Tecnología Industrial


Tecnología industrial


La pòtencia

Ew

P= -------------

T

Ew = F . e

Mecánica

Es manifesta en dues formes:

- E.Poténcial

Ep = m . g . h

EM = Ep + Ec

- E.Cinética

Ec = 1/2 . m . v2

Calor absorbida o cedida per un cos

'Tecnología industrial'

L'expresio será: Q = m . Ce . (TF - TI) = Ce . *T

Q = Quantitat de calor transferida o basorbida.[cal] (Kcal)

M = Massa del cos [g] (Kg)

Ce = Calor especifica del cos [cal/g.ºC] (Kcal/Kg.ºC)

TI = Temperatura inicial del cos [ºC]

TF = Temperatura final del cos [ºC]

En el cas que entrin en contacte un cos A i B es complrça la llei d'equilibri: Qa = Qb

Estats físics i calor

Estat SÒLID

Estat LIQUID

Estat GASÓS

'Tecnología industrial'

Nuclear

En = m . c2

En = E.nuclear (J).

m = massa que es perd (Kg)

c = velocitat de la llum (3.103 m/s) - (1080 . 103 Km/h)

Elèctrica

EE = U . I . t

EE = E.eléctrica. (J) [w.s]

I = flux d'electrons que circulen per un circuit. (A.)

U = diferencia de potencial entre dos punts dels circuit. (V).

T = temps de circulació d'aquest flux d'electrons. (s).

TRANSFORMACIÓNS ELÉCTRIQUES

'Tecnología industrial'

Rendiment (*)

S'anomena rendiment d'una màquina la relació que hi ha entre l'energia o potencia útil i l'energia o potencia absorbida.

Ew2 P2 Ep = Ew1 - Ew2

* = -------- També: * = -------- Pp = P1 - P2

Ew1 P1

Els combustibles fòssils

Són combustibles naturals i exhauribles:

 • Sòlids

 • Líquids

 • Gasosos

 • Poder calorífic.

  Es consideren unes CN: Pr = 1 bar. I T = 0º C.

  -Sòlids i líquids:

  EQ EQ m . g

  Pc = ------- Pc = ------- * = -------

  m VL VL

  VL . *

  m = -------

  g

  m . g

  VL = -------

  *

  Ew = Treball realitzat. [J] (W.s)

  P = Poténcia. [J/s] (W)

  T = Temps invertit

  Ew = Energia (treball)

  F = Força [N.m] (J) (W.s)

  E = Espai recorregut. [m]

  Si T1 > T2 El calor [Q] passa del cosA al cosB (A cedéis, B rep)

  Si T1 < T2 El calor [Q] passa del cosB al cosA (B cedéis, A rep)

  Al cap d'un te,ps: T1 = t2 PRINCIPI D'EQUILIBRI.

  -Gasosos

  273

  Pc = Pc(Cn) . Pr . ------------

  273 + T

  Pc = Poder calorifíc

  EQ = Energia calorífica del combustible

  m = massa del combustible

  VL = Volum del combustible

  = Pes específic del combustible

  Pc(Cn) = Poder calorifíc d'un gas en CN

  Pr = Pressió de subministrament.

  T = Temperatura de subministrament
  Descargar
  Enviado por:Gorka
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar