Publicidad, Márketing y Relaciones Públicas


Pla d'empresa


PLA D'EMPRESA

TOT ÉS MK, tot el que faci l'empresa ha d'estar imbricat amb el departament de MK

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 • IDEA EMPRESARIAL

 • Fitxa de l'empresa

 • Nom o raó social, activitat (fabricació........ venda....... serveis...), sector (construcció, tèxtil, hostaler,...), domicili social - ubicació -, telèfon, fax, e-mail, URL, CIF, CCC a la SS, data de constitució, forma jurídica, nº de promotors, apoderats, capital inicial,...

  A continuació teniu uns quants exemples de serveis considerats nous filons d'ocupació.

  SERVEIS CONSIDERATS NOUS FILONS D'OCUPACIÓ

  • De la vida diària:

   • Serveis a domicili (atenció i cura dels avis, ajudar a dones, infants, disminuïts, malalts,...)

   • Atenció a la infància (llar d'infants, centres educatius,...)

   • Ajuda als joves amb dificultats (tallers ocupacionals, centres de drogodependència, assessorament ...)

   • Serveis de seguretat (instal·lació d'equips anti-robatoris, guardes de seguretat i vigilància,...)

   • Centres de proximitat i especialitzats (botiga de productes naturals, fleques,...)

  • Serveis de millora de la qualitat de vida:

   • Noves tecnologies de la comunicació (productes informàtics, telefonia mòbil, acadèmies d'informàtica,...)

   • Foment de la salut (balnearis urbans, centres de teràpies - acupuntura, ioga, tai txi -, ...)

   • Millora de la vivenda (construcció, reformes, disseny de pisos,...)

   • Transports col·lectius locals

   • Recuperació dels espais públics urbans,...

  • Serveis culturals i de lleure:

   • Turisme (agències de viatge, cases de colònies,..)

   • Organització de viatges d'aventura

   • Organització de festes (acomiadament de solters, carnestoltes, cap d'any, ...)

   • Centres de pearcing i tatuatge

   • Sector audiovisual (empreses de TV i ràdio privades, de fotografia, diaris, empreses de publicitat,...)

   • Patrimoni cultural (restaurants de gastronomia catalana, revistes especialitzades en itineraris,...)

   • Desenvolupament cultural local,... (centres culturals, centres cívics,...)

  • Protecció del medi ambient:

   • Tractament de residus (empreses de reciclatge de paper, de vidre, empreses de productes ecològics, de difusió i promoció del medi ambient,...)

   • Gestió de l'aigua (recuperació d'aigües residuals i regulació de les aigües dels rius,...)

   • Protecció d'espais naturals (botigues de productes ecològics,...)

   • Controls de contaminació, .... (anàlisi dels recursos naturals de la zona, dels nivells de CO2, de la radioactivitat, ...)

 • Origen de la idea empresarial

  • PRESENTACIÓ DELS PARTICIPANTS COM VA SORGIR LA IDEA?

  • Necessitats a cobrir

   • MERCAT AMB NÍNXOLS? QUINA NECESSITAT VOLEM COBRIR?

   Hi ha clients potencials? Podem ser útils per aquests clients?

   • MERCAT SATURAT

   Encara que no hi hagi nínxols, hi ha possibilitats de col·locar el nostre producte/servei?

   Tenim IDEES, FORMACIÓ, EXPERIÈNCIA, DINERS i DESIG per cobrir unes necessitats determinades? Disposem d'assessorament?

  • Gamma de productes/serveis a oferir

   • PRODUCTES:..... product-mix o cartera: producte i multiproducte

   • SERVEIS: ........ servei-mix: servei i multiservei

   • JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA de productes i serveis

   • Formació, experiència, assessorament,... dels promotors?

   • ATRIBUTS DIFERENCIALS?

   Avantatges competitives en relació a la competència, ...

  • Àmbit d'activitat i segments de mercat

   • ÀMBIT GEOGRÀFIC?

   Local, provincial, comarcal, regional, autonòmic, nacional, internacional

   • SEGMENT DE LA POBLACIÓ?

   Els productes/serveis a oferir, satisfan les necessitats d'un segment de la població?

  • Objectius dels promotors i missió de l'empresa

   • OBJECTIUS dels promotors: ................................................................

   • MISSIÓ de l'empresa

   La missió es la declaració d'intencions de la idea bàsica del negoci, objectius socials, què s'ofereix als clients potencials, ... Per exemple, “oferir la possibilitat d'un desenvolupament físic i mental saludable” podria ser la missió d'un gimnàs.

   • ARMONITZACIÓ dels objectius dels promotors amb la missió de l'empresa.

  • RRHH - estructura organitzativa, planificació i gestió -

  • Els PROMOTORS: fitxes, aportacions, compromisos, estil de direcció

   • FITXES DEL EMPRENEDORS

   Dades generals: nom, NIF, adreça, telèfon, e-mail, URL, data de naixement, sexe,

   estat civil, fills, ...

   Aspectes de la personalitat - emprenedor, creatiu, ... hobbies,.. responsabilitat,

   motivació, iniciativa, capacitat per prendre decisions, capacitat d'organització

   i negociació, ... -

   Formació i experiència: estudis reglats i no reglats, experiència relacionada o no amb

   el negoci.

   Recursos econòmics - treball, contracte, ingressos mensuals, estalvis, paga hipoteca

   o un lloguer?...-

   Recursos tècnics i materials - cotxe, pis, casa, local (m2 i zona comercial alta, mitjana

   o baixa...) Indicar la valoració en euros de cada recurs material.

   • APORTACIÓ DELS PROMOTORS A L'EMPRESA

   Aportació econòmica? Aportació d'infrastructura? Aportació professional?

   • COMPROMISOS ENTRE ELS PROMOTORS

   Contracte? Acords presos? ........

   • ESTIL DE DIRECCIÓ DE L'EMPRESA

   Elecció Autoritari? Paternalisme? Participatiu? “laisser faire” ? ......................

   Teoria X o Y de Mc Gregor? ...........................................................................

   JUSTIFICACIÓ de la tria

  • Organització DEPARTAMENTAL i subdivisions

   • ORGANITZACIÓ DEPARTAMENTAL

   Departament X: ............, objectius ...., funcions....

   Si l'empresa es petita, una mateixa persona pot exercir diverses funcions!

   DIRECCIÓ - SOCIS CAPITALISTES O TAMBÉ TREBALLADORS?

   RRHH ADMINISTRACIÓ I FINANCES PRODUCCIÓ LOGÍSTICA COMPRES

   VENDES MK i RRPP

   • DIVISIÓ DEL DEPARTAMENT DE MK Per funcions ? Per productes ? Per mercats?

   • DIVISIÓ DEL DEPARTAMENT DE VENDES

   • Per zones geogràfiques? Per productes? Mixta? Justificació

   • Funcions STAFF

    • LÍNIA

    • STAFF genera? especialitzat? Justificació

    • Àrees OUTSOURCING

     • PLANTILLA

     • OUTSOURCING Justificació

    • Plantilla, assignació del personal i currículums

     • PLANIFICACIÓ DE LA PLANTILLA actual necessària

     NECESSITAT ACTUAL DE RRHH A L'EMPRESA ? PREVISIÓ futura de la plantilla?

     • ASSIGNACIÓ DE PERSONES RESPONSABLES a les funcions

     Lloc de treball X: ............ departament .... tasques .... sexe.......edat.....formació

     experiència.............. persona amb disminució...........conveni FCT....tipus contracte

     contracte mercantil per venedors?.......sou brut anual.........................................etc.

     • CURRÍCULUMS de tot el personal de l'empresa

     CV dels fundadors i dels treballadors!

     CV cronològic invertit americà de qualitat total amb la foto escanejada.

     Si es una empresa molt gran fer només uns pocs currículums.

    • Organigrama

    • El grau de complexitat o simplicitat de l'organigrama dependrà de la dimensió, de l'empresari,

     del nombre de persones que la integrin. Es pla l'organigrama? Flexible? Rendible?

    • Planificació, organització i gestió del clima laboral

     • SELECCIÓ de personal.... criteri .....OUTSOURCING? empreses.... headhunter

     MMCC emprats? proves, ....tria dels candidats finalistes

     • Estratègia d'IDENTIFICACIÓ CORPORATIVA, integració cultura, intraemprenedors,...

     • MOTIVACIÓ ts - primes, promoció, sorteig, viatges, cistella Nadal, felicitació aniversari,...

     • CURSOS - formació, reciclatge,... -

     • CLIMA LABORAL - qüestionari c/ x temps -

     • BÚSTIA D'IDEES

     • TAULELL D'ANUNCIS - pla d'evacuació, avisos, calendari,...-

    • ESTUDI DE MERCAT I :

    • - auditoria MK macroentorn -

     Anàlisi d'elements no controlables que determinen l'entorn. RECERCA D'INFORMACIÓ EN ANUARIS, INTERNET, ... INTERPRETACIÓ DE LES DADES: anàlisi comparatiu situació nacional versus situació del nostre mercat, ...

    • Cultural i social

    • COM ÉS EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR?

     UN CONSUMIDOR MÉS CULT, MÉS INFORMAT I MÉS EXIGENT

     Cada vegada hi ha més DONES UNIVERSITÀRIES?

     RESPECTE A LES CREENCES religioses, polítiques i culturals.

     Una creixent acceptació del col·lectiu GAY.

     A França cada any es celebren 50 matrimonis amb persones difuntes.

     Altes taxes de SEPARACIÓ i DIVORCI, una INFIDELITAT creixent,...

     A Espanya cada 4 minuts hi ha una SEPARACIÓ.

     Una major valoració del LLEURE - DIVERSIÓ - viatges, clubs esportius, ... -

     Valoració de la qualitat de vida - MENJAR NATURAL, PNL, IOGA, TAI TXI, QI GONG, ...

     El grup de la TERCERA EDAT presenta expectatives creixents en el camp del lleure, dels estudis i dels plans de pensions.

     Hi ha una certa actitud ECOLÒGICA per part d'alguns clients potencials.

     Cada vegada hi ha més persones que fan servir INTERNET per les seves compres.

     Totes aquestes dades i altres s'han de lligar amb el negoci!

    • Econòmic

    • GLOBALITZACIÓ DE MERCATS: disminució de les barreres a la circulació de productes, liberalització de mercats, reducció de la intervenció pública, grans fusions empresarials, competència entre empreses en mercats molt grans, escenari econòmic canviant, ...

     Mireu les taxes d'ATUR, la INFLACIÓ, la PRESSIÓ FISCAL - desaparició de l'impost IAE en moltes empreses,..., el TIPUS D'INTERES, les DIVISES si realitzeu operacions a l'estranger....

     Dades del PIB......... del consum privat..........del consum públic..........Inversió................ ............IPC..........................dèficit públic..................nº d'indústries a Espanya..................

     Totes aquestes dades i altres s'han de lligar amb el negoci! www.ine.es Mireu també altres pàgines!

    • Demogràfic

    • PIRÀMIDES de població....anàlisi de l'estructura del mercat,......... població espanyola............... hàbits de consum......tendències........RENDA bruta dels individus i famílies, ...

     TAXES BAIXES DE NATALITAT? Disminució dels MATRIMONIS? FAMÍLIES MONOPARENTALS en augment? Augment de les parelles amb menys fill o sense descendència?

     Augment de parelles de GAYS amb o sense fills? Augment considerable d'IMMIGRANTS legals i il·legals?

     Totes aquestes dades i altres s'han de lligar amb el negoci!

     www.idescat.es www.diba.es www.sabadellciutat.es www.sabadell.net Mireu també altres pàgines!

    • Tecnològic

    • RÀPIDA EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA? OBSOLESCÈNCIA de la tecnologia - màquines, aparells, ordinadors, ...- LEASING ó RENTING? KNOW HOW del sector?

    • Polític - Legislatiu

    • LIBERALITZACIÓ i PRIVATITZACIÓ de la vida econòmica - Telefònica en les telecomunicacions, Repsol en carburants, Iberia en transports, ...- LA FISCALITAT actual estimula l'estalvi familiar? Hi ha recolzament a les PYMES? Hi ha liberalització de la distribució comercial? Legislació sobre HORARI, PREUS,...?

     Totes aquestes dades i altres s'han de lligar amb el negoci!

    • Ecològic

    • Hi ha una creixent conscienciació social pel MEDI AMBIENT.

     Hi ha partits ecologistes amb representació parlamentaria?

     Els productes i/o serveis són respectuosos amb el medi ambient?

     Feu servir paper reciclat? Recicleu? Feu servir material no contaminant?

     El cotxe de l'empresa utilitza benzina sense plom?

     Feu servir productes biodegradables?

     Coneix el client la cura que teniu amb el medi ambient?

     Mireu de lligar el factor ecològic amb el negoci.

    • Previsions de canvi del macroentorn TENDÈNCIES

    • ESTUDI DE MERCAT II:- auditoria MK microentorn -

    • Proveïdors

    • Mercat de proveïdors monopolista, oligopolista,...? Ubicació dels proveïdors de la competència en un plànol CRITERI DE SELECCIÓ DE PROVEÏDORS

     FITXES DELS PROVEÏDORS

     Nom...., persona de contacte ......càrrec...., adreça... telèfon, fax, e-mail, URL...

     productes/ serveis.... relació qualitat-preu......preus.... descomptes.....distribució...

     termini de lliurament............condicions de pagament....

    • Intermediaris

    • IMPRESCINDIBLES o PRESCINDIBLES? Determinació dels intermediaris - majoristes, minoristes, representants, ... - Marge comercial dels intermediaris?

    • Legislació que afecta directament

    • Quina legislació ens afecta directament? En funció del sector al que pertany el negoci heu de recercar la normativa específica. La legislació afavoreix o inhibeix l'obertura de nous negocis?

     Legislació sobre HORARI de l'establiment? Legislació sobre TARIFES, DESCOMPTES,...?

     Legislació de la UE, nacional, autonòmica, municipal, ... que ens regula?

     Es limiten els marges comercials? Hi ha preus regulats - concessió - ? Hi ha preus màxims - adjudicació -?

     CONVENI COL·LECTIU que regula l'empresa? www.convenioscolectivos.com Mireu també altres pàgines!

    • Competència

    • Determinar els competidors directes i indirectes? UBICACIÓ de la competència en un plànol.

     CLIENTS de la competència, quantitat i ubicació? PRODUCTES i/o SERVEIS de la competència?

     PRODUCTES SUBSTITUTIUS? KNOW HOW de la competència?

     INTELIGÈNCIA COMPETITIVA

     TIPOLOGIA DELS COMPETIDORS:

     - STOCHASTIC COMPETITOR

     - LAID-BACK COMPETITOR

     - SELECTIVE COMPETITOR

     - TIGRE COMPETITOR

     FITXES DELS COMPETIDORS PRINCIPALS

     Nom...., persona de contacte ..... càrrec.... , adreça..., telèfon, fax, e-mail, URL.....

     plantilla.......antiguitat en el mercat ....... productes/ serveis.....MARGE......PREU......

     descomptes, ofertes..........QUALITAT............SERVEI....atenció al client...................

     distribució.....termini de lliurament.......condicions de pagament.......facturació...........

     beneficis...........polítiques de MK ........promoció....publicitat....... posicionament........

     CONCLUSIONS DE L'ESTUDI DE LA COMPETÈNCIA

    • Clients

    • QUANTITAT DE CLIENTS POTENCIALS EN EL MERCAT

     HÀBITS DE CONSUM DEL CLIENT

     Compradors compulsius? Necessitats d'afecte? Fan servir diner de plàstic?

     El negoci es estacional? Es ven més els dissabtes?

     El client comprador no coincideix amb l'usuari?

     MOTIVACIONS DE CONSUM DEL CLIENT - això ens ajuda a muntar les estratègies -

     Vol aparentar? Vol pertany a un status determinat? Vol estar a la moda?

     GRUPS DE REFERÈNCIA DEL CONSUMIDOR

     - GRUPS DE MEMBRESIA

     - GRUPS ASPIRACIONALS

     - GRUPS DISOCIATIUS

     ISC (Índex de seguiment del consumidor)

     PERFIL DELS CLIENTS PARTICULARS - sexe, edat, estat civil, fills, formació, professió, poder adquisitiu - ingressos mensuals -, residència, altres característiques,...-

     PERFIL DELS CLIENTS EMPRESA - sector d'activitat, producte/ servei ofert, facturació anual, nombre de treballadors, altres característiques,...-

     FITXES DE DADES DE CLIENTS PARTICULARS per la database

     FITXES DE DADES DE CLIENTS EMPRESA per la database

    • Mercat

    • ESTUDI DEL SECTOR ÀREA GEOGRÀFICA, grandària del mercat?

     MARKET ATTRITION

     TIPUS DE MERCAT

     Segons grandària -local, regional, autonòmic, nacional, internacional... -

     Tenim en compte les diferències culturals, religioses,...?

     segons els proveïdors - asiàtic, llatinoamericà, africà,...-

     Triem els proveïdors? Muntem les fàbriques nosaltres?

     Segons la competència - monopoli, oligopoli, competència perfecta,...-

     Altres classificacions - elitista,... urbà ... rural.... mercat negre.... mercat virtual..... -

     MERCAT VIRTUAL Presència en INTERNET? Àmbit del mercat físic i virtual del negoci?

     Taxa de creixement del mercat? Fase del cicle de vida del mercat? Productes SUBSTITUTIUS?

     Barreres d'entrada existents?

     MADA - DADA

     TIPUS DE RELACIONS D'INTERCANVI Transaccions simples? Relacions CONTRACTUALS?

     FRANQUÍCIA? LICITACIONS - concursos amb les AAPP ...-?

     VOLUM DE NEGOCI

     MARKET SHARE Previsions de la quota de mercat... www.diaridesabadell.com

     CRITERIS DE SEGMENTACIÓ DEL MERCAT

     1er. nivell: edat, sexe, classe social, nivell socioeconòmic, hàbitat i zona geogràfica

     2on. Nivell: grau de formació, estat civil, religió, tamany familiar, professió, estils de vida

     3er. nivell - per clients empresa -: plantilla, activitat, facturació, gamma de productes, zona

     INVESTIGACIÓ DEL MERCAT

     - CAUSAL - estudi de les causes del comportament del consumidor -

     - DEL MERCAT - recollida d'informació del mercat i després l'anàlisi -

     - DESCRIPTIVA - descripció de les característiques del mercat -

     - EXPLORATORIA - té l'objectiu d'una major penetració -

    • Previsions de canvi de microentorn TENDÈNCIES

    • DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ:

    • anàlisi DAFO SWOT analysis

    • Oportunitats i fortaleses

    • OPORTUNITIES

     Informació privilegiada? Hi ha quelcom nínxol de mercat? Demanda elevada?

     Poca competència? Database bona per començar? Facilitats de finançament? Legislació favorable? Tenim més formació, experiència i diners que la competència? Si importem, la baixada de les divises ! Coneixem a un proveïdor de confiança? Etc.

     STRENGTHS

     Bona formació i experiència del equip directiu? Equips directiu-executiu-operatiu eficients?

     Treballadors qualificats amb gran capacitat de treball? Coneixement dels clients.

     Bons contactes - MMCC, clients potencials, proveïdors,...-? Millor atenció al client?

     Millor qualitat del producte? Més publicitat? Millors els serveis prevenda i postvenda? Bona distribució.

     Política de fidelització dels clients? Empresa flexible? Etc.

    • Amenaces i febleses

    • THREATS

     Inestabilitat social. Entrada de multinacionals. Pocs proveïdors? Pocs clients i ja estan servits? Demanda baixa? Molta competència? Competència oligopolista amb preus molt baixos?

     Productes amb ràpida obsolescència? Legislació desfavorable? Si importem les divises en qualsevol moment poden ser més cares! Etc.

     WEAKNESSES

     Empresa de nova creació, empresa no coneguda,... Tecnologia obsoleta....

     Manca de formació, experiència i diners? Venedors poc motivats....

     Poc pressupost destinat a publicitat? Quota de mercat petita o encara per crear?

     No hi ha database o es insuficient? Preus poc competitius? Hi ha moltes despeses - hipoteca, lloguer, leasing, personal,... -? No podem fer grans comandes als proveïdors? Etc.

    • Valoració de la situació actual del projecte

    • AVANTATGES a aprofitar RISCOS a evitar

     REGLAS ESTRATÈGICAS:

     - El que tenim millor deixar-lo tal qual

     - Treure d'un lloc i posar en un altre lloc

     - Seguiment del response, augmenta la nostra participació?

     REPRESENTACIÓ GRÀFICA DAFO

     Comparant el perfil del sector amb el de l'empresa.

     Podem comparar atributs com qualitat, vida, exclusivitat, imatge de marca, disseny, serietat en el preu,

     tecnologia, publicitat, comunicació, ...

     Per conèixer el perfil de l'empresa s'ha de saber l'opinió que té el target dels nostres productes.

     Perfil erroni -> Estratègia errònia.

    • Tipus d'estratègies segons la matriu DAFO

    • Amenaces

     Oportunitats

     Punts forts

     Estratègies

     DEFENSIVES

     Estratègies

     OFENSIVES

     Punts febles

     Estratègies

     DE SUPERVIVÈNCIA

     Estratègies

     DE REORIENTACIÓ

    • Tipus d'estratègies de creixement producte-mercat

    • Mercat actual

     Mercat nou

     Producte actual

     PENETRACIÓ

     DESENVOLUPAMENT

     DEL MERCAT

     Producte nou

     DESENVOLUPAMENT

     DEL PRODUCTE

     DIVERSIFICACIÓ

    • PLA DE MK

    • El MK PLAN o pla de MK és aquell document escrit en el qual, després de l'estudi i l'anàlisi del macro i microentorn, es formulen els objectius que caldrà assolir l'empresa durant el període de durada del

     pla - generalment anual -, i es detallen les polítiques, estratègies i tècniques necessàries per aconseguir-los.

     Resum executiu + Anàlisi de la situació + Metes i objectius + Estratègies MK + Control + Pressupost assignat

     MK DIFERENCIAT MK ONE-TO-ONE MK ONLINE MK VERD MEGAMK (Public Opinion, LOBBY)

    • OBJECTIUS - qualitatius i quantitatius

    • AUGMENTAR LA CARTERA DE CLIENTS, INCREMENTAR LES VENDES, AUGMENTAR ELS BENEFICIS , MILLORAR LA IMATGE CORPORATIVA EXEMPLE

     Vendes .............................. 10.000 subscriptors a final del primer any

     Penetració en el mercat ..... 25% de quota de mercat del producte X dintre de 6 m.

     Creixement ........................ 40% d'augment de les vendes del producte X dintre de ...

     Accions de MK .................. 60.000 € d'inversió en publicitat

     Marge de beneficis ............ 40% de marge comercial

    • POLÍTICA DE PRODUCTE / SERVEI

    • PRODUCT MIX o cartera de productes? PRODUCTE I MULTIPRODUCTE ? PACKAGING?

     TIPUS DE PRODUCTE

     - Segons la seva natura: - De consum - Industrial - Serveis

     - Segons els mòbils de compra: - Racionals - Emocionals

     - Segons la implicació del comprador: - HIGH-INVOLVEMENT

     TIPUS DE PRODUCTE SEGONS EL RENDIMENT QUE TÉ L'EMPRESA

     - Interrogant o dilema - Estrella - Vaca lletera - Gos

     Alta participació

     Baixa participació

     Taxa alta de creixement

     ESTRELLA

     INTERROGANT

     Dilema, Incognita

     Taxa baixa de creixement

     VACA LLETERA

     Producto base, Cash cow

     GOS

     Producte decadent, pes mort

     Participació relativa de mercat = Quota de mercat pròpia / quota de mercat del principal competidor

     ATRIBUTS DEL PRODUCTE

     - Característiques tècniques

     - Característiques genèriques

     - Contingut simbòlic

     - Comparant atributs producte amb el de la competència GRÀFIC POSICIONAMENT

     MARCA DEL PRODUCTE

     - MARCA BLANCA? SEGONA MARCA

     TRACKING

     POSICIONAMENT DEL PRODUCTE

     On col·loquen els consumidors el producte, en relació amb la competència?

     On volem posicionar el producte? En quin segment de mercat el volem posicionar?

     Etapes: 1- Definir la necessitat o desig que el producte pretén satisfer

     2- Definir el segment de mercat al qual es dirigeix el producte

     3- Establir els atributs del producte

     4- Determinar el posicionament actual del producte, en relació amb la competència

     MAPA DE POSICIONAMENT

     EL CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE

     FASES: llançament, desenvolupament, maduresa, decadència i obsolescència

     REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES VENDES SEGONS EL CVP

     EVOLUCIÓ DE DIFERENTS ASPECTES DURANT EL CVP: vendes, beneficis, clients,

     competència, canals de distribució, preus, publicitat, objectiu, estratègia,...

     ETAPES DEL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT I INTRODUCCIÓ D'UN NOU PRODUCTE

     - Identificar l'oportunitat a partir de dades secundàries - tendències en la grandària del

     mercat, participacions en el mercat, perfils de les empreses líders, pràctiques

     comercials habituals, despeses en publicitat de la competència, desenvolupament

     tecnològic,... Aquestes dades s'han de recercar en revistes especialitzades en el

     sector, associacions d'empresaris, cambres de comerç, publicacions d'organismes

     oficials, o bé dades comprades a empreses com A. C. Nielsen i altres.

     - Selecció del concepte - triar només idees amb gran potencial, intenció de compra,

     motivació de compra, freqüència de compra, influència del preu en la compra,...

     - Desenvolupament del producte - s'ha de transformar el concepte en el producte físic,

     s'han de fer proves de producte, investigació d'envasos i embalatges, investigació del nom, eslògan i imagotip, investigació de la publicitat,...-

     - Procés de vendes simulades

     - Màrqueting de prova

     - Introducció nacional

     DETERMINAR PER A CADA PRODUCTE O SERVEI Producte/servei X:

     Marca comercial... prod/serv substitutiu....p/serv complementari...... materials...qualitat....

     garanties.......................prestacions......serveis complementaris...factors diferenciadors....

     PACKAGING

     CONTINGUT DEL PACKAGING: marca, logotip, anagrama, embolcall, envàs, embalatge,..

     MARCA

     LOGOTIP

     ANAGRAMA

     EMBOLCALL

     ENVÀS, PACKING

     EMBALATGE - ..... BLISTER ...

     LES ESTRATÈGIES DEL PRODUCTE

     ANÀLISI I SEGUIMENT del producte o servei

     MODIFICACIÓ, substitució del producte

     SUBSTITUCIÓ del producte

     DETERMINACIÓ DE LA LÍNIA DE PRODUCTES

     LÍNIES

     EXTENSIÓ DE CADA LÍNIA

     DIVERSIFICACIÓ?

     HORIZONTAL DIVERSIFICATIO

     ESTRATÈGIA D'UN PRODUCTE ACTUAL:

     seguiment i anàlisi de la rendibilitat del producte (PV unitari / cost total unitari),

     l'edat del producte (anys del producte/ volum de vendes), el volum de vendes

     (vendes producte/vendes totals), i la quota de mercat per a un producte (vendes

     del producte en l'empresa/ vendes en el mercat)

     ESTRATÈGIA D'UN PRODUCTE NOU: procés de creació, desenvolupament, llançament

     de nous productes, investigació, selecció d'idees de nous productes, projectant-los

     i desenvolupant-los, fer estudis de mercat, previsions de vendes, anàlisi

     cost-benefici, anàlisis de viabilitat del producte, prova fent un llançament restringit,

     i llançament amb seguiment del producte nou en el mercat.

     IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTE

     CVP - cada fase té unes estratègies específiques -

     EFECTE HALO d'alguns atributs del producte

     BETA-TEST - versió de proves fet pel betatester -

     CUSTOMIZATION, TUNING,...

     PRODUCTE CUSTOMITZAT

     DEMO

    • POLÍTICA DE PREU

    • OBJECTIUS DE LA POLÍTICA DE PREUS:

     - Permetre un cert benefici sobre les inversions realitzades

     - Estabilitzar els preus i els marges del producte

     - Incrementar o mantenir una participació en el mercat

     - Fer front a les accions de la competència

     FACTORS D'INFLUÈNCIA: Preu = f (cost, demanda, competència)

     MÈTODES DE FIXACIÓ DE PREUS:

     - Segons els costos: afegir un marge al seu cost de fabricació o compra.

     PVP = cost + marge

     Aquest marge ha de cobrir les despeses fixes i generar el benefici.

     - Segons la demanda:

     Com és la elasticitat de la demanda?

     Rígida o inelàstica - la demanda no es deixa alterar pel preu; ex. amb els

     béns imprescindibles

     Elàstica - sensible al preu; ex. el preu augmenta un 20% i la demanda baixa

     un 60%)

     Com és la demanda?

     Nul·la

     Negativa

     Latent

     Dubtant

     Irregular, estacional

     Excessiva

     Perniciosa (... contraMK )

     Com és la psicologia del consumidor?

     Associen un preu més alt amb una qualitat superior?

     Quins són els motius de compra? - imatge, esnobisme, racionalitat,... -

     Preus psicològics? - arrodonits....95 .....99

     Quin és l'estat del mercat?

     Competència perfecta

     Oligopoli

     Monopoli

     Oligopsoni

     Monosponi

     - Segons la competència:

     Elements diferenciadors on es manifesta la competència?

     La innovació, la millora de productes, la publicitat, la promoció de vendes,

     preu (pèrdues, operativitat a curt termini,...), etc.

     Com és el preu de la competència? Quin efecte psicològic té aquest preu?

     - Altres:

     - Punt mort: fer proves amb diferents preus per veure la quantitat de producte

     que s'ha de vendre

     - Segons el percentatge de rendibilitat que es vol aconseguir.

     Rendibilitat = (Ingressos - Despeses) / Capital invertit

     Fer proves amb diferents preus per veure com aconseguir la rendibilitat

     desitjada.

     FACTORS DETERMINANTS DEL PREU

     - Factors interns al mercat: natura del mercat, quantitat de demandants, quantitat

     d'oferents, aspectes relatius al producte,...

     - Factors externs al mercat: la situació econòmica i política a nivell internacional,

     la política econòmica del govern, la conjuntura econòmica, el nivell de renda de la

     població, la demografia, l'evolució dels preus dels productes substitutius,

     les actituds de la societat front determinats aspectes del producte, les polítiques

     de MK, l'evolució dels preus dels productes complementaris,...

     - Factors de tipus personal: les actituds i el comportament individual, la influència de les

     modes, la influència de les opinions alienes, la influència de les polítiques de

     publicitat i comunicació,...

     LES ESTRATÈGIES DE PREUS

     - COMPETÈNCIA DE NO PREUS - promoció, empaqui, lliurament, servei al consumidor...

     - PREUS DE PENETRACIÓ:

      • Baixar els preus

      • LOOS LEADER

      • Preus alts

     - MODIFICACIÓ DE PREUS:

      • Augmentar el preu - per mantenir el percentatge de beneficis, per augmentar la rendibilitat del producte, per millorar la imatge de marca mitjançant la relació qualitat-preu

      • Baixar el preu - per augmentar la participació en el mercat, per augmentar la demanda, per afeblir la competència, per defensar la participació que es té en el mercat, per augmentar el marge dels distribuïdors amb el mateix PVP,...

       • Ex. DUMPING

     - MARGE QUE VOLEM GUANYAR

      • Marge de distribució = PVP - PV del fabricant

     - DESCOMPTES QUE VOLEM APLICAR

      • Temporals per tancar el pas a la competència

       • Descomptes promocionals, descomptes per llançament de nous productes, descomptes en determinades èpoques de l'any,...

      • Fixes per assegurar la regularitat de les compres

       • Descompte per volum de compres, descompte en funció del tipus de client, descompte en funció de la composició de la comanda, descompte sobre la base de les condicions de pagament,...

     - BONIFICACIONS QUE VOLEM APLICAR

      • Per compensar possibles malmeses en la producció o la disminució en la qualitat del producte

     - RÀPELS QUE VOLEM APLICAR

      • Són millores percentuals, calculades amb anterioritat a l'inici de l'acció de venda, i que s'apliquen al client d'acord amb la totalitat de compres.

     ANÀLISI ECONÒMIC DEL RESULTAT - compte d'explotació per a cada producte -

     Venda bruta (facturació) - Descomptes, bonificacions i ràpels = Venda neta

     Venda neta - Costos directes i variables de fabricació (MP, mà d'obra, ...)= Marge brut

     Marge brut - Despeses variables (transports, comissions,...) = Marge de contribució

     Marge de contribució - Despeses fixes del producte i MK = Contribució del producte

     Contribució del producte - Despeses generals (salaris, SS, lloguers,...) = BAI

     BAI - impostos = Bº net

     REDUCCIÓ DELS COSTOS FIXOS

     - Reduir la plantilla, local de propietat o de lloguer, ....

     - Modernització:

     - Deixar de ser EMPRESA BRICK

     - Ser una EMPRESA CLICK

     - O bé ser una EMPRESA CLICK & BRICK

     PLANIFICACIÓ COMERCIAL DEL MARGE BRUT:

     PUNT MORT: nivell d'activitat en el qual l'empresa no té beneficis ni pèrdues

     S'assoleix quan els ingressos cobreixen els costos variables més

     les despeses fixes. Càlcul de la quantitat del punt mort (Q)

     Q = Costos fixos totals/ (Preu de venda unitari - Cost variable unitari)

     El PM ens permet calcular, per a un possible preu, la quantitat de producte que

     és necessari vendre per no tenir pèrdues.

     ECONOMIES D'ESCALA: reducció dels costos unitaris davant de grans volums de producció

     DETERMINAR PER A CADA PRODUCTE O SERVEI

     Producte/servei X:

     Preu de venda....... preu de cost...........marge contributiu...............

     Descomptes..................condicions de cobrament...........................

     FER UN CATÀLEG AMB LES TARIFES DELS PRODUCTES I SERVEIS - descomptes,...-

    • POLITICA DE DISTRIBUCIÓ

    • FUNCIONS DE LA DISTRIBUCIÓ

     Transport, difusió dels productes acabats, diversificació, emmagatzematge,

     serveis - presentació, promoció, assessorament, instal·lació, manteniment, reparació -,

     finançament .... Producte/servei X:

     Punt de venda..........intermediaris............transport............

     LA FUNCIÓ DELS INTERMEDIARIS - fer arribar el producte al consumidor amb el mínim cost -

     L'agent comercial (quan es tracta de productes industrials) és la persona que s'encarrega

     de promoure, negociar o concertar operacions de venda, en nom i per compte d'una o diverses empreses, a canvi d'una determinada retribució, normalment un percentatge sobre les vendes realitzades.

     TRIA DELS CANALS DE DISTRIBUCIÓ

     Canals de distribució del producte/sevei? venda directa? majorista? detallista? .........

     Canals obsolets? INTERNET? VENDING?

     TIPUS DE CANALS

     CURT-DIRECTE Ex. productes de luxe.

     LLARG-INDIRECTE:

     INTEGRAT

     ASSOCIAT Ex. associació de majoristes -,

     CANALS EN ELS PRODUCTES DE CONSUM: veiem algunes de les següents figures:

     fabricant, distribuïdor, majorista, detallista, consumidor.

     CANALS EN ELS PRODUCTES INDUSTRIALS: veiem algunes de les següents figures:

     Fabricant, agent de vendes, distribuïdor, usuari

     CANALS EN ELS SERVEIS: veiem agències, sucursals, delegacions, ...

     CRITERIS DE SELECCIÓ DELS CANALS DE DISTRIBUCIÓ

     - Depèn de l'estratègia de MK

     - CANAL LLARG (agents comercials, emmagatzemadors, ...)

         • Productes a l'engròs

         • Productes sense marca

         • Productes que es venen en quantitats reduïdes

         • Si el mercat és ampli i llunyà

         • Si l'empresa té prestigi, una bona situació ec-financera, i una gran cartera...

         • Si volem repartir els riscos - robatori, incenci, trencadissa,... -

     - CANAL CURT

     • Si es tracta de productes amb marca

     • Productes fàcilment deteriorables o fràgils

     • Si hi ha molta competència

     • Si hi ha pocs compradors o mercat concentrat -> venda directa

     ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓ

     - Autoservei(... en supermercats, hipermercats,... augmenten les compres per impuls)

     - Centres comercials (agrupacions d'establiments, ex. Baricentro)

     - Cash & carry (pagar i portar, venda al por major, autoservei dels majoristes cap als

     detallistes...es paga al comptat... es més barat pel detallista perquè no hi ha despeses de transport, repartiment, impagats, ex. Makro)

     - Cadenes sucursalistes (dos o més establiments que són propietat de la mateixa empresa,

     la direcció es centralitzada, ex. El Corte Inglés)

     - Franquícia (el franquiciador atorga una llicència al franquiciat perquè pugui utilitzar la seva

     marca, imatge corporativa, els seus productes, el seu equip tècnic, el seu servei

     d'assistència, el seu servei de formació i una exclusiva territorial. El concessionari

     ha de pagar un cànon que acostuma a ser proporcional al volum de negoci.

     Ex. Benetton, Pizza World, Don Piso, Pans&Company, Burger King, Airtel, Prenatal)

     - Cooperativa de compra (són agrupacions de detallistes o majoristes amb la finalitat

     d'aconseguir preus més avantatjosos en adquirir els productes. Ex. CODECO)

     - Cadena voluntària (són agrupacions de detallistes, propiciades pels majoristes, per

     millorar les activitats i serveis oferts als clients. Cadascun dels membres de la cadena té la seva pròpia independència i entitat, només hi ha un vincle contractual. Ex. Spar)

     - Venda a domicili (és una venda impersonal, per correu, mitjançant l'enviament als

     possibles compradors de catàlegs, tríptics i informació directa sobre els productes. Ex. Circulo de Lectores.

     ANÀLISI DE COMPORTAMENT DEL CANAL - hi ha cooperació o conflicte entre els

     intermediaris?

     ESTRATÈGIES DE DISTRIBUCIÓ

     - Accions PUSH o PULL

     - DISTRIBUCIÓ EXCLUSIVA

     - DISTRIBUCIÓ INTENSIVA

     - DISTRIBUCIÓ SELECTIVA

     - SELF-SERVICE RETAILIN

     - LOGÍSTICA

     - JUST IN TIME, . .........ESTOC ZERO O MÍNIM

     - VENDING, EXPENEDOR.....

     - INTERNET:

     INTRANET

     EXTRANET

     - SPATIAL CONVENIENCE

    • MIX DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ

    • - PROMOTION MIX TOOLS -

     PUBLICITAT

     MEDIA BUYER

     FINALITAT DE LA PUBLICITAT: informar i persuadir. Es informació persuasiva!

     MISSATGE: ha de ser curt, simple, contundent, diferenciador, i barat.

     S'ha de repetir durant un cert temps per poder impactar sobre el consumidor.

     TIPUS DE PUBLICITAT:

     - Segons l'àmbit geogràfic: local, regional, internacional,...

     - Segons el receptor a qui es dirigeix: majorista, minorista, consumidor final

     - Segons el caràcter intern o extern a l'empresa dels mitjans utilitzats:

     Directa: mitjançant la pròpia xarxa de vendes de l'empresa

     Indirecta: mitjançant els mitjans de comunicació social (TV, ràdio, premsa,...)

     - Segons el objecte de la publicitat:

     Sobre el producte: generar una imatge favorable per propiciar la venda

     Institucional o corporativa: promoure la imatge de l'empresa

     - Segons el mitjà utilitzat: TV, ràdio, publicitat directa (mailings), premsa, revistes,

     PLV, cinema, publicitat exterior

     - Segons el tipus de missatge:

     D'impacte suau: per contrarestar un missatge previ negatiu

     D'impacte intensiu: agressiva

     De prestigi: a més de vendre vol assolir una imatge de prestigi del producte

     D'informació: transmet informació sense persuadir

     - Segons el moment del CVP

     De llançament: hi ha una intensa concentració de missatges publicitaris

     De manteniment: quan el producte o servei ja és present en el mercat

     De rellançament: s'aplica en la fase de declivi del producte, amb l'objectiu

     de col·locar-lo en una bona situació en el mercat.

     MITJANS DE LA PUBLICITAT

     - Publicitat directa (mailings), buzoneo, PLV, internet, guies, premsa, revistes, ràdio, TV,

     cinema, publicitat exterior, ...

     ESTRATÈGIES DE PUBLICITAT - ADVERTISING STRATEGY -

     - OUTSOURCING O DE PLANTILLA - agència o free-lance? -

     - STAFF de publicitat?

     - Determinar el TARGET GROUP de la publicitat

     - NETWORK - PLANNING DIAGRAM

     - MAILINGS, CO-OP ADVERTISING, BUZONEO, INTERNET, GUIES, PREMSA,

     REVISTES, RÀDIO, TV, CINEMA, PUBLICITAT EXTERIOR, ...

     - COUPONNING

     - TIPUS DE CUPÓ - de descompte, de bonificació,... -

     - MAGAZINE COUPON

     - LISENSING -dibuixos animats o còmics ... -

     - BAIT-AD

     - Elaborar diferents ROUGH i després fer una brainstorming

     - BRIEFING

     - SATURATION CAMPAIGN

     - HEAVY-UP

     - Anàlisi del CPM (cost per mil) - cost del mitjà publicitari en relació a l'audiència expressada en milers

     - GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL RESPONSE EN MKD Millorar la qualitat del database fent servir un

     software overkill per minimitzar els nixies - devolucions de package -

     - ERC - efficient consumer response, resposta efectiva del consumidor

     - ESTUDI DE LA DIFUSIÓ - vendes realitzades en el punt de venda, subscripcions, publicacions, ...

     - MAILINGS

       • És barat, però ha de ser atractiu, suggeridor, estimulant, ....

       • Package

       • FULFILLMENT

       • POP-UP

       • Catàleg - ex. tarifa de preus amb la inserció de couponning -

       • Booklet personalitzat

       • Complet o self-mailer

     - CO-OP ADVERTISING

       • És més barat que el mailing

       • Bus-mailing

       • Encarte insertat en el catàleg d'una empresa no competidora

       • Banners en altres web's

     - BUZONEO, FOLDER

       • Folder - impersonalitzat -

       • Folder tríptic o zig-zag per col·locar en el llocs adients - calents -

     - INTERNET

       • Web de l'empresa: homepage, links, e-mail,...

       • Banners a les següents URL's (co-op advertising)

       • Pàgines grogues a internet

       • Estratègies per la localització fàcil de la web a la xarxa

     - GUIES

       • Pàgines grogues

       • La guia Sabadell

       • La guia groga

     - PREMSA ESCRITA I REVISTES

       • Té un cost baix i la selectivitat és bona

       • Suports: revistes locals, diaris, publicacions especialitzades, newsletter,....

     - RÀDIO

       • Té un cost baix, però escassa selectivitat

       • Missatge, jingle - música, lletra -, durada,... i interpretació

       • Falques radiofòniques a “Radio ....”

       • SLOGAN

        • Missatge i interpretació

        • Llocs on apareixerà l'eslògan apart de la radio - cartells,... -

     - TV

       • Anàlisi de la FRANJA HORÀRIA del target

       • Determinació del PRIME TIME

       • INFORMERCIAL

       • SPOT - 20” -

        • Guió i storyboard

        • Missatge, jingle, durada,... i interpretació

        • Emissió: televisió local ......

       • PUBLIREPORTATGE - 120” -

       • TELEVENDA - nº de telèfon ... -

       • Cuña o donut

       • TEASING

     - CINEMA

       • Té una escassa selectivitat i el missatge es fugaç

       • Guió i storyboard

       • Missatge, jingle, durada,... i interpretació

       • Publicitat al cinema local

     - PUBLICITAT EXTERIOR ESTÀTICA

       • Crida l'atenció, però tan sols es veu de passada, la selectivitat és escassa

       • Suports: marquesines, papereres, rellotges a la via pública, faroles, tanques, cabines telefòniques, rètols, pantalles digitals, contenidors públics, ...

       • Billboard

       • Es recomana que la permanència sigui inferior a un mes

       • Esborrany

     - PUBLICITAT EXTERIOR MÒBIL

       • Mitjans de transport - autobusos, ...-

       • Pantalles actives digitals

       • AÈRIA: transportar amb avionetes cartells amb missatges publicitaris

     - PUBLICITAT SUBLIMINAL

       • Amb música de fons ...

       • Amb imatges amagades...

     PROMOCIÓ

     FINALITAT DE LA PROMOCIÓ

     ETAPES DE LA JERARQUIA DELS EFECTES en una promoció

     - Notorietat Coneixement Apreciació Preferència Convicció Compra

     ESTRATÈGIES

     - ESTRATÈGIES DE REDUCCIÓ DE PREUS - baixar el preu, descomptes, més quantitat

     pel mateix preu, preu més baix a partir d'una determinada quantitat, saldos o rebaixes de temporada, ...

     - EARLY BIRD

     - TÈCNICA DE REEMBORSAMENT

     - TÈCNICA DEL RETORN

     - VENDES AGRUPADES

     - VENDA CREUADA

     - MK PROMOCIONAL: promoció, aparadorisme, PLV, merchandising, ...

     - TRIA DEL MATERIAL POP - point-of-purchase -

     - PIGGY-BACK

     - LOOS LEADER

     - POWER ITEM

     - EINES TECNOLÒGIQUES - vídeo, internet,... mostra de catàlegs electrònics

     - FRECUENCY MK - regals per recompensar als HEAVY USER

     - APARADORISME

       • Aparadors campanya NADAL, OFERTES DE ...

       • Materials, il·luminació, colors, música ...

     - PLV I MERCHANDISING - venda silenciosa -

       • Facilita el llançament de nous productes, millora la marca, però s'ha de fer bé

       • Suports: cartells, displays, fullets, aparadors, expositors, rètols lluminosos, taulells, ...

       • MCH

        • Com millorar la presentació?

        • Estudi del FLUX

        • Estudi de la ROTACIÓ, com es pot augmentar?

        • Com augmentar la rendibilitat del producte?

        • Com incitar la compra compulsiva d'alguns productes?

        • Quina ubicació dels EXPOSITORS, del lineals, de les GÒNDOLES

        • Quina ubicació del PRODUCT-MIX? Lloc adequat?

        • QUANTITAT adient?

        • Quin PREU?

        • Algun CARTELL? Grandària, contingut, colors, ubicació, timing,...?

        • Ubicació adequada en relació amb la COMPETÈNCIA?

        • ARGUMENTS DE NEGOCIACIÓ amb la persona adient ....

        • Materials, cartells, il·luminació, colors, música....

     - MATERIAL AUDIOVISUAL DE PROMOCIÓ

       • Storyboard i interpretació

       • Presentació audiovisual d'un producte en promoció....

       • Llocs d'exposició, calendari,...

     IMATGE CORPORATIVA

     FINALITAT: millorar la notorietat de la imatge de l'empresa

     ESTRATÈGIES:

     - AUDITORIA D'IMATGE

     - IDENTITAT VISUAL

     - IMATGE CORPORATIVA

     - IMATGE DE MARCA

     BRAND MK

     BRANDING

     - CO-BRANDING

     - IMATGE PUBLICITÀRIA DEL PRODUCTE

     - TOTAL QUALITY MANAGEMENT

     - CVM

     - IMATGE DE LA FAÇANA

       • Amplada

       • Estat de conservació, neteja, il·luminació, ...

       • Visibilitat interior

       • Elements a la façana - porta de vidre, finestra,....tipus de vidres.... colors.... rètol vertical o banderola ... marquesina....vela (toldo)..... -

       • Elements a la vorera - cartell, publicitat .... -

     - IMATGE DE L'ESTABLIMENT

       • Missatge de benvinguda?

       • Estat de conservació, neteja, il·luminació, ...

       • Hall - entrada - confortable

       • Paviment antilliscant

       • Climatització

       • Colors dominants

       • Il·luminació

       • Ambientació sonora

       • Circulació principal còmoda

       • Distribució de la superfície: punts calents, zones fredes

       • Decoració coherent amb el tipus de producte/servei

       • Personal agradable

       • Comunicació - localització del producte, els preus, caixes, el wc, ... -

       • Seguretat: alarma exterior, extintors, pla d'evacuació, sortida d'emergència, vigilant segurata,...

     - MANUAL D'IDENTITAT CORPORATIVA

       • IMAGOTIP O LOGOSÍMBOL

        • Imagotip de l'empresa - logotipo + anagrama -

        • Llocs on apareixerà el logosímbol

        • Versió color i blanc i negre

        • Logosímbols alternatius durant la brainstorming

        • Interpretació i justificació

     - COLORS CORPORATIUS

        • Ordenació dels colors per dominància

        • Ubicació dels colors

        • Interpretació i justificació

     - TARGETA D'EMPRESA

        • Targeta de presentació de l'empresa

        • Justificació

     - MODELS DE CARTES I SOBRES

        • Disseny de carta comercial per la majoria de clients

        • Disseny per clients importants: qualitat del paper, logosímbol a color en la capçalera (membrete),....

     - ALTRES ELEMENTS PUBLICITARIS DE PRESENTACIÓ

        • Adhesius flyer

        • Presentació audiovisual de l'empresa, d'un producte... - DVD, arxiu avi...-

        • Llocs on es farà servir? Quan?

     - IMATGE I VESTUARI DELS VENEDORS

        • Descripció

        • Justificació

     COMUNICACIÓ - RRPP -

     FINALITAT: donar a conèixer els productes i serveis de l'empresa

     ESTRATEGIES:

     - Creació o compra de la DATABASE NETWORKING

     - Protocols de comunicació

     PROCÉS DE CODIFICACIÓ I DECODIFICACIÓ - codi de barres dels productes, ...

     ACTUALITZACIÓ DE LLISTES - desllistar .......

     SENYALETICA - PICTOGRAMES, ICONES,...

     - Gestió de la comunicació interna - taulells d'anuncis, bústia de suggeriments, gestió de

     les reunions, WORKSHOP, ...

     - Gestió de la comunicació externa - fires comercials...-

     - Gestió del feedback

     - SORTIDES

       • FIRES COMERCIALS, EXPOSICIONS,...

        • Calendari

        • Personal responsable...

        • Contractar l'stand en una fira, en una exposició,....

       • CONGRESSOS

       • CONVENCIONS

       • SIMPOSIS

       • FÒRUMS

       • SEMINARIS

       • Elecció del ponent

        • CONFERÈNCIA amb material de recolzament...

        • PLA DE COMUNICACIÓ -> MISSATGE

     - RELACIONS AMB ELS MMCC

       • Elecció del PORTAVEU - persona designada per l'empresa per la relació amb els MMCC

       • TRACTAMENT DE LES RODES DE PREMSA

       • CONFERÈNCIES DE PREMSA

        • SALUDA per convidar als MMCC, indicant el lloc i l'hora

        • LOGÍSTICA: preparació del aula d'exposició i del material de recolzament,....

     - ALTRES FORMES DE PUBLICITAT

       • PUBLICITY, PROPAGANDA: campanya no pecuniària

       • SPONSOR/ PATROCINI, sponsoring, esponsorització,...

       • MECENATGE

       • COSPONSORSHIP

     - LLIBRE DE PREMSA

     - DOSSIER DE PREMSA

     - HOUSE ORGAN

     - MANUALS DE GESTIÓ COMUNICACIONAL

     - Manual corporatiu

     - Manual d'atenció al client

     - Manual d'atenció telefònica

     - Manual de benvinguda

     - Codis d'ètica

     - Manuals de qualitat

     - Manuals d'identitat visual

     - Etc.

     - PASSWORDS -millor 8 caràcters barrejant lletres i nº

     - CONTROL DE QUALITAT DEL PERSONAL

     Client invisible

     Instal·lació de vídeocàmares

     Instal·lació de programes espies

     Contractar detectius

     Escoltar i o registrar totes les trucades telefòniques

     Control de les pàgines visitades a internet

     Control del correu electrònic

     - GESTIÓ DE LA E-COMUNICACIÓ

     VIRUS CONTROL

     SPAM CONTROL

     NET MEETING

     - WHITE MAIL

     - AUDITORIA de comunicació

     - CALL CENTER

     - Bona relació amb el CONSUMERISMO

     - CRM Customer Relationship Management

     - FOMENTAR EL MK VIRAL

     - ACORDS JOINT-VENTURE

     - MK DE RELACIONS - ll/t ...... clubs, programes de recompensa, accés VIP a servei, ...lleialtat

     - EINES PERIODÍSTIQUES - Comunicat de premsa (“gacetilla”), dossier de premsa, publireportatge,

     butlletí informatiu, conferència de premsa, menjars de premsa, gires, entrevistes, fòrum, retalls de premsa, press-book, revistes de premsa, etc.

     - LOBBYING

     - ESTRATÈGIA DE FIDELITZACIÓ

       • RETENTION MK - retenció del client, perquè torni a comprar

       • Promocions, ofertes especials, descomptes, sorteigs, jocs, ....

       • Informació puntual al client: quant punts li falten per gaudir d'un premi

       • Tècniques de personalització: disseny database,...

       • Apel·lar a les emocions del client

       • Augmentar el cost de canvi

        • Oferint un producte únic i diferenciat

        • Status aconseguit amb el temps

        • Crear una emocional resistència al canvi

       • CARTES DE FELICITACIÓ aniversari

       • BRAND LOYALTY

     - ATENCIÓ ALS CLIENTS

       • Atenció telefònica

       • RECULL D'OPINIÓ :-l :-?

     BOTIGA: Fàcil de trobar/d'arribar-hi, Garatge, Orientació dins la botiga, Neteja/ordre

     PERSONAL: Coneixements, Atenció, Disponibilitat

     PRODUCTES: Selecció de productes, Qualitat, Preu, Disposició, Presentació

     SERVEIS: Caixes, Canvis i devolucions, Lliurament de mercaderies, Transport i muntatge,

     Restaurant/Bar/Botiga... Sala de jocs per a la mainada, Targeta de l'empresa

     COMENTARIS / SUGGERIMENTS

     Podeu afegir coses com: Per un millor servei, li agrairem que col·labori amb nosaltres

     Podeu fer que els clients valorin aspectes com:

     ANOMALIES OBSERVADES:

     cambrer incorrecte

     plat fred

     molta espera al començar

     molta espera per pagar

     - LA COMUNICACIÓ APLICADA AL PRODUCTE

     Producte/servei X:

     Destinatari..............canal............missatge amb valor afegit.....projectar imatge corporativa

     ....calendari d'accions - timing -........mecanisme de control feedback....

     VENDES

     FINALITAT

     ANÀLISI DE LA FORÇA DE VENDES: estructura comercial correcta?........Comercials eficients?

     ESTRATÈGIES:

     - Obtenció d'una HIT LIST

     - IDENTIFICACIÓ DELS KEY PROSPECTS

     - ARGUMENTARIA

     - Argumentaria de venda

     - PREGUNTES DICOTÒMIQUES

     - PRESENTACIÓ DE VENDES

     - Reconèixer els diferents TIPUS DE CLIENTS -

     Key prospects

     Live customers

     Active customer

     Vacilating Customer

     - CURSOS DE VENDES, PNL,... - per aconseguir l'èxit a les vendes -

     - CURSOS D'INTELIGÈNCIA EMOCIONAL - autodomini, influencia sobre els demés, autocontrol,

     extraversió,..., CARISMA

     - PRIMES

     - TELEMK OUTBOUND

     - TRACTAMENT DEL TELEMK INBOUND

     - BY-PASS ATTACK , ..... GUERRILLA ATTACK

     - SALES CAMPAIGN

     - CARTES COMERCIALS

        • CARTA AMB INVITACIÓ A LA INAUGURACIÓ - millor una carta moderna, personalitzada o no, adreçada als clients per donar a conèixer l'empresa;

     ANNEX: invitació targeta de cartolina.

        • CARTA D'OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS fent servir l'element EARLY BIRD

     - DOCUMENTS INTERIORS

        • MEMORANDO del director general al director de MK i RRPP perquè aquest convoqui a tots els comercials per a saber tractar les objeccions.

        • CONVOCATORIA DE REUNIÓ que fa el director de MK i RRPP adreçada als comercials amb un ordre del dia, un dels punts es el tractament de les objeccions.

        • ACTA DE REUNIÓ .... [signa el secretari (o tots els assistents) i el president -vist i plau -]

     - FORMACIÓ I RECICLATGE DELS VENEDORS

     - PREPARACIÓ D'ENTREVISTES DE VENDA

        • Fase de contacte i presentació

        • Fase de sondeig

        • Fase d'argumentació i demostració

        • Fase de tancament

     - TÈCNIQUES DE VENDA

        • LNV i RAPPORT

        • AIDA: identificació de les fases

        • BUMERANG

        • SENYALS DE COMPRA: quin preu?.........

        • ARGUMENTS DE VENDA

        • EARLY BIRD

        • TÈCNIQUES DE TANCAMENT

     - MANUAL DE TRACTAMENT DE LES OBJECCIONS

        • Excusa al principi de la presentació -> resposta ....

        • Excusa al final de la presentació -> resposta ....

        • Manca de temps -> resposta ....

        • Manca de diners, producte/servei car -> resposta

        • Defecte del producte -> resposta ...

        • Reclamació ....-> resposta ...

        • Client dubtós -> resposta ...

        • Cognitive dissonance

     - ESTRATÈGIES PER INCENTIVAR ALS COMERCIALS

        • INCENTIVAR al venedor per vendre: premis, sorteig de viatge, primes,...

        • VIATJANTS I REPRESENTANTS estimulats amb comissió,...

        • VISITADORS - informació i persuasió dels PRESCRIPTORS -

        • VENEDORS A PORTA FREDA...

        • TELEVENEDORS: televenda en la TV local

        • DEMOSTRADORS in situ en fires o en diferit en reportatges comercials televisats, ...

     - DISSENY DE RUTES dels comercials

        • TIPUS DE RUTA - lineal, estrella, bucle, .... -

     COMERCIAL X: hora inici jornada:.......hora arriba:..............

     9:00 h. Oficina

     9:30 h. 1ª visita Jordi Mur - cap de compres SOLAC, SL ..Tel... C/.. Obsequi .....

     13:00h Dinar

     ......

     18:00 h. Lliurament d'informes al director de vendes

     - MILLORAR ELS SERVEIS DE PRE I POSTVENDA

        • Servei prevenda

        • Servei postvenda

     Producte/servei X:

     Tipus de servei de prevenda ofert - lliurament... -

     Tipus de servei de postvenda ofert - manteniment, garantia,...

     - SEGUIMENT I CONTROL DE LES VENDES

    • PLA ECONÒMIC - FINANCER

    • BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL

    • PLA D'INVERSIONS INICIALS - ESTRUCTURA EC.: ACTIU -

     DESPESES DE CONSTITUCIÓ I ESTABLIMENT

     DESPESES DE CONSTITUCIÓ

     DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT

     IMMOBILITZAT

     IMMOBILITZAT INMATERIAL

     Propietat industrial

     Drets de traspàs

     Concessions administratives

     Despeses d'I&D

     Aplicacions informàtiques

     IMMOBILITZAT MATERIAL

     Terrenys

     Construccions

     Instal·lacions

     Maquinària

     Eines i utillatge

     Mobiliari

     Elements de transport

     Equips informàtics i d'oficina - EPI -

     IMMOBILITZAT FINANCER

     Inversions financeres

     EXISTÈNCIES

     EXISTÈNCIES INICIALS

     ....

     DEUTORS

     AJUTS I SUBVENCIONS

     CLIENTS

     DEUTORS

     DISPONIBLE

     BANCS

     CAIXA

     DESPESES FIXES IMPORTANTS que no formen part del balanç

     LLOGUER DEL LOCAL - suposant que no es compra -

     DESPESES AL RÈGIM ESPECIAL D'AUTONOMS

     ASSEGURANCES - de responsabilitat civil,... -

     IMPOSTOS....

     ELS TREBALLADORS CONTRACTATS

     - PLANTILLA - Capitalistes, treballadors, mix ... -

     - FUNCIONS OUTSOURCING

     - FCT

     - CURSOS de formació específica per portar l'empresa. Gratuïts de les AAPP?

     PLA DE FINANÇAMENT - ESTRUCTURA FINANCERA: PASSIU -

     RECURSOS PROPIS

     CAPITAL SOCIAL

     AJUTS I SUBVENCIONS

     RESERVES

     RESULTAT

     RECURSOS ALIENS - DEUTES -

     LLARG TERMINI

     DEUTES AMB ENTITATS DE PRÉSTEC

     DEUTES AMB PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT

     CURT TERMINI

     PROVEÏDORS

     CREDITORS

     H.P. CREDITORA

     S.S. CREDITORA

     ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA FINANCERA

     GESTIÓ DE LA SEGURETAT FINANCERA

     Hi ha seguretat total quan el 100 % dels Recursos Propis es igual al Passiu En aquest cas, no hi ha endeutament i el risc és zero. Hi ha més seguretat si el local i les màquines són de propietat Si l'stock és molt gran hi ha més seguretat

     Quant més gran sigui la liquiditat - l'Actiu circulant - més gran serà la seguretat per poder fer

     front als deutes a curt termini Ac >>>> Pc -> molta seguretat

     PERÒ LA MENTALITAT DE L'EMPRESARI NO ÉS LA D'ACONSEGUIR

     LA MÀXIMA SEGURETAT FINANCERA!!! EL QUE VOL ES RENDIBILITAT!!!

     A més seguretat financera, menys risc, però també, en principi, menys rendibilitat.

     L'empresari amb èxit té un tarannà de risc precavit. Busca l'eficiència econòmic financera, es a dir, amb el mínim de mitjans tècnics i de capital vol aconseguir la màxima producció, el màxim benefici i el millor servei. I, per la qual cosa, ha d'actuar mantenint un equilibri entre la seguretat financera i la rendibilitat.

     GESTIÓ DE LA RENDIBILITAT

     Si hi ha pocs Recursos Propis i invertim amb els Recursos Aliens tindrem més risc, però augmenta la probabilitat d'obtenir una major rendibilitat.

     Si tot ho tenim llogat - el local, la nau, el magatzem, les màquines,... -, llavors,

     en principi, hi ha més possibilitat d'aconseguir més rendibilitat.

     Si operem amb la liquiditat òptima, aproximadament Ac = 2Pc, evitarem la suspensió de pagaments, Si hi ha massa diner en Caixa, Bancs,... aquest excés de liquiditat es pot invertir en Actiu Fix (obligacions, accions...o bé jugar amb l'especulació immobiliària), però sempre amb prudència i fent servir informació de la màxima qualitat - d'especialistes en borsa, en inversió immobiliària,.... - Si cobrem al comptat als clients no tindrem deutors i podrem obtenir una major rendibilitat. Cobrant al comptat aconseguim vendes efectives, per la qual cosa augmenten els ingressos i, per tant, els beneficis.

     Si podem pagar el més tard possible als proveïdors (stocks,...), als proveïdors de IM (local, màquines, EPI, ET,...), als creditors (HP, SS,...) podrem obtenir una rendibilitat més gran.

     Si podem operar en JIT - JUST IN TIME -, com fan moltes empreses japoneses, podrem augmentar la rendibilitat. JIT -> STOCK = 0, subministrament ràpid, just quan es demana.

     Si el JIT no es possible, podem operar amb l'stock òptim, es a dir, amb el mínim necessari, evitant la ruptura d'stock.

     ANÀLISI DEL BALANÇ AMB RATIS BÀSICS

     - RATI D'ENDEUTAMENT [Deutes ll/t i c/t] / [Passiu] < 50%

     O vist des del punt de vista de l'autonomia financera, tenim;

     RATI D'AUTONOMIA FINANCERA RP/Passiu > 50%

     - RATI DE LIQUIDITAT AC/PC = 2 [D+D]/PC = 1 - 1,5

     - RATI DE RENDIBILITAT

     Rendibilitat econòmica = Bº Net / Actiu

     Ex. Re = Bº Net/ Actiu = 7.362,00 / 13.362,00 = 0,55 -> 55%

     Es a dir per cada euro invertit en el negoci guanyes 0,55 €

     Rendibilitat financera = Bº Net/ Recursos propis

     Ex. Rf = Bº Net/ Rec propis = 7.362,00 / 10.362,00 = 0,71 -> 71%

     Es a dir el rendiment sobre la inversió realitzada es d'un 71%

    • COMPTE DE RESULTATS

    • INGRESSOS

     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS

     AJUTS I SUBVENCIONS

     DESPESES - compres, subcontractació, despeses,... -

     COMPRES

     OUTSOURCING

     DESPESES EXTERNES

     - Lloguers i cànons

     - Manteniment i reparacions

     - Serveis professionals

     - Transports

     - Assegurances

     - MK, publicitat

     - Subministraments: llum, aigua, telèfon, ...

     - Altres despeses externes

     IAE - moltes PYMES no el paguen, estan exemptes -

     DESPESES DE PERSONAL

     - Sous bruts treballadors autònoms i les despeses de SS

     - Sous bruts treballadors RGSS i les despeses de SS

     DESPESES FINANCERES

     AMORTITZACIONS

     IS ó IRPF

    • PREVISIÓ DE TRESORERIA durant un any

    • SISTEMA DE COBRAMENT A CLIENTS

     SISTEMA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

     PRESSUPOST DE COBRAMENTS

     MES Gener Febrer Març Abril Maig ......

     VENDES O SERVEIS A CLIENTS 700 740 800 840 890

     COBRAMENT DE LES VENDES ...

     Comptat 20% - 3% 20% = 19,4% 135,8 143,56 155,2 126,9 172,6

     A 1 mes 30% -------- 210 222 240 252

     A 2 mesos 50% -------- -------- 350 370 400

     AJUTS I SUBVENCIONS -------- -------- -------- -------- --------

     TOTAL COBRAMENTS 135,8 353,56 727,2 736,9 656,26

     PRESSUPOST DE PAGAMENTS

     MES Gener Febrer Març Abril Maig ......

     COMPRES 420 444 480 504 534

     PAGAMENT DE LES COMPRES ...

     Comptat 10% - 2% 10% = 9,8% 41,6 43,5 47 49,3 52,3

     A 1 mes 40% -------- 168 177,6 192 201,6

     A 2 mesos 50% -------- -------- 210 222 240

     LLOGUERS I CÀNONS -------- -------- -------- -------- --------

     REEMBOSSAMENT DEUTES -------- -------- -------- -------- --------

     MANTENIMENT I REPARACIONS -------- -------- -------- -------- --------

     SERVEIS PROFESSIONALS -------- -------- -------- -------- --------

     TRANSPORTS -------- -------- -------- -------- --------

     ASSEGURANCES -------- -------- -------- -------- --------

     MK: PUBLICITAT... -------- -------- -------- -------- --------

     SUBMINISTRAMENT DE LLUM -------- -------- -------- -------- --------

     SUB. D'AIGUA -------- -------- -------- -------- --------

     SUB. DE TELÈFON -------- -------- -------- -------- --------

     IAE -------- -------- -------- -------- --------

     SOUS TREBALLADORS AUTÒNOMS -------- -------- -------- -------- --------

     SS TREBALLADORS AUTÒNOMS -------- -------- -------- -------- --------

     SOUS TREBALLADORS RGSS -------- -------- -------- -------- --------

     SS TREBALLADORS RGSS -------- -------- -------- -------- --------

     DESPESES FINANCERES -------- -------- -------- -------- --------

     AMORTITZACIONS -------- -------- -------- -------- --------

     IS 35% ó IRPF -------- -------- -------- -------- --------

     TOTAL PAGAMENTS -------- -------- -------- -------- --------

     PRESSUPOST DE TRESORERIA - CASH FLOW -

     MES Gener Febrer Març Abril Maig ......

     SALDO TRESORERIA INICIAL -------- -------- -------- -------- --------

     COBRAMENTS -------- -------- -------- -------- --------

     PAGAMENTS -------- -------- -------- -------- --------

     DISPONIBLE TRESORERIA -------- -------- -------- -------- --------

    • VALORACIÓ DEL PROJECTE D'INVERSIÓ

    • CORRENT DE RENDA D'INGRESSOS I DESPESES

     CASH FLOW, FLUX NET DE CAIXA (FNC), QUASIRENDES

     PAY BACK, PAY CASH, PAY OUT, PAY OFF, termini de recuperació

     VAN

     És el valor actualitzat del Cash Flow esperat. És la diferència entre el valor actualitzat

     dels cobraments esperats i el valor actualitzat dels pagaments.

     VAN = - Desembós inicial + [Q1/(1+k)] + [Q2/(1+k)2] + [Q3/(1+k)3] + ....

     Criteri de valoració i de selecció d'inversions:

     VAN > 0 S'ha de fer la inversió, es recupera el desembós, es guanya un goodwill

     VAN < 0 No és rendible

     VAN = 0 Es indiferent

     Inconvenient del VAN: és difícil especificar el tipus d'actualització o descompte k perquè el mercat financer és molt imperfecte, hi ha AF amb diferents graus de risc i liquiditat.

     TIR, TRI, TAXA DE RETORN, TIPOS DE RENDIMENT INTERN

     És el tipus d'actualització o descompte que anul·la el VAN

     VAN = - Desembós inicial + [Q1/(1+r)] + [Q2/(1+r)2] + [Q3/(1+r)3] = 0

     Criteri de valoració i de selecció d'inversions:

     r > k S'ha de fer la inversió, la taxa de rend es més gran que el cost

     dels recursos financers

     r < k No és rendible

     r = 0 Es indiferent econòmicament

    • EL PUNT D'EQUILIBRI

    • PUNT D'EQUILIBRI - BREAK-EVEN-POINT (BEP) -

     El punt d'equilibri és el volum de vendes que proporciona uns ingressos totals iguals als

     costos totals.

     A partir del punt d'equilibri es quan es produeixen beneficis reals.

     És el punt que ens diu quina és la producció i venda mínima per cobrir els costos totals,

     i així no tenir pèrdues.

     PE = COSTOS FIXOS TOTALS / [ PREU VENDA UNITARI - COST VARIABLE UNITARI]

     Unitats (Q)

     Costos

     variables (Cv)

     Costos fixos (Cf)

     COSTOS TOTALS (CT)

     INGRESSOS (I)

     200

     400

     451

     500

     1000

     1350

     CONCLUSIÓ - FACTURACIÓ ANUAL D'EQUILIBRI -

     Els costos totals igualen als ingressos totals quan es venen X unitats.

     Si es venen menys unitats es produeixen pèrdues.

     Si les vendes superen aquesta quantitat X del punt d'equilibri,

     es produiran beneficis.

    • - CONCLUSIONS I PLA D'OPERACIONS

    • Data prevista de creació de l'empresa

    • PLA D'OPERACIONS

    • ACCIÓ X

     DATA

     RESPONSABLE

     ACCIÓ A DESENVOLUPAR

     PRESSUPOST

     TIMING

     CONTROL

     ACCIÓ Y

     DATA

     RESPONSABLE

     ACCIÓ A DESENVOLUPAR

     PRESSUPOST

     TIMING

     CONTROL

     .................

    • CONCLUSIONS DEL PLA D'EMPRESA
  Descargar
  Enviado por:Ricard López
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar