Economía y Empresa


Economía


ACTIVITATS

1-Observa bé aquests dibuixos i classifica'ls segons siguin béns o serveis.

A- Servei C- Servei E- Servei

B- Ben D- Ben F- Ben

2-Explica aquest esquema, que mostra les relacions entre l'individu i l'empresa, i contesta:

El doble del intercanvi que es produeix entre els individus i les empreses d'una societat és, d'una banda físic i, de l'altra, monetari.

· Creus que hi ha diferència si apliquem aquest esquema a una fàbrica de components electrònics o a un restaurant? Explica-ho

Aquest esquema es pot utilitzar en els dues exemples. Solo que es diferencia el producte final.

3-Ordena cronològicament aquestes accions corresponents al procés de constitució legal d'una empresa:

A- Tria el nom i la raó social de l'empresa

B- Redacció de l'escriptura de constitució de l'empresa.

C- Signatura de l'escriptura de constitució de l'empresa davant notari.

D- Pagament dels tributs de constitució de l'empresa.

E- Sol·licitud d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil.

F-. Sol·licitud del NIF a l'Administració tributària.

4-Classifica aquestes empreses en funció del sector de producció al qual pertanyen:

Sector primari: granja d'aviram, viver de plantes, piscifactoria

Sector secundari: fàbrica d'antenes, fàbrica d'ulleres, fàbrica d'ordinadors

Sector terciari: banc, agència de transports, botiga d'electrodomèstics, restaurant, cinema, farmàcia

5-Observa bé aquests gràfics amb dades relatives al percentatge de població activa (de l'any 2000) de cadascun dels sectors de producció de dos països: l'Índia i l'Estat espanyol.

*Ara contesta raonadament aquestes preguntes:

· En quin dels dos països predomina l'activitat agrícola?

En l'Índia.

· És correcte dir que l'Índia és industrialment més productiva que l'Estat espanyol? Per què?

No, perquè està més desenvolupada amb un 63%.

· En quin dels dos països predominen el serveis? Quina pot ser la raó?

España. Perquè les persones actives es dediquen més a aquest sector, que en l'Índia.

· Quina relació hi ha entre el percentatge de població activa de cadascun dels sectors i el grau de desenvolupament de cada país?

Que quan més desenvolupat està el país hi ha mes població activa en el sector terciari; i quan menys desenvolupat esta hi ha mes producció dels altres dos sectors.

6-Escriu el nom de diverses empreses que corresponguin a petites mitjanes o grans segons la quantitat de persones que hi treballen.

PETITES: La cuina (Bar).

MITJANES: autobusos Penedès.

GRANS: Caprabo, La Caixa.

7-Contesta raonadament les preguntes següents:

· Com pot ser una empresa segons la propietat del càpita? Posa algun exemple de cada tipus.

L'empresa pública: Renfe

L'empresa privada: Ferreteria Jaume

· Quines són les fonts de finançament de les empreses públiques?

Es finançada per las aportacions dels membres de la societat mitjançant els impostos.

· Una empresa privada pot estar constituïda per una sola persona? En cas afirmatiu, quines característiques té?

Si, d' aquesta persona prové el capital necessari per fer-la funcionar.(Treballador autònom)

· Com es poden classificar les empreses privades segons la seva estructura i la propietat?

L'empresa individual: constituïda però un solo treballador.

L'empresa cooperativa: els treballadors son els propietaris.

La societat limitada: la responsabilitat del socis es limitat.

La societat anònima: una persona (accionista) mitjançant diners

Compra accions i te el dret de participa en la gestió de l'empresa. Els accionistes no coneixen els treballadors ni el funcionament de l'empresa.

8-Indica si les afirmacions següents són correctes o falses, i en aquest darrer cas, esmena possibles errades:

_La SL es caracteritza pel fet que la responsabilitat dels socis és limitada a la seva participació i el capital és representat per participacions. Correcte

_A l'empresa cooperativa, els treballadors no poden ser-ne alhora els propietaris. Falsa. Els treballadors si que poden ser el propietaris de l'empresa.

_A la SA, qualsevol persona pot convertir-se en accionista i obtenir així el dret a participar de la gestió de l'empresa. Correcte.

_Un treballador autònom és una persona que treballa per compte propi. Correcte.

_A la SA , tots el accionistes tenen el mateix nombre de vots. Falsa. Tenen un vot per acció.

_A la cooperativa, els treballadors participen en la presa de totes les decisions que afecten l'empresa. Correcte.

9-Fes una taula indicant el nom dels principals departaments d'una empresa i la tasca que desenvolupen.

Departaments Tasca de desenvolupament

De compres gestiona i controla les primeres matèries

De producció controla el procés d'elaboració

Comercial gestiona la distribució del producte

De personal organitza i controla les persones que integren la empresa.

De comptabilitat registra els ingressos i les despeses, i m'estudia les possibles fonts de finançament.

D'exportació organitza els aspectes referents a la comercialització del producte en l'estranger

10-Contesta raonadament:

· Què és un organigrama?

Es una representació gràfica i simplificada de l'estructura organitzativa de l'empresa.

· Quins són els principals models organitzatius d'una empresa? Quines característiques té cadascun d'aquests?

Organització lineal: es basa en el principi d'unitat de comandament i disciplina.

Organització funcional: introdueix especialistes en cadascun dels nivells de jerarquia de l'empresa.

Organització en línia i staff: incorpora un equip assessors en els nivells que l'empresa concediré oportú.

· Com s'anomenen els diferents tipus d'organigrames empresarials?

El vertical, l'horitzontal i el circular.

· Què s'entén per organigrama mixt?

Es una organigrama, que se ha realitzat mitjançant una combinació de dos nivells.

El organigrama del col·legi.

'Economía'

12- Descriu quins són els factors més importants a controlar pel departament d'aprovisionament de les indústries representades en els dibuixos següents:

Lleteria controlar l'entrada de llet.

Tèxtil controlar l'entrada de les bobines.

Mobles controlar la fusta entrant.

13- Explica què és la comptabilitat. Després contesta:

Es la tasca de recollida i tractament de l' informació econòmica.

·A qui pot interessar conèixer exactament la situació econòmica de l'empresa? Per quin motiu?

Els banquers: necessiten saber quins son els comptes de l'empresa per decidir concedir-li, si call, el crèdit hagi sol·licitat.

14- Fixa't bé en aquests dibuixos. Després assenyala tots aquells que formin part del patrimoni de l'empresa.

Tots. A-B-C-D-E-F

15- Contesta raonadament aquestes preguntes:

· Què és una auditoria?

Es un conjunt d'elements que verifiquen la veracitat dels elements.

· Quin és l'objectiu bàsic d'una auditoria?

Comprovar i assegurar que la informació registrada en els documents comptables reflecteix exactament la situació econòmica de l'empresa.

· Qui pot fer una auditoria?

Uns professionals independents, els auditors.

· Totes les empreses estan obligades a sotmetre's a una auditoria?

Aquelles que tenen un cert nombre de treballadors i una xifra de vendes i de propietats que supera una quantitat fixada per la llei.

· Quan es realitzen les auditories?

Es fa un cop l'any.

17- Observa aquest esquema relatiu al procés d'una lletra de canvi i explica com s'utilitza:

La persona que ven la mercaderia (lliurador) emet una lletra en que se indica la quantitat i el moment en que s'ha de fer el cobrament.

El comprador de la mercaderia (lliurat) accepta la lletra de canvi i la retorna, acceptada, al lliurador; Aquest retorna la lletra acceptada a la seva entitat bancària, la qual presenta la lletra al lliurat perquè pudi ser cobrada; el lliurat paga el impost corresponent a la entitat bancària del lliurador y aquesta la ingressa en el seu compte.

18- Contesta raonadament aquestes preguntes:

· Què és un contracte?

Es un document acordat i firmat per l' empresa i el treballador en que s'estableixen les condicions de treball.

· Quines diferències hi ha entre un contracte a temps parcial i un contracte a jornada completa?

Que la jornada parcial es inferior en hores que la jornada completa, que ocupa tantes hores com la llei fitxa de jornada completa.

· Un contracte per obra i servei, és temporal o indefinit? Per què?

Es temporal, per que dura el temps que se allarga una activitat excepcional per a la qual se ha contractat mes ma de obra.

· Estar contractat és un dret o una obligació per al treballador? I per a l'empresa?

Es un dret. Una obligació.

· Tots el treballadors tenen contracte? Per què?

Si, per llei tenen que tendre un tracte.

· Els immigrants, tenen dificultats per trobar feina? Quines?

Si, per que no tenen tots els papers.

19- Fes una taula que et permeti calcular les despeses mensuals fixes d'una família de classe mitjana formada per quatre persones: alimentació, roba, transport, habitatge, educació, oci, cultura, consums, etc. Després, contesta raonadament:

Despeses Família

Alimentació 500 €

Roba 100 €

Transports 80 €

Habitatge 600 €

Educació 50 €

Oci 25 €

Cultura 10 €

Consums 200 €

Total 1565 €

· Què és el salari mínim interprofessional (SMI)?

Es la quantitat mínima de diners que ha de rebre un treballador que treballi la jornada completa, independentment del sector, l'empresa o la categoria professional que pertany.

· Quant és l' SMI a l'Estat espanyol? I als altres països de la UE?

En el 2005: 17,10 € /dia o 513/mes.

· Com són les despeses mensuals fixes d'aquesta família en relació amb l' SMI?

Son quatre vegades superiors.

· Quines conclusions en pots treure?

Que tenen que treballar els dos integrants de la família (el pare y la mare)

21- Explica què és l'Estatut dels treballadors. Després, indica alguns drets i deures de tot/a treballador/a.

Es un marc normatiu que defineix quin son els drets y els deures del treballador en una empresa.

Uns drets: - Tenir un sou i una jornada dignes.

- Disposat de uns dies de vacances retribuïts .

- Tenir possibilitats de proporcionar-se dins l'empresa.

- poder adoptar mesures de conflicte col·lectiu, per exemple

la vaga.

Uns deures: - Rendir eficientment a la feina.

- complir amb puntualitat el horari establert.

- Col·laborar en el grup de treball

- Seguir les normes dictades per el superior.

22- Fes una petita redacció parlant del mercat laboral i d'atur com a problema social.

A medida que passa els temps, encontrar treball es més difícil.

Per els joves, perquè todavia no tenen el suficients experiència, y per els adults, perquè no sàpiguen utilitzar les noves tecnologies.

La competència laboral, es molt fort. Per això, la persona que esta més preparada y té més coneixements, és la que es fa amb el treball.

L'atur, és una ajuda per el treballador, hasta que troba una nova feina. Però generalment, quan una persona, està en l'atur, està més nerviosa i hasta llega a té depressió.

Bé / servei

Salari

EMPRESA

INDIVIDU

Preu

Mà d'obra

Lliurat

Lliurador

Banc
Descargar
Enviado por:Ruthy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar