Ingeniero Técnico Industrial


Preparació de Mostres sòlides i traçat de l'espectre IR


PRÀCTICA 24: PREPARACIÓ DE MOSTRES SÒLIDES I TRAÇAT DE L'ESPECTRE IR

1. ANOTACIONS I RESULTATS (TAULES)

Els resultats que obtenim d'aquesta pràctica són totes les gràfiques que hem obtingut en l'espectrefotòmetre.

2. CÀLCULS

En aquesta pràctica no hi ha la necessitat de fer cap càlcul

3. QÜESTIONS

 • Interpretar els espectres obtinguts, indicant les bandes d'absorció característiques en funció del tipus de compost analitzat.

 • Àcid succínic: en aquest compost tenim dos grups àcids, un al principi i l'altre al final de la cadena. En mig trobem un grup etil.

  En el pic a prop de 2800 és degut a l'enllaç C-H, igual que el de 1400. Dels grups àcids els pics que ho mostren són els de 1700, 1400, 1100 i 900 (en general pels àcids).

  Àcid acetilsalicílic: en aquest compost tenim grups àcid carboxílic, grup acetil, grup benzè.

  Els àcids i l'enllaç C-H ja ho hem comentat. Trobem una banda més amunt de 3000 que correspon a l'hidrogen aromàtic. Trobem pics de l'ester C-O-R en 1200. Els pics que es troben entre 1450 i 1600 són característics d'un sistema aromàtic

  Àcid salicílic: en aquest compost ens trobem amb un grup àcid i un grup aromàtic de benzè. Per tant, els pics que s'obtenen ja els hem comentat en les altres substàncies comentades anteriorment.

  Mostra problema A: ens trobem amb un pic ben clar a 1450, aquest pic pot correspondre a un grup aromàtic, tot i que no apareixen altres pics entre 1450 i 1600. El pic a prop de 1100 correspon a un grup àcid. El pic a prop de 2800 és degut a l'enllaç C-H.

 • Per què s'utilitza el bromur de potassi com a suport en l'elaboració de les pastilles?

 • S'utilitza el bromur de potassi com a suport en l'elaboració de les pastilles per fer l'espectre infraroig, perquè és un dels compostos que normalment s'utilitza com a material de construcció per a l'òptica dels esfectrofotòmetres. Els paràmetres que es tenen en conten són:

  • Interval de transmitància: 0.3-29 m.

  • Índex de refracció: 1.56

  • Rang útil per a prisma: 15-28 m.

  • Duresa i resistència química: dolenta.

  4. CONCLUSIONS

  Les conclusions i/o comentaris que volem fer sobre aquesta pràctica són les següents:

  • Hem obtingut unes gràfiques força bones amb uns pics força clars que permeten fer un bon anàlisi de les diferents bandes d'absorció característiques dels enllaços i/o dels grups presents en la substància.

  • Tot i això alguna gràfica l'hem hagut de repetir ja que les línies sobresortien de la gràfica. A més a més, alguns pics no són força clars i poden portar a confunsions.

  • L'error en la determinació, en les gràfiques, pot ser degut principalment per una realització dolenta de les pastilles, sigui per què són massa gruixudes, sigui per què són massa primers.

  • També hi pot haver un problema d'instrumentació, de mal calibratge de l'aparell d'anàlisis.
  Descargar
  Enviado por:Òscar Montserrat i Prat
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar