Educación y Pedagogía


Programa curricular de Geometría


ÍNDEX

 • TÍTOL ................................................................ 2

 • INTRODUCCIÓ ................................................ 2

 • Eix organitzador ............................................................................. 2

 • Justificació dels elements ............................................................. 2

 • Relació amb els elements del currículo oficial ………………….. 3

 • OBJECTIUS ....................................................... 3

 • CONTINGUTS ................................................... 4

 • ACTIVITATS ...................................................... 4

 • Sesió 1 - Coneixements Previs. Introducció al tema ........... 4

 • Sesió 2 - Triangles: definició i elements, classificacions ..... 8

 • Sesió 3 - Quadrilàters: definició i elements, classificació . 13

 • Sesió 4 - Àrees i perímetres de triangles i quadrilàters ...... 17

 • Sesió 5 - Repàs i Autoavaluació ........................................... 20

 • AVALUACIÓ .................................................. 23

 • BIBLIOGRAFIA .............................................. 24

 • 1. POLÍGONS (TRIANGLES I QUADRILÀTERS)

  2. INTRODUCCIÓ

  a) L'eix organitzador: en aquesta unitat ens anem a centrar en els polígons irregulars i regulars i dintre dels polígons regulars anem a estudiar els triàngles i els quadrilàters ja que el que ens interesa és que coneixen totes les figures per a poder realitzar problemas i construccions básiques en el aula d' ordinadors) per a un nivell de 6é de primària.

  b) La justificació dels elements:

  • Els objectius que pretenem aconseguir són:

  • Diferenciació entre polígon regular i irregular.

  • Diferenciació dels diferents polígons regulars: triàngles i quadrilàters.

  • Utilizació propietats (definició) i fórmules d' àrea i perímetre per a resoldre problemes senzills de la vida quotidiana.

  • Els continguts que pretenem ensenyar són:

  • Definició polígon regular e irregular.

  • Clasificació dels polígons regulars.

  • Triàngles: definició i propietats, elements i clasificació.

  • Cuadrilàters: definició i propietats, elements i clasificació (quadrat, rectángle, romboide i rombe: definición i propietats i elements).

  • Àrea i perímetre dels triángles i els diferents quadrilàters.

  • La metodología que utilizarem será: presentació de la teoria del tema a través de dibuixos i una presentació en power point amb les explicacions de la mestra/mestre i es farán activitats de diferents tipus (seleccionar, unir amb fletxes, interactives, cuestionaris…) després de cada apartat de la unitat.

  • La secuenciació és la següent:

  • SESIONS

   DURACIÓ

   DESCRIPCIÓ

   1

   55 minuts

   Coneixements previs dels alumnes. Introducció al tema.

   2

   55 minuts

   Triangles: Definició i elements. Classificació (angles, costats)

   3

   55 minuts

   Quadrilàters: Definició i elements. Classificació: Cuadrado, rombe, rectangle, romboide.

   4

   55 minuts

   Arees y perimetres: Triangles y quadrilaters.

   5

   55 minuts

   Repàs unitat. Autoavaluació

   • Temporalizació: la unitat s'expondrà les 2 primeres setmanes de novembre.

   c) La relació amb els elements del currículo oficial:

   Els objectius del curriculo en relació a la nostra unitat són:

   - Identificar formes geométriques del entorn natural i cultural, utilitzand el coneixement dels seus elements i propietats per a describir la realitat i desenvolupar noves posibilitats d'acció.

   - Utilitzar un llenguatge correcte, amb el vocabulari específic de les matemàtiques, en l'exposició i resolució de problemes.

   - Apreciar el papel de les matemàtiques en la vida cotidiana, gaudir amb el ser ús i reconéixer el valor de actituds com l' exploració de distintes alternatives, la perseverància en la busca de solucions i l'èsforç i interés pel seu aprenentatge.

   3. OBJETIUS

   A través de l'estudi dels continguts proposats en la present unitat ens proposem que els alumnes aprenguin sobre formes i estructures geomètriques (cossos geomètrics: triangle, cuadrilaters). Tenint en compte que la geometria és descriure, analitzar propietats, classificar i raonada, i no sols definir, per mitjà de les activitats proposades anem a oferir als alumnes; mitjançant aquesta unitat didàctica volem oferir als alumnes possibilitats per a classificar, construir, dibuixar, modelitza i mesurar, i desplegar la capacitat per visualitzar relacions geomètriques, fomentant l'ús d'aplicacions didàctiques amb noves tecnologies i programes informàtics de geometria dinàmica.

   Per a la consecució dels objectius enumerats en aquesta unitat proposem diferents nivells:

   • Nivell 1: Visualització

   Les formes geomètriques estudiades: triangles y quadrilàters són reconeguts segons la seua aparença, com un tot.

   • Nivell 2: Anàlisi

   S'analitzen les figures (triangles, quadrilàters) segons els seus components (costats i angles), es descobreixen propietats de les diferents classes de figures i es representen.

   • Nivell 3: Deducció informal

   Iniciem als alumnes per tal que relacionen de manera lògica propietats prèviament estudiades i es determinen classes de figures.

   • Nivell 4: Deducció formal

   Es demostren les propietats dels cossos geomètriques estudiats de manera deductiva.

   • Nivell 5: Rigor

   Fomentarem actituds de cura, pulcritud, exactitud, i comprovació sistemàtica en la realització de figures geomètriques i en la resolució de les activitats proposades.

   Objetius didàctics concrets

   • Reconéixer polígons (triangles i quadrilàters) i classificar-los segons els seus elements.

   • Identificar, classificar i dibuixar triangles i quadrilàters.

   • Resoldre problemes geomètrics seguint el procediment de resolució de problemes.

   • Calcular l'àrea dels diferents cossos geomètrics d'aquesta unitat.

   4. CONTINGUTS

   Conceptuals

   • Els polígons: elements i classificació.

   • Polígons regulars e irregulars.

   • Triangles i quadrilàters: elements, definició i classificació.

   • Àrea i perímetre de triangles i quadrilàters.

   Procedimentals

   • Identificació de polígons i els seus elements.

   • Classificació de polígons.

   • Classificació de triangles segons els costats i els angles.

   • Classificació de quadrilàters segons el paral·lelisme dels costats.

   • Traçament de altures de triangles.

   • Càlcul de àrees i perímetres de triangles i quadrilàters.

   • Resolució de problemes de perímetres.

   Actitudinals

   • Curiositat i interés per les formes geomètriques.

   • Búsqueda de figures geomètriques al nostre voltant.

   5. ACTIVITATS

   SESIÓ 1 - CONEIXEMENTS PREVIS. INTRODUCCIÓ AL TEMA

   Act

   Tipus

   Objectius

   Continguts

   Metodologia

   Materials

   Temps

   1

   D'introducció

   Búsqueda de figure geomètriques

   Fig. geométriques

   Individual

   Ordinador, projector

   10

   2

   Pluja d'idees

   Conèixer què sabem els alumnes

   Coneix. previs

   Grupal

   10

   3

   Discriminació

   Reconèixer fig. geométriques en els elements quotidians

   Geometria al nostre voltant

   Individual

   Ordinador, internet

   5

   4

   Inici

   Saber qué són els polígons

   Definició polígon

   Ind/Parelles

   Ordinador, internet

   10

   5

   Inici

   Reconèixer les parts d'un polígon

   Parts d'un polígon

   Individual

   Ordinador, internet

   5

   6

   Inici

   Classificar-los en regulars/irregulars

   Polígons regulars/irregulars

   Individual

   Ordinador, internet

   5

   Total

   45

  • Com a activitat introductòria, facilitem als xiquets la següent imatge, utilitzant les noves tecnologies, projectant la imatge des de l'ordinador de la classe en la pantalla. Els alumnes hauran de buscar figures geométicas.

  • Abans de començar a treballar els continguts de la unitat, realitzem una activitat per a poder conéixer els coneixements previs sobre figures geomètriques que tenen els alumnes i el que recorden de cursos anteriors. Formulem preguntes com:

   • Què és un polígon? - Què és un polígon regular?

   • Què són els quadrilàters ? - Com es classifiquen ?

   • Quines són les propietats de cadascun ?

   • Coneixes objectes de la vida quotidiana que presenten la forma d'un triangle, d'un quadrat, d'un rombe etc.?

  • Observa les imatges i digues quina forma tenen:

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/geo2prim/jclic/geo2prim.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+geometr%C3%ADa+para+primaria

   'Programa curricular de Geometra'

  • Llig amb atenció i fes els trencaclosques que et propossem, obtindràs algunes definicions que necessitaràs en aquesta unitat. Podeu fer-la en parelles. Després busca els polígons.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/mates5/jclic/mates5.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matem%C3%A0tiques+5%C3%A8+de+prim%C3%A0ria

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

   http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/geo2prim/jclic/geo2prim.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+geometr%C3%ADa+para+primaria

   'Programa curricular de Geometra'

  • Associa cada una de les parts del polígon.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

  • Llig amb atenció i després relaciona correctament.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/mates5/jclic/mates5.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matem%C3%A0tiques+5%C3%A8+de+prim%C3%A0ria

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

   SESIÓ 2 - TRIANGLES: DEFINICIÓ I ELEMENTS/ CLASSIFICACIÓ

   Act

   Tipus

   Objectius

   Continguts

   Metodologia

   Materials

   Temps

   1

   Inici

   Conèixer la definició de triangle

   Definició triangle

   Individual

   Internet, quadern

   10

   2

   Desenvolup

   Definir un triangle

   Parts d'un triangle (base/altura)

   Parelles

   Ordinador, internet

   8

   3

   Aprenentatge

   Reconeixement dels angles, observació d'angles a la nostra vida quotidiana

   Angles al nostre voltant

   Parelles

   Ordinador, internet

   5

   4

   Aprenentatge

   Classificació de trangles segons els costats i els angles

   Classificació de triangles

   Individual

   Ordinador, internet

   5

   5

   Aprenentatge

   Classificar segons els angles

   Rentangle, Acutangle, Obtusangle

   Individual

   Ordinador, internet

   5

   6

   Aprenentatge

   Classificar segons els costats

   Equilàter, Escalé, Isósceles

   Individual

   Ordinador, internet

   5

   7

   Repàs

   Repasar ambes classificacions

   Tots els anteriors

   Parelles

   Ordinador, internet

   10

   Total

   48

  • Llig la seguent definició i fes el trencaclosques. Ara digues: qué és un triangle? Com definiries base i altura d'un triangle? Dibuixa al teu quadern cinc triangles i senyala, al menys, dos bases i dos altures de cadascun dels triangles.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/mates5/jclic/mates5.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matem%C3%A0tiques+5%C3%A8+de+prim%C3%A0ria

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

  • Fes aquest trencaclosques i fixat bé en la definició. Utilitza aquesta definició per tal d'eliminar les altures que no siguen correctes.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

  • Observa com es classifiquen els angles i després relaciona com són els angles que formen les busques dels rellotges.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/triquad/jclic/triquad.jclic.zip&lang=ca&title=Triangles+i+quadril%C3%A0ters+CM

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

  • Clica sobre cada triangle i informa't dels tipus de triangles que hi ha.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

  • Observa aquests triangles, relaciona cadascun dels triangles amb la columna de la dreta. Per a aquesta classificació, ens basem en els angles o els costats?

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/triquad/jclic/triquad.jclic.zip&lang=ca&title=Triangles+i+quadril%C3%A0ters+CM

   'Programa curricular de Geometra'

  • Observa com es clasifiquen els triangles segons els costats.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/triquad/jclic/triquad.jclic.zip&lang=ca&title=Triangles+i+quadril%C3%A0ters+CM

   'Programa curricular de Geometra'

  • Ara has de relacionar els diferents triangles amb els seus noms.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

   SESIÓ 3 - QUADRILÀTERS: DEFINICIÓ I ELEMENTS/CLASSIFICACIÓ:

   Act

   Tipus

   Objectius

   Continguts

   Metodologia

   Materials

   Temps

   1

   Inici

   Conèixer les característiques dels quadrilàters

   Definició quadrilàter

   Parelles

   Ordinador, Internet

   10

   2

   Desenvolup

   Distinguir paral·lelograms/ no paral·lelograms

   Paral·lelograms/No paral·lelograms

   Individual

   Ordinador, Internet

   5

   3

   Aprenentatge

   Aclarir la classificació dels quadrilàters

   Quadrat, Rectangle, Rombe, Romboide, Trapezi i Trapezoide

   Individual

   Ordinador, Internet

   5

   4

   Desenvolup

   Reconèixer els paral·lelograms

   Paral·lelograms

   Individual

   Ordinador, Internet

   5

   5

   Aprenentatge

   Classificar en paral·lelograms, trapezis i trapezoides

   Paral·lelograms, trapezis i trapezoides

   Individual

   Ordinador, Internet

   5

   6

   Repàs

   Dibuixar quadrilàters, aplicar els coneixements

   Tots els anteriors

   Individual

   Quadern, Regla

   15

   Total

   45

  • Observa aquest quadre. Després fes el trencaclosques i fixa't en la definició de quadrilàter. Contesta: quines característiques tenen els quadrilàters paral·lelograms? I els no paral·lelograms?

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/mates5/jclic/mates5.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matem%C3%A0tiques+5%C3%A8+de+prim%C3%A0ria

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

  • Observa i elimina del conjunt les figures que no són paral·lelograms

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

  • Mou les peces i completa aquest esquema sobre la classificació dels quadrilàters

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

  • Assenyala els quadrilàters paral·lelograms

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/triquad/jclic/triquad.jclic.zip&lang=ca&title=Triangles+i+quadril%C3%A0ters+CM

   'Programa curricular de Geometra'

  • A quin grup dels quadrilàters pertany cada polígon

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

  • Dibuixa al teu quadern 10 quadrilàters i classifica'ls segons siguen paral·lelograms o no paral·lelograms. Després digues si són quadrats, rectangles, rombes, romboides, trapezis o trapezoides. Utilitza la quadrícula del teu quadern o una regla.

  • SESIÓ 4 - ÀREA I PERÍMETRE: TRIANGLES I QUADRILÀTERS

   Act

   Tipus

   Objectius

   Continguts

   Metodologia

   Materials

   Temps

   1

   Inici/Aprenent

   Aprendre cóm es calculen les àrees

   Calcular àrees

   Parelles

   Ordinador, internet

   15

   2

   Desenvolup

   Calcular àrees d'elements quotidians

   Geometria al nostre voltant

   Parelles

   Ordinador, internet

   10

   3

   Aprenentatge

   Calcular perímetres de fig. geomètriques

   Parelles

   Ordinador, internet

   10

   4

   Aprenentatge

   Resoldre problemas de perímetres

   Resolució problemes

   Individual

   Ordinador, internet

   10

   Total

   45

  • Observa la següent pantalla, aprén cóm es calculen les àrees d'aquestes figures geométriques. Calcula les árees d'aquestes figures. Recorda que has d'afegir la classe d'unitat.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/mates6/jclic/mates6.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matemàtiques+6è+de+primària

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'
   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'
   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'
   'Programa curricular de Geometra'

  • Calcula l'àrea d'aquest pis, a més de les habitacions del següent pla.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/mates6/jclic/mates6.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matemàtiques+6è+de+primària

   'Programa curricular de Geometra'

  • Mou les peces i completa la frase. Després calcula el perímetre de les següents figures geomètriques.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'
   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

  • Calcula el perímetre en cada cas.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

   SESIÓ 5 - REPÀS UNITAT. AUTOAVALUACIÓ

   Act

   Tipus

   Objectius

   Continguts

   Metodologia

   Materials

   Temps

   1

   Avaluació

   Identificació parts polígon

   Diagonal, Costat, Vèrtex, Angle, Polígon

   Individual

   Ordinador, Internet

   5

   2

   Avaluació

   Síntesi

   Classificació triangles (angles, costats)

   Acutangle, Rectangle, Obtusangle, Equilàter, Escalé, Isósceles

   Individual

   Ordinador, Internet

   10

   3

   Avaluació

   Síntesi

   Identificació i classificació de quadrilàters

   Quadrat, Rectangle, Rombe, Romboide, Trapezi, Trapezoide

   Individual

   Ordinador, Internet

   15

   4

   Avaluació

   Síntesi

   Reconèixer i aprendre noms de quadrilàters

   Els de l'activitat anterior

   Individual

   Ordinador, Internet

   15

   5

   Avaluació

   Calcular l'àrea de diferents figures geomètriques

   Àrees

   Parelles

   Ordinador, Internet

   10

   Total

   55

  • Escriu el nom de les parts del polígon correctament.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

  • Associa correctament els tipus de triangles amb les seues definicions. Després digues si les afirmacions són certes o falses.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

  • Relaciona correctament.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/triquad/jclic/triquad.jclic.zip&lang=ca&title=Triangles+i+quadril%C3%A0ters+CM

   'Programa curricular de Geometra'

  • Primer escriu a quin grup de quadrilàters pertany cada polígon. Després associa els quadrilàters segons la classe de paral·lelogram que siga.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/poligons/jclic/poligons.jclic.zip&lang=ca&title=Geometria+plana

   'Programa curricular de Geometra'

   'Programa curricular de Geometra'

  • Calcula l'àrea d'aquestes figures geomètriques.

  • http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/mates6/jclic/mates6.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matemàtiques+6è+de+primària

   'Programa curricular de Geometra'

   6. AVALUACIÓ

   TIPUS D'AVALUACIÓ PROPOSADA

   La metodologia pràctica que proposem ens permet realitzar una avaluació formativa i contínua al llarg de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. Quant als aspectes a avaluar, s'avaluaran els èxits aconseguits per part dels alumnes en relació a la consecució dels objectius que ens hem proposats anteriorment.

   Avaluació del profesor:

   • Farem una avaluació personal basada en una reflexió sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge de la unitat.

   • Elaborarem un diari de la unitat que inclourà: Si han estat adequats objectius, temps, recursos, activitats, materials etc.

   • La finalitat de la nostra avaluació serà avaluar les dificultats dels alumnes en l'estudi de les figures planes: triangles i quadrilaters, i proposar millores per al seu aprenentatge.

   ESQUEMA DE LA AVALUACIÓ

   La nota de l'assignatura serà la suma de:

   • La nota obtinguda en l'examen (50%)

   • La nota obtinguda en l'observació directa de l'alumne i recollida en el diari de (classe 50%): Puntuació en diverses les diverses activitats :

   • Puntuació en els treballs en grup

   • Valoració de l'actitud i interès del alumnes en els conceptes geomètrics estudiats

   • Valoració de la participació a classe

   • Valoració de la utilització del vocabulari geomètric concret que es presentata a la unitat.

   CRITERIS D' AVALUACIÓ

   Generals:

   • Identificar figures planes i cossos geomètrics, i anomenar i reconéixer els seus elements bàsics (costats, vèrtexs, cares, angles, diagonals ).

   • Classificar i anomenar triangles i quadrilàters.

   • Dibuixar i construir formes geomètriques en diferents suports i amb diferents instruments, com per exemple, l'ordinador, el quadern, etc.

   • Calcular l'àrea i perímetre de triangles i quadrilàters.

   • Resoldre problemas de perímetres.

   7. BIBLIOGRAFIA

   Totes les págines de les activitats

   26
  Descargar
  Enviado por:Marieta
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar