Economía y Empresa


Actividad empresarial


Empresa, unitat de producció dedicada a activitats extractives, industrials, mercantils i de serveis. Si la finalitat és el benefici económic, empresa mercantil. Si la finalitat no és el benefici económic, empresa sense ànim de lucre.

Segons la grandària:

 • PYMES, petites i mitjanes empreses

 • Grans empreses

Segons la propietat del capital:

 • Privada, persones particulars

 • Pública, organismes públics o de l'estat

 • Mixta, particulars + organismes

 • Economia social, treballadors de l'empresa

Segons l'àmbit geogràfic:

 • locals

 • provincials

 • autonòmiques

 • nacionals

 • multinacionals

Segons el sector econòmic:

 • Primàries, extreuen o en fan crèixer materials a la natura.

 • Secundàries, obtenció de productes per mitjà de processos tècnics de transformació.

 • Terciàries, presten algun servei a una altra empresa o al consumidor.

Segons la froma jurídica:

 • Individual, persona física, propietària exclusiva de l'empresa

 • Societat, afrupació de persones amb una tasca empresarial comú.

Forma jurídica

Aportacions socials

Socis

Responsabilitat

Caract.

Individual

Capital i treball del titular

Empresari

Els béns de l'empresari

PYMES de carácter familiar

SA

Capital

Mínim 3

Capital social

Grans empreses, molts socis i cap.

SL

Capital

No mínim

Aportacions socials

Societat familiar, capital reduit

S. Coop.

Capital i/o treball

Mínim 5

Aport, socials

Socis amb patrimoni comú

SAL

Capital i treball o capital

Mínim 4

Capital social

Empreses de treballadors

Pasos a l'hora de crear una empresa:

 • Idea inicial de l'empresa

 • Anàlisis de la viabilitat comercial

 • Estudi del mercat

 • Definició de l'activitat empresarial

 • Anàlisis de la viabilitat global

 • Decisió de crear l'empresa

 • Estudi de mercat, reunió, enregistrament i l'anàlisis de les dades que reponen a les tres qüestions bàsiques: tipus del producte, dimensió de la demanda i manera de comercialitzar-ho.

  Volum de mercat, productes que es poden vendre en un temps, vendes... Mercat potencial segons variables.

  Tendències generals

  Localització

  Característiques específiques, estacionalitat, reglamentacions legals, ritme del canvi tecnològic, canals de distribució obligatoris...

  Perfil del client, motius d'atracció al posible comprador

  Competència

  Pasos de l'estudi de mercat

 • Definir l'objectiu de la investigació

 • Revisar possibles fonts d'informació

 • Seleccionar els mètodes d'obtenció de dades originals

 • Dissenyar i provar el guió d'observació

 • Seleccionar la mostra

 • Processar les dades obtingudes

 • Qualitats bàsiques per accedir al món laboral:

  • Flexibilitat per adaptar-se als canvis tecnològics.

  • Formació polivalent per poder canviar de treball.

  Orientació professional, t'el·labora un projecte professional que t'ajudi a definir l'ocupació que t'agrada i et convé, les metes professionals i la manera d'accedir.

  Organització, ordenació de les tasques, responsabilitats i relacions del personal de manera que s'aconsegueixin els objectius.

  L'organització segons la grandària:

  • a les PYMES, estructura esponatànea degut a la simplicitat de la gestió i a la reduida plantilla. Centre de decisió, el propietari.

  • A les grans empreses es necesita una estructura programada degut a la gestió tan complexa

  Estructura, articulació entre els elements humans de l'empresa, això permet que circuli l'informació. Es reflecteix en un organigrama.

  Organització lineal, escala o militar. Es basa en una jerarquia rígida i en la subordinació. Assegura la disciplina i fa caonèixer als caps les responsabilitats de cadascú.

  Organització funcional, organització horitzontal. Agrupa les tasques homogènies i les atribueix a un mateix òrgan. Tots els departaments ocupen el mateix nivell jeràrquic. Busca l'especialització i més flexibilitat.

  Organització mixta, o de staff. Combina característiques de la lineal i aprofita l`especialització deles funcions. Les asssessories jurídiques constituiexen una estructura paral·lela.

  Estructura formal, correspon a la distribució de funcions i responsabilitats establertes per la direcció de l'empresa entre els diferents departaments.

  Estructura informa, la constitueixen relacons no definides per la direcció. Integra grupsd epersones que creec els propis canals de comunicació al marge dels establerts.

  Principis organitzatius:

  Unitat d'objectiu, tots els components de l'empresa han de contribuir

  Capacitat de control, la deternimació del nº màxim de persones que poden dirigir amb efectivitat

  Delegació, consisteix en delegar fins als nivells més baixos

  Unitat de comandament, les instruccions no han d'entrar en conflicte

  Jerarquia, hi d'haver línia d'autoritat clara

  Responsabilitat, relacionada amb el nivell de decisió.

  Relacions de l'empresa amb l'entorn:

  Mes nivell de formació, clients + exigents, treballadors + formats

  Noves tecnologies, exigeixen l'incorporació de gent amb formació específica

  Internacionalització,

  Població més individualista, gent es preocupa més per sa qualitat de vida.

  Envelliment dela població, els jubilats estimulen el turisme i l'oci

  Més incertesa, persones han d'aprender a viure amb l'incertesa i la sorpresa.
  Descargar
  Enviado por:Tony Sánchez
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar