Pedagogía


Psicología del desarrollo


DESENVOLUPAMENT COGNITIU: PIAGET I VYGOTSKY

PIAGET:

1R. ESTADI: SENSO MOTRIU (0- 2a)

1r. subestadi: esquemes reflexes (0-1m)

-reflexes: succió, premsió, parpadeig i reflexe de caminar

2n. subestadi: esquemes primaris (1m-4'5m)

-ja no són reflexes, són accions, perquè ja ho controla

3r. subestadi: esquemes secundaris (4'5m-8/9m)

-Tendeix a repetir aquelles accions que per atzar li han sortit bé

-Té consciència de temps

4rt. subestadi: coordinació dels esquemes secundaris (8/9m-11/12m)

-Busca objectes perduts però no els troba perquè no té en compte els moviments

-Tendeix a repetir allò que li ha sortit bé anteriorment

-pilota-coixí1-coixí2

5è. subestadi: esquemes tercearis (11/12m-18m)

-moviments nous i antics

-troba objectes perduts

-encara no té capacitat imaginativa

6è. subestadi: combinació mental d'esqumes (18m-2a)

-primer pensa l'acció i després la fa

-Busca solucions davant de problemes

2N. ESTADI: LÒGICO-CONCRET (2a-12a)

PRIMER PERÍODE: PRE-OPERATORI (2a-7a)

1r. subestadi: funció simbòlica (2a-4a)

-A través de l'acció representa les imatges mentals

-Un objecte pot tenir molts significats

-edat dels pq

-imitadors dels pares

2n. subestadi: egocentrisme (4a-5'5a)

-ÉS incapaç de posar-se al lloc d'un altre

-Fa monòlegs

si A és B, sempre B serà A encara que no sigui així a la realitat

-Quan dóna una explicació ho pot fer de tres maneres:

-Aminista: tot té vida

-Artificialista: tot està fet d'algun material

-Màgico-fenomenista: tot pot estar relacionat en un moment determinat

-El pensament va en una sola direcció, pq l'egocentrisme impedeix la reciprocitat

3r. subestadi: representacions regulades per articulacions (5'5a-7a)

-Comença a tenir pensament revesible

-exemple discs vermells i blaus

SEGON PERÍODE: OPERATORI (7a-12a)

4rt. subestadi: operacions simples i elementals (7a-9/10a)

-És capaç de definir conjunts ordenar-los i classificar-los a partir de més d'un criteri

5è. subestadi: operacions aritmètiques (10a-12a)

-mateixes opeacions que l'anterior subestadi però ho apliquen a objectes concrets

-exemple de vaques i camp de pastura

-exemple de temps i velocitat

TERCER ESTADI: INTEL·LIGÈNCIA LÒGICO-FORMAL ABSTRACTA (12a-16a)

1r. subestadi: gènesi de les operacions lògico-formals (12a-14a)

-Transformació del caràcter

-Té capacitat de raonament i autocrítica

2n. subestadi: culminació de les operacions lògico-formals (14a-16a)

-Perfeccionament del subestadi anterior

VYGOTSKY:

RELACIÓ ENTRE LLENGUATGE I PENSAMENT SEGONS PIAGET I VYGOTSKY

COMPARACIÓ DE LES TEORIES DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU DE PIAGET I VYGOTSKY

TEORIA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY

TEORIA DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU DE PIAGET

El desenvolupament cognitiu varia segons la cultura

El desenvolupament cognitiu és universal a la major part de cultures

El creixement cognitiu es produeix per les interaccions socials

El desenvolupament cognitiu es produeix per exploracions independents en les que els nens construeixen coneixement per ells mateixos

Els processos socials es converteixen en processos psicològics individuals

Els processos individuals es converteixen en processos socials

Els adults són importants com a agents de canvi

Els companys són importants com a agents de canvi

esquemes cognitius

esquemes conductuals

esquemes simbòlics

esquemes

operacionals

processos cognitius per obtenir el coneixement

assimilació

adaptació

acomodació

organització

tendència innata a combinar i integrar esquemes de coneixement

tendència innata a ajustar-se a les demandes de l'ambient

procés per interpretar experiències noves incorporant-les als esquemes existents

procés de modificar els esquemes existents amb la finalitat d'incorporar o adaptat experiències existents

orígens socials de les primeres competències cognitives

zona de desenvolupament proximal

aprenentatge per pensar i participació guiada

implicacions per l'educació

feines massa pesades que el nen no pot aconseguir sol però que amb l'ajuda d'algú altre es poden aconseguir

interacció entre nen i adult en la qual les accions de l'adult segueixen com a guia per les properes accions del nen

aprenentatge independent del context: aprenentatge que no té rellevància immediata pel context actual

llenguatge

pensament

PIAGET

VYGOTSKY

llenguatge

pensament

relació llenguatge i pensament

parla egocèntrica

- el llenguatge reflexa els esquemes existents

- no té cap funció en la formació del pensament

- no ajuda a construir nous coneixements

- la parla privada serveix per solucionar els seus problemes

- a mesura que el nen madura la parla privada disminueix

- la parla privada passa a ser parla interna, perquè diu que mai desapareix

parla privada
Descargar
Enviado por:Zannuska
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar