Química


L'àtom


L'àtom

L'àtom = Tipus de partícula

Àtoms taula periòdica

Element

Molècula unió d'àtoms iguals

Substàncies pures

Compost Molècula unió d'àtoms diferents

Matèria

Mescles

Àtoms

Molècula Combinació d'àtoms

e- = electró

p+ = protó

Partícula n = neutró

catió = càrrega +

Ions

anió = càrrega -

escorça electrònica

Àtom neutrons ( sense càrrega )

Nucli

protons +

TIPUS DE COMPOSTOS

Compost = combinació de 2 o més elements diferents

Compostos binaris.

1- Hidrurs. Un dels elements és l'H i s'escriu a la dreta ( -ur ). Si porten metall MH, sinó XH

2-Óxids. Un element és l'O i sempre a la dreta. Si porten metall MO (bàsic), sinó XO (òxid àcid)

A la taula periòdica hi ha elements metàl·lics i no metàl·lics (columnes I, II, III, VIII són metalls, tenen caràcter electropositiu), (columna IV són semimetalls), (columnes V, VI, VII no són metalls, tenen caràcter electronegatiu)

Hidràcids (binaris, -hídric) HX (H a la dreta)

Àcids

Oxoàcids (ternaris, hipo- -ós, -ós, -ic, per- -ic)HXO + H2O

Bases o hidròxids M(OH)x MO + H2O M(OH)x

Derivats

Paròxids MO + O1 MO2

MX ( -ur )

Sals (venen dels àcids)

MXO ( hipo- -it, -it, -at, per- -at )

L'àtom

Hidrurs i derivats L'H sempre valència 1

Valències

Òxids i derivats L'O sempre valència 2

HIDRURS I DERIBATS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1 i especials

2 i especials

3

4

3

2

1

espacials

ÒXIDS I DERIVATS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1 i especials

2 i especials

3

2 i 4

1, 3, 5

2, 4, 6

1, 3, 5, 7

especials

 • Construcció dels elements. Estructura atòmica. Nombre atòmic i nombre màssic. Isòtops.

 • Protons p+

  nucli

  Neutrons n

  Àtom

  Capa electrònica electrons e-

  Nombre atòmic (Z)

  Z = nº p+ sempre un àtom neutre o ió

  Neutre Z = nº p+= nº e-

  Perd electrons (catió) Z = nº p+ " nº e-

  Àtom

  Guanya electrons (anió) Z = nº p+ " nº e-

  Nombre màssic (A)

  A=Z+N (partícules que es troben en el nucli)

  N=A-Z

  Isòtops

  Mateix Z(nº atòmic)

  Mateix element

  Diferent A (nº màssic)

  zX zX

  isòtop

  Massa atòmica o pes atòmic (A)

  Substància pura " element " àtom

  P " m P = pes / m= massa

  N Kg P = m

  Física Química

  A es troba a la taula periòdica Xg (A " PA)

  1 mol

  Pes atòmic relatiu no té unitat i s'expressa, només, amb un nombre pur. El seu símbol es Ar .

  El pes atòmic si té unitat i és g/1mol, ens indica els grams que té un mol. És troba a la taula periòdica.

  Massa molecular o pes molecular

  (M " Pm ) té unitat : g/1mol

  element ( 2 àtoms iguals )

  molècula

  compost ( unió d'àtoms diferents )

  S'ha de calcular a partir de pesos atòmics

  M = " (A) (nº d'àtoms) tants cops com àtoms diferents té la molècula

  Exemple:

  MH2O = 1 · 2 + 16 · 1 = 18g/1mol 1mol H2O =18g

  MNH3 = 14 · 1 + 1 · 3 =17g/1mol 1mol NH3 = 17g

  MCa(OH)2 = 40 · 1 + 16 · 2 + 1 · 2 =74g/1mol 1mol Ca(OH)2 = 74g

  MNaNO3 · 3(H2O) = 23 · 1 + 14 · 1 + 16 · 3 + 1 · 6 + 16 · 3 = 139g/1mol

  La unitat per comptar l'àtom i molècules: el mol

  litre

  Vm = Volum molar (1mol de gas en cn) = 1mol gas en cn = 22,4l

  g mol nº de partícules

  A, M NA = 1mol de partícula = 6'02 · 1023

  P (pressió) = 1atm (atmosfera)

  Cn = condició normal

  T (temperatura) = 0ºC =273K (Kelvin)

  Na = Nº d'Avogadro

  Factor de conversió: Operació matemàtica que permet fer canvis d'unitats, generalment d'una mateixa magnitud física.

  Exemples:

  t = 3min. sg. h.

  3min. · 60sg. = 180sg, 180sg, · 1h = 0'05 h

  1min. 3600sg.

  V = 3cm3 l. m3

  3cm3 · 1l. = 0'003l. 3cm3 · 1 m3 =3 · 10-6 m3

  103 cm3 106 cm3

  1- Problemes de g mol

  2- Problemes de nº de partícules mol

  3- Problemes de l mol

 • (nº de partícules mol)

 • a)Quantes molècules de metà, CH4, hi ha en 10 mols d'aquest compost?

  molècules CH4 = ?

  10 mols de CH4

  10 mols de molècula · 6'02 · 1023 àtoms = 6'02 · 1024 molècules

  1 mol de molècula

  b)Calculeu els àtoms de ferro que hi ha en 0'01 mols d'aquest metall.

  àtom de ferro = ?

  0'01 mols de ferro

  0'01 mols d'àtoms · 6'02 · 1023 molècula = 6'02 · 1021 àtoms

  1 mols d'àtoms

  2- (g mol)

  Quina és la massa de 10 mols d'amoníac?

  g = ?

  10 mols NH3

  M NH3 = 14 · 1 + 1 · 3 = 17g / 1mol

  10 mols d' NH3 · 17g =170g d' NH3

  1mol

  3- ( g mol nº de partícules àtoms)

  Calculeu els àtoms que hi ha en 1 gram de propà, C3H8.

  àtoms = ?

  1g C3H8 lectura fórmula M C3H8 = 21 · 3 + 1 · 8 = 44g

  1 g de molècula · 1 mol · 6'02 · 1023 molècula · 11àtoms = 1'505 ·1023

  44 g. 1 mol 1 molècula

  L'àtom
  Descargar
  Enviado por:Marta
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar