capacitat analítica i de síntesi, expansivitat i domini del llenguatge.

 • Interessos professionals

 • Interessos per les qüestions económiques, polítiques, socials i empresarials.

 • Valors i actituds i trets de caràcter més favorables

 • Obert, intel.ligent, madur, emocionalment estable, dominant, sobri, conscient, emprenedor, ambiciós, segur, seré i sociable.

 • Tipus d'aptituds físiques adequades

 • No cal cap tipus d'aptitut física molt concreta, però s'ha de saber controlar, tenir un grau de resisténcia física mig-alt i ser actiu. Aquest és un tipus de treball molt difícil amb gent amb qualsevol tipus de deficéncia.

 • Nivell d'esforç, dedicació i/o risc i treball extra

 • Aquest treballador ha d'atendre un volúm de treball enorme a un ritme agotador. La jornada de treball d'un directiu no sol finalitzar a una hora fixa. Continúa a les suposades hores de descans i a la seva pròpia casa. A major nivell, més hores de promitja es dediquen al treball. Durant les hores d'oficina, no se sol apreciar cap discontinuitat al ritme de problemes i contactes.

 • SORTIDES PROFESSIONALS

 • Classe d'ocupacions (auto-ocupació, contractes d'empresa)

 • Pot ser auto-ocupació o bé per contracte d'empresa. Si un treballador, vol construir la seva própia empresa i dirigir-la, és auto-ocupació; en canvi, si un treballador és contractat per una empresa per tal de treballar en la secció, per exemple, de comptabilitat, ja és contracte d'empresa.

  Les ocupacions que es donen més sovint són com a direcció d'empresa, administració de personal, direcció comercial o financera, auditoria, consultoria, marketing i anàlisi de mercats.

 • Tipus més habituals de llocs de treball

 • Pot treballar, depenent de l'especialització, als diferents

 • Situació actual de la professió. Atur.

 • En l'actualitat, l'atur vers aquesa professió és baix, ja que d'empreses, cada vegada, surgen més, i, pràcticament, qualsevol tipus de negoci necessita un administratiu per comptabilitzar, dirigir, etc.

  No obstant, hi ha moltes persones que cursen aquesta carrera, i no tots obtenen un treball.

 • Nivell o estatus economico-social

 • El nivell d'estatus d'un treballador que treballa correctament, és mig-alt. Cal remarcar que més del 90% de la població rica d'Espanya són homes empresaris.

 • Horaris laborals més freqüents

 • L'horari sol ser matí i tarda al lloc de treball, però cal constatar, que una vegada ha finalitzat l'horari de treball, és molt possible que hagi de fer hores extres. Això vol dir que finalitzat l'horari, i arribat a casa, el treball continúa.

 • Perspectives de futur de les ocupacions de la professió

 • Les perspectives laborals d'aquests titulats són molt bones ja que aquest perfil professional és polivalent i pot accedir a tots els sectors laborals i a qualsevol tipus d'empresa. Un inconvenient, és que l'oferta de licenciats és bastant elevada. Una opció amb un futur molt interessant, és crear una empresa pròpia.

 • Reciclatge més freqüent

 • Professions a que es dedica gent relacionada a aquest àmbit, són a professions també relacionades, però considerades de més facilitat, com pot ser, per posar un exemple, secretaría.
  Descargar
  Enviado por:Yingabora
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar