Economía y Empresa


Residuos industriales


 • INDÚSTRIA QUÍMICA I TÈXTIL. ELS RESIDU INDUSTRIALS

 • La indústria química

 • La indústria química du a terme aquells processos on és necessari transformar les matèries primeres en substàncies de naturalesa diferent.

 • Operacions bàsiques a la indústria química

 • Per a obtenir una bona reacció els components han de ser molt petits, per aconseguir-ho, s'usa un procés que podem dividir en tres parts:

 • Preparació de les substàncies reactives

 • Desintegració de substàncies sòlides

    • Trossejament (trossos de 3 mm)

    • Trituració ( trossos de 3 9 mm)

    • Mòlta ( partícules de 100 m)

  La mescla

    • Agregació entre gasos

    • Agregació d'un gas a un líquid

    • Agregació d'un gas amb un sòlid

    • Agregació entre líquids

    • Agregació entre un líquid i un sòlid

    • Agregació entre sòlids

 • Separació de les substàncies

 • Sistemes tèrmics

    • Vaporització

    • Destil·lació

    • Rectificació

    • Cristal·lització

    • L'absorció

  Sistemes mecànics

    • Decantació: separació per gravetat de la matèria sòlida en suspensió.

    • Filtració: separació mecànica de mescles de sòlids i líquids per un filtre.

    • Centrifugació: separació de substàncies sòlides amb líquids.

 • La reacció de substàncies

 • Per obtenir una reacció química, el material ha de canviar la seva estructura química. Això s'obté gràcies a la fermentació, que es duen a terme a els reactors.

  El reactors que funcionen per càrregues

  Es barregen tots els components des del començament. Els seus avantatges són que es poden obtenir productes en quantitats petites, i la seva capacitat d'adaptació permet obtenir productes totalment diferents.

  El reactors que funcionen en procés continu

  Al reactor no para d'arribar-li matèria primera i no para mai de produir, permet un alt grau d'automatització, però te un elevat cost econòmic.

  El reactors que funcionen en procés semicontinu

  Reben les matèries de forma discontinua i donen el producte de forma continua. S'hi introdueix d'una manera discontínua per extreure'n el producte final continuadament.

 • Envasament de productes

 • Es fa per garantir-ne el transport en unes certes condicions i dependrà de les qualitats físiques del producte i ha de ser capaç de conservar-lo. S'utilitzen des de sacs per a pólvores o granulats, i plàstics o vidres, etc.

 • La indústria tèxtil

 • La indústria tèxtil es la encarregada de fabricar fils, teixits de tota mena i roba de vestir.

 • Les matèries primeres

 • Per a fabricar les més usuals solen ser:

  • Les fibres són substàncies sòlides i flexibles de forma prima i de llargària limitada.

  • Els filaments són com les fibres però de llargària il·limitada.

 • La filatura

 • La filatura es el procés del qual aconseguim el fil.

  El fil, es el resultat de la unió de multitud de fibres, per obtenir-lo, fem servir el següent procés:

  L' obertura

  La matèria primera arriba a la filatura premsada i empaquetada en forma de bales. Les bales tenen un alt percentatge de matèria no convertible en fil, per això, s'han de netejar en una operació de disgregació.

  El procés d'obertura es duu a terme en l'obridor de bales, que agafa les fibres de les bales a pessics i les disgrega.

  El cardatge

  L'objectiu d'aquest procés es aconseguir individualitzar les fibres, netejar-les d'impureses i obtenir un vel amb les fibres orientades longitudinalment.

  Les floques arriben a la sala de carda, se'ls hi dona forma de napa, que entra en contacte amb uns cilindres revestits d'elements tallants que la porten a un tambor principal, que també està envoltat de sectors que carden i que reben el nom de xapons.

  Les fibres són recollides pel llevador que reté les fibres i les porta a un lloc on serà replegada en recipients cilíndrics anomenats bots.

  La preparació

  D'aquí neix la necessita de fer una preparació de la cinta per paral·lelitzar definitivament les fibres utilitzant el procés de l'estriatge, que es fa en dues fases: una amb preparació gruixuda, el manuar, i una fina, la metxera.

  El manuar

  Els bots es disposen verticalment a la part inferior d'una màquina anomenada fileta. Les vetes de carda es passen pels rodets d'alimentació que les estiren. Així, s'obté una nova cinta anomenada la veta de manuar, que es torna a ficar en el bot

  La metxera

  Després d'obtenir la veta de manuar es pot accedir a aprimar-la més amb la metxera i obtenir la metxa, que te poca resistència. Te molt poca consistència per això quan es bobina se li dóna una petita torsió perquè no es trenqui.

  La filatura

  És l'últim procés necessari per obtenir fil. La metxa es aprimada fins a obtenir el fil final i aquest es sotmès a torsió per tal que tingui més resistència. La màquina emprada per això s'anomena contínua d'anells i està formada per:

  • Grup de la fileta, que suporta la metxa i deixa que rodi.

  • Tren d'estiratge: que estira

  • Grup torsió-bobinatge: On el fil es torç i es bobina.

 • El tissatge

 • El tissatge és la operació a la qual es sotmès el fil per obtenir un teixit

  Operacions prèvies

  • L'ordit: Consisteix en reunir una sèrie de fils ordenats, plegats de manera paral·lela i amb una llargada preestablerta damunt d'un o de diferents plegadors. L'ordidor està composat per dues parts:

   • La fileta: que es la quantitat de fils que pot reunir un ordidor.

   • El capçal plegador: es el lloc on s'ubica el plegador que serà sotmès a un gir perquè els fils de la fileta s'enrotllin.

   • L'encolatge: Els fils són sotmesos a l'encreuament per efectuar el lligament i encolar-se.

   • Passat i nuada: L'operació de passar consisteix en fer pasar cada fil plegador d'ordit a través dels diferents dispositius del teler.

  El teixit

  Amb l'ajuda del teler fabricarem el teixit. El teler es divideix en les següents parts:

  Plegador d'ordit: que alimenta el teler

  La pua: formada per una sèrie de làmines fines que disten menys d'una dècima de mil·límetre.

  Els lliços: són unes varetes per on passen els fils, que pugen i baixen per on s'entrecusa el fil guiat per la llançadora

 • Els residus industrials

 • Els residus industrials són substàncies que provenen d'una activitat industrial i són rebutjades i abandonades perquè no són útils.

  N'hi ha de tres tipus; contaminants del sòl, de l'aigua i de l'aire.

  Els contaminants dels sòl són la indústria química, nuclear, la siderúrgica i la metal·lúrgica.

 • Residus contaminants de l'aigua

 • Els residus contaminants de l'aigua es resolen per mitjà de una depuradora que redueix les concentracions de substàncies no desitjades per sota dels valors fixats per les normes de qualitat. Es segueixen els processos de:

  • Emmagatzematge de l'aigua

  • Eliminació dels sòlids en suspensió.

  • Predesinfecció

  • Floculació.

  • Sedimentació.

  • Filtració.

  • Desinfecció.

  53
  Descargar
  Enviado por:Javi
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar