Psicología


Psicología


ACTIVITATS PSICOLOGIA

U.1

1- Defeneix els termes següents:

Psicologia: És l'estudi científic de la conducta i els processos mentals. La conducta és una activitat pel mitjà de la qual un organisme viu es relaciona amb el medi on desenvolupa les seves posibilitats de control i modificació.

Psicologia bàsica: Es dedica a la investigació dels processos psicològics amb mètodes científics.

Psiquiatria: Ciència que estudia i tracta els desordres i les malalties mentals.

Psicologia aplicada: S'ocupa de la funcionalitat dels processos psicològics en els diferents àmbits en què actuen els individus.

Parapsicologia: És una branca de la psicologia que estudia, entre d'altres, els fenòmens dits de la percepció extrasensorial, consistents en processos psíquics que no es poden comprendre a partir dels processos sensorials ordinaris.

Mètode: És l'ordre amb què portem a terme una activitat i el camí que segueix que s'ha de seguir de manera ordenada per arribar a un fi.

Psiconàlasi: Mètode d'exploració i tractament dels processos psíquics profunds, basat en l'anàlisi de les tendències afectives reprimides.

Hipòtesi: És una proposició suggerida com explicació d'un fenòmen o bé un enunciat predicatiu.

Conductisme: Doctrina psicològica que es fomenta en l'aprenentage i la modificació de la conducta.

Explicació: Exposició amb paraules clares amb els desenvolupaments necessaris un fet o fenòmen.

Cognitivisme: Pdoctrina psicològica en que s'afirma que els estímuls i les respostes intervenen processos mentals capaços de transformar la informacií proporcionada pels estímuls.

Verificació: Afirmar o fer certa una proposició, variable o raonament.

Estímul: Causa que fa reaccionar la ment donant una resposta.

Falsació: Negar una proposició, variable o raonament.

Resposta: Reacció de la ment a un estímul.

Experimentació: Situació, generalment en un laboratori, que permet observar quins efectes té una variable independent (VI) sobre una variable dependent (VD). Es tracta de comprovar si canviant una cindició de la VI es produeix cap canvi en VD. D'aquesta manera es pot afirmar si la hipòtesi relaciona una variable amb l'altra.

Observació: Segir exactament allò que esta passant en un moment determinat.

Grup control: Mostra que serveix per guiar-se de com reacciona un grup de persones en situacions normals i així poder-lo comparar amb el grup experimental per veure les anomalies que pot presentar aquest segon grup.

Correlació: Grau de relació que existeix entre dues variables que no poden ser manipulades per l'investigador.

2- Comenta quatre dels aforismes següens:

a) “Un subjecte que pensa és un subjecte que fa pensar”

El que vol dir aquesta afirmació es que la persona que pensa no pensa per sí sola, sinó que busca ajudes, opinions, comentaris als altres, que poden o no estar informats en el tema del que busca aquesta persona. Per tant el pensador no solament pensarà per si mateix sinó que farà pensar als altres per aclarar dubtes o donar opinions.

b) “La manera en què veiem el problema és el problema”

La proposició vol dir que quan veiem les respostes als estímuls que fa una persona afectada per una malatia psicològica és el mateix problema, és a dir, que les accions del malat ens diuen quin tipus de problema té i sempre que es donin els mateixos símptomes tindrem els mateixos problemes.

d) “Som allò que fem dia a dia. De manera que l'excel·lència no és una acte sinó un habit”

Aquesta afirmació diu que som un hàbit, la primera frase és la definicó d'hàbit. Tot el que fem som jàbits ja siguin desenvolupats per nosaltres mateixos o d'altres generacions pasades. El nostre objectiu pot ser arribar a ser excel·lents, i per tant, la excel·lència és un hàbit.

h) “S'aprèn més i més sobre menys i menys, fins a fer l'efecte que se sap tot sobre res”

Aquesta afirmació diu que es poden aprendre coses del no-res, com ara la filosofia, on cada dia hi ha més interrogants i menys respostes i per tant cada vegada se sabrà de tot sobre res.

3- Analitza tres dels problemes psicològics següents:

b) En Pere està molt deprimit des de que va deixar de sortir amb la Marta, i moltes vegades diu als seus amics que es suicidarà. Hauria d'anar al psicòleg?

Sí, perquè està fent d'un fet un problema que pot ser no el deixa viure i pot ser no pot superar aquest fet tot sol i necessitarà ajuda d'un professional per superar-lo abans no es transformi en una malatia si es que no s'ha produït. D'ésser així encara tendria més motius per anar-hi.

c) Què faries amb un neen de 10 anys que quan s'enfada insulta i pega als seus companys de classe?

Buscaria la causa del problema amb alguna tècnica psicològica, pot ser la tècnica experimental, amb un control de variables i grups de control. Un cop sabut l'arrel del problema aplicaria la solució adient.

d) Un pare manifesta que el procediment de donar premis al seu fill perquè estudiï és una forma d'incentivar-lo. Hi estàs d'acord?

No, no una persona no mereix rebre premis pel que ha de fer. L'obligació del nen és estudiar, per tant no mereix cap premi. Els premis es mereixen quan es fa una cosa a la qual no s'està obligat a fer.

4- A quina escola psicològica pertanyen els enunciats següents?

a) La tasca de l'esser humà en aquesta vida és assolir l'autorealització. Psicologia humanista

b) La nostra conducta està molt condicionada pels instints Conductivisme

c) Els éssers humans no som solament racionals Estructuralisme

d) El control i la predicció de la conducta humana s'han d'estudiar mitjançant la investigació. Psicologia cognitiva

e) La psicoteràpia permet a les persones que pateixen d'afrontar la vida de manera més productiva i satisfactòria. Psiconàlisi

f) L'aprenetatge per observació és útil per reduir temors i pors. Conductisme

g) Els psicòlegs estan interessats en el comportament sa i patològic. Constructivisme

h) Els psicòlegs han de tenir una visió holística de l'ésser humà. L'han de considerar globalment. Psicologia humanista

5- Respon les preguntes següents:

a) La psicologia és realment una ciència? Raona la teva resposta.

Sí, perquè es pot fer desenvolupaments científics com tota ciència sense dependre d'una altra.

b) Quines diferències hi ha entre psiquiatria i psicologia?

Que la psiquiatria s'encarrega de malaties mentals greus i la psicologia s'encarrega dels processos mentals.

e) Està justificada la investigació amb els animals i les persones? Quines restriccions ètiques hem de tenir en compte per portar a terme aquesta tasca?

Crec que sí s'ha d'investigar per millorar la salut mental de les generacions fututres, al menys el que respecta investigar amb els animals i també penso que s'hauria d'investigar amb les persones sempre i quan no es vagi en contra de la seva voluntat.

TEXTOS

1. Resumeix les idees principals dels textos.

Text 1 Viure i aprendre

- La ment s'equivoca constantment

- No ens agrada equivocar-nos amb frecüència i ho evitem substituint la teoria per la realitat

- Quan la gent perd de vista la natura i la funció de la seva teoria personal comença a confondre-la amb el món i no ens plantegem la possibilitat d'error.

- Cadascun de nosaltres viu satisfet i tranquil en el seu mon il·lusori i en el seu mapa, fins que la ruptura d'un dic o alguna tremenda revelació provoca la irrupció sobtada de la realitat i se sent irremediablement i mortalment atrapat.

Text 2 Principis de la psicologia

- La psicologia coma ciència natural vol dir una psicologia fràgil, una psicologia amb hipòtesis bàsiques.

- Això no és ciència és només l'esperança d'una ciència.

- Les hipòtesis són provisionals i subjectes a revisió.

Text 3 Novum Organum

- Els empírics, semblen formigues, només saben recoliir i gastar; els racionalistes, sembalnts a les aranyes, formen teranyines que atreuen ells mateixos.

- L'abella recull els seus materials en les flors dels jardins i els camps, però els transforma i els destil·la per una virtut inherent.

Text 4 Karl Pribam

- Cada escola psicològica s'ocupa del seu propi cos de dades i només és conscient a mitges que existeixen altres alternatives.

- Fa falta un conjunt de definicions operatives que permetintraslladar-se d'un domini conceptual a l'altre.

2. Segons Guy Claxton, quines raons existeixen per confondre el amapa del territori? Quines semblances i diferències hi ha entre les teories científiques i les teories personals?

Que ens equivoquem sovint i per no equivocarnos ens guiem més pel mapa que no per la relitat i pensem que és més important el mapa que la realitat. Si el mapa està equivocat pensem que la equivocació està en el mapa i no en la realitat.

Que les teories científiques són més importants que les personals, i només que falli una petita estructura, pot caure tota una ciència.
Descargar
Enviado por:Climaxo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar