Psicología


Psicologia


MODEL PSICOANALITIC

1. Freud (1856- 1939)

Instàncies

La psicoanalisi:

- una visio global del home i del mon

- una teoria i una tecnica de tractament de malalties mentals

- un metode d'analisi de la realitat

- un model explicatiu del desenvolupament (importancia de l'inconscient, punt de vista dinamic, punt de vista economic, punt de vista Tepic, en termes de conflictes, interaccions i oposicions.

Metapsicologia Freud

Simptomes manifestos dinamica latent

(el que esta present) (el que hi ha a sota)

relacio causal

Conceptes comuns entre psicoanalistas:

- Inconscient

- Importancia dels primer anys

- Associacio lliure

- Tranferencia (aplicar a algu el que sents tu)

- Resistencia (a que accedeixin al meu inconscient)

ESTRUCTURA DE LA PERSONALITAT

- 1900 Primera topica (punt de vista descriptiu)

Inconscient: reprimit, censurat, pulsacions basiques i pensaments no conscients.

Preconscient: idees latentsque es fan concients quan adquireixen força.

Conscient: allo que tenim a la nostra conciencia

- 1920 Segona topica (punt de vista estructural)

ID: principi del plaer, Eros i Thanatos (allo) inconscient

Superego: principi del deure conscient

Ego: principi de realitat preconscient

DINAMICA DE LA PERSONALITAT

- Instint pulsio (representant psicologic de l'instint)

- Mecanismes de defensa (Anna Freud) conflicte pulsio-realitat

Repressio Sublimacio

Projeccio Desplaçament

Negacio ...

Regressio

EVOLUCIO DE LA PERSONALITAT: FREUD

- Fase oral Conflicte satisfaccio-frustració (0-1anys, 1-2anys), plaer: boca, aliment, relacio d'objecte: mare, 2 estadis: oral precoç (xuclar) i oral sadic (mossegar).

- Fase anal Conflicte autoritat: rebel·lia (2-4anys), plaer: zona anal, relacio d'objecte: regal- protesta.

- Fase fal·lica conflicte edipic (3-6anys), plaer: genitals, complex d'Edip ( Electra.

- Fase de latencia Edip (repressio) sublimacio tranquil·litat. (6-12 anys).

- Fase Genital Adult a partir de la pubertat.

EVOLUCIO DE LA PERSONALITAT: M.KLEIN

- Ego esta present desde el naixement del nen, pero el Superego es va elavorant durant tota la infancia.

- Dualitat d'impulsos (eros-thanatos) : angoixa- agressio (trauma del naixement es l'origen, el trauma del naixement es l'origen de tot).

- Escissio pulsionalrespecte al primer objecte, fantasia inconscient.

- No parla d'etapeso fases, sino de posicions.

- Posicions, barreja d'angoixa i de defenses.

- Posicio: una determinada configuracio de relacions d'objectes, angoixes i defenses.

POSICIO ESQUIZOPARANOIDE (0- 3mesos)

- Escisio bo- dolent(la seva relacio d'objecte es parcial, nomes capta una part, es bo quan li satisfa i es dolent quan no ho fa). Conflicte satisfaccio- frustracio (esta satisfet quan esta content i trist quan esta frustrat)

- Mecanismes de defensa: escissio, introjeccioi projeccio.

POSICIO DEPRESIVA (3-12 mesos)

- Objecte total (comença a veure a els objectes en la seva totalitat)

- Angoixa (si agredeix a l'objecte es queda sense satisfaccio i aixo li fa por)

- Introjeccio de l'objecte total i sentiments generosos i altruistes (fa les coses per no perdre la satisfacció, actua per interes).

EVOLUCIO DE LA PERSONALITAT: E.ERIKSON

- Es l'unic que tracta tot el cicle vital sencer (tota la vida).

- Ve de dinamarca, pasa per viena y acaba a usa.

- Freud teoria psicosexual, on enfatitza el concepte de sexualitat.

- Erikson teoria psicosocial, on enfatitza la societat. Cicle vital.

- Posa sobretot l'accent en el JO.

- Principi epigenetic del desenvolupament (cada òrgan o cada funcio es desenvolupa d'arcord amb un ritme establert (teoria maduracionista)).

L'afectivitat es desenvolupa en 4 estadis:

Estadis pre-genitals

- Estadi I (0- 6mesos) : mode incorporatiu (relacio exterior), passiu- perceptiu zona oral.

- Estadi II (6- 12mesos): mode incorporatiu, actiu- captatiu zona oral

- Estadi III (1-3anys): mode retentiu- eliminatiu (control esfinters) zona uretral.

Estadi genital infantil

- Estadi IV (3 - 5 anys): mode intrusius (atacar)(nens), mode inclusiu (acolleixen)(nenes). zona genital

El desenvolupament s'explica com a resultat d'uns processos psicosexuals i de les necesitats i activitats adaptatives del JO a les funcions que la societat asigna a cada edat.

El JO neix, es desenvolupa i mor en una relacio neixem quan ens adonem que existeix un JO, es desenvolupa quan coneixem i veiem altres JO i mort el JO es quan entrem en una depressio (es a dir, anem perden les relacions).

El creixement harmonios implica mutualitat (equilibri entre satisfacció- frustracio).

Cada periode evolutiu demana noves adaptacions.

La personalitat es desenvolupara passant per 8 crisis psicosocials:

- Cada crisis es una etapa del desenvolupament del JO en un entorn social mes ampli.

- Cada etapa prepara per la seguent: cal mantenir-se a prop del costat positiu.

- Cada etapa satisfa unes necesitats del JO i respon a unes demandes socials.

ETAPES DEL JO

CRISIS

DESENVOLUPAMENT

PSICO- ORGANIC

DESENVOLUPAMENT

PSICO- SOCIAL

Integritat- desesperacio

Maduresa

Societat, comunitat

Generativitat- estancament

Edat adulta

Familia, professio

Intimitat- aillament

Juventud adulta

Parella, familia

Identitat- confusio

Pubertat- adolescencia

Grup amics

Laboriositat- inferioritat

Latencia

Escola, mestres, amics

Iniciativa- culpa

Genitalitat infantil (3-5a)

Familia,

Autonomia- vergonya, dubte

Periode anal (1- 3a)

p- m - g

Confiança- desconfiança

Periode oral (0- 1a)

mare

  • Confiança - Desconfiança (0- 1 anys)

- sentiment relacional mare- nen.

- Confiança cuantitat de relacio amb la mare.

- Desconfiança deslletament (base del comportament delinqüent).

  • Autonomia - Vergonya, dubte (1- 3 anys)

- la marxa, control d'esfinters i parla autonimia (capacitat d'agafar).

- com regula l'adult la fermesa- tolerancia? .

  • Iniciativa - Culpa (3- 6 anys)

- la iniciativa supera la autonomia es una conquesta.

- El contrapunt de la iniciativa es la culpa.

- Mala relacio amb el pare i la mare adults escrupulosos, rigids.

  • Laboriositat - Inferioritat (6- 11 anys)

- Adquisicio d'habilitats, plaer per la laboriositat quan hi ha reconeixement.

- Valoració adquisicio d'un sentiment d'identitat.

  • Identitat - Confusio (pubertat)

- Pubertad i adolescencia les realitats es posen en dubte.

- Recerca d'identitad, aptituds desenvolupades i oportunitats de rols socials.

- Confusio: identitat sexual - professio

  • Intimitat - Aillament (adolescencia)

- intimitat: capacitat d'afiliar-se a associacions, relació intima, capacitat d'estar sol, de pensar.

  • Generativitat - Estancament (edat adulta)

- necessitat de participar en la continuació de la vida, tenir fills, millora dels altres.

  • Integritat - Desesperació (maduresa)

- Acceptar la vida, sentit d'integritat i coherència.

- La virtut d'aquesta crisi es la saviesa

· ALLO = IMPULSOS PRIMARIS

· SUPER JO = DEURE Allo que esta per sobre de mi, influint-me sempre (conciencia).

· JO Lluita entre el deure i els impulsos primaris, entre el superjo i el allo.
Descargar
Enviado por:Dragrey
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar