Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas


Redes


PRACTICA Nº 7

Para a realización desta práctica necesitamos o seguinte compoñente. Un circuito integrado 4011 e dous xeradores de onda cadrada, un que seria de 100 KHz e outro de 101 KHz e a saida debe ser TTL.

Nesta practica o que fixemos foi, introdirlle duas sinais cadradas de frecuencia moi similar a unha porta NAND e a saida danos:

Redes

Cunha frecuencia de 1,2 KHz esta sinal non esta dibuxada como seria na realidade,senon que esta modificada xa que no osciloscopio deunos unha onda con (interferencias) non perfecta.

Se as duas frecuencias foran iguais na saida teriamos unha sinal totalmente continua.

Para a segunda parte empregamos unha R=15K e un condensador de 10nF e fc=1KHz neste segunda parte o que queremos e filtrar o sinal.estes valores e mias a grafica non os temos.entregamoschos despois de volver a medilos.

Do que se trata nesta practica é de medir co osciloscopio a capacidade de determinados compoñentes para producir oscilacioóns dunha frecuencia dada.

O primeiro que fixemos foi a montaxe dun xinselo circuito, que constaba dun circuito integrado (4093) unha resistencia de 1M e un condensador de 22pF e Vo=+5V.

Logo medimos co osciloscopio a forma de onda en Vo. Medimos a sua frecuencia, e verificamos que se corresponde ca da sua formula que é f=1/(KRC) nesta formula K depende dos valores que empreguemos no deseño do circuito.

Forma de onda que nos da e a seguinte:

O periodo danos 9 (T=9) e a frecuencia e igual a inversa do peiodo polo tanto a frecuencia danos 1/9 =111KHZ

Da formula f=1/KRC despexamos k e danos que K= 1/RCf sabemos R o valor do condensador e a frecuencia que a acabamos de hallar. Polo tanto K=0,41

O apartado 3 dinos que debemos cambiar o valor de R e C para ver se se verifica a formula anteriormente nombrada, neste caso collemos o valor de R=100K e o condensador o mesmo.

O valor do periodo e de 0,8µs e como f=1/T f=1,25MHZ

Polo que f=1/(0,41·100e3·22e-12)= 1,10 MHZ ou o que e o mesmo o valor que hallamos antes correspondese con este. E facendo o mesmo que fixemos no apartado anterior temos que =0,36 a gráfica obtida e a seguinte:

Agora debemos montar un circuito cun cristal de cuarzo que ten unha frecuencia comprendida entre 1 e 10 MHZ para montar este circuito necesitamos dous condensadores de 33pF cada un duas resistencias de 2,2K e outra de 1K e claro o cristal de cuarzo o circuito integrado 4093 e aplicamoslle unha tensión de 9 V de pico

Despois de montar o circuito deunos os seguintes datos T= 0,25µs E unha frecuencia de 4 MHZ.

PRACTICA Nº9

Nesta práctica o que vamos facer e a montaxe dunha rede de area local baixo o protocolo TCP/IP baixo windows 98.

O primeiro q fixemos foi montar os cables de par trenzado(STP) por cada cable necesitamos dos conectores BJ45 primeiro medimos a distancia entre ordenadores para que o cable chegara ben dun o outro,e non estibera moi desprotexido(por se o pisamos ou sofre danos) para unir o cable os conectores o que fixemos foi pelar un pouco o cable para poder trenzar os pares correspondentes e despois con unhas tenazas especiais xa para iso precionamos sobre o conector cos cables xa metidos cada un no seu sitio,e xa temos os cables con cadan seu conector.

1-verde-branco

2-verde.

3-laranxa-branco

4-azul

5-azul-branco

6-laranza

7-marrón-branco

8-marrón

Ainda que con conectar o 1-2 e o 3-6 que son os que se encargan da emisión e recepción de datos.

Despois disto, comprobamos se a montaxe estaba ben feita, un comprobador de continuidade.O cable que montamos entre nos deunos ben.

A segunda parte da práctica e realizar a instalación dunha tarxeta de rede. Para poder conectar os ordenadores entre si ou en internet.A conexión destas tarxetas e xinsela. Despois de instalala o encender o ordenador windows xa detectara a tarxeta.

O unico que tibemos que facer foi introducir o cd de windows 98 para instalar os dribers.

Todos os cables que nun estremo estan conectados o ordenador e no outro deben estar conectados a un concentrador.

PRACTICA Nº 10

Nesta practica do que se trata e de configurar unha rede de area local, para poder conectar os ordenadores a internet.

Isto faise dende mi pc/panel de control/red/configuración. E dentro da configuración escollemos un protocolo que é microsoft e TCP/IP.

Para isto hai especificar a dirección ip, a mascara de red e o grupo de traballo co nome de terminal.

Collemos unha configuración estática,para isto temos que empregar o administrador de rede, e proporcionanos datos legais.

O que fixemos foi insertar unha ip que seria 192.169.zzz.xxx e como mascara 255.255.255.0

Logo o que debemos facer e compartir os arquibos que qeiramos de cada equipo para asi poder traballar con eles dende outro equipo. E o mesmo con unha impresora, xa que poderiomos imprimir datos con unha soa impresora para varios equipos.

O nome que lle demos os equipos foi arbitrario, tendo en conta o grupo de traballo, a mesa onde esta o equipo e o taller onde se encontra.Isto fise para adaptarse as normas que xa ten adaptadas o instituto respecto da rede.

Agora se quisemos conectar todos os ordenadores da aula o resto do instituto, namais aberia que sacar un cable do concentrador e lebalo a aula do lado que esta conectada a sua vez coa secretaria.

PRACTICA Nº 11

Nesta práctica o que fixemos foi a montaxe dunha placa de probas 8051

Isto fixemo no taller 4, e empregamos unha insoladora para pasar o deseño do circuito do papel a placa. Esta primeira proba non saiu moi ben xa que so se salbou unha placa, o resto non sairon por que estiberon expostas demasiado tempo a sustancia atacadora,

Que era sosa caústica diluida en auga.

O primeiro que fixemos foi pasar o esquema do circuito da papel transparente a placa de cobre, e isto faise coa axuda dunha insoladora. Debemos poñer a placa no sentido apropiado para logo o montar non o estar facendo o rebes. O tempo de insolación regulase,xa que non nos podemos pasar, nen quedar curtos.

O seguinte paso e introducir as placas nunha cunca de plástico e introducir no seu interior sosa caústica diluida en auga, e despois introducese noutra cunca que ten auga forte e auga oxixenada para sacar o cobre e que queden as pistas totalmente visibles e sen restos de cobre.

Logo xa na clase o que fixemos foi limpiar as placas e repasar as pistas, xa que moitas delas estabam puenteadas ou en determinadas zonas o cobre estaba moi comido.

Seguindo o esquema, puenteamos os puntos que puña no esquema.

Despois de repasar toda a placa e estar seguros de que esta todo ben debemos agugerear a placa polos lugares xa marcados. Despois soldamos todos os compoñentes no seu sitio.

E insertamos os integrados nos seus zocalos.

O principio o circuito non funcionaba, pero todo era caus dunhas soldaduras que non estaban ben, e oubo que repasalas. E xa nos deu ben.

Despois montamos unha ringleira de leds que son cos que probamos se o programa fai o que queremos que faga.

Estes leds van conectado entre si nun estremo por resistencias e no outro por un conector que e o que o une ca placa. Debemos acordarnos de conectar a masa xa que se non poderiamos queimar o circuito.

PRACTICA Nº 12

Esta e a primeira práctica que facemos co 8051 e tratase de encender un led.

Co programa adecuado o que fai e encender o o led correspondente o pin nº 1 do porto

Para isto empregamos o simulador 8051.

Este simulador o principio dabanos un error xa que non puñamos : (dous puntos).

Esta orden abia que poñela en cada salto, se non dabanos un error.

Despois de comprobar no simulador que o circuito funciona como esperabamos pasamolo o editor do compilador da placa de simulación de donde facemos o mesmo programa, pero sen os dous puntos.

Despois disto o comprobamos na placa, e o resultado e o esperado, encendeusa o led do pin nº 1 do porto 1.

PRACTICA Nº 13

O primeiro que fixemos foi copiar o programa que temos na folla dous da practica 13, o resultado da practica foi o esperado, xa que non tiña mais lóxica que copiar os datos,e executalo.

Este programa o que fai e empregando a instrucción DJNZ que emprega dous ciclos, e cada ciclo de programa tarda 1µs, cada instrucción desta tarda 2µs, polo tanto para facer un retardo temos que modificar esta instrucción

Non temos os valores das medicións que habia que realizar.

No seguinte apartado, o que habia que facer era un programa que controle un único led cun tempo de conexión de 100µs e de desconexión de 200µs.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; PROGRAMA QUE ENCIENDE 1 LED 100 10-3 MS ;

; LO APAGA DURANTE 200 10-3 MS ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

P1 EQU 090H

ORG 0000H

LJMP INICIO

ORG 0100H

INICIO MOV P1,#0FEH ;CONECTA EL LED P1.0

MOV R0,#50

SALTO0 DJNZ R0,SALTO0 ;BUCLE DE ESPERA

MOV P1,#0FFH ;CONECTA EL LED P1.1

MOV R0,#100

SALTO1 DJNZ R0,SALTO1 ;BUCLE DE ESPERA

SJMP INICIO

END

PRACTICA Nº 14

Despois de escribir todas as instruccións o resultado da práctica foi o esperado. Xa que os leds encendianse de forma intermitente.

  • O tempo de retardo do bucle calculamono da seguinte forma:

Debemos multiplicar as veces que se repite o bucle polo tempo que tarda en desconectar un estado. Polo tanto quedarianos;

256·256·10·2µs =1,31s

  • Cando o circuito estaba funcionando medimos o tempo entre as secuencias de leds dandonos :

25s/20 secuencias =1,25s

Contrastando estes dous resultados chegamos a conclusión de que o resultado da medicion da practica co teorico difire pouco.

Para facer o apartado 4 que dinos que debemos facer que se un led espere 1s e a continuación se apague e encenda outro co mesmo tempo, e asi ata o último, e o acabar este volva a empezar.

O que temos que facer e o seguinte:

224·224·10·2µs = 1,002s

despois de hallar este valor namais nos queda variar o programa para que faga isto.

P1 EQU 090H

ORG 0000H

LJMP INICIO

ORG 0100H

INICIO MOV P1,#0FEH

BUCLE MOV R0,#50

MOV R1,#100

MOV R2,#100

SALTO0 DJNZ R2,SALTO0

MOV R2,#100

DJNZ R1,SALTO0

MOV R1,#100

DJNZ R0,SALTO0

MOV R0,#100

MOV A,P1

RR A

MOV P1,A

SJMP BUCLE

END

PRACTICA Nº 15

A primeira parte da practica fixemola sen problemas, e o resultado foi o correcto.

Este circuito é un contador binario de nº pares.

A orden que hai que darlle para que realice a segunda parte do circuito, para que sume unha unidade é:

Hai que cambiar a orde ADDC A,#2 por ADDC A,#1 e con isto xa teriamos o que queriamos.

E para que sume 3 ou 200 seria igual, cambiar despois da almoadilla o nº que queremos que sume, neste caso 3 e 200, e seria:

ADCC A,#3 isto para que sume 3.

ADDC A,#200 para que sume 200.

No último apartado o que nos pide é que reste duas unidades.

O limite e de 256 polo q o primeiro nº que mostraria seria 300-256= 45

Esta operación faise cambiando a orden ADDC porSUBB ; seria SUBB A,#2 neste caso.

E polo tanto quedarianos:

P1 EQU 090H

NUMERO EQU 040H

ORG 0000H

LJMP INICIO

ORG 0100H

INICIO MOV NUMERO,#0

BUCLE MOV R0,#008H

MOV R1,#0FAH

MOV R2,#0FAH

SALTO0 DJNZ R2,SALTO0

DJNZ R1,SALTO0

DJNZ R0,SALTO0

CLR C ;BORRA O BIT ACARREO

MOV A,NUMERO

SUBB A,#2

MOV NUMERO,A

MOV A,NUMERO

CPL A

MOV P1,A

SJMP BUCLE

END

PRACTICA Nº 16

Esta práctica mostranos as instruccións para facer desprazamentos loxicos e saltos condicionais.

O primeiro programa deunos perfectamente xa que namais era introducir as instruccións que tiñamos na folla da práctica.

Se queremos acelerar ou diminuir o programa so temos que disminuir ou aumentar as cantidades no bucle.

Este programa o que fai é que se encendan os led de forma que pareza que os led se desplazan de esquerda a dereita e vicebersa.

Para que os led se acendan de dous en dous, fixemos:

Tibemos que introducir a orde BAKUP, esta orde o que fai é que o programa sepa cando chega por segunda vez o sinal dun led q esta encendido, asi xa non temos o problema deretardo nen de pausa.

P1 EQU 090H

KITT EQU 040H

SENT EQU 041H

BKUP EQU 042H

ORG 000H

LJMP INICIO

ORG 0100H

INICIO MOV KITT,#0FCH

MOV SENT,#0FFH

MOV BKUP,#0

BUCLE MOV R0,#0FAH

MOV R1,#0FAH

SALTO0 DJNZ R1, SALTO0

DJNZ R0, SALTO0

MOV A, SENT

CJNE A,#0,DEREITA

IZQ SETB C

MOV A,KITT

RLC A

MOV KITT,A

JC SEGUE

XRL BKUP,#0FFH

MOV A,BKUP

CJNE A,#0,SEGUE

MOV SENT,#0FFH

MOV KITT,#03FH

SJMP SEGUE

DEREITA SETB C

MOV A,KITT

RRC A

MOV KITT,A

JC SEGUE

XRL BKUP,#0FFH

MOV A,BKUP

CJNE A,#0,SEGUE

MOV SENT,#0H

MOV KITT,#0FCH

SJMP SEGUE

SEGUE MOV P1,KITT

SJMP BUCLE

END

1

13

Redes

Redes

Redes
Descargar
Enviado por:Varela
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar