Ciencias Sociales


Paisatge rural


Ciències socials. Geografia

Tema. 2: el paisatge rural

Resum:

 • Què condiciona el paisatge agrícola?

 • Un paisatge agrícola és l'espai natural que l'ésser humà modifica per desenvolupar-hi activitats agrícoles i ramaderes.

  • factors físics: clima, relleu, sòl

  són desisius si no hi ha tècnica i si hi ha influeix poc

   • clima:

    • temperatura: temperatures extremes no van bé o dificulten

    • precipitacions: és més fàcil si hi ha aigua a prop, a vegades cal regatge artificial.

   • relleu:

    • pendent:+ de 10º calen feixes

    • temperatura: + alçada - temperatura

   • sòl: cada espècia necessita un sòl adequat

  • factors humans: volum població, nivell tècnic, l'estructura econòmica

   • volum de població: a + població + terra

   • tècniques agrícoles:

    • tradicional:

     • feixes: a les zones de pendent

     • rompuda: ampliació de noves terres

     • regadiu: on no plou prou

    • modernes: + productivitat + beneficis

     • mecanització: l'ús de maquinària

     • adob: ajuda a recuperar les terres

     • investigació tecnològica: obtenir espècies més rendibles

   • l'estructura econòmica: desenvolupament i objectiu

    • - països - desenvolupament: autoconsum - subsistència

    • + desenvolupament: empreses - beneficis i -mercat

 • Què caracteritza el paisatge agrícola?

 • Conjunt d'aspectes externs que defineixen un paisatge agrícola, morfologia agrícola

  • habitat: habitatges + edificis annexos

   • concentrat propi dels llocs on l'aigua no és abundant (pobles)

   • dispers propi de les zones on hi abunda l'aigua

  • parcel·les: unitas bàsiques de conrear.

   • Forma regular irregular factors físics relleu i factors humans densitat, aprofitament i l'Estat intervé.

   • mida: gran petita

  • limits: camps oberts openfield les propietats no tenen limits físics propi de les zones de secà

  camps closos bocage les propietats estan delimitades per murs o tanques vegetals (europa humida)

  Sistemes de conreu

  Són les formes de conreu que les comunitats agrícoles trien per adaptar-se al medi que hi viuen.

  • Segons asociacions de plantes

   • Policultiu diverses espècies en un mateix espai

    • (propi de zones poc desenvolupades (autosubsistència))

    • zones desenvolupades (hortes i petites parcel·les)autoconsum

   • monocultiu un espai - un producte té l'objectiu de màxima producció amb mínim cost. Simplifica l'ús de maquinària, es destina al mercat.

  • Segons l'aprofitament

   • Conreus intensius aprofitament màxim no deixa el terreny en repost

    • Productivitat alta utilitzen selecció de llavors, adobs.

  pròpia de països desenvolupats + recurs. + tecno.

    • Productivitat baixa explota manualment la màx. superf. possible + espai agricola ex: països baixos. i en vies de desenv. + població - recurs. tecn.(asia)

   • Conreus extensius: no exploten el total de la parcel·la i deixen un tros en guaret

    • productivitat gran superfície i mitjans tècnics ( - treballadors màquines)

    • productivitat països poc desenvolupament, poc poblats, poc tecnificats, grans periódes de sequera. treball manual i rendiment molt baix (africa)

 • Què és l'agricultura de subsistència?

 • L'agricultura de subsistència

  Es dona als països poc desenvolupats agricultura és més important

  • L'objectiu principal és la subsistència policultiu

  • Manca de mitjans econòmics tècniques de conreu molt primitives

  • Productivitat baixa treball a mà

  • Dependència dels factors físics períodes d'abundància i d'escassetat i fam

  L'agricultura itinerant o d'artiga

  • és la més arcàica (antiga)

  • es dóna per les zones de clima equatoria i tropical de bosc molt dens

   • al final de l'estació seca s'incendia al bosc (clariana) (max. 4 anys)

   • es barregen les cendres amb eines de fusta rudimentàries

   • es planta amb eines rudimentàries

   • es dóna un règim de policultiu

  es dóna a l'Àfrica tropical i equatorial (congo, angola) Àsia, Hondures

  L'agricultura extensiva de secà

  • zona tropical sec (sabana)

  • habitat concentrat al voltant de la zona de conreu

  • la terra es divideix en parts

  Es dóna als països tropicals d'Àlfrica subsahariana (senegal), petites zones d'Amèrica i Àsia. Normalment és propietat de la comunitat. Extensiva de productivitat baixa.

  L'agricultura irrigada monsònica

  • és dóna a l'est de Ixina; Sud est. Àsia i est india

  • plugesinundacionsterrenys idonis per el conreu de l'arròs

   • collita estiu i collita hivern (tenint en compte que hi ha molta població és positiu

  • les parcel·les són de propietat individual

  • coreu a mà (molta mà d'obra)

  • regim intensiuproductivitat baixa

 • L'agricultura de mercat

  • Es dóna als països desenvolupats, o bé, a les plantacions de països en via de desenvolupament

  • Es caracteritza:

   • El seu objectiu es treure beneficimercat

   • Molt capitalmaquinària, recerca, ampliació de regadiusreniment +

   • Alta especialització

  Agricultura europea

  • Es caracteritza.

   • Condicionament històrics formes de propietat desfavorables (latifundis i minifundis9

   • Forta inversió molt competitiva

   • No és la font d'ingresos més alta percentatge reduit en el conjunt de l'economia (3% europa)

  • Paistage agrícola

   • Mediterrani que combinen

    • Agricultura de secà productivitat baixa (blat, vinya)

    • Agricultura regadiu d'horta + rendibles + espècies tropicals i industrials

   • Els centre europeus

    • Paisatges cerealistes

    • Rotació del conreu cereals estiu, cereals hivern

    • Mecanització

  Agricultura de plantacó

  • És una explotació agrícola de productes difícils de conrear al primer món

  • Situada a països tropicals poc desenvolupats (zona costanera d'Àfrica; america central i del sud, punts aïllats d'Índia i Indoxina.

  • Característiques:

   • Gran inversió en capital màxim rendiment

   • Predomini de les grans propietats monocultiu

   • Ús de mà d'obra abundant i barataen condicions d'explotació

  • Problemes:

   • beneficisempreses extrangeres

   • pagesosabandonen terres sense feina o mà d'obra barata

   • importar alimentsno produeixen prou

  Agricultura països nous

  Països repoblats a partir d'una colonització, on la propietat de la terra no té arrels històriques agricultura moderna

  • extensiu de productivitat alta

  • baixa densitat de població parcel·les regulars part del terreny sense conrear

   • permet la recuperació de la terra

   • evita excésos de població

  • molta mecanització i tecnificada

  • alta especialització regional belt del mateix producte

 • Sector primari

 • La ramaderia

  • Complement de l'agricultura

  • Es practica a les zones menys favorables pels conreus

  • Estabulació del bestiar + noves tècniques d'alimentació i d'explotació = - dependència de les condicions del medi

  • Podem trobar dos tipus

   • Extensiva:

    • Grans explotacions pastures naturals

    • Poques inversions en mà d'obra i capital

    • Orientades al comerç

    • Al centre i l'oest del Estats Units, Argentina, Sud Russia, Sud Africa

   • Intensiva:

    • Explotacions + gran inversió en mà d'obra i capital

    • Productivitat molt elevada

    • Est Estats Units, Canadà, Europa occidental

  • Les granges hi trobem explotació + industria

   • Abastir ciutats

   • S'hi cria bestiar porcí, aviram, conills

  L'explotació forestal

  La silvicultura explotació boscosfusta, resina, suro, coutxo.

  El + important la fusta paper,construcció, industria del moble.

  Segons les condicions cimàtiques cada país:

  • Rendiment + alt es localitzen espècies frondoses creixement ràpid Ex: boscos tropicals humits i boscos temperats i humits

  • Les coníferes (pins i avets) zones fredes creixement lent (35% mundial)

  Actualitat explotació incontrolada posa en perill àmplies zones boscoses

  L'activitat pesquera

  Important font d'alimentmatèries primeres, energètiques i turisme

  Dos tipus de pesca:

  • Costanera: prop de la costamètodes artesansvaixells petitsperíodes un dia

  • Altura: alta mardiversos dies o mesosgrans vaixells congeladorstècniques avançades conservació peix i detecció de grans bancs de pesca

  Principals caladorsplataformes continentals-200m profunditats'uneixen corrents diferent temperaturagrans vaixells a les costes.

  Volum + altjapó, Rússia, Xina, EE.UU i Xile

  Demanda creixent aliments pesquersaqüiculturatècnica de cria en captivitatnombroses espèciesmarines o riu Ex: turbot musclo, salmó.

  Guaret

  Producte complementari

  • cacauet

  • patata

  Cereal

  • Mill

  • Blat de moro

  Horta regada

  • Cotó

  • Mandioca
  Descargar
  Enviado por:Català
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar