Ingeniero Químico


Química industrial


________________________________________________________________

1.- En cada apartat hi ha una resposta correcta. Identifiqueu-la i expliqueu de manera simple perquè son falses les altres.

Recursos d'aigua :

 • Els recursos d'aigua depenen del flux del cicle hidrològic. Correcta.

 • Els recursos d'aigua, globalment, es preveu que siguin insuficients l'any 2100. Incorrecte, l'aigua global disponible hi serà en quantitat suficient per subministrar a la població prevista. Sempre parlant de forma global.

 • La major part d'aigua dolça és subterrània. Incorrecte, només hi ha un 20% com a aigua subterrània, la major part de l'aigua dolça es troba en forma de glaç als pols i a les geleres (79%).

Usos de l'aigua:

 • La utilització de l'aigua a l'agricultura és sempre la més elevada. Incorrecte. Aquesta afirmació només és certa si parlem del món globalment. Depenent del terreny que estiguem estudiant, podem trobar llocs on hi ha més usos domèstics o industrials, l'agricultura, tot i que globalment sí és l'ús més freqüent, no està present a tot el món per igual.

 • En general, l'ús domèstic de l'aigua es el més petit i el més barat. Incorrecte. Aquesta afirmació només és certa si no tenim en compte l'aigua d'ús comercial i públic i per activitats d'esbarjo. L'ús més barat de la pluja es produeix quan la pluja rega els camps.

 • L'estalvi d'aigua industrial és el més desenvolupat. Correcte.

Gestió de l'aigua:

 • Per a gestionar correctament l'aigua a la indústria és necessari elaborar un diagrama d'utilització. Correcte.

 • La gestió de l'aigua es fa per motius estrictament econòmics. Incorrecte. A nivell global aquesta afirmació es correcta (pàg.7 apunts), però quan parlem de la indústria, els objectius que es poden aconseguir són: autonomia vers els subministraments externs d'aigua, guanyar competitivitat en el sector (sobretot en temps d'escassesa) i millorar la qualitat del producte.

 • Totes les causes d'encariment de l'aigua tendeixen a fer-la augmentar. Incorrecte. Si l'afirmació es refereix a que la fa augmentar quantitativament, es pot dir que no, ni l'ús intensiu, ni la seva escassesa, ni la contaminació ni la disminució de la seva qualitat fan que hi hagui més aigua.

________________________________________________________________

2.- Poseu un exemple de gestió de l'aigua, mesura aplicada, estalvi associat...

DIAGRAMA DE LA SITUACIÓ ACTUAL. PLANTA DE FABRICACIÓ DE COSMÈTICS EN DISCONTINU

Q1

Q2

Q3 Q4 Q5

Q15

Q6

Q7 Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13 Q14

Cabdal

Descripció

Quantitat (litres/h)

% respecte el total subministrat

Q1

Subministrament general

4683

83

Q2

Aigua auxiliar eventual cap a dipòsit

959

17

Q3

Aigua apta per neteja equips

533

9,45

Q4

Aigua per acondicionament

4100

72,67

Q5

Aigua per serveis generals

50

0,89

Q6

Aigua cap a enmagatzematge

2600

46,08

Q7

Aigua per a producció

3400

60,26

Q8

PRODUCTE FINAL

Q9

RESTES DE PRODUCTE FINAL

Q10

Aigua bruta després de netejar

550

9,75

Q11

Aigua depurada per gestionar

200

3,54

Q12

Restes de cosmètics amb aigua

100

1,77

Q13

Aigua residual de la depuradora

350

6,20

Q14

Aigua residual dels serveis generals i acondicionament específic

1755

0,97

Q15

Aigua dura residu de l'òsmosi

1700

30,13

Mesures propostes i estalvis associats:

 • Millora del rendiment o afegiment d'etapes als processos d'acondicionament general i específic per eliminar la necessitat de recórrer al subministrament d'aigua tractada. L'estalvi associat vé de l'alt preu de l'aigua tractada i el cost afegit de la seva manipulació.

 • Subministrament del cabdal d'aigua per a serveis generals dels residus descalcificats de l'òsmosi. Queda reduida la quantitat d'aigua que hem d'agafar del subministrament general en 50 litres/hora.

 • Un cop descalcificada l'aigua residual de l'òsmosi, la podem fer servir com a aigua de neteja, ja que tenim un cabdal superior al que fem servir. Pot fer falta un dipòsit intermig perquè fins ara s'està abocant més aigua de la que caldria per netejar i segons el producte a fabricar caldrà un esvandiment dels reactors amb aigua tractada, però la neteja més bruta es pot fer perfectament amb aquesta aigua. La reducció de costos representa l'estalvi de 533 litres/hora de subministrament i pretractament. La quantitat d'aigua de neteja també es pot reduïr eliminant les netejes amb bany d'aigua calenta i sustituïnt-la per sistemes d'alta pressió. Així ens podem adaptar als cabdals d'aigua que tenim.

Observacions:

 • Abans l'abocament era de 2105 litres/hora i ara és de 405 litres/hora.

 • D'un consum de 5642 litres/hora pasem a 4800 litres/hora.

 • Les dades del rendiment actual de l'acondicionament específic són veritables, tot i el baix rendiment, aquesta planta d'òsmosi està actualment en funcionament.

 • No s'ha tingut en compta les modificacions d'instal·lacions tipu canvi de tuberíes, etc.

 • Els cabdals han estat extrets de dades mensuals, ja que sent processos discontinus, hi ha moments en els que no cal comprar aigua tractada, per exemple, i moments en que s'ha d'aturar la producció fins que arriba aquesta aigua.

 • Les línies discontínues dels diagrames fan referència a cabdals de productes que no son aigua.

 • Els productes cosmètics (gels de bany i emulsions) porten fins un 80% d'aigua, tot i que no el total d'aquesta aigua vé de la que es tracta, algunes materies primeres en porten una quantitat important (sobretot els tensioactius).

DIAGRAMA DE LA SITUACIÓ PROPOSTA. PLANTA DE FABRICACIÓ DE COSMÈTICS EN DISCONTINU.

Q1

Q3

Q4

Q15

Q5

Q6 Q7

Q2 Q8

Q9

Q10

Q11

Q12 Q13

Cabdal

Descripció

Quantitat (litres/h)

% respecte el total subministrat

Q1

Subministrament general

4800

100

Q2

Aigua apta per neteja equips

850

17,7

Q3

Aigua per acondicionament

4800

100

Q4

Aigua per serveis generals

50

1,04

Q5

Aigua cap a enmagatzematge

3900

81,25

Q6

Aigua per a producció

3400

70,83

Q7

PRODUCTE FINAL

Q8

RESTES DE PRODUCTE FINAL

Q9

Aigua bruta després de netejar

550

11,45

Q10

Aigua depurada per gestionar

200

4,16

Q11

Restes de cosmètics amb aigua

100

2,08

Q12

Aigua residual de depuradora

350

7,29

Q13

Aigua residual de descalcificació i serveis generals

55

1,15

Q15

Aigua dura residu de l'òsmosi

900

18,75

Respecte de la quantitat d'aigua que cal per fabricar, constant, els percentatges són:

PROCÉS ACTUAL

PROCÉS SUGGERIT

Aigua per a la fabricació

100 %

100 %

Aigua residual global

61,9 %

11,9 %

Subministrament necessari

165,9 %

141,2 %

Aigua cap a dipòsit de producció

104,67 %

114,7 %

_________________________________________________________________

EUETII 2A QUÍMICA INDUSTRIAL 1

Capítol 3: Gestió de l'aigua. Qüestions. 5/10/06

Página 4 de 5

SUBMINISTRAMENT

SUBMINISTRAMENT ADICIONAL

(compra d'aigua tractada)

ACONDICIONAMENT GENERAL

SERVEIS GENERALS

ACONDICIONAMENT ESPECÍFIC

(ósmosi + UVA)

DIPÒSIT

PRODUCCIÓ

PRODUCTE FINAL

NETEJA

DEPURADORA

EVAPORADOR

GESTOR DE RESIDUS COSMÈTICS

ABOCAMENT

SUBMINISTRAMENT

ACONDICIONAMENT GENERAL

SERVEIS GENERALS

ACONDICIONAMENT ESPECÍFIC

(ósmosi + UVA)

DIPÒSIT

PRODUCCIÓ

PRODUCTE FINAL

NETEJA

DEPURADORA

EVAPORADOR

GESTOR DE RESIDUS COSMÈTICS

ABOCAMENT

DESCALCIFICACIÓ
Descargar
Enviado por:Conrado
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar