Tecnología Industrial


A enerxia eléctrica


Tema 7: a enerxía eléctrica

Que é a biomasa e de que xeitos se pode obter enerxía dela?

É unha das fontes de enerxía mais antigas. E renovable, e fácil de almacenar, pero ocupa un gran volume. Pódese transformar en enerxía: queimadoa, aproveitando os gases que xera durante a descomposición, fermentación para producir alcohol…

Define electricidade estática

É o exceso de carga electrica que acumulan alguns materiais, normalmente por frotamento.

Define corrente electrica

É o paso de cargas electricas através dun condutor. Prodúcese cando hai un desequilibrio de cargas entre dous puntos dito conductor.

Que quere decir que un circuito electrico está pechado?

Os polos dun xenerador teñen que estar conectados de maneira que a corrente electrica que sale do xenerador volva ao lugar do que procede.

Que é o magnetismo? Como funciona unha brúxula?

O magnetismo é a propiedade que teñen algúns obxetos para atraerse entre sí. Unha brúxula funciona gracias ao magnetismo.

Qué é o campo magnético?

É a zona do espacio onde se poden sentir os efectos dun imán

Define electromagnetismo

É cando as correntes magneticas xeran campos magneticos

Cal é a diferencia entre unha bobina e un electoimán

Unha bobina é un fio de alabmre enrolado polo que circula unha ocrrente electrica , por dentro pode ter aire ou un material diferente...Un electroimán é un imán temporal formado por unha bobina que no seu interior ten un núcleo de ferro aceiro ou outro material ferromagnético.

Diferencias entre corrente continua e alterna

A continua e aquela que se move no mesmo sentido sempre, a alterna cambia de sentido.

Fai un debuxo dun alternador marcando as suas partes, e explica o funcionamento.

Cales son as diferencias entre un dinamo e un alternador encanto a funcion e a forma.

O alternador xenera corrente alterna e o dinamo xenera corrente continua

Que funcions realiza a dinamo dunha bicicleta? É realmente unha dinamo?

Produce corrente alterna gracias ao movemento das cordas da bicicleta. Non, xa que xera corrente alterna, e non continua, é dicir, e un alternador.

Debuxa un esquema dun motor electrico, marca as suas partes e describe con detalle o seu funcionamento:

'A enerxia elctrica'
 

Os motores de corrente alterna e os motores de corrente continua baséanse no mesmo principio de funcionamento, o cal establece que se un condutor polo cal circula unha corrente eléctrica atópase dentro da acción dun campo magnético, este tende a desprazarse perpendicularmente ás liñas de acción do campo magnético.

O condutor tende a funcionar como un electroimán debido á corrente eléctrica que circula polo mesmo adquirindo deste xeito propiedades magnéticas, que provocan, debido á interacción cos polos ubicados no estator, o movemento circular que se observa no rotor do motor.

Partindo do feito de que cando pasa corrente eléctrica por un conductor prodúcese un campo magnético, ademais se o poñemos dentro da acción dun campo magnético potente, o producto da interacción de ambos campos magnéticos fai que o conductor tenda a desprazarse producindo así a enerxía mecánica. Devandita enerxía é comunicada ao exterior mediante un dispositivo chamado flecha.

Que é unha turbina?

Unha turbina consta de un conxunto de palas unidas a un eixe sobre o que se fai presión con un fluído, para que así xire, e produza enerxía.

Describe que é a coxeneración

É unha forma de aproveitar os gases que producen as fábricas para quentar auga ou servir de calefacción para a propia fabrica, aproveitando o calor que se xera ao botar os gases polas chemineas.

Tema 8

Enumera e define os compoñentes dun circuito electrico

Xenerador:crea e manten a tension para producir corrente

Conductores: Son vias por onde circula a corrente

Receptores: reciben enerxia electrica e transformana noutro tipo de enerxia

Elementos de maniobra e control: Permiten dirixir ou interrumpir o paso da corrente

Elementos de proteccion: protexen as persoas ou o circuito das posibles sobrecargas.

Diferencias entre conexión en serie e en paralelo:

'A enerxia elctrica'
Req en serie: R1 + R2

Req en paralelo: 1 : (1:r1)+(1:r2)

'A enerxia elctrica'

Compoñentes electricos:

Denominacion

Símbolo

Explicación

Interruptor

Abre ou pecha o circuito de forma permanente

Pila

Crea unha diferencia potencial entre dous puntos

Batería

Conxunto de pilas

Bombilla

Transforma a enerxia electrica en enerxia luminosa

Voltímetro

Mide a diferencia potencial. Colocase en paralelo

Mide intensidade.

Mide a intensidade. Colocase en serie

Resistencia

Provoca unha caida de tension no circuito

Resistencia variable

Resistencia a que se lle pode variar o valor

motor

Transforma a enerxia electrica en enerxía mecánica
Descargar
Enviado por:LiiDiia 2
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar