Historia


Unió Europea


Índex

Pròleg pàg.3

Introducció: “Construcció de la Unió Europea:

de la IIº Guerra Mundial al Tractat de Maastricht” pàg.4

Què és la Unió Europea avui? pàg.7

La Unió Europea des del punt de vista:

 • Econòmic pàg.9

 • Polític pàg.10

 • De defensa pàg.12

 • Social pàg.13

 • Ecològic i de la salut pàg. 16

 • Quin és el previsible futur de la Unió Europea ? pàg.18

  Conclusions pàg.20

  Bibliografia pàg.21

  Pròleg

  “Unió Europea. Visions i Opinions” s'emmarca dins l'assignatura d'Història del Món Contemporani. Aquest treball no pretén ser una anàlisi profunda sobre la totalitat de la Unió Europea, sinó el recull de diverses reflexions -no totes, evidentment- fetes al voltant de l'actualitat, els aspectes més destacables i el seu previsible futur, per tal d'obtindre una visió més completa de la realitat que ens envolta, fugint de la uniformitat i dels discursos acrítics.

  En primer lloc, s'ha cregut nescessari fer una breu introducció on s'exposa, de manera més breu possible, la seva evolució històrica, tot resaltant els aspectes econòmic, polític i de defensa, per tal d'entendre l'actualitat de la UE.

  A continuació, es presenta el nucli del treball, que es divideix en tres apartats:

  • “Què és avui la Unió Europea?” és un recull de breus anàlisis o fragments d'aquests de l'actualitat de la UE, tot prenent com a punt de partida el Tractat de Maastricht (1992)

  • “La Unió Europea des del punt de vista ...” fragmenta cinc aspectes de la UE: econòmic, polític, de defensa, social i ecològic i de la salut, per tal d'observar les valoracions que es fan al respecte.

  • Quin és el previsible futur de la Unió Europea?, finalment, exposa les espectatives vers la UE.

  Cal afegir, a més a més, que no s'ha tractat l'aspecte nacional perquè s'ha cregut que aquest discurs trencava amb la pròpia dinàmica del treball degut a les seves característiques especials.

  Dir, també, i ja per acabar, que s'ha intentat utilitzar un llenguatge no sexista. Per tant, s'ha fet servei del símbol @ (arroba), per tal d'englobar, en un mateix mot, al gènere masculí i al femení.

  Introducció

  “Construcció de la Unió Europea:

  de la IIº Guerra Mundial al Tractat de Maastricht”

  La concepció d'una Europa unida va sorgir molt abans que aquesta idea esdevingués, de forma paulatina a partir de la Segona Guerra Mundial, una realitat política, econòmica i social .”La volonté de bâtir une paix durable, mais aussi le sentiment que la reconstruction des régions dévastées ne peut résulter que d'un effort commun joueront un rôle essentiel dans ces développements” (MASCLET). L'any 1948 es cel·lebrà el Congrès de la Haya del qual sorgí la Cort Europea dels Drets de l'Home i també, un any més tard, desprès de divergències entre aquells estats que proposaven una tesis federalista, amb una assamblea formada per parlamentaris (França i Bèlgica) i aquells que proposaven un métode institucional, és a dir, que no volien anar més enllà de la cooperació (Gran Bretanya), es constituí el Consell d'Europa, format, inicialment, per deu estats, amb capacitat sols per recomanar i amb vot unitari de tots els membres. Així doncs, en els seus inicis, la idea d'una Europa unida va ser concebuda en termes d'unitat política. Ara bé, “ultérieurement, au fur et à mesure des progrès de la construction européenne, l'idée qu'il est possible à l'Europe solidaire de retrouver grandeur, influence, prestige et puissance économique va relayer ces deux motifs d'unité” (MASCLET). El mateix 1948, es va formar l'Organització Europea de Cooperació Econòmica (Tractat de Washington) i es varen firmar dos tractats més: el Tractat de Brusel·les i el Pacte Atlàntic (aquest l'any 1949), ambdós de caràcter militar. No hi havia encara, però, un projecte d'unitat política real. L'any 1950 es firma la Declaració Schuman, que dóna lloc a la creació de la CECA (Comunitat Europea del Carbó i l'Acer), formada per sis països, que van donar preferència al mètode institucional, amb varis òrgans de desició independents dels governs dels països membres. Així, tot i que la CECA tenía un caràcter econòmic, s'anava veien la nescessitat de crear un espai polític europeu.

  A partir de 1951 hi ha també diversos intents de fer comunitats de defensa (de caire militar) tals com la Comunitat Europea de Defensa (CED) que seguia el model de la CECA, però que va quedar, finalment, subordinada a la OTAN, sota el lideratge dels EEUU. Juntament amb la CED va sorgir l'expectativa de crear també un ens polític, però a conseqüència de diversos canvis polítics que concernien els dos blocs enfrentats (EEUU-Europa Occidental vs. URSS), França, qui en principi havia optat per aquesta opció, va votar en contra, ja que tenia por de perdre la seva sobirania. Així doncs, aquest projecte va quedar descartat.

  El 1954, sota el lideratge de la Gran Bretanya (que no s'havia implicat en la CED) va crear-se una altra organització de defensa: la Unió Europea Occidental (UEO), que també va ser integrada dins l'OTAN.

  Així doncs, la unió política i militar van fracasar. No així la unió econòmica, que va continuar desenvolupant-se en els anys següents. L'any 1957 va firmar-se el Tractat de Roma, amb el qual es constituïa la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (Euratom), formades per sis països. “Le traité CEE embrasse un domaine d'application extrêmement vaste, pusiqu'il vise a l'établisement d'un Marché commun pour l'ensemble des productions industrielles et agricoles des six pays. En outre,il prévoit des politiques économiques du commerce extérieur, de l'action sociale, de l'agriculture, des transports, de l'énergie.” (MASCLET)

  En els anys següents hi van haver una altra tentativa d'unió política: el “plà Fouchet”, desenvolupat a partir de 1961 arran de reunions diplomàtiques que duien a terme els països membres de la CEE i impulsat per persones com Jean Monnet. El general de Gaulle, cap de l'estat francès, optava per la “Europa de les pàtries”. Hi van haver divergències polítiques i tot i que es va signar el “compromís de Luxemburg”, l'aspecte polític europeu no es va reprendre fins al 1969, quan els caps d'estat o de govern es van reunir a l'Haia per discutir la plena realització del mercat interior, la profundització de la integració i l'amplificació de la CEE, en la qual s'havien unit, al 1967, la CEE, la CECA i l'Euratom. El 1972, en la Conferència de Paris, s'aprova un nou calendari per a la introducció gradual de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) i l'admissió de tres membres més: Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit.

  “Dans ce cadre, viennent s'inscrire, en 1974, deux décisions importantes: la création du Conseil européen, composé des chefs d'État et de gouvernements des Etats membres, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Ce sont les premiers pas. Ces modifications institutionnelles ne suffisent pas pour surmonter les problèmes interquens que traverse la Communauté, nés de l'élargissement à la Grande-Bretagne, au Danemark et à l'Irlande (1973), puis à la Grèce (1981) et de la crise économique qui à partir de 1973 développe dans chaque Etat des tendances protectionnistes. Le risque d'une régression de l'Europe communautaire ne peut être écarté. L'Acte Unique européen, signé en février 1986, représente le sursaut attendu et la naissance d'une nouvelle ambition, au moment même où, avec l'adhesion de l'Espagne et du Portugl, la Communauté prend conscience de sa puissance économique. Avec 328 millions d'habitants, elle représente la principale zone économique du monde, tant en ce que concerne les exportations que les importations. Le traité de Maastricht, du 7 février 1992, confirme cette ambition, en proposant à la construction politique de l'Éurope une “nouvelle frontière” (MASCLET).

  Així doncs, després de l'estancament dels anys 60 i 70 en matèria política, es firmà l'Acta Única, que suposà, a part del canvi de nom: la CEE va passar a anomenar-se CE (Comunitat Europea), una evolució en matèria econòmica i política, tant interior com exterior. En termes econòmics, es proposà el 1992 com l'any d'entrada a un mercat únic interior i el desenvolupament tecnològic dintre de la comunitat. Això havia de comportar també un desenvolupament polític. Així, el Consell de Ministres va optar pel vot

  majoritari en la presa de decisions -més senzill degut a les ampliacions-, la Comissió va obtindre els poders d'execussió de les desicions i el Parlament, format per sufragi universal el 1979, va poder esmenar les decisons preses. Va consolidar-se també, per una altra part, el sistema jurídic, formant un tribunal de Justicia europeu. Tot i la reforma de les diverses institucions, aquestes tenien bàsicament poders en matèria econòmica, doncs

  “des extensions de compétence sont également prévues, quoique de manière plus timide, pour l'environnement, la politique sociale et la politique régionale.”.

  La política exterior va basar-se en el tema de la defensa.

  S'arriba doncs, al Tractat de Maastricht, a partir del qual es desenvolupen -uns més que els altres- tots els aspectes que es parlen al principi: “l'Europa econòmica, política i social”. En aquest tractat van definir-se la lliure circulació de les mercaderies, capital, persones i serveis; un calendari, previst pel 1999 per la implantació d'una moneda única: l'Euro (anteriorment ECU); i una Carta Social. A més, es van institucionalitzar la cooperació judicial i d'assumptes interiors: terrorisme, imigració..., és a dir, es va fer un control unificat de les fronteres. A més, es va començar a desenvolupar una política exterior comuna, encapçalada per Javier Solana.

  Resumint, es podria afirmar que la Unió Europea va evolucionar donant prioritats e l'espai econòmic i que no va ser fins a la “consolidació” d'aquest, que els països membres van posar-se d'acord en la també creació d'un espai polític i social.

  Ara bé, arribat aquest punt, s'hauria de determinar fins a quin grau s'han desenvolupat els espais anteriorment esmentats.

  Què és la Unió Europea avui?

  Davant de la qüestió “Què és la Unió Europea avui?”, es troben diverses opinions al respecte. En general, es considera que la Unió encara no ha estat finalitzada i que encara hi ha diversos punts que no han estat assolits o, fins hi tot, per algunes persones, no han ni començat. A continuació s'exposaran quatre opinions amb les quals es preten donar una idea general de les diferents vessants.

  Marcelino Oreja Aguirre, membre de la Comissió Europea, opina que “La impresión dominante es la de una construcción inacabada. (...) Un enorme malentendido ha acompañado a la construcción europea desde sus comienzos: que la opinión pública considere que la economía es el único camino practicable para avanzar hacia esa meta. Europa es, antes que nada, una realidad geográfica, histórica y cultural que sólo gracias y a través de la política puede alcanzar su plena dimensión. (...) Europa no es únicamente un mercado común, y el precio del carbón y el acero; es también, y sobre todo, una fe común y el precio del hombre y la libertad, escribió Madariaga. No creo que Europa pueda ser Europa sin compartir y defender valores comunes”

  Segons Maquart, “ Puisque l'Union n'existe que par ce qu'elle contient ou fait, il est nécessaire de regarder ce qu'elle fait en réalité pour reconnaître ce qu'elle est : principalement un instrument de politique économique, mais en train de s'étendre à de nouveaux domaines de la décision publique. (...)L'Union n'est donc qu'un cadre purement formel pour présenter un ensemble disparate de politiques intégrées et de politiques de coopération entre les Etats. Elle ne se définit que par ce qu'elle contient ; elle n'est pas une institution politique souveraine incarnant les citoyens européens. Le récent traité d'Amsterdam n'a pas modifié cette situation : il se contente en effet, pour l'essentiel, de rendre communautaire la politique d'immigration et de donner un peu plus de pouvoirs au Parlement Européen en accroissant le champ des décisions législatives partagées avec le Conseil. (...)Du côté des attentes, rappelons que l'histoire de l'idée européenne est centrée sur l'aspiration à dépasser les Etats pour former un nouvel ensemble capable d'apporter aux Européens la paix, la sécurité et la prospérité. (...)La réalité a été bien différente : on a construit seulement et principalement un remarquable outil économique. (...)Les partisans de l'intégration politique croyaient que l'intégration économique mènerait presque fatalement à cette intégration politique. Elle ne s'est pas encore réalisée, mais il en existe des amorces. (...)”

  Per Agustín Moran, “La construcción de Europa se rige desde 1992 por el Tratado de la Unión Europea aprobado en la ciudad holandesa de Maastricht. En este Tratado se establece la Moneda como el verdadero cemento unificador de Europa y se fijan unas condiciones de Convergencia que no hablan de Bienestar Social, sino de Estabilidad Monetaria. Este proyecto, que tiene como principal protagonista al Capital financiero y multinacional, busca ganar en escala para competir mejor con otros grandes mercados regionales, como el hegemonizado por EE.UU. en América y el liderado por Japón en Asia. La persecución de la Moneda Única Europea sirve, además, para potenciar el dominio del Capital en el interior de cada país y para subordinar a los países de la Cuenca Sur y Oriental del Mediterráneo, mediante un injusto proyecto que prevee una Zona de Libre Comercio entre ellos y la Unión Europea para el año 2010.

  Finalment, Fernandez Duran, diu que “cabría entender la consolidación del “proyecto europeo” como instrumento que han utilizado las élites económicas continentales para reforzar su poder con el fin de poder operar en condiciones más favorables en una economía mundial crecientemente globalizada. Proyecto que (...) se mueve (y se construye) crecientemente al margen de los intereses de las sociedades europeas, y cuyo avance no hace sino ahondar en las dinámicas de precarización, paro y exclusión a escala continental. Igualmente, la “construcción europea” es una parte activa de esta economía del genocidio, como se la ha llegado a llamar, que el mercado impone de forma implacable a nivel mundial”

  Es pot comprovar, davant d'aquests texts, que la Unió Europea suscita opinions de diverses índoles. Caldrà doncs examinar aspectes d'aquesta unió per poder obsevar on es troben les divergències.

  La Unió Europea des del punt de vista:

 • Econòmic

 • El punt de vista econòmic, com ja s'ha vist, és l'aspecte que més s'ha desenvolupat en la Unió Europea. Des de l'any 1999 l'Euro ha entrat en vigor com a divisa internacional i comuna de tota la unió, tot i que no serà fins al 2002 que la població europea el podrà utilitzar com a moneda única. No obstant, l'Euro no és l'únic aspecte de l'economia que s'ha de tindre en compte, però si la culminació d'aquest. La creació del Banc Central Europeu, l'harmonització fiscal i de les polítiques econòmiques , entre d'altres, són conseqüències directes del Mercat Únic. Ara bé, no interessa tant com s'han dut a terme sinó quins fins es busquen i que ha comportat i comportarà.

  En uns petits dossiers de la Unió Europea, de nivell divulgatiu, trobem, respecte aquest tema, en general, les següents afirmacions: “La creación del mercado único europeo constituye probablemente el mayor proyecto de integración económica jamás emprendido. (...)Es la piedra angular de la próxima fase de la integración de la UE, el paso a la unión económica y monetaria (UEM), y constituye un soporte básico para el crecimiento económico y la competitividad de Europa. (...) Contribuye a reforzar la competitividad de las empresas, al crear el mayor mercado del mundo industrializado, dándoles así la posibilidad de generar mayores volúmenes de producción (...). El comercio es el alma de la economía europea. (...) La propia Unión Europea es la agrupación comercial mayor del mundo, pues representa por sí sola más de una quinta parte del comercio mundial total de mercancías, más que cada uno de sus competidores principales: Estados Unidos y Japón. (...) La creación del mercado único refuerza la importancia de la Unión en su calidad de primera potencia comercial a escala mundial. Le da una base más sólida para permitirle hacer frente a sus responsabilidades internacionales y defender sus legítimos intereses comerciales.” I afegeix: “La UE tiene algo más que una razón altruista para promover el comercio internacional. Es poco probable que el aumento de la demanda en los principales países industrializados sirva para sostener el crecimiento económico a largo plazo, por lo que los exportadores han de buscar nuevos horizontes. Dado que el 80% de la población mundial vive fuera del grupo de países industrializados (...), no resulta difícil comprender dónde radican las mejores oportunidades. Se encuentran en Europa central y oriental y en los países en vías de desarrollo, en particular en América latina y Asia sudoriental. (...) Con el anhelo existente de importaciones en esos mercados, cualesquiera iniciativas encaminadas a reducir las barreras comerciales y garantizar el acceso serán profundamente beneficiosas para los exportadores de la UE.”

  Seguint aquesta línea, Oreja Aguirre diu: “La integración económica no ha terminado. Debe continuar.(...) Debemos avanzar hacia una Europa estimulante y solidaria entre sus miembros y hacia el exterior. Estimulante porque, ya sea mediante el mercado único que estamos completando o mediante la moneda única o las políticas comunes, la integración europea debe servir para mejorar el comportamiento de nuestras economías y de nuestras empresas. Tenemos que pensar, cada vez más, en la competitividad europea, marco esencial de la competitividad de cada uno de nuestros países. Por ello es por lo que debemos lanzarnos a proyectos que pongan de manifiesto las ventajas de las economías a escala y los efectos externos positivos. Pienso sobre todo ahora en los proyectos de grandes redes europeas de comunicaciones y transporte”.

  Fernández Durán, però, dóna una visió crítica del Mercat Únic i de la política econòmica: “En diciembre de 1991, “los Doce” se reúnen en la localidad de Maastricht con el objetivo de definir los pasos a dar para el establecimiento de la moneda única, una vez que la primera etapa, la creación del MU, estaba ya en marcha. Siendo éste el núcleo central de los acuerdos de Maastricht, lo que se conoce como la creación de la Unión Económica y Monetaria. Para ello se fijan una serie de criterios de convergencia (en relación con topes máximos de deuda, inflación, déficit público y tasas de interés a largo plazo) que los diferentes países miembros deben cumplir para acceder a dicha divisa común. (...) Lo cual consagrará la “Europa de las dos (o más) velocidades”, plasmándose definitivamente la división entre la Europa de los “ricos” y la Europa de los “pobres”. Pues aquellos países que no puedan formar parte de dicho núcleo duro, quedarán la margen de sus “ventajas” y sufrirán, aún más, los efectos negativos de tener sus mercados abiertos a las acometidas que partan de este centro de poder y riqueza, y a los avatares que dicten los movimientos del capital especulativo internacional. La consecución de una moneda única es una exigencia de las grandes empresas que operan en el MU, por el elevado coste que conlleva para las mismas las transacciones monetarias y la incertidumbre que provoca la fluctuación de las diferentes divisas. Así como uno objetivo del capital financiero europea, pues la existencia de dicha moneda le permitirá competir en igualdad de condiciones con el dólar y el yen, y conseguir que llegue a ser considerada como divisa de reserva mundial, con las ventajas que ello lleva aparejadas.”

 • Polític

 • L'ens polític de la Unió Europea està format per tres agents , tal com explica Maquart:“A partir des grandes orientations et arbitrages du Conseil Européen, la Commission élabore un projet de Règlement - équivalent d'une loi - ou de Directive - équivalent d'une loi-cadre - qui est transmis à la fois au Parlement et au Conseil, qui l'adoptent ou le modifient selon plusieurs modalités de coopération entre eux. Il repart ensuite à la Commission et aux Etats-membres pour exécution. Toute "loi européenne" résulte donc d'un travail à trois : processus très différent du cheminement des décisions dans un Etat parlementaire. Cette triple co-responsabilité permet d'intégrer la logique des Etats, représentée par les Conseils, et la logique démocratique directe, représentée par le Parlement. Mais elle engendre forcément un flou - on ne peut dire qui décide vraiment - et ne respecte pas la séparation des pouvoirs entre législatif et exécutif, puisque la Commission joue à la fois sur l'un et l'autre ainsi que les Etats. Il n'est donc pas surprenant que les citoyens européens éprouvent quelques difficultés à s'y retrouver!”

  Per una altra part, cal tindre en compte que la Unió Europea no té una Constitució. Oreja Aguirre opina al respecte que “Habrá que considerar la posibilidad de un pacto constitucional. Por supuesto, no hay que pensar, hoy por hay, en redactar un texto de Constitución que sustituya a los Tratados, ya que esto no sería más que una operación puramente ideológica, que no tendría en cuenta la realidad europea y sus particularidades” A més, parla també de la democràcia en la Unió Europea:“Resulta evidente que la unión de Europa tiene que ser democrática, ya que sin democracia, los derechos de sus ciudadan@s no podrán ser verdaderamente respetados en su dimensión política”. I afegeix:L@s ciudadan@s “son l@s que tienen la última palabra y no debemos olvidar que todos nuestros esfuerzos deben ir sin reservas en esa dirección. Con su apoyo todo será posible, sin él nada podrá hacerse”.

  En uns petits dossiers, que ja s'han esmentat amb anterioritat, de la UE, es diu: “los Estados miembros aceptan delegar una parte de su soberanía en instituciones independientes que representan a la vez los intereses comunitarios, los nacionales y los de l@s ciudadan@s. La Comisión defiende tradicionalmente los intereses comunitarios, todos los Gobiernos nacionales están representados en el Consejo de la Unión y l@s ciudadan@s de la Unión eligen al Parlamento Europeo directamente. Así, Derecho y democracia constituyen los fundamentos de la Unión Europea.”. S'afegeix, tal com afirma Oreja Aguirre, que “información, proximidad a l@s ciudadan@s y democracia son conceptos que están estrechamente relacionados. Sólo cuando las personas conozcan bien la Comunidad Europea y sus procedimientos podrán apoyar el proceso de unión. Sin un amplio consentimiento de l@s ciudadan@s el crecimiento conjunto de los pueblos de Europa no podrá hacerse realidad.” Per a que això fos possible, a la “Cumbre de Edimburg”, “se adoptaron una serie de medidas para mostrar a l@s ciudadan@s las ventajas de la Comunidad y del Tratado de Maastritch y configurar la CE de una forma más abierta. (...) Así, el Consejo, el órgano decisorio más importante de la Comunidad, que antes se reunía siempre a puerta cerrada, ha dado a conocer parcialmente sus trabajos a la opinión pública. La prensa puede acceder a los debates de carácter fundamental, como por ejemplo sobre el programa de trabajo del Consejo y sobre iniciativas importantes de gran interés para el conjunto de la Comunidad y sus ciudadan@s. También deben ser públicas las discusiones de los ministros sobre propuestas de nueva normativa de especial importancia.”

  Maquart, per la seva part, es pregunta: “L'Union peut-elle progresser vers davantage d'intégration politique et vers une meilleure démocratie ?(…) Il existe déjà des éléments d'une Union incarnant une véritable démocratie européenne: le Parlement, même avec ses compétences limitées et partagées, monte en puissance de traité en traité(...); la " citoyenneté européenne ", instituée par le traité de Maastricht, donne à la démocratie commune sa base de légitimité.”

  A pesar d'això, Fernández Durán respon:“Lo político sufre una constante erosión, porque l@s ciudadan@s visualizan todavía este poder como el verdadero artífice y responsable de toda actuación, cuando cada día esto es menos cierto. Las estructuras estatales cada vez más menguadas, perdidas gran parte de sus atribuciones, agobiadas por el endeudamiento, y puestas ya más que nunca al servicio de los grandes intereses del capital transnacional corporativo y financiero, se muestran como lo que siempre han sido: las encargadas de garantizar el dominio de los sectores sociales hegemónicos.(...)En todo este proceso se recompone y actualiza el discurso dominante, que se propaga a través de la potencia de los medios de comunicación de masas, y en especial de la tremenda capacidad de seducción de la televisión, como medio de transmisión hegemónico.”

 • De defensa

 • Un altre dels grans temes dedebat entorn la Unió Europea rau en l'aspecte de seguretat i defensa (militar), vinculat a la política exterior.

  Com s'ha vist en la primera part del treball, la unió s'enmarcava dintre de la nescessitat, desprès de la IIº Guerra Mundial, de la pau entre les grans potències europees.

  Sobre aquest aspecte, Oreja Aguirre opina que “la política común realizada por lo mayoría de los Estados miembros en la OTAN no basta para garantizarles su defensa. Es cierto que la cooperación transatlántica sigue siendo indispensable para evitar el reisgo de un conflicto global, pero es mucho menos eficaz cuando están en juego intereses específicos europeos. De ahí la necesidad de una política común de defensa”. Afegeix, a més a més, “que no debe descuidarse la existencia de formas de cooperación entre algunos Estados miembros. Ejemplo de ello son la UEO, Eurocorps, la cooperación navel entre algunos países mediterráneos de la Unión y la fuerza aérea francobritáncia sobre el Canal de la Mancha.”. D'altra banda, considera que “ es evidente que la Unión no podrá ni siquiera pretender tener una verdadera política exterior si no dispone de una política militar propia.”. Aclara, però, que “esto no significa que haya que crear a partir de ahora un ejército europeo. Lo que hace falta es definir la existencia de una política de este tipo y dotarla de los medios necesarios para que sea eficaz en los ámbitos que se consideran de responsabilidad común.” Proposa també que “hay que crear y fomentar organizaciones como Europol para aumentar la eficacia de las polícías de los Estados miembros”

  Maquart, comparteix l'opinió d'Oreja Aguirre, i afegeix alguns matissos: “L'Union tend à se comporter comme une "puissance juste", mais elle n'en a pas  les moyens réels.(...) Une "puissance juste" serait certes en mesure de se défendre, mais aussi de défendre partout les Droits Humains, fût-ce contre les souverainetés étatiques criminelles à l'intérieur d'autres pays. L'Union peut aujourd'hui porter cette grande innovation car elle n'a plus aucune ambition de s'étendre par les armes et elle n'a pas non plus le désir de défendre une suprématie mondiale, comme les Etats-Unis. Ce mouvement d'opinion, qui tend à mettre le respect des Droits humains au dessus de la souveraineté des Etats n'est pas propre à l'Europe. Il se répand dans le monde entier. Mais l'Europe devrait en devenir le fer de lance, la propagatrice à l'échelle planétaire.(...)”

  Gonzalez Reyes, però, seguint les teories de la dependència, critica durament les organitzacions militars del Centre i creu que “no sólo es la OTAN la que se encarga del aspecto militar, también están los ejércitos nacionales del Centro (especialmente, claro está, el de EEUU), alianzas como la Unión Europea Occidental (UEO) y los “cascos azules” de la ONU, que actúan en distintos escenarios.” Segons ell, “en los estados del Centro la democracia parlamentaria implica tener que mantener razonablemente satisfecha a una importante parte de la sociedad, con lo que las guerras en las que los gobernantes se embarquen deben ser asumibles de cara a la opinión pública. La sociedad actual no se compromete con la lucha contra la pobreza o la degradación ambiental, sin embargo sí ha adoptado como suyos principios de defensa de los derechos humanos, respeto al medio ambiente o justicia social. Es por ello que las actuales intervenciones de los estados del Centro no sean simplemente “intervenciones” sino “intervenciones humanitarias”, que en todos los casos estén recubiertas de un halo de “no nos ha quedado otro remedio que emplear la fuerza para imponer la justicia contra el gran demonio al que hemos atacado”. El mensaje que se transmite es absolutamente simplista: nosotros, los agresores, somos los buenos buenísmos y los agredidos son los malos malísimos.

  Pel que fa a la política de inmigració, Oreja Aguirre considera que “es necesario resolver (...)las cuestiones relacionadas con la emigración. La presión migratoria sobre la sociedad europea es cada vez más preocupante. Las soluciones extremas, es decir, la apertura o cierre total del acceso a nuestro territorio, no son soluciones ni realistas ni aceptables. L@s residentes en Europa tienen derechos fundamentales que hay que respetar. Debemos darnos cuenta de que este problema sólo puede resolverse eficazmente a escala europea. La libre circulación de personas en el territorio hace del mismo un todo único. Sólo a escala europea podemos encontrar una respuesta común a la integración económica y social de l@s inmigrantes dentro de la Comunidad.”

  Davant d'aquesta postura, Fernández Durán exposa que “se intensifica la construcción de la Europa fortaleza, para intentar contener, como sea, la marea de desheredad@s (que no de mercancías) que la propia UE, en connivencia con otros países de centro, ha activado. Eso sí, se establecen los filtros necesarios, par que dentro de este alúd humano entre un determinado porcentaje, con el fin de desarrollar los trabajos más duros y peor pagados, o los cerebros “mejor” formados. (...) Levantando un muro policíaco y militar, esta vez al lado del “mundo libre” ”. Afegeix que en “la percepción de la situación de las Periferias como Infierno,(...) la población normalizada de la UE valora el “orden”, la “seguridad” y el “nivel de vida” existente en su espacio geográfico, y confía en sus instituciones y en el “proyecto europeo”.”

 • Social

 • Si es parlen dels diversos aspectes de la Unió Europea, no es pot oblidar el que afecta, fonamentalment, a la població dels països membres: l'aspecte social. Aquest, però, no pot deslligar-se, en cap moment de qualsevol altre,. L'opinió general és que cal profunditzar més en el seu desenvolupament. Hi ha, però, varies visions.

  Maquart, al respecte, fa les següents consideracions: En dépit de leur diversité, les nations rassemblées dans l'Europe des Quinze ont en commun d'être des économies libérales ouvertes au monde mais pratiquant de fortes redistributions de revenus par l'impôt et les transferts sociaux, offrant aussi à chacun une non moins forte protection collective face à la maladie, à la vieillesse et au chômage. A juste titre, on peut ainsi parler d'un modèle social européen. Il permet de ramener le pourcentage de familles pauvres, dans les pays les plus en avance, à moins de 10% (alors qu'il serait de 30% sans ces systèmes de redistribution). Le projet européen ne peut donc se limiter, comme c'est le cas maintenant, à l'économie et à la monnaie ; il doit donner le même importance à la dimension sociale. On peut aller plus loin : l'adoption de ce modèle social devrait être un critère déterminant pour l'entrée de nouveaux pays. L'Europe, c'est aussi l'espace de son modèle social. C'est un point fondamental, car il permet à tout moment de tracer une frontière et de la déplacer. Loin d'être considérée comme un sous-produit du développement économique, la dimension sociale doit être placée au cœur du projet européen. Jusqu'à présent, les politiques fiscales et sociales sont restées nationales. L'euro, on l'a vu, va pousser à leur convergence; mais la véritable raison de faire l'Europe sociale, c'est qu'il faut maintenant rendre l'Union capable d'aller vers un modèle qui soit commun dans ses grandes modalités.”

  Oreja Aguirre també creu que “hay que desarrollar mejor la política social de la Unión Europea”. Aclara, però, que “la Unión Europea carece de competiencias directas para poder crear empleo, pero puede puede ser un catalizador para ir sentando las bases de un entorno apropiado, que contribuya a establecer las condiciones idóneas para la creación de empleo. Para ello debe cooperar con los Estados en la coordinación de sus políticas y en la puesta en marcha de una estrategia global de lucha contra el paro”.

  La Unió Europea exposa: “La Unión está experimentando flexibilidad en las condiciones laborales gracias al aumento del trabajo a tiempo parcial, la semana laboral más corta, la jubilación anticipada y los periodos de descanso en la carrera profesional. Todas estas modalidades laborales han ayudado a aumentar o mantener la cifra total de personas en activo y al mismo tiempo han ofrecido nuevas oportunidades a quienes prefieren pasar más tiempo con su familia o dedicarse a otras actividades. (...) Los costes de mano de obra extrasalariales(...), en concreto los impuestos y los gastos de seguridad social, pueden ser una barrera para contratar personal, especialmente del menos cualificado.(...) La Comisión está animando a los Estados miembros para que estudien formas de reducir estos costes. Una idea consiste en que con la reactivación de la economía, en lugar de aumentar el tiempo de trabajo de l@s emplead@s se reduzcan los pagos a la seguridad social para fomentar nuevas contrataciones. I afegeix: “A veces surgen temores de que un aumento del libre comercio provoque inevitablemente el abandono por parte de los fabricantes de zonas como la Unión Europea, el cierre de fábricas y su traslado a países en los que los costos laborales sean inferiores. En algunos casos puede ser cierto, pero en muchos otros la disponibilidad de mano de obra competente y los posibles costos superiores del transporte son factores más importantes que impiden semejante cataclismo”.

  Tot i això, Agustín Moran afirma que “los derechos sociales sólo se respetarán si coinciden con las expectativas de los dueños del dinero. Sin embargo, esta coincidencia no se produce para muchos millones de personas. El desempleo masivo y el aumento de la desigualdad, así lo atestiguan. Se ha roto la conexión entre beneficio privado y Bienestar Social. La Moneda Única se nos impone aunque suponga paro, precariedad y pérdida de las prestaciones sociales. (...)Aceptar la Moneda Única y reclamar a un tiempo una Europa Social y respetuosa con el medio ambiente es pedir la cuadratura del círculo. Las piadosas declaraciones a favor del empleo sólo pueden concretarse, como la han hecho en la Cumbre por el Empleo celebrada en Luxemburgo el 22 de noviembre, en proponer la precariedad masiva como única solución al paro masivo y la presión sobre l@s parad@s que cobran seguro de paro para que acepten cualquier tipo de trabajo, so pena de perder la prestación.(...)El derecho al trabajo, a la vivienda, a un salario digno, a una pensión en la vejez, están amenazados. A partir de 1.999 en la Europa de la Moneda Única y el Pacto de Estabilidad, lo estarán más aún.“

  Elworthy, anomenant l'aspecte militar global, dóna una visió més del món del treball : “El

  crecimiento de la OTAN y la consecuente compra de armas significa que se dirigirán más

  recursos que nunca para productos no-productivos. El informe Thorsson reveló que por

  cada empleo perdido en el sector militar se crean dos en el sector civil. Al gastar 2 millones de dólares en la construcción de un avión militar, se crean 28 empleos mientras que estos 2 millones crearían 43 empleos en el sector de los transportes y 126 empleos en el sector de la educación.”

  En l'aspecte social no es pot oblidar el paper fonamental que hi juguen les dones. Es tractarán, aquí, dos espais que afecten actualment i de manera molt important a les dones europees: el treball i la política.

  Pel que fa al tema de la dona i el treball, M. Maruani resumeix les següents xifres: “Pese a una tendencia general al alza en las tasas de actividad, en el conjunto de los países europeos siguen existiendo grandes disparidades entre los países de la U.E. Mientras que las tasas de actividad masculina varían del 62% en Finlandia al 80,5% en Portugal, las variaciones de las tasas de actividad femenina son mucho más amplias, ya que oscilan del 32,3% en España al 76,1% en Suecia. A pesar del aumento reciente de las tasas de actividad femenina en el conjunto de los países europeos, cabe recalcar que, en la U.E., la participación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo menos elevada globalmente que la de las mujeres en otros países industrializados, como EE.UU.”

  Seguint això, Mujeres Divergentes, creuen que “el recorte del estado del Bienestar - que siempre se ha considerado insuficiente, incluso en los países más socializados - se convierte en una agresión directa a las esperanzas de la mayoría de las mujeres ya que, aunque hemos puesto de nuestra parte cuanto hemos podido (cantidad de horas de trabajo y estudio, luchas contra la desigualdad, etc...) no ha sido hasta momentos de relativo pleno empleo y extensión de servicios público, cuando hemos podido aspirar a un cambio real de vida.”

  Respecte a la política i la dona, Eeva Raevaara y Susanna Taskinen, afirmen: “Si miramos las estrategias desarrolladas para promover el lugar de las mujeres en la política, nos encontramos con un amplío abanico de medidas concretas, entre las cuales destacan tanto leyes y programas de igualdad como cuotas y acciones positivas. No obstante, en la mayoría de los países europeos, las políticas igualitarias son relativamente recientes y por lo tanto no disponemos de una evaluación profunda de dichas medidas”

  Mujeres Divergentes, però, consideren, respecte això que “otro elemento que viene a ensombrecer las perspectivas de cambio en la situación de las mujeres es el repliegue actual de éstas en la esfera política. Aunque las mujeres son las más activas en todas las organizaciones sociales de base, sobre todo las de tipo solidario, su presencia sigue siendo muy escasa en las estructuras que pretenden una intervención política y, casi nula en la esfera de los órganos de decisión. El hecho de que haya algunas mujeres ocupando algún puesto de responsabilidad, no debe llevarnos a engaño como símbolo de que las cosas han cambiado. El enorme esfuerzo educativo de las mujeres ha permitido que algunas hayan podido acceder a puestos públicos mínimamente significativos. Pero estas pequeñas muestras de la esfera pública desaparecen cuando nos acercamos al mundo económico y a los verdaderos órganos de poder. (...) Sin posibilidades de crear estructuras sociales que nos sean más favorables, la gran mayoría, y sobre todo las mujeres, nos vemos abocadas a la lucha individual para adaptarnos lo mejor posible a la situación: actividad desenfrenada (formativa, laboral, hogareña, etc...) en continua lucha contra la falta de tiempo, de un lado; renuncia a la maternidad, de otro. “

 • Ecològic i de la salut

 • Segons un text publicat en una pàgina web de la Unió Europea, “la política de medio ambiente constituye hoy en día uno de los desafíos sociales más importantes para los poderes públicos y los agentes económicos y es asimismo un tema ante el que está muy sensibilizado el público puesto que afecta directamente a su bienestar y a su salud. Desde los años 70, la preocupación por preservar el medio ambiente ha dado lugar a numerosas iniciativas comunitarias. No obstante, el mercado interior de la Unión Europea ha sido criticado por anteponer los beneficios económicos y comerciales a la protección del medio ambiente, que es percibido como un obstáculo potencial al comercio y no como un objetivo en sí mismo. El Tratado de la Unión Europea ha querido contrarrestar esta crítica elevando la protección del medio ambiente a la categoría de política en lugar de simple acción de la Comunidad. (...)En primer lugar, el Tratado permitió introducir el concepto de "crecimiento sostenible respetuoso con el medio ambiente" entre las misiones de la Comunidad Europea, así como el principio de cautela (...)Además, el Tratado elevó las medidas medioambientales a la categoría de "políticas" e instauró el sistema de votación por mayoría cualificada en el Consejo, salvo para medidas tales como la fiscalidad medioambiental o la ordenación territorial, que siguen sometidos a la regla de la unanimidad. No obstante, el procedimiento de codecisión ha quedado reservado para los asuntos relativos al mercado interior. En definitiva, la evolución de la construcción europea ha permitido establecer disposiciones acordes con la importancia de la problemática

  medioambiental.“

  A més, en els dossiers divulgatius, s'afegeix: “No hay ninguna contradicción implícita entre la consolidación del mercado único y la lucha contra la degradación ambiental: ambas se complementan mútuamente. (...) La instauración del mercado único es un importante medio de llegar (...) a un crecimiento sostenible y no inflacionario que respete el medio ambiente.”

  Contràriament a això, Piulats escriu: “En lo que se refiere al balance del impacto ambiental de la implantación del Mercado Único, un informe del comisario europeo de medio ambiente, Ripa di Meana, afirmaba, de forma contundente, que el crecimiento adicional que impulsaría la creación del MU generaría: un incremento de las emisiones de SO2 y Nox, a pesar de las nuevas normativas contaminantes de carácter más estricto, lo que agravaría los efectos de lasllamadas lluvias àcidas; un tercio más de residuos de todo tipo, como resultado de las nuevas formas de producción y consumo que traería aparejado la configuración de este vasto mercado; una mayor potenciación del transporte por carretera, que se decantaría como el medio de transporte más rápido y flexible para el traslado de un creciente volumen de mercancías, provocando un aumento del 50% del transporte pesado viario para el 2000; un espectacular incremento del parque automovilístico (...); y una desbordante evolución del tráfico aéreo, que doblaría el número de pasajer@s para finales de siglo.”

  A això, Fernández Durán afegeix: “Asimismo el informe más arriba mencionado (...)sentenciaba que el campo se converiría, aún más, en territorio para la industria del agrobusiness, peridiéndose los pequeños agricultores y, por lo tanto, lo que quedaba de las

  formas de agricultura tradicional, con lo que se agudizaría el impacto ecológico de esta forma de producción agrícola (contaminación de recursos hídricos, agotamiento y toxificación de los suelos,incremento de la erosión...), cuya productividad se basa en un tremendo aporte químico y energético. Y que la desregulación y el nuevo crecimiento económico, que traería por supuesto, un mayor consumo energético, agravaría el efecto invernadero y podría ocasionar problemas en la capa del ozono del hemisferio Norte.”

  A més, respecte al tema de la movilitat, diu: ”En 1990, en un informe encargado por la Comisión Europea se apuntaba que: "desde hace algunos años, Europa parece haber sobrepasado el punto más allá del cual cualquier incremento del tráfico es contraproducente. La suma de efectos negativos parece cancelar los incrementos de riqueza, eficiencia, confort y facilidad de transportarse que deberían resultar del crecimiento del volumen de tráfico" (...) Sin embargo, ante este estado de cosas, la UE lejos de empezar a acometer políticas para reconducir el incremento de la movilidad motorizada, no ha hecho sino echar aún más leña al fuego. Como por otro lado es lógico, pues la profundización y ampliación del "proyecto europeo", su incidencia en los espacios limítrofes y la paralela globalización económica, conlleva la expansión incontenible del transporte motorizado a todos los niveles.”

  Aquest mateix autor, referint-se al tema de la salut i citant a Hines, comenta: “con anterioridad a la implantación del MU, la RFA sólo permitía 150 aditivos (E) en los alimentos que se comercializaban, y Gran Bretaña, el país más permisivo, 300. Muchos de ellos no coincidentes. En la actualidad la UE consiente la utilización de 412”. A més a més, afegeix: “De esta forma, en la negociación de esta normativa, más laxa, los intereses de las grandes empresas del sector agroalimentario han tenido prioridad sobre los de l@s consumidores-as. Por otro lado, en Gran Bretaña las empresas privadas que gestionan ahora el abastecimiento de agua, tras la ola desreguladora de la Dama de Hierro, intentan rebajar los estándares de lo que se considera agua potable, ante el abultado coste que supone cumplirlos. Y en muchas áreas centroeuropeas que se abastecen de aguas subterráneas para el consumo humano, la calidad de los recursos hídricos (deteriorados por el agrobusiness y la industria) tampoco cumple la normativa vigente. Como consecuencia de ello, se asiste a un proceso, impulsado desde la CE, de revisión a la baja de la normativa sobre calidad del agua para uso humano.”

  La Unió Europea, però, assegura que “para proteger la salud de l@s ciudadan@s de la Unión Europea, los productos alimenticios se someten a análisis científicos. A tal fin, la Unión dispone de un comité científico de la alimentación humana, de un comité científico veterinario y de un comité científico de plaguicidas.”

  Quin és el previsible futur de la Unió Europea?

  Finalment, després de considerar diversos aspectes de la Unió Europea actual, només falta conèixer algunes opinions que vessen sobre el previsible futur i perspectives d'aquesta unió. A continuació, se n'anomenen alguns, a mode d'exemple:

  “En opinión de diversos Estados miembros y del Parlamento Europeo, la unión política está poco desarrollada en comparación con la integración económica. (...) Cabe esperar que problemas internacionales como la protección del medio ambiente, la lucha contra las epidemias, los movimientos migratorios, las catástrofes climáticas o la delincuencia internacional obliguen a la Comunidad a emprender ulteriores acciones conjuntas” (Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, Luxemburg)

  “L'Union européenne couvre l'espace des nations de notre continent qui acceptent de gérer ensemble un grand marché libéral avec une monnaie unique, de se doter des mêmes règles sociales permettant d'atténuer les inégalités de richesse et de protéger chacun des aléas de la vie, de construire un appareillage diplomatique et militaire au service des droits humains.(...) Cette Europe n'est pas une utopie. Elle est l'incarnation du mythe de l'unité qui hante nos esprits et nos rivages depuis un millénaire. Elle commence à se réaliser, à vivre, mais elle est encore doublement incomplète. Incomplète dans son contenu: elle attend sa dimension sociale et sa composante de puissance juste”. (MAQUART)

  Sabemos que, tanto en el plano económico y social como en el político, la Unión Europea avanza hacia un destino común. Un territorio global, una ciudadanía única, una sola moneda, competencias compartidas, un Parlamento y un Ejecutivo a escala europea permitirán, a medio plazo, consolidar aquel sueño que tuvieron los padres fundadores de la Comunidad, un sueño que era por encima de todo político. Todos los países europeos están llamados a integrarse en ese sueño” (OREJA AGUIRRE)

  “La imagen del "proyecto europeo" no deja de deteriorase de cara a amplios sectores sociales de los países comunitarios. Como no podría ser de otra forma, pues cada vez queda más claro que esta "Europa" se está construyendo de espalda a los intereses de dichos sectores, y sus "beneficios" van quedando circunscritos a grupos sociales que tienden a encogerse progresivamente. Aún así, la potencia del mensaje mediático, en manos de los intereses económicos hegemónicos, presenta este proyecto como la única alternativa factible ("no existe alternativa", se nos machaca diariamente desde los medios de comunicación de masas). Ello logra enmascarar, en gran medida, los intereses reales a los que responde la llamada "construcción europea", dificultando la toma de conciencia y la capacidad de resistencia de los sectores afectados. Máxime cuando la propia dinámica del modelo incentiva una creciente atomización social, y cuando el propio mensaje mediático promueve una cada día mayor pasividad y conformismo ante el presente estado de cosas, incapacitándonos para reaccionar y pensar soluciones alternativas. A pesar de todo, en los últimos tiempos se han producido movilizaciones sociales que indican que las sociedades europeas tienen una cierta capacidad de resistencia ante los planes que nos intenta imponer a toda costa el capital.” (propuesta 1 mayo 1998)

  “El capitalismo, por decirlo de alguna forma, vuelve a ser lo que era. Lo cual plantea el interrogante de si será posible mantener en el futuro las estructuras de democracia formal, que en gran medida están emparentadas con la consolidación histórica del Estado del Bienestar. Lo más probable es que las estructuras de poder se vean obligadas a diseñar nuevas formas de dominación e integración, ante los escenarios de fuerte crisis de legitimación política en que nos adentramos, pues el “emperador se muestra cada vez más desnudo” (FERNÁNDEZ DURÁN)

  “A las mujeres, por nuestra parte, nos toca hacer el esfuerzo de resituar nuestro papel en este mundo cambiante que tiende a asignarnos valores y funciones que no recogen nuestras aspiraciones. Es necesario que insistamos, que tomemos la palabra y que hagamos frente a este estado de cosas que nos empobrece, margina y excluye, a la mínima ocasión y bajo cualquier excusa. El proyecto europeo que se plantea nos es tan ajeno como cualquier otro proyecto de delimitación territorial que se nos presente con estos fines y gestionado de esta manera. Sólo somos capaces de hacer nuestro el espacio donde podamos sentirnos protagonistas, el igual que los demás, de la historia que nos concierne.” (Mujeres Divergentes)

  Conclusions

  Sembla ser que, en aquesta época on tot es globalitza, la política hagi perdut el seu to popular (del grec polis, ciutat) i s'hagi limitat i confòs amb “les i els polítics” i les institucions. Els mass media, en poder de grans empreses i governants, juguen un paper decisiu a l'hora de donar una visió general del món on vivim i del que succeeix en ell, així com en la formació d'una opinió pública.

  Enfront d'això, les persones hem d'aprendre a reflexionar i intentar veure més enllà dels simples discursos publicitaris. Recobrar l'acció política. Adoptar visions crítiques i confrontar opinions, intentant, al mateix temps, crear la nostra pròpia. L'objectivitat no existeix com a tal quan hi ha en joc grans interessos. Així doncs, hem de reaprendre que la política és cosa de tots i totes i que el “pensament únic” o majoritari no pot arribar a esdevenir una realitat.

  Amb aquest treball, s'ha intentat plasmar l'enfrontament directe, trencar amb la uniformitat del discurs, crear un cúmul de visions sobre aspectes del dia a dia que ens afecten, que no només són cosa de les i els polítics, sinó de tots i totes.

  M'haguès agradat poder fer més referències, llegir més llibres, aclarir altres conceptes,..., en fi, fer una veritable anàlisi. Però això no ha estat possible, potser per la falta de temps, potser per la limitació de l'espai, el qual he sobrepassat, potser per altres motius.

  No diré que els meus objectius han estat assolits en la seva totalitat. Fer-ho seria una fal·làcia. Però crec que si han estat coberts en part i això m'estimula per seguir aprenent utilitzant mètodes autodidàctics.

  Bibliografia

  FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón: Contra la Europa del Capital y la globalización económica. Talasa. Madrid, 1996.

  MASCLET, Jean-Claude: L'union Politique de l'Europe. Presses Universitaires de France. France, édition corrigée, 1994.

  OREJA AGUIRRE, Marcelino: Europa Mañana. Reflexiones sobre la construcción europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.

  La Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1993.

  La Creación de empleo: Europa en Movimiento. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1995.

  La UE y el Comercio Mundial. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1995.

  El Mercado Único. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1996.

  http:///www. ecologistasenaccion.org

  http://www.europa.eu.int

  http://www.helsinki.fi

  http:// www.nodo50.org

  Europefr

  http://www.nodo50.org/juspax/europefr.htm

  Movimiento Contra la Europa de Maastricht y la Elobalización Económica

  http://www.nodo50.org/caes/pensamiento/texto20.htm

  http://www.nodo50.org/maast/home.htm

  Mujeres y Maastricht

  http://www.nodo50.org/maast/mujeres.htm

  Propuesta para el 1 de Mayo de 1998

  http://www.nodo50.org/maast/propuesta.htm

  Publicaciones del Movimiento Contra la Europa de Maastricht

  http://www.nodo50.org/maast/afectad@s4.htm

  S'entén aquí Europa com una unitat geogràfica

  Que només ha estat efectiva en la europa occidental i no en la totalitat territorial. Vegis l'apartat “Què és la Unió Europea avui?”

  Bèlgica, Dinamarca, França, Irlanda, Italia, Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Suècia i Regne Unit

  Vegis, en aquesta mateixa pàgina, l'anterior cita de l'autor

  Aquest tractat comportà la formació de l'OTAN

  BeNeLux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg), França, Itàlia i la RFA (República Federal d'Alemanya).

  Els mateixos que formaven part de la CECA

  L'ampliació entra en vigor l'1 de gener de 1973

  L'any 1986

  La Comunitat Europea va passar a anomenar-se Unió Europea

  Alguns països, com la Gran Bretanya,Dinamarca (ambdós per desició pròpia) i Grècia (degut a que no complia els requisits mínims) no van entrar a formar-hi part.

  Gran Bretanya no va signar-la

  Tractat de Schengen

  Tampoc no va ser signat per la totalitat dels membres de la Unió

  La paraula “avui” es refereix desprès del Tractat de Maastricht

  Membre de “Justice et Paix-France”

  Membre de CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sindicales)

  Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, Luxemburg

  Mercat Únic

  S'entén aquí democràcia representativa

  Extret de http://www.europa.eu.int/inst-es.htm

  Realitzada al desembre de 1992

  Unió Europea Occidental, formada per Portugal, Estat Espanyol, França, Regne Unit, Italia, Bèlgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanya, Grècia i Dinamarca.

  Luis González Reyes, Comisión Internacional de Ecologistas en Acción de Madrid, Marzo de 2000

  Sorgides a finals dels anys 60 i durant els70

  Citat en un text redactat per Val Balding, Catherine Euler, Jalna Hanmer, Debbie Wigglesworth; Universidad Metropolitana de Leeds.

  Extret de http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/westext/wes245.html

  Citada per Nicky Le Feuvre. Université de Toulouse-Le Mirail.

  Extret de http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/westext/wes225.html

  Marzo 97, Ponencia presentada en el II Encuentro contra el Neoliberalismo y por la Humanidad

  Universitat de Helsinki

  Extret de http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/westext/wes254.html

  http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/a15000.htm

  Novembre de 1993

  Citat per Fernández Durán, 1996, pàg.31

  Movilidad motorizada, globalización económica y proyecto europeo. Un análisis crítico de las políticas de transporte de la UE

  G.T. 2000 Plus, 1990

  Llamamiento europeo contra la Europa neoliberal de Maastricht-Amsterdam

  Persones que formen part d'un “partit polític”

  3

  Unió Europea. Visions i Opinions

  Història del Món Contemporani

  10
  Descargar
  Enviado por:Jordina
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar