Educación Social


Inadaptació social # Inadaptación social


 • EL FENOMEN DE LA INADAPTACIÓ SOCIAL

 • Socialització

  Inserció

  Integració

  Participació

  Ed. Formal Situació:

  Ed. No formal Inadaptació

  Ed. Informal Exclusió

  Ed. Permanent Marginació

  4 pilars de l'educació segons l' informe Delhors:

  1. APRENDRE A CONÈIXER - Educació permanent, Pedagogia del lleure

  2. APRENDRE A FER - Formació laboral i ocupacional

  3. APRENDRE A SER - Cívico social

  4. APRENDRE A CONVIURE - Animació sociocultural

  INTERVENIR: Arranjar un fet per modificar una situació . Intervé un professional que aporta ajuda a un individu que ha realitzat una demanda a través d'un organisme o no. El professional :

  • Orienta (l'educand ha d'escollir el camí)

  • Assessora

  • Ajuda (preventiva)

  La intervenció educativa varia segons:

  • El grup d'edat

  • Les necessitats

  • El context polític, econòmic i social

  Què és educar? : Educar és despertar persones, educar provoca acció (Dewey) Fomentar, instruir i aconseguir el desenvolupament personal del individu per tal que pugui interaccionar amb el medi. Integrar la persona en un grup social que té uns hàbits i maneres de fer. De tal manera que la persona pugui escollir. (Desenvolupament ètic i moral) Educar té dos components:

  • La part externa per vincular-se al medi

  • El desenvolupament personal intern per crear persones reflectives i crítiques

  FONAMENTS D'UNA INTERVENCIÓ

 • Coherència

 • Holísitica

 • Completa

 • Oberta: Multiprofessionals i interdisciplinar

 • Contextualitzada: En quant als serveis socials del país i comunitat

 • Democràtica: Treball en equip

 • Reflexiva

 • Factible: Ajustada a les necessitats i als recursos

 • Útil: Priorització de les necessitats

 • A nivell operatiu:

  - Sistematisme

  - Progressivitat

  - Especificitat

  1.2 Pedagogia de la inadaptació social

  • La inadaptació social és un element estructural resultat de l'entorn econòmic, polític i social.

  • L'educació és un mitjà per a cooperar en la minimització o resolució de problemàtiques socials.

  Què és la Pedagogia?

  Art i ciència de l'educació. Es refereix als principis i mètodes per a l'ensenyament, per a la formació completa (física, intel·lectual, ètica i social

  Ha de tenir en compte:

  • Els avenços de la psicologia, sociologia... per adaptar la seva tasca a situacions i objectius concrets.

  • El grup social d'on prové l'individu i el sistema educatiu que orienta l'educació.

  • La didàctica ha d'estar relacionada amb l'ambient natural i sociocultural de l'individu, tenint en compte la llengua, els costums, les creences...

  La Pedagogia de la inadaptació social com a part d'un tot

  - Justificada com a defensa dels Drets Humans

   • Definició

   • Articles 2, 22, 25, 26

  - Està plenament vinculada a:

  • Ciències socials

  • Ciències de l'educació

  • Pedagogia social.

  És una Pedagogia social especial

  • Igual a la Pedagogia de l'oci, Pedagogia comunitària, Pedagogia ambiental...

  • Participa d'una visió interdisciplinar i pluridisciplinar, degut a la complexitat de la seva problemàtica i perquè necessita de diverses intervencions.

  • Integra factors històrics, jurídics, sociològics, pedagògics, psiquiàtrics, mèdics, psicològics

  Conceptualització de la Pedagogia social

  • És una disciplina social i humana.

  • Ha de partir del coneixement del context històric, moment polític, econòmic, social, cultural i educatiu

  • Ha adquirit rellevància a partir de:

  • La democratització de la vida espanyola.

  • La institucionalització d'una política social (S.S. legislació social, treballadors socials, diplomatura d'Ed. Social...).

  • Generació d'una societat de l'oci, indústria de l'oci, espai social en què la intervenció educativa comença a ser fonamental.

  • Els moviments d'antiglobalització i altres factors posen de manifest: l'educació no pot ser només per al creixement econòmic, sinó per al desenvolupament humà, que implica cohesió social, societat inclusiva... No exclusió social.

  DEFINICIÓ de Pedagogía Social: Especialitat de la pedagogia orientada a la promoció de la competència social en tot tipus de context susceptibles d'intervenció educativa. La finalitat és la cooperació al desenvolupament integral de la persona i és l'eix dels programes socioeducatius.

  La Pedagogia social es vincula a referències de l'educació social:

  • Socialització

  • Adquisició de competències socials

  • Didàctica social

  • Acció professional especialitzada

  • Acció envers processos d'inadaptació social

  • Formació política del ciutadà

  • Prevenció i control social

  • Treball social educatiu

  L'EDUCACIÓ SOCIAL

  • S'ha d'entendre com a procés obert, flexible, dinàmic i dialèctic. Es tracta d'un concepte en “construcció” dins del teixit social, dins de la societat; un concepte construït en interacció social, històrica, cultural, tecnològica, econòmica...

  • No es pot assimilar, de forma mecànica, al concepte d'adaptació social, al concepte de normalització, ha de ser dinàmic, comunitari, en transformació.

  • Els models d'educació social canvien, com canvien els models socials.

  • Els professionals de l'educació social han de ser agents de canvi social.

  Per a què l'actuació pedagògica envers la inadaptació?

   • Per a la socialització de l'inadaptat

   • Sistema social (canals legítims)

    • Sanció membres que es desvien.

   • Perspectiva sociològica

    • Accepta comportament desviat

  - Conseqüència desorganització estructura social

  Evitar, minimitzar inadaptació

  • Ensenyar a assumir pautes culturals

   • què s'ha de fer

   • què es pot fer

   • quan es pot fer

  • Aprenentatge de la funció (assimilació rol)

   • Adequar demandes personals a possibilitats

   • Expectatives reals

  • No caure en situació d'anomalia

   • Control dels impulsos

   • Adequar interessos personals a demandes socials

  Funció de la pedagogia

  • Ensenyar adaptació a l'entorn socioeconòmic i cultural

   • Enculturització

   • Ensenyament de la funció

   • Control dels impulsos

  • No sumissió

  • Sí interiorització

   • Comprendre necessitat normes de conducta

  Com assumir pautes de comportament?

  • Necessitat equilibri metes i medis

   • Ambients que dificulten l'assimilació

  • Orientació intervenció pedagògica

   • Conèixer a si mateix

   • Conèixer el funcionament del sistema

   • Proporcionar formació en relació a capacitats i demandes ocupacionals

   • Adquisició disciplina i desenvolupament moral

   • Tenir rol coherent, sentir-se bé, està integrat

  TIPOLOGIES PEDAGÒGIQUES

  1. Terapèutica

  • Tractament, correcció, rectificació del problema

  • Objectiu:

   • Modificar, rectificar la conducta

   • Intervenir per educar, reeducar conductes anormals segons la societat

   • Millorar íntegrament al subjecte per participar en el sistema

   • Atenuar les conseqüències negatives per al règim de vida de l'individu

  • Sistema jurídic:

   • Penalització, reclusió, reformatori...

    • Característiques

  • Comporta estudi de les pràctiques habituals de l'inadaptat, la voluntat, defectes, grau de problemàtica, possibles reaccions...

  • Intervenció psicològica, física, moral...

  • Particularitzar segons necessitats i situació

  • L'anomalia pot ser conseqüències de les condicions socials

  2. Rehabilitadora

  • Recuperació, restabliment, reinserció

  Capacitar per:

  • Adquirir una situació social i qualitat de vida

  • Formar part amb voluntat pròpia d'un grup social normalitzat

  • Exercir un treball

  • Posseir autonomia personal i social

  Preventiva

  • Crear condicions i/o atributs personals o comunitàries per al benestar

  • Estudis:

  • Major rendibilitat en l'àmbit de la salut i el benestar psicosocial

  • Història:

  • Cercar mecanismes màgic-religiosos per reduir probabilitats d'aparició

  • Pasteur, bacteris origen de malalties

  Tipologies intervenció preventiva (Caplan 1964, Psiquiatria preventiva)

  Prevenció primària

  Prevenció secundària

  Prevenció terciària

  - Prevenir el que encara no ha succeït

  - Detectar el problema el més aviat possible

  - Intervenir en les primeres fases

  - Reduir la incidència

  - Prevenir la continuació o empitjorament

  - Reduir les seqüeles i conseqüències

  Estratègies prevenció primària
  Programes preventius, grups de risc

   • Realitzar estudis sobre factors de risc i actuar en conseqüència

  • Modificar factors socioambientals

   • Atempten desenvolupament psicosocial

   • Potencien aparició patrons de conducta problema

  • Prevenció comunitària

   • Campanyes publicitàries

  • Incrementar recursos, habilitats individus vulnerables

   • Programes a les escoles

  Estratègies prevenció secundària
  Recerca activa i ràpida

  • Desenvolupar proves de detecció precoç

  • Aplicar programes efectius per reduir o eliminar durada, intensitat, incapacitació

  • Millorar institucions encarregades intervenció

  • Augmentar competències per afrontar situacions vitals

  Estratègies prevenció terciària
  Programes de reinserció social

  • Ajudar a superar crisis evolutives, accidentals

  • Capacitar per afrontar situacions

   • fills de pares alcohòlics, integració minusvàlids...

  • Canvis en els sistemes

   • Soroll,sexisme, alineació cultural...

  3- Per al desenvolupament humà

  • Emancipació, autonomia, independència...

  • Drets i deures

  Característiques programes de prevenció amb èxit (APA) Associació de psicologia

  • Orientats a una població molt definida

  • Ajustats a riscos i problemes

  • Modificar la trajectòria persones oferint alternatives, recolzament, oportunitats...

  • Dotar de habilitats i competències

  • Enfortir amb xarxes informals o naturals

  • Combinar enfocaments, estratègies...

  • Aplicar sistemes d'avaluació

  Per a que les persones millorin se'ls ha de donar habilitats i competències com per exemple la formació xarxes informals : Persones que hagin passat per casos similars, xarxes naturals : veïns, famílies... Els mètodes han de ser més qualitatius donar prioritat a la pluralitat d'estratègies. Hem d'avaluar per definir el grup, mentre es fa el projecte , continua i també al final per saber si els objectius s'assoleixin

  Característiques programes de prevenció amb èxit (av) autors varis

  • Generals:

  • Perspectiva multinivell, multisistemàtica: Pluralitat d'estratègies

  • Èmfasi en la promoció de la competència

  • Capacitació (empowerment)

  • Sensibilització de la població: Donant coneixements i informació per comprendre les situacions que es poden interpretar de manera errònea

  Desenvolupament i recursos

  • Forta fonamentació teòrica

  • Experiències investigadors i destinataris: Aprofundir en què s'ha fet anteriorment amb aquest tema i buscar una fonamentació teòrica

  • Identificació recursos

  • Assegurar recursos

  • Establir alternatives de recursos

  • Entrenar als tècnics d'intervenció: Quin compromís hi ha amb els professionals per continuar el projecte

  • Paraprofessionals

  • Programes d'interès en relació al context social

  Marketing dels programes

   • Avaluar necessitats

   • Crear programes adaptables a diferents contexts

   • Fomentar propietat entre els que ho apliquen i entre els que ho reben

   • Inserir dins estructures o institucions

   • Disseny atractiu per als participants

   • Entrenar als tècnics prevenció

   • paraprofessionals

  Programes d'interès

  Limitacions de la prevenció

  • Etiologia multifactorial: La inadaptació està causada per diverses causes. Es fan més intervencions reactives que proactives, hauria de ser al revés.

  • Temps entre l'origen i manifestació del problema

  • Intervencions reactives i no proactives

  • Escassetat de recursos: Sempre tenim menys recursos dels que prevenim

  • Urgència en els resultats

  • Estigmatització possible població de risc: No s'han d'etiquetar els col·lectius

  • Prevenció comunitària: Oferta a molta pobl. que no es beneficiarà o es beneficiaran els menys necessitats

  Actuació institucions educatives per a la intervenció

  • Desenvolupament personal

   • psíquic i físic

  • Desenvolupament social

   • Competències socials i ocupacionals

  • Orientar i facilitar

   • Institucions governamentals i ONG

   • Associacions, grups, entitats... segons afinitats

  • Presons, reformatoris

   • Situacions immodificables, incorregibles...

  Actuació de professionals

  • Formació interdisciplinar

  • Treball en equip multiprofessional

  • Objectivitat

  • Relativitzar les pròpies normes

  • Empatia

  - Percepció i visió de l'inadaptat

  • Suplir missió ordes religioses i governamentals per pal·liar o reconduir problema

  Pedagogia interdisciplinar: Pedagogia social - Treball social - Psicologia social

  1.3. Factors causals

  • Múltiples, depèn perspectiva

  • Individu-entorn

   • Centrat en l'individu i no en el context

   • Individu en situació

    • Com percep l'ambient i es relaciona

    • Estil de vida marcat pel grup social

  • No es pot generalitzar

  Perspectiva educació social

  • Casualitat recíproca

   • Conflicte, incoherència individu-entorn

   • Multitud de variables que interaccionen

   • Medi social desfavorable, separació metes i medis

   • Intervenció en situacions inestables ineficaç

  • Intervenció cap a l'entorn i l'individu

   • En el propi ambient

   • Proporcionar un ambient estable

   • Canviar/modificar la situació i enfortir l'individu

  1.3.1. L'entorn social i cultural

  • Condiciona relacions, percepcions, personalitat

  • Deprivació econòmica i precarietat laboral

   • Qualitat habitacles, quantitat i qualitat espai

   • Conseqüències

    • Efectes sobre la salut

    • Efectes psicològics

     • Habitat i percepció del jo

     • Habitat i tensió

  • Rigidesa del rol del gènere

  • Models socials, violència i sexisme als mass media

  a. L'espai familiar

  • Mida de la família: Com més gran, més probabilitats de inadaptació

  • Malalties familiars: Inestabilitat

  • Estructura familiar: Monoparentals, dificulten el desenvolupament de l'adolescent

  • Família i context social

  • Estimulació primerenca: Donar-li seguretat al nen mitjançant carícies i estimulació afectiva. Quan no és així, les llars d'infants han de fer aquesta situació.

  • Afectivitat i models de comportament : Quan la parella no es porta bé, el noi no segueix un model de comportament adequat.

  • Motivació: Fites a curt termini

   • Experiències passades, situació present i expectatives de futur

   • Experiències d'èxit en la vida de la família

    • Perspectiva escolar i laboral

  b. L'ambient escolar

  Hauria de ser un compensador de les desigualtats del medi social. Donar les oportunitats que no es donen a la família

  • Reproducció del model cultural del grup majoritari (normatiu)

  • Contempla poc diferents contextos socials, culturals o geogràfics

   • Respostes quantitatives i no qualitatives: Es necessiten recursos humans especialitzats (qualitatiu) i no pas molt material (quantitatiu)

  • Fracàs escolar per falta de resposta a necessitats, motivacions i interessos

  Fracàs escolar

  Individu:

  • Temps reduït d'escolarització

  • Experiències familiars prèvies

   • Cognoscitives, afectives, relacionals

  • Desenvolupament intel·lectual

   • Raonament abstracte i concret

   • Codi lingüístic primari i poc desenvolupat

  • Motivació cap al rendiment escolar

  Institució escolar:

  • Clima, cultura, ritme d'aprenentatge...

  Conseqüències: ambient escolar font d'inadaptació

  Individu:

  • Rebuig educació

  • Salvar autoestima:indisciplina

  Institució escolar:

  • Formació específica professorat

  • Recursos materials, humans i funcionals

  • Incompetència per minimitzar inadaptació per mitjà de l'educació

  c. L' ambient laboral

  • Joves sense formació específica

  • Desocupats per canvis sistema productiu

  • Dones per necessitats d'emancipació

  • Malalts crònics

  • Immigrants i minories ètniques

  • Reclusos

  • Sense sostre

   • Capacitats i actituds de l'individu

  Antropologia cultural

  • Absorbir una cultura determinada i la influència en el propi desenvolupament personal

  Sociologia

  • Aprendre i desenvolupar una funció social coherent amb les possibilitats personals

  Psicologia

  • Autoconeixement (limitacions i potencialitats)

  • Autocontrol (inhibició i actuació)

  • Reflexió, coherència, confiança en si mateix, sentit comú...

  Esquema model internacional del procés d'inadaptació social

  Conclusió

  • Les causes molt fonamentades en teories del conductisme

  • Intervenció cap a teories del cognitivisme

  • L'individu inadaptat limitades oportunitats de desenvolupar les capacitats cognoscitives, afectives i relacionals

  • EDUCANT

   EDUCADOR

   Personalitat i perfil del subjecte inadaptat

   Molt generals i no es donen en tots els subjectes inadaptats

   • Vulnerabilitat a les contingències ambientals

   • Primarietat en el comportament

   • Escàs sentit de culpabilitat (delinqüent)

   • Autojustificació del propi comportament o situació (locus control extern)

   • Incompetència (baix autocontrol, baixa capacitat d'esforç i autoestima)

   • Buit intern

    • Passat: Absència història personal conscient

    • Present: Aquí i ara. Pensament totalitzador

    • Futur: Inexistència de perspectiva de futur

   • Falta d'autoconeixement

   • Absència de vida interior i solitud

   • Comportament contradictori, inestable

   • Desvinculació

   • Desconfiança

   • Resistència a l'afectivitat

   • Indiferència afectiva

   • Alteració reaccions emotives

   • Dificultat per expressar emocions

   • Dificultat per entendre punts de vista d'altres persones

   Respostes de comportament

   • Recerca de prestigi “Fer-se valer”

   • Comportament reactiu a les situacions adverses

   • Adoptar diferents papers en circumstàncies extremes

   • Actitud defensiva

   • Conducta antisocial subjectiva

   Intervenció educador

   • Proporcionar seguretat i normalitat

   • Relativitzar visió personal, normes i valors per apropar-se a la perspectiva de l'inadaptat

   • Cercar vincles que facilitin la comunicació educador-inadaptat

   • Orientar per crear un ambient estable i personalitzat

   • Guanyar la confiança de l'inadaptat

   • No crear dependència a llarg termini

   Controvèrsies?

   • Inadaptabilitat social

     • Adaptabilitat circumstancial

   • Desconcert manera de viure

     • No sentir-se desconcertat per la situació

   • Absència de normes

     • Necessitat de vida normal

   • Impulsibilitat actes

     • Previngut afectivitat

   TEORIES APRENENTATGE

   Conductisme de fora cap a dins

   • Aprenentatge: associació, reforç, observació, escoltant

   • Ensenyament canvis en la conducta

   • Objectius operatius

   Cognitivisme de dins cap a fora

   • Aprenentatge resultat de la reestructuració cognitiva: assimilació-acomodació = equilibri (Piaget)

   • Educació desenvolupament integral de l'individu

   • Objectius segons la persona i el seu procés de construcció

   2. MODELS D'INTERVENCIÓ EN INADAPTACIÓ SOCIAL

   Les noves necessitats socials transcendeixen les ajudes econòmiques puntuals que tracten de salvar conjuntures personals, i precisen estratègies globals que integrant recolzaments econòmics, psicosocials, educatius, sanitaris... activin les habilitats i els recursos dels subjectes. (Rubio i Montero, 2002:35)

   2.1 Aspectes implícits en la intervenció social

   • Intervenir requereix:

    • Observar, explicar, descriure... i principalment comprendre, ser empàtic

    • Recollir informacions: organització i economia familiar, formació i ús del temps lliure, relacions amb la comunitat

    • Contrastar informació amb la família, amics, altres professionals

    • Fer participi el propi individu en l'acció terapèutica, rehabilitadora... vincular-lo alguna cosa, crear-li un ambient personalitzador

   2.2 Valoració de necessitats personals i socials

   • Personals: Piràmide de Maslow

   • Socials:

   • Normatives

   • Percebudes

   • Expressades

   • Comparatives

   • 1- Intervenció jurídica-institucional

    • Ordenament jurídic que regula accions que es desenvolupen en la família, delinqüència, drogaaddicció, prostitució, maltractaments...

    • Normes per al control social (grup dominant)

    • Tipificació conductes normals o legals

     • Anormals o il·legals sotmeses a intervenció jurídica-institucional

    • Objectiu: evitar efectes negatius (personals i socials) de la conducta inadaptada

    Contr.

    • No té en compte el procés de socialització

    • Actua segons la resposta de l'individu (pedagogia correccional, internament)

    • Model autoritari, repressiu, coercitiu (càstigs, sancions...)

    • Necessitat de conèixer normativa (internacional, estatal, autonòmica) segons situació (menors, immigració, tercera edat, minusvalies...)

    2- Intervenció assistencial

    • L'individu es troba en una situació carencial per causes personals o socials

    • Millorar, compensar situació deficitària (assessorament, ajudes econòmiques...)

    • Institucions benèfic-assistencial i religiós

    • Humanitza o pal·lia els plantejaments judicials

    Cont.

    • No incideix etiologia situació carencial

    • Aborda plantejaments individuals, no socials o estructurals

    • Demana sumissió de la persona a la ideologia del benefactor

    • Rehabilitació per a la resignació, acceptació passiva de la situació

    • Falta de personal qualificat (en general)

    3- Model assistencial-benèfic

    • Resposta a carències socials

    • Intervenció sense la voluntat de la persona

    • Actua sobre la persona

    • Manté en la marginació social

    • No considera model interdisciplinar

    • Resposta necessitats de la persona

    • Intervenció amb la voluntat de la persona

    • Actua sobre la persona i l'entorn

    • Prepara per a la competència social

    • Parteix d'un model interdisciplinar i coordinat

    4- Model educatiu d'ajuda

    • Resposta necessitats de la persona

    • Intervenció amb la voluntat de la persona

    • Actua sobre la persona i l'entorn

    • Prepara per a la competència social

    • Parteix d'un model interdisciplinar i coordinat

    5- Intervenció comunitària

    • Parteix de considerar el context social on s'ha produït la socialització de l'inadaptat

    • Inadaptació resultat de la situació d'anomia

    • L'estigmatització, etiquetament de conducta desviada, porta a la inadaptació

    • Contra teories de la dualitat social postmoderna

     • Rics-pobres, integrats-marginats, adaptat-inadaptat

    • La societat dels 2/3 genera que una part manifesti situacions d'exclusió (delinqüència, prostitució, pobresa...)

    Cont.

    • Se centra en modificar les variables ambientals que condueixen a la inadaptació

    • Contempla l'homeostasis, l'ordre social ha de permetre satisfer necessitats de tots els membres

    • Reivindica la persona en interrelació amb l'entorn, com a partícipe en el procés de modificació personal i social

    • Programes d'actuació vinculant institucions i desenvolupament de les persones

    • Plantejament perspectiva de la prevenció

    • Intervenir per ajudar a transitar d'usuaris a protagonistes, de beneficiaris a participes, d'objectes de compassió a subjectes de drets.

    • Educador social: transitar de treballar per a la comunitat, a treballar amb la comunitat (Rubio i Montero, 2002:35)

    Tipologies d'intervenció per a potenciar el recolzament social

    • Individual: Millorar competències personals i socials

    • Diàlic: Mobilitzar el recolzament social d'una tercera persona (voluntaris)

    • Grups d'ajuda mútua: Afavorir l'efecte protector de recolzament social (grups de risc)

    • Sistema social: Formar a un grup de professionals per atendre casos concrets (personal sanitari amb malalts crònics)

    • Comunitari:Incrementar els recursos de la pròpia comunitat (informació, educació, recolzament logístic...)

    6- Intervenció psicològica

     • L'individu no aconsegueix establir relació adequada amb l'entorn per insatisfacció de necessitats primàries

     • La rehabilitació social partirà de la detecció, aïllament, tractament de causes que provoquen la inadaptació

    Trets de personalitat possible conducta antisocial

    • Quant a l'afectivitat

     • Indiferència

     • Baix autoconcepte i autoestima

     • Sentiment d'inferioritat

     • Ansietat

     • Inestabilitat emocional

    Cont.

    • Quant a la relació interpersonal i social

     • Escàs desenvolupament moral

     • Incapacitat per assumir responsabilitats

     • Ressentiment

     • Immediatessa en les actuacions

     • Egocentrisme

    • Quant a capacitat cognoscitiva

     • Baix nivell acadèmic

     • Dèficit de recursos d'autoaprenentatge

     • Dificultat per mantenir l'atenció

     • Falta de perseverància

     • Falta de previsió de futur

    7- Tractament terapèutic

     • Anàlisi estat personal i circumstancial i les conseqüències que se'n deriven

     • Recerca de alternatives i possibles solucions, responsabilitzant al propi individu

     • Superació de traumes, neutralitzar vivències negatives...

     • Provocar confiança personal

     • Potenciar independència psíquica i econòmica

     • Reforç habilitats socials, fomentar actituds prosocials

    3. ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ EN DIFERENTS COL·LECTIUS INADAPTATS

    • No existeix una metodologia específica de la inadaptació social, el que existeix és una adaptació dels mètodes de les ciències humanes i socials, de les ciències de l'educació, del treball social i de les ciències de la conducta

    • Evitar l'assistencialisme; treballar per la prevenció de la marginació i exclusió social, per la promoció i desenvolupament dels individus i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

    1- Coneixement de grups inadaptats

    RUBIO, M.J. i MONTEROS, S. (coord.) (2002): La exclusión Social. Teoria y práctica de la intervención. Madrid: CCS

     • Immigració

     • Sida

     • Toxicomanies

     • Menors

     • Aturats

     • Reclusos

     • Menors

     • Drogaaddicció

     • Exclusió i inserció sociolaboral

    2- Disseny de projectes

    • Caràcters dels projectes

    • Fases dels projectes

    • Planificació de contingències

    • Planificació de l'avaluació

    PÉREZ SERRANO, G. (2000:6a. reimpressió): Elaboració de projectes socials. Casos pràctics. Madrid: Narcea, S.A. Edicions

    3- Recursos per a la intervenció

    • La xarxa pública de Serveis Socials

    • Titularitat corresponent a l'Administració Local

    • Responen a la planificació general de la Comunitat Autònoma

    • Finançament local i autonòmic

    • Nombre i distribució depenen:

     • Criteris de població, dispersió geogràfica...

     • Pressupost dels ajuntaments segons voluntat política

    4- Tipus d'equipaments

    Atenció diürna

    • Tallers ocupacionals (diferents col·lectius)

    • Centres d'informació i atenció:

     • Dona

     • Jovent

     • Tercera Edat

     • Immigrants

     • Drogodependents

     • Discapacitats...

    • Menjadors socials

    Atenció residencial

    • Albergs, residències i centres d'acollida

     • Dones

     • Treballadors temporals, immigrants

     • Menors, joves

     • Tercera edat

    • Pisos tutelats

    • Cases de colònies

    • Comunitats terapèutiques per a toxicòmans

    • Residències per a discapacitats físics o psíquics

    Serveis operatius

    • Informació, orientació i tramitació

     • Drets i recursos àmbit Benestar Social (salut, pensions, educació, vivenda...)

     • Assessorament jurídic o psicològic

    • Ajuda a domicili i recolzament a la unitat convivencial

     • Serveis domèstics, acompanyament , adquisició d'hàbits alimentaris, higiene, economia i administració domèstica...

    • Prestació bàsica d'allotjament alternatiu

     • Situacions d'emergència en espera de resolució, tramitació, imprevisibilitat...

     • Processos de reinserció o reestructuració familiar

    • Prevenció de marginació i inserció social

     • Sensibilització, conscienciació, respecte als catalogats com a diferents

     • Preparació jubilació, , inserció sociolaboral discapacitats...

    Recursos varis

      • Institucions escolars

      • Institucions cíviques, culturals, esportives

      • ONG i ordes religioses

      • Grups d'autoajuda

      • Grups de voluntariat

      • Centres de salut

      • Entitats privades (contractes temporals amb institucions públiques)

      • Programes d'intervenció locals, comunitats, estatals, UE...

    5- Tècniques grupals participatives

    • La participació activa, responsable i cooperativa de tots els implicats (promotors, receptors, professionals...) és indispensable per assolir amb èxit els objectius d'un projecte.

    6- Seqüenciació treball grupal

   • Pressa de consciència del problema

   • Sentiments, actituds, necessitats

   • Analitzar

   • Objectivitzar la realitat

   • Cercar alternatives i solucions

   • Entrenar en competències eficaces

   • Avaluar

   • Vivències personals, processos grupals...

    • Estratègies potenciadores del treball grupal

    • Mostrar confiança en les potencialitats de les persones

    • Programació en consonància amb les necessitats i interessos més immediats

    • Facilitar la comunicació en totes les direccions

    • Importància relacions personals i afectives

    • Valorar resultats parcials

    • Lectura positiva de les dificultats

    • Resultats fruit de l'esforç i aprenentatge del grup.

    LOPEZ-CABANES, M. i CHACÓN, F. (1999): Intervención psicosocial y servicios sociales. Un enfoque participativo. Madrid: Síntesis.

    ORTE, C. i MARCH, M. (2001): Pedagogía de la inadaptación social. Valencia: Nau Llibres.

    • Drogues

    • Separacions i divorcis

     • Esdeveniments estresants, canvis de residència, problemes econòmics...

     • Assessorament: ed. Infantil, recerca de feina, economia...

    • Vídues, menopausa, jubilació...

    Blocs d'àmbits d'intervenció
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar